Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie wyników egzaminacyjnych wyników egzaminacyjnych Projektowanie procesu dydaktycznego Projektowanie procesu dydaktycznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki ul. Kościuszki 93, Poznań tel fax

2 Prezentacja Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnegoAnaliza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Diagnoza poziomu osiągnięć uczniów – wnioski w zakresie poziomu opanowania wiadomości i umiejętnościDiagnoza poziomu osiągnięć uczniów – wnioski w zakresie poziomu opanowania wiadomości i umiejętnościĆwiczenia: Poszukiwanie przyczyn osiągania określonego wyniku Poszukiwanie przyczyn osiągania określonego wyniku Projektowanie procesu dydaktycznego: Projektowanie procesu dydaktycznego: modyfikacja organizacji pracy uczniów i nauczycieli,modyfikacja organizacji pracy uczniów i nauczycieli, modyfikacja modelu kształcenia w szkole – w tym podkreślenie znaczenia informacji zwrotnej dla ucznia,modyfikacja modelu kształcenia w szkole – w tym podkreślenie znaczenia informacji zwrotnej dla ucznia, nadzór dyrektora szkołynadzór dyrektora szkoły Program warsztatów

3 1.Pozycjonowanie szkoły Średnie wyniki punktowe, procentowe Skala staninowa, tendencje rozwojowe, EWD 2. Poziom osiągnięć uczniów Współczynniki łatwości uzyskane za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności ze sprawdzianu /egzaminu gimnazjalnego Poziom obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Poziom wiadomości: pojęć, faktów, informacji… Poziom umiejętności: prostych, złożonych Kontekst oddziałów, klas, poszczególnych nauczycieli … Wyniki egzaminów zewnętrznych

4 stanin procenty w staninach 4%7%12%17%20%17%12%7%4% opis dydaktyczny najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżejśredni wysokibardzowysoki najwyższy Stanin w danym roku dla uczniów, dla szkół Stanin w danym roku dla uczniów, dla szkół Staniny na przestrzeni lat Staniny na przestrzeni lat 2009 szkoły 927,8-35,7 825,7-27,7 724,2-25,6 622,8-24,1 521,4-22,7 420,1-21,3 318,8-20,0 217,1-18,7 17,9-17, uczniowie – – % 39 – % 36 – % 31 – 35 48% 26 – 30 35% 20 – % 15 – % 0 – 14 Pozycja szkoły (jaki procent szkół uzyskał niższy/wyższy wynik) Procent/liczba uczniów, którzy uzyskali wynik Procent/liczba uczniów, którzy uzyskali wynik w poszczególnych przedziałach punktowych w poszczególnych przedziałach punktowych

5 Średnie wyniki szkoły na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju Stanin Przedział punktowy najwyższy 34,7 - 39,532,9 - 39,031,3 - 39,533,9 - 39,231,4 - 39,031,8 - 39,531,0 - 38,0 8. bardzo wysoki 32,9 - 34,631,4 - 32,829,0 - 31,232,4 - 33,829,1 - 31,329,8 - 31,729,1 - 30,9 7. wysoki 31,4 - 32,830,2 - 31,327,3 - 28,931,1 - 32,327,4 - 29,028,3 - 29,727,6 - 29,0 6. wyżej średni 30,1 - 31,329,0 - 30,125,8 - 27,229,8 - 31,025,8 - 27,326,9 - 28,226,2 - 27,5 5. średni 28,8 - 30,027,7 - 28,924,4 - 25,728,5 - 29,724,2 - 25,725,5 - 26,824,8 - 26,1 4. niżej średni 27,5 - 28,726,4 - 27,623,0 - 24,327,1 - 28,422,7 - 24,124,2 - 25,423,4 - 24,7 3. niski 26,1 - 27,425,0 - 26,321,5 - 22,925,7 - 27,021,0 - 22,622,7 - 24,122,0 - 23,3 2. bardzo niski 24,3 - 26,023,2 - 24,919,7 - 21,423,8 - 25,619,2 - 20,920,9 - 22,620,1 - 21,9 1. najniższy 7,5 - 24,27,7 - 23,12,0 - 19,611,0 - 23,74,0 - 19,17,2 - 20,85,2 - 20,0 Wnioskowanie: 1.Osiągnięcia szkoły bardzo nierówne, w poszczególnych latach uczniowie prezentują zróżnicowany poziom osiągnięć od wyniku mieszczącego się w staninie 2. do mieszczących się w staninie 6. 2.Szczególnie niepokojący jest rok 2007, w którym uzyskano wyniki znacznie odbiegające od wyników z lat 2006 i Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

