Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/"— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego 2010 r. Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji Poziom umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 2009 r.

2 Nadzór pedagogiczny w kontekście oceny efektów
kształcenia w szkole W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego ewaluacja wewnętrzna została zdefiniowana jako badanie praktyczne oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce. Ewaluacja wewnętrzna jest badaniem wybranego fragmentu działalności szkoły (placówki), w wyniku którego pozyskuje ona informacje, analizuje je i na ich podstawie projektuje swoje dalsze działania. Oddanie w ręce dyrektorów i nauczycieli decyzji o zakresie i sposobie wdrożenia wniosków z ewaluacji wewnętrznej pozwala szkole (placówce) na wybranie własnej drogi rozwoju. Umożliwia doskonalenie wynikające z potrzeb uczniów i lokalnej społeczności. Ewaluacje nie jest nowym zadaniem. Już w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego pojawiło się pojęcie ewaluacji rozumianej jako ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań; kolejne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. wprowadziło konieczność prowadzenia działalności diagnostyczno-oceniającej, która obejmowała w szczególności diagnozowanie oraz ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek.

3 Dlaczego warto analizować osiągnięcia edukacyjne, egzaminacyjne uczniów?
Wyniki edukacyjne i egzaminacyjne zawierają informację o funkcjonowaniu wielu obszarów pracy szkoły stopniu spełnienia celów kształcenia – czyli pośrednio o realizacji podstawy programowej kształceniu umiejętności podstawowych i złożonych, pojęć… motywowaniu uczniów do nauki wymaganiach nauczycielskich kompetencjach dydaktycznych nauczycieli, spójności programu nauczania i wychowania …. trafności organizacyjnej… … zatem stanowią one istotne czynniki wpływające na poziom wyników

4 Na podstawie bieżącej działalności przewidywane są efekty końcowe.
Monitorowanie jako narzędzie ewaluacji Monitorowanie – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska przeprowadzane przez z góry określony czas. Programy monitorowania są często stosowane w celu gromadzenia informacji. Trzy zasady monitorowania: cykliczność pomiarów, unifikacja metodyki wykorzystywanej do pomiarów i obserwacji, unifikacja interpretacji wyników; kryteria sukcesu Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań. Pozwalają także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już istniejącej sytuacji. Na podstawie bieżącej działalności przewidywane są efekty końcowe.

5 Uczniowie słabo słyszący i niesłyszący1
W województwie wielkopolskim do rozwiązania zadań w arkuszu dostosowanym przystąpiło: 62 uczniów ze szkół podstawowych średnia województwa wielkopolskiego wyniosła: 22,74 punktów, 85 uczniów z gimnazjów średnia województwa wielkopolskiego wyniosła: część humanistyczna 33,85 punktów, matematyczno-przyrodnicza 26,58 Obszary standardów – współczynniki łatwości Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 0,72 0,64 0,41 0,57 0,44 Czytanie Pisanie Terminy Informacje Zależności Problemy 0,73 0,70 0,47 0,66 0,48 0,26 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

6 polonistyczno-humanistyczny matematyczno-przyrodniczy
 Obszar Szkoła Podstawowa Gimnazjum polonistyczno-humanistyczny mocne strony odczytywanie tekstu na poziomie dosłownym odczytywanie, porównywanie danych z wykresów, tabel odczytywanie tekstu na poziomie dosłownym tworzenie tekstu na określony temat, spójnego pod względem logicznym słabe strony  wnioskowanie na podstawie fragmentu tekstu, pisanie komunikatywnego tekstu zgodnie z celem, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna odczytywanie i analiza wierszy. samodzielnym sformułowaniem argumentów oraz tworzeniem krótkiego tekstu na zadany temat z wykorzystaniem informacji zawartych w tekstach kultury. poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, (dobór wyrazów, budowa zdania) matematyczno-przyrodniczy odczytywanie, analizowanie i przetwarzanie informacji przedstawionych w różnej formie (obszar II).   słabe strony ustalanie sposobów rozwiązywania zadań tekstowych analizowanie otrzymanych wyników, wykonywanie różnorodnych obliczeń wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych posługiwanie się własnościami figur opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowo– skutkowych posługiwania się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych elementarne błędy rachunkowe w obliczeniach nieznajomość podstawowych wzorów matematycznych. 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

