Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax

2 RYNEK PRACY Miejsce spotkań popytu i podaży
RYNEK PRACY Miejsce spotkań popytu i podaży. Popyt reprezentowany jest tu przez pracodawców oferujących miejsca pracy, a podaż reprezentowana jest przez poszukujących pracy.

3 KRAJE UE NIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG, WLK
KRAJE UE NIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG, WLK.BRYTANIA, IRLANDIA, DANIA, GRECJA, HISZPANIA, PORTUGALIA, FINLANDIA, SZWECJA, AUSTRIA, CYPR, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MALTA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, WĘGRY, POLSKA, RUMUNIA, BUŁGARIA. KRAJE EOG Norwegia, Islandia i Lichtenstein

4 Unijne możliwości: zasada swobodnego przepływu pracowników
umowy dwustronne okresy przejściowe zasada koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

5 Rodzaje pracy w UE: Praca stała Praca sezonowa Własna firma
Praktyki i staże Praca w instytucjach UE Wolontariat europejski

6 OKRESY PRZEJŚCIOWE Wprowadzenie ich jest uwarunkowane aktualną sytuacją na rynku pracy danego państwa System = 7 Państwa UE/EOG obawiają się: 1) napływu taniej siły roboczej 2) nadmiernego wykorzystywania przez Polaków systemu świadczeń socjalnych

7 W krajach stosujących okresy przejściowe można się starać o pracę wykorzystując: 1) Umowę z pracodawcą 2) Ofertę z urzędu 3) Ofertę z agencji 4) Staż

8 STAŻ Może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy Korzyści:
doskonalenie kwalifikacji zawodowych szlifowanie języka poznanie kraju

9 KTO MOŻE WYJECHAĆ NA STAŻ ?
osoba w określonym wieku (Niemcy lat, Belgia, Szwajcaria i Luksemburg lat) osoba posiadająca wykształcenie w danym zawodzie udokumentowane świadectwami 3) osoba dobrze znająca język kraju przyjmującego

10 OTWARTE OFERTY STAŻY Czasem zagraniczne instytucje łącznikowe przekazują otwarte oferty zatrudnienia stażystów Kandydatów poszukują wówczas wojewódzkie urzędy pracy Zezwolenia na pracę wydają organy państwa przyjmującego Stażyści odbierają zezwolenia w WUP

11 ZASADY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ POLAKÓW W KRAJACH UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej daje w perspektywie możliwość podjęcia pracy w wybranym przez poszukującego zatrudnienia kraju unijnym. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 ustanawia zasadę swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Jednak Traktat o Przystąpieniu ogranicza nowym członkom dostęp do rynków pracy w krajach „starej” Unii.

12 KIERUNKI EUROPEJSKICH ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI:
1. Informatyka i telekomunikacja 2. Ekonomia, bankowość i finanse 3. Zdrowie i medycyna 4. Biotechnologia 5. Ochrona środowiska 6. Edukacja i obszar informacyjny 7. Turystyka i rozrywka

13 PROGNOZY DOTYCZĄCE NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH ZAWODÓW W PRZYSZŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ (Na podstawie badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i doradców zawodowych) Administrator baz danych Administrator sieci informatycznej Analityk systemów komputerowych Doradca inwestycyjny Doradca podatkowy Ekonomista Informator handlowy Inżynier obsługi systemów komputerowych Operator sprzętu komputerowego Organizator obsługi turystycznej Organizator usług hotelarskich Pilot wycieczek Programista Projektant systemów komputerowych Specjalista analizy rynku Specjalista ds. bankowości i kredytów Specjalista ds. finansów Specjalista ds. rachunkowości Specjalista rehabilitacji ruchowej Specjalista rekreacji ruchowej

14 KOGO POTRZEBUJE UE?

15 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
JUŻ DZISIAJ W UNII EUROPEJSKIEJ BRAKUJE OK.. 2 MILIONÓW PRACOWNIKÓW W BRANŻY IT.