6 Tendencje rozwojowe Wnioskowanie o poziomie kształcenia tej samej grupy uczniów w danym Wnioskowanie o poziomie kształcenia tej samej grupy uczniów w danym roczniku: 1.Część humanistyczna 1.Część humanistyczna – osiągnięcia poniżej średniej wojewódzkiej, wyniki zróżnicowane w każdym roku; brak spójnego programu kształcenia przedmiotów humanistycznych, kształcenie uzależnione od umiejętności dydaktycznych poszczególnych nauczycieli. 2.Część mat – przyr. większości 2.Część mat – przyr. - osiągnięcia poniżej średniego wyniku w województwie, ale odnotować można stały ich wzrost; wyniki mało zróżnicowane, stąd można przypuszczać, że nauczyciele przedmiotów z tej części dopracowali się spójnych programów nauczania, dostosowują metody i formy pracy do potrzeb uczniów, w taki sposób, by zapewnić większości z nich osiągnięcie wysokich rezultatów.

7 Edukacyjna wartość dodana Wskaźniki trzyletnie Szkoła sukcesu: W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach w sposób znaczny przyczyniła się do rozwoju możliwości poznawczych uczniów. Szkoła wymagająca pomocy Szkoła wymagająca pomocy: W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach nie rozwijała umiejętności poznawczych uczniów na miarę ich możliwości.

8 Poziom osiągnięć uczniów Wartość współczynnika łatwości zadań/testu Interpretacja dydaktyczna 0,00 - 0, 19bardzo trudne 0,20 - 0, 49trudne 0,50 - 0,69 umiarkowanie trudne 0,70 - 0,89łatwe 0,90 - 1bardzo łatwe 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

9 Poziom osiągnięć uczniów Podział uczniów na grupy wg klasyfikacji wyników 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

10 Poziom osiągnięć uczniów Poziom wykonalności zadania 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

11 Zadanie 8. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu - stosowanie terminów i pojęć matematyczno-przyrodniczych (I.1) rozróżnienie cukrów prostych i złożonych Zadanie 34. Etap 1. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4), sposobu obliczeniaostrosłupa prawidłowego czworokątnego zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności trójkąta równobocznego) ustalenie sposobu obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności trójkąta równobocznego) Etap 2. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4) ustalenie sposobu obliczenia pola powierzchni dachu domu Wnioskowanie: Uczniowie nie opanowali w stopniu zadowalającym pojęć: cukry proste, złożone; pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego… Mają trudności w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce i ustalaniu metody/planu rozwiązania zadania. 1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

12 Współczynniki łatwości za poszczególne zadania w każdym oddziale Współczynniki łatwości za poszczególne zadania w każdym oddziale Kalkulator EWD na dany rok Kalkulator EWD na dany rok Poziom osiągnięć poszczególnych oddziałów Efektywność poszczególnych nauczycieli Możliwość wnioskowania o: prawidłowym składzie poszczególnych oddziałów np. unikanie homogeniczności kompetencjach dydaktycznych poszczególnych nauczycieli realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach zgodności oczekiwań, prognoz z uzyskanymi rezultatami w poszczególnych oddziałach …

13 Ćwiczenie 1. Określ poziom osiągnięć uczniów w swojej szkole Sformułuj wnioski Ćwiczenie 2. Na podstawie wniosków o poziomie osiągnięć spróbuj ustalić przyczyny określonego stanu rzeczy i sformułuj rekomendacje. dyskusja grupowa

14 Ćwiczenie 3. rzeczywistą Na podstawie rekomendacji zaplanuj rzeczywistą modyfikację procesu dydaktycznego w oddziałach poszczególnych klas (I – III lub IV - VI) w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, organizacyjnym, nadzoru pedagogicznego w kontekście ewaluacji podjętych działań, - podział grupy na 5 zespołów i opracowywanie jednego z obszarów - dyskusja grupowa podczas przedstawiania wyników pracy, poszukiwanie niespójności pomiędzy poszczególnymi obszarami


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google