7 Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim
W województwie wielkopolskim do rozwiązania zadań w arkuszu dostosowanym przystąpiło: 664 uczniów ze szkół podstawowych średnia województwa wielkopolskiego wyniosła 24,16 punktów 951 uczniów z gimnazjów średnia województwa wielkopolskiego wyniosła: część humanistyczna 29,99 punktów, matematyczno-przyrodnicza 29,22 Obszary standardów – współczynniki łatwości Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 0,72 0,60 0,59 0,64 0,49 Czytanie Pisanie Terminy Informacje Zależności Problemy 0,77 0,60 0,45 0,72 0,67 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

8 polonistyczno-humanistyczny matematyczno-przyrodniczy
 Obszar Szkoła Podstawowa Gimnazjum polonistyczno-humanistyczny mocne strony odczytywanie tekstu poetyckiego i informacji z tabeli umiejętności odwołujące się do treści przyrodniczych – zwierzęta, bezpieczeństwo… odczytywanie tekstu na poziomie dosłownym wyszukiwaniem w nich podstawowych, zrozumiale sformułowanych informacji. pisanie tekstu zgodnie z tematem słabe strony  odczytywanie informacji z tekstu publicystycznego, zapisanie tekstu na podany temat odczytywanie i analiza wierszy. formalne wyróżniki tekstów przestrzeganie norm poprawności: językowej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej, matematyczno-przyrodniczy odczytywanie i przetwarzanie informacji sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia człowieka oraz zwierząt domowych   słabe strony sposoby obliczenia różnorodnych wielkości np. masy, liczby, ceny podawanie jednostek wskazywanie i opisywanie zależności, wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych i w sytuacjach z życia codziennego stosowanie pojęć i terminów matematyczno-przyrodniczych elementarne błędy rachunkowe w obliczeniach 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

9 Jak monitorować osiągnięcia uczniów w bieżącym procesie dydaktycznym?
Plan nadzoru Przedmiot – osiągnięcia, z zakresu jakich wiadomości, umiejętności, będą przedmiotem zainteresowania dyrektora szkoły Narzędzia – za pomocą jakich technik będzie odbywało się monitorowanie? Liczba prób – cykliczność, ile razy tą samą grupę uczniów, nauczycieli? Sposób analizowania, wskaźniki – aktywność uczniów - pytania angażujące ucznia w lekcję, odpowiedzi uczniów jakość i liczba ćwiczeń – poziom wykonania zadania – szansa na utrwalenie sposób przekazywania informacji zwrotnej – możliwość zmiany działania uczniów Sposób wnioskowania – kryteria sukcesu – przyswojenie? postęp? Szansa na modyfikację działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela – wprowadzenie zmian w warsztacie pracy nauczyciela, metodach, formach pracy,

10 Narzędzia monitorowania osiągnięć uczniów w bieżącym procesie dydaktycznym
Obserwacje Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego określa, że dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 20 ust.3). Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji, tak więc można ją stosować w zakresie uznanym przez dyrektora za właściwy. Rozporządzenie rozszerzyło uprawnienia dyrektora – może on prowadzić obserwacje w każdej, wybranej przez siebie formie (przepis pozwala m.in. na obserwacje fragmentów lekcji czy zajęć, obserwację spotkań nauczyciela z rodzicami, itp.) Prace uczniów: zeszyty, zadania domowe, wypracowania, portfolio, projekty, plakaty… Dokumenty szkolne: dziennik lekcyjny, dzienniczki ucznia, zeszyt obserwacji, teczka wychowawcy

11 Dysleksja % 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009


Pobierz ppt "Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google