Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu 41-209 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114, tel./ fax. (032) 299-89-42 strona

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu 41-209 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114, tel./ fax. (032) 299-89-42 strona"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu 41-209 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114, tel./ fax. (032) 299-89-42 strona http:// www.prus.sosnowiec.pl e-mail: gim18@sosnowiec.edu.pl

2 Od analizy wyników egzaminów do programu działań naprawczych Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu

3 PLAN PREZENTACJI 1. Kontekst szkoły. 2. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów- czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) a) analiza wskaźników statystycznych b) opracowanie programu działań naprawczych: - określenie mocnych stron i problemów szkoły - rekomendacje / plan działań naprawczych 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. 5. Planowanie pracy z uczniem nowo przyjętym a) na podstawie wyników sprawdzianu b) na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

4 1. Kontekst szkoły. Wpływ na wyniki egzaminu mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczyć należy środowisko i czynniki indywidualne (uczniowskie), a czynnikami wewnętrznymi są czynniki pedagogiczne (szkolne). Wiele rodzin uczniów naszej szkoły ma złą sytuację materialną. Bezrobocie i niskie dochody rodziców mają niekorzystny wpływ na uczniów, obniżając ich motywację, a często uniemożliwiając prawidłową organizację warsztatu pracy w domu ucznia (brak właściwych warunków odrabiania prac domowych).

5 1. Kontekst szkoły. (cd) Wielu uczniów posiada orzeczenia i opinie specjalistycznej poradni pedagogiczno –psychologicznej, świadczące o ich obniżonej sprawności intelektualnej. Uczniowie ci często wykazują powolne tempo myślenia, skłonność do powierzchownego uogólniania, niski poziom rozumowania logicznego, niestałość uwagi i szybkie męczenie się wykonywaną pracą umysłową. Wśród wielu uczniów można zaobserwować brak motywacji do uczenia się. Znamienna jest tutaj bierna postawa nie tylko samych uczniów, ale często również ich rodziców. Brak motywacji jest czynnikiem bardzo silnie hamującym postępy dzieci. Do czynników szkolnych mających największy wpływ na wyniki uczenia się (egzaminu) należą: * duża liczba uczniów w klasie * absencja uczniów i nauczycieli.

6 2. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie: * mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) * problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie: * mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów- czynności) * problemów (najsłabiej opanowanych standardów- czynności) – z wykorzystaniem Arkusza analizy egzaminu gimnazjalnego

7 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z UCZNIEM Tabela 1. Kategorie standardów Część humanistycznaCzęść matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Standard IStandard IIStandard III Standard IV Liczba punktów możliwa do uzyskania 25 1512158 Średni wynik dla uczniów w woj. śląskim 18,4712,416,248,416,142,86 Średni wynik dla uczniów w Gimnazjum 15,9211,797,208,364,361,60 Wynik ucznia A01 19491173

8 Tabela 2. Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Standard IStandard II Standard III Standard IV Liczba punktów w arkuszu 25 1512158 Liczba punktów uzyskanych 19491173 % uzyskanych punktów 76,0016,0060,0091,6746,6737,50 % uzyskanych punktów obliczamy podstawiając do wzoru: (liczba pkt. uzyskanych * 100) : maksymalną liczbę punktów, które można było uzyskać za standard np. ( 12 * 100 ) : 15 = 1200 : 15 = 80 = 80%

9 SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY DOKONYWANIU ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 1.Należy wpisać liczbę uzyskanych punktów do tabeli 4. 2.Należy wpisać, procent punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym. 3.Należy wyznaczyć łatwość standardu odczytując z tabeli 3 odpowiednią łatwość uwzględniając % uzyskanych punktów. 4.Podobnie odczytujemy stopień opanowania umiejętności Tabela 3. % punktów uzyskanych 0 - 1920 – 4950 – 6970 -7980 - 8990 - 100 Wartość wskaźnika łatwości 0,00 – 0,190,20 – 0,490,50 – 0,690,70 – 0,790,80 – 0,890,90 – 1,00 Łatwość standardu bardzo trudny trudny umiarkowanie trudny łatwy bardzo łatwy Stopień opanowania umiejętności bardzo niskiniski niżej zadowalający zadowalającydobry bardzo dobry

10 Tabela 4. Analiza jakościowa wyników egzaminu gimnazjalnego CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Obszar Badane umiejętności - uczeń potrafi: Liczba punktów do zdobycia Uzyskana liczba punktów 1 % uzyskanych punktów 2 Łatwość standardó w 3 Stopień opanowania umiejętności 4 UWAGI DO PRACY I Czytanie i odbiór tekstów kultury 251976,00łatwyzadowalający Mocna strona II Tworzenie własnego tekstu 25416,00 bardzo trudny bardzo niski PROBLEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA I Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 15960,00 umiarko- wanie trudny niżej zadowalający II Wyszukiwanie i stosowanie informacji 121197,76 bardzo łatwy bardzo dobry Mocna strona III wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych przestrzennych i czasowych 15746,67trudnyniski PROBLEM IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 8333,50trudnyniski PROBLEM