16 TELEKOMUNIKACJA TO BARDZO CHŁONNY RYNEK, KTÓRY BĘDZIE SIĘ W UE
DYNAMICZNIE ROZWIJAŁ. DLATEGO WARTO INWESTOWAĆ W STUDIA INFORMATYCZNE, ELEKTRONICZNE, ZWIĄZANE Z TELEKOMUNIKACJĄ SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI.

17 SŁUŻBA ZDROWIA PRACĘ W UE ZNAJDĄ LEKARZE, SZCZEGÓLNIE CI O BARDZO
KONKRETNYCH SPECJALIZACJACH, A TAKŻE ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY. NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI BĘDĄ GERIATRZY, CZYLI SPECJALIŚCI OD CHORÓB OSÓB STARSZYCH I FIZYKOTERAPEUCI, BOWIEM SPOŁECZEŃSTWA KRAJÓW UNII PO PROSTU SIĘ STARZEJĄ I CORAZ WIĘCEJ BĘDZIE POTRZEBOWAŁO FACHOWEJ OPIEKI.

18 NAUKA I EDUKACJA W UE POTRZEBA BĘDZIE WIĘCEJ NAUKOWCÓW I NAUCZYCIELI,
ALE CHODZI TU RACZEJ O PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NIŻ O NAUCZYCIELI W PODSTAWÓWKACH. JEST TO ZWIĄZANE Z PLANEM GOSPODARCZYM UE ZAKŁADAJĄCYM PRZEJŚCIE DO GOSPODARKI OPARTEJ O WIEDZĘ.

19 PRAWO EUROPEJSKIE I ADMINISTRACJA
WEDŁUG SZACUNKÓW URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NAJBLIŻSZYCH LATACH W POLSCE BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ OKOŁO 18 TYS. PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z NASZYM CZŁONKOSTWEM W STRUKTURACH EUROPEJSKICH. TO SZANSA DLA TYCH STUDENTÓW, KTÓRZY ZNAJĄ PERFEKCYJNIE CO NAJMNIEJ JEDEN JĘZYK OBCY. KONIECZNA JEST TAKŻE ORIENTACJA W ZAGADNIENIACH ZWIĄZANYCH Z SAMĄ UNIĄ, DLATEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNKI ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ EUROPEJSKĄ. POTRZEBNI BĘDĘ RÓWNIEŻ LUDZIE, KTÓRZY WPROWADZĄ W POLSCE PRAWO EURPEJSKIE. NOWYCH PRACOWNIKÓW CHĘTNIE PRZYJMIE NIE TYLKO ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA, ALE TAKŻE SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE, JAK I GMINY. NA PRACĘ MOGĄ LICZYĆ GŁÓWNIE EKONOMIŚCI, PRAWNICY I TŁUMACZE.

20 DORADZTWO I WIĘKSZYCH FIRM KONSULTINGOWYCH.
WEJŚCIE DO UE TO RÓWNIEŻ WIELKA SZANSA DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH FIRM KONSULTINGOWYCH. MŁODZI SPECJALIŚCI OD SPRAW UNIJNYCH JUŻ TERAZ MOGĄ ZACZĄĆ MYŚLEĆ O ZAŁOŻENIU FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ POMAGANIEM ROLNIKOM CZY MAŁYM PRZEDSIĘBIORCOM W UZYSKIWANIU DOTOWANYCH PRZEZ UNIĘ KREDYTÓW I DORADZTWEM, JAK KORZYSTAĆ Z UNIJNEJ POMOCY.

21 NAJPOPULARNIEJSZE OBSZARY GOSPODARCZE WŚRÓD POLAKÓW
PRACUJĄCYCH W KRAJACH UE: ROLNICTWO BUDOWNICTWO GASTRONOMIA TURYSTYKA USŁUGI MEDYCZNE

22 Samodzielne poszukiwanie pracy
W części krajów można poszukiwać pracy do 3 miesięcy bez rejestracji pobytu, w innych nawet do 6 miesięcy, ale po wcześniejszym zalegalizowaniu pobytu (środki na utrzymanie i ubezpieczenie) W niektórych państwach EOG trzeba mieć pozwolenie na pracę W części krajów można się zarejestrować jako osoba szukająca pracy

23 Jeśli jesteś bezrobotny i pobierasz zasiłek:
Możesz wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy i jeszcze przez maksymalnie 3 miesiące otrzymywać zapomogę w walucie kraju, który wybierzesz; Musisz pozostawać co najmniej przez 4 tygodnie przed wyjazdem osobą bezrobotną; Musisz skontaktować się z urzędem pracy; Za granicą musisz zgłosić się do odpowiednika polskiego urzędu pracy

24 www.ams.or.at - Austriacki Urząd Prac
Austria korzysta z prawa do stosowania rozwiązań przejściowych w dostępie do swojego rynku pracy. Osoby poszukujące pracy muszą same znaleźć pracodawcę, który następnie we właściwym miejscowo urzędzie pracy (Arbeitsmarktservice, w skrócie AMS) składa wniosek o pozwolenie na zatrudnienie. Arbeitsmarktservice może wydać pozwolenie na zatrudnienie Polaka czy innego obywatela nowego kraju członkowskiego, jeśli brakuje na dane miejsce pracy kandydata będącego obywatelem Austrii lub obywatela innego, starego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pozwolenie jest udzielone na okres jednego roku. Pozwolenia na okres krótszy nazywane są „kontyngentowymi” (Kontingentbewilligung) i są udzielane na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. - Austriacki Urząd Prac

25 BELGIA Belgia wymaga od cudzoziemców zarejestrowania swojego pobytu z zamiarem poszukiwania pracy w ciągu 8 dni od przyjazdu. Odbywa się to w Służbie ds. Cudzoziemców w Administracji Gminnej. Wpis do rejestru cudzoziemców jest równoznaczny z wydaniem pozwolenia na pobyt na okres 5 miesięcy. W tym czasie należy spodziewać się wydania karty pobytu na okres przewidywanego poszukiwania pracy. Polaków obowiązuje w Belgii uzyskanie dodatkowo zezwolenia na pracę, a pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Jednak te dokumenty są wydawane tylko w przypadku niemożliwości zatrudnienia pracownika z rynku lokalnego. Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na zatrudnienie/ pracę w Publicznym Urzędzie Pracy we właściwym Regionie (flamandzki – ORBEM; waloński – FOREM; niemieckojęzyczny – ADG), wraz z umową o pracę i zaświadczeniem medycznym. Zezwolenie jest wydawane na 1 rok. Pracodawca może wystąpić o odnowienie tego dokumentu.

26 DANIA W Danii można poszukiwać pracy przez okres 6 miesięcy, ale po upływie 3 należy wystąpić o certyfikat pobytowy. Kiedy pracodawca (zarejestrowany w duńskim urzędzie podatkowym) przygotuje odpowiednie oświadczenie o zamiarze zatrudnienia na pełen etat na obowiązujących warunkach, należy złożyć do Duńskich Służb Imigracyjnych wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt z prawem pracy. Można tego dokonać także z terenu Polski w Ambasadzie Danii. Procedura trwa kilka tygodni. Dokument jest ważny 1 rok i może być przedłużony na kolejne 3 lata, ale obejmuje tylko pracę u jednego pracodawcy. Uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę implikuje konieczność rejestracji w lokalnym biurze rejestrowym, w celu uzyskania numeru CPR – ubezpieczenia społecznego. ; ; ; ;

27 FINLANDIA Od maja 2006 r. Polscy obywatele mogą swobodnie podejmować zatrudnienie w tym kraju. Planowano wprowadzenie procedury rejestracji dla obywateli nowych państw członkowskich, podejmujących pracę na terenie Finlandii, jednak do tej pory nie ustalono, czy procedura ta zostanie uaktywniona. W ciągu tygodnia od zamieszkania w Finlandii należy zarejestrować się w Biurze Ewidencji Ludności. Jest to warunkiem uzyskania Karty KELA – Ubezpieczenia Zdrowotnego w Biurze Instytucji Ubezpieczenia Społecznego oraz karty podatkowej w urzędzie podatkowym. W chwili obecnej osoby poszukujące pracy w Finlandii mogą zgłaszać się do lokalnych urzędów pracy, aby uzyskać pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

28 poświadczenia zatrudnienia wydanego przez pracodawcę.
FRANCJA Od maja 2006 r. Francja wprowadziła ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla pracowników 61 zawodów z 7 branż – Np. budownictwo, gastronomia, hotelarstwo. W ciągu 3 miesięcy od przybycia na teren Francji należy zgłosić wniosek o wydanie karty pobytu w Prefekturze Policji lub innej wyznaczonej w danym regionie instytucji. Jednak niezbędne jest dołączenie do wniosku poświadczenia zatrudnienia wydanego przez pracodawcę. Dodatkowo wymagane jest zezwolenie na pracę. Jego rodzaj zależy od rodzaju umowy. Kiedy umowa jest zawarta na 1 rok lub dłużej, wydawana jest jedna karta pobytu i pracy – karta pobytu tymczasowego. W przypadku umowy krótszej wydawane jest tymczasowe zezwolenie na pracę. Czas, kiedy jest ważna karta pobytu w tym przypadku, pokrywa się z okresem ważności zezwolenia.

29 GRECJA Od r. Polacy mają swobodny dostęp do greckiego rynku pracy. Wciąż jednak obowiązują pozwolenia na pobyt. W Grecji najłatwiej jest uzyskać pracę sezonową. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy. Można to zrobić w konsulacie greckim w Warszawie.

30 www.empleo.org ; www.polonia.es ; www.infojobs.net ; www.latpro.com
HISZPANIA Polacy od r. mogą swobodnie podejmować pracę w Hiszpanii. Przez okres 3 miesięcy mogą przebywać na terenie tego kraju bez pozwolenia na pobyt pod warunkiem posiadania odpowiednich środków utrzymania. Po podpisaniu umowy z pracownikiem pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INSS) oraz Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia (SPEE) o podpisaniu umowy z cudzoziemcem. Następnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacji obcokrajowców (NIO), czyli numer identyfikacji podatkowej. Uzyskuje się go na posterunku policji. Nie ma obowiązku meldowania się. Jednak jest to warunek do otrzymania prawa do bezpłatnej opieki medycznej oraz udziału w wyborach. Natomiast nie ma odnotowanych problemów w dostępie do opieki społecznej. ; ; ;

31 HOLANDIA OD 1 MAJA 2007 Polacy mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Holandii, tym samym nie będą już potrzebowali pozwolenia na pracę.

32 IRLANDIA W Irlandii w ciągu 3 miesięcy poszukiwania pracy bez konieczności rejestrowania pobytu, można korzystać z pomocy publicznych służb zatrudnienia. Jednak przy pozostawaniu przez dłuższy okres, należy złożyć w Biurze ds. Imigracji w Dublinie lub gdzie indziej na policji wniosek o zezwolenie na pobyt wraz z dołączonym poświadczeniem źródła utrzymania. W tym kraju nie jest wymagane pozwolenie na pracę. W lokalnym Biurze Świadczeń Społecznych (Social Welfare Office) trzeba uzyskać numer PPS (Personal Public Service) – niezbędny m.in. dla urzędu skarbowego, ubezpieczenia społecznego. ; ; ; ; ; ;

33 Przy pobycie ponad 3 miesiące należy uzyskać kartę pobytu.
LUKSEMBURG Aby legalnie podjąć pracę w Luksemburgu należy uzyskać pozwolenie na pracę. Pracodawca musi złożyć wniosek o zatrudnienie cudzoziemca w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia. Przy pobycie ponad 3 miesiące należy uzyskać kartę pobytu.

34 ISLANDIA LICHTENSTEIN
W tych państwach, jak w innych krajach EOG, nie obowiązku rejestrowania pobytu przez okres do 3 miesięcy. Jeśli pobyt jest dłuższy, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, należy się zgłosić do Urzędu Imigracyjnego z wnioskiem o pozwolenie na pobyt. Poza tym należy zdobyć numer identyfikacyjny w Urzędzie Statystycznym oraz kartę podatnika.