11 2. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie: mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów -czynności) problemów (najsłabiej opanowanych standardów -czynności). Analiza jakościowa wyników egzaminu pozwoli uczniowi: zrozumieć swój wynik porównać swój wynik z wynikami w szkole i województwie określić swoje mocne strony i problemy zaplanować z pomocą nauczycieli działania mające na celu doskonalenie tego, co dobre, a osłabianie tego co jest problemem MOCNE STRONYPROBLEMY

12 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) analiza wskaźników statystycznych – wyniki w poszczególnych klasach rozkład punktów wyniki uczniów na skali staninowej łatwość standardów – porównanie wskaźników wskaźnik łatwości zadań z poszczególnych umiejętności w obszarze standardów porównanie wyników średnie wyniki szkoły na skali staninowej

13 3. Interpretacja wyników z Radą Pedagogiczną. a) Analiza wskaźników statystycznych

14 Klasa Liczba uczniów Punkty za standardy Suma punkt. Wskaźnik łatwości zestawu Stopień opanowania umiejętności MeMoM odch. st. Wynik najwyższy Wynik najniższy III III A25 500290790 0,63 umiarkowanie trudny niżej zadowalający 333631,69,54917 III B26 535259794 0,61 umiarkowanie trudny niżej zadowalający 282630,538,55017 III C24 485297782 0,65 umiarkowanie trudny zadowalający 363732,588,54312 III D27 557242799 0,59 umiarkowanie trudny niżej zadowalający 283829,597,84518 III E17 361274635 0,75 łatwy zadowalający 404137,356,24220 Szkoła119 243813623800 0,64 umiarkowanie trudny niżej zadowalający 33brak31,938,55012 3. Interpretacja wyników z Radą Pedagogiczną. a) Analiza wskaźników statystycznych

15 Numer standardu Nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: Nr zadania sprawdzającego daną umiejętność Wartość wskaźnika łatwości Stopień opanowania umiejętności I/1 Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 6,7,9,10,15,16,18,19,200,87dobry I/2 Interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3,12,17,25,27,290,79zadowalający I/3Wyszukuje informacje1,2,4,5,130,91bardzo dobry I/4 Dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje 280,69 niżej zadowalający I/5 Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce 110,76zadowalający I/6 Dostrzega kontekst historyczny 8,14,260,66 niżej zadowalający 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły

16 STANDARD IV: Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów SPRAWDZANE UMIEJĘTNOŚCINUMER ZADANIA WSKAŹNIK ŁATWOŚCI INTERPRETACJA IV/3 tworzy model sytuacji problemowej 320,17bardzo trudne IV/4 tworzy i realizuje plan rozwiązania 260,47trudne 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną b) opracowanie programu działań naprawczych: określenie mocnych stron i problemów szkoły

17 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: - określenie mocnych stron i problemów szkoły - rekomendacje / plan działań naprawczych ANALIZA APS ( ANALIZA POLA SIŁ ) GMP MOCNE STRONYPROBLEMY stosuje terminy i pojęcia matematyczno- przyrodnicze odczytuje informacje operuje informacją wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych posługuje się funkcjami tworzy model sytuacji problemowej tworzy i realizuje plan rozwiązania

18 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: - określenie mocnych stron i problemów szkoły - rekomendacje / plan działań naprawczych ANALIZA APS ( ANALIZA POLA SIŁ ) GH MOCNE STRONYPROBLEMY Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym Interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy Wyszukuje informacje Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce Buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: (…) ogłoszenie Dokonuje celowych operacji na tekście: przekształca stylistycznie

19 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: - rekomendacje / plan działań naprawczych MOCNE STRONY j. polsk i j. obcy histor ia matemat yka fizy ka geogra fia chem ia biolo gia WOS technik a informa tyka Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym + + Wyszukuje informacje + ++++++++++ Odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe w polityce ++

20 3. Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (w tym efekty ewaluacji wewnętrznej) b) opracowanie programu działań naprawczych: - rekomendacje / plan działań naprawczych PROBLEM SZKOŁY j. pols ki j. obcy histor ia matemat yka fizy ka geogra fia chem ia biolo gia WOS techni ka informat yka tworzy model sytuacji problemowej +++++++ tworzy i realizuje plan rozwiązania +++++++

21 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. a/ analiza trzyletnich wskaźników EWD b/ opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD

22 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. a/ analiza trzyletnich wskaźników EWD

23

24

25 POSZUKUJĄC PRZYCZYN PRZEDSTAWIONEGO PRZEZ TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD DOKONALIŚMY ANALIZY EWD W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH …

26 ŚREDNIA WYNIKÓW GH STANIN GHEWD GHSTANIN GH 2007 34,6Wysoki 7 1,08Wyżej średni 6 2008 32,2Wyżej średni 6 -0,9Niżej średni 4 2009 31,3Średni 5 -0,8Niżej średni 4 Staniny dla wyników egzaminów w skali standardowej dziewiątki Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Srtaniny EWD 123456789 9 8 7 6 07 5 4 0908 3 2 1 Szkoły nieefektywne Szkoły, które spoczęły na laurach

27 ŚREDNIA WYNIKÓW GMP STANIN GMPEWD GMPSTANIN GMP 2007 25,2Średni 5 -0,41Średni 5 2008 29,3Wysoki 7 0,04Średni 5 2009 25,8Średni 5 -0,13Średni 5 Staniny dla wyników egzaminów w skali standardowej dziewiątki Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Staniny EWD 123456789 9 8 7 6 507,0908 4 3 2 1 Szkoły nieefektywne Szkoły, które spoczęły na laurach

28 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. b/ opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus RAPORT pdf

29 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD

30 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD CZYNNIK +/- CZYNNIK +/- Staż, wiek, płeć nauczycieli (doświadczenie nauczycieli) Szkolny zestaw programów nauczania Kompetencje nauczycieli Wyposażenie dydaktyczne szkoły Przekonania wychowawcze, postawy i oczekiwania nauczycieli Stosowane podręczniki Stosunek nauczycieli do uczniów Plan i rozkład zajęć Współdziałanie nauczycieli (wspólne cele i zadania szkoły) Organizacja zajęć szkolnych Szkolny system oceniania Organizacja zajęć pozalekcyjnych Wykształcenie i doskonalenie nauczycieli Nieobecności nauczycieli i organizacja zajęć Przygotowywanie się nauczycieli do zajęć Szkolny zestaw programów nauczania Pracowitość nauczycieli Organizacja pracy domowej Stosunek nauczycieli do prowadzonych zajęć Nieobecności nauczycieli - zastępstwa Współpraca między nauczycielami Organizacja lekcji... d) Co mogło mieć wpływ na zauważone zależności? Proszę wskazać - po dokonanej analizie czynników pedagogicznych – te, które mogły mieć wypływ na takie wyniki (proszę zaznaczyć znakiem +)? CZYNNIKI PEDAGOGICZNE: a) czynniki na które może mieć wpływ organ prowadzący b) czynniki pedagogiczne – szkolne (nauczycielskie)

31 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD Czynniki pedagogicznych, które mogły mieć pozytywny wypływ na takie wyniki (mocne strony) Czynniki pedagogicznych, które mogły mieć negatywny wypływ na takie wyniki (słabe strony - problemy)

32 4. Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. c/ opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD Na podstawie dokonanych analiz sformułuj mocne strony szkoły i problemy. Zaprojektuj działania doskonalące mocne strony i osłabiające problemy. MOCNE STRONY SZKOŁY Działania doskonalące Jak?Gdzie?Kiedy?Kto? Jak sprawdzimy skuteczność działań? PROBLEMY Działania osłabiające Jak?Gdzie ? Kiedy?Kto? Jak sprawdzimy skuteczność działań?

33 5. Planowanie pracy z uczniem nowo przyjętym a) na podstawie wyników sprawdzianu b) na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego * ANALIZA WSKAŹNIKÓW: KLASA PUNKTY GHŁATWOŚĆ GHSTANDARD OKAZAŁ SIĘ: UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU: Standard I Standard II Standard IStandard IIStandard IStandard IIStandard IStandard II Ia6744480,750,50Łatwy Umiarkowanie trudny Zadowalającym Niżej zadawalającym Ib4623280,800,57Łatwy Umiarkowanie trudny Dobrym Niżej zadawalającym Ic5674810,730,63Łatwy Umiarkowanie trudny Zadowalającym Niżej zadawalającym

34 Klasa PUNKTY GMPŁATWOŚĆ GMPSTANDARD OKAZAŁ SIĘ: UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU: Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard I Standard II Standar d III Standard IV Standard I Standard II Standard III Standard IV Ia 188280200960,350,650,370,33Trudny Umiarko wanie trudny Trudny Niskim Niżej zadowal ającym Niskim Ib 202211170810,590,760,460,49 Umiarko wanie trudny Łatwy Umiark owanie trudny Trudny Niżej zadowal ającym Zadowal ającym Niżej zadowal ającym Niskim Ic 174251157600,370,670,340,24Trudny Umiarko wanie trudny Trudny Niskim Niżej zadowal ającym Niskim

35 * OKREŚLENIE MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW KLASY: KLASA OKREŚLENIE MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW KLASY OBSZAR STANDARDU I OBSZAR STANDARDU II OBSZAR STANDARDU I OBSZAR STANDARDU II OBSZAR STANDARDU III OBSZAR STANDARDU IV IaMOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM IbMOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANA MOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM IcMOCNA STRONA ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM ŚREDNIO OPANOWANA PROBLEM

36 * OKREŚLENIE KIERUNKÓW PRACY Z ZESPOŁEM KLASOWYM: - opracowanie planów pracy dydaktycznej, - modyfikacja programów nauczania, - organizacja zajęć wspierających ucznia, - projektowanie wymagań edukacyjnych, - organizacja zajęć edukacyjnych -……………………………………………. - ……………………………………………..

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu 41-209 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114, tel./ fax. (032) 299-89-42 strona"

Podobne prezentacje


Reklamy Google