35 NIEMCY O pozwolenie na pracę musi wystąpić pracodawca. Procedura może trwać od 4 tygodni do miesięcy. Nie ma już obowiązku posiadania wizy. Dodatkowo od r. weszła w życie nowa Ustawa o imigracji oraz Rozporządzenie o dopuszczeniu cudzoziemców do wykonywania pracy najemnej. Dokumenty te określają w jakich zawodach pracownicy mogą poszukiwać pracy na terenie Niemiec i oczekiwać ułatwionych procedur przy uzyskiwaniu pozwolenia na pracę. Dodatkowo można uzyskać zatrudnienie w Niemczech na podstawie polsko – niemieckich umów o pracownikach – gościach. Pracownik – gość podejmuje pracę w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, więc musi mieć kierunkowe wykształcenie; ponadto jest wymagany wiek 18 – 40 lat. Praca taka trwa 12 lub 18 miesięcy. Praktykowane jest także zatrudnienia pracowników sezonowych oraz studentów na okres wakacji. Ograniczenia nie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania usług na terenie Niemiec. ; ; ;

36 W Norwegii można poszukiwać pracy przez 6 miesięcy pod warunkiem rejestracji jako poszukujący pracy w urzędzie publicznych służb zatrudnienia. Aby zalegalizować pracę należy uzyskać zezwolenie na pracę. Obowiązek ten leży po stronie pracownika. W tym celu składa się wniosek wraz z poświadczeniem zatrudnienia od pracodawcy lub umowę na pełen etat podpisane przez pracownika i pracodawcę na policji lub w norweskim konsulacie. W przypadku dużego prawdopodobieństwa wydania zezwolenia przez Urząd ds. Cudzoziemców, policja może wydać tymczasowe pozwolenie na pracę. Otrzymanie zezwolenia na pobyt obliguje do rejestracji w Urzędzie Ewidencji Ludności. Potem także należy zarejestrować się w urzędzie podatkowym. Pozwolenie na osiedlenie, czyli stały pobyt i prawo pracy, może być wydane osobom zamieszkującym Norwegię nieprzerwanie przez 3 lata. NORWEGIA

37 www.jobsabroad.com ; www.talent4europe.com/Portugal/jobs.htm
Polaków wyjeżdżających do Portugalii obowiązuje uzyskanie karty pobytu w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic SEF. Niezbędne do tego jest poświadczenie środków utrzymania oraz ubezpieczenia. Dodatkowo należy zgłosić się do Urzędu Podatkowego w celu uzyskania numeru fiskalnego NIF. Aby podjąć pracę w Portugalii, należy przynajmniej w podstawowym stopniu znać język tego kraju. ; ; PORTUGALIA

38 SZWAJCARIA Do zatrudnienia na terenie tego kraju wymagana jest zgoda Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA). To pracodawca musi wystąpić z wnioskiem o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pracę: krótkoterminowe – od 4 do 12 miesięcy oraz długoterminowe – od 1 do 5 lat. Zezwolenia te są wydawane w ramach kontyngentów przewidzianych na dany rok. Zatrudnienie krótkoterminowe w niektórych branżach nie jest limitowane – wymagana jest tylko zgoda władz kantonalnych. Osoby posiadające zgodę na pracę i pobyt do 1 roku mogą wystąpić o przedłużenie tej zgody i nie są objęte już kontyngentem. Osoby posiadające zgodę na pracę i pobyt na ponad 1 rok otrzymują przedłużenie automatycznie.

39 SZWECJA Przez 3 miesiące pobytu i poszukiwania pracy w Szwecji można korzystać z pomocy publicznych służb zatrudnienia. Nie jest konieczne do podjęcia legalnego zatrudnienia pozwolenie na pracę ani pozwolenie na pobyt. Jednak przebywanie na terenie Szwecji ponad 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek należy złożyć w lokalnym Urzędzie ds. Migracji lub szwedzkiej placówce dyplomatycznej na terenie Polski. Należy wykazać stałe źródło utrzymania na terenie tego kraju. Pozwolenie jest wydawane na okres 5 lat lub krócej jeśli umowa jest czasowa na mniej niż 5 lat. ; ; ; ; wwwmedena.com.pl ; ;

40 WLK. BRYTANIA W Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń dla poszukujących pracy i podejmujących zatrudnienie. W ciągu miesiąca od podjęcia pracy należy zarejestrować się w Home Office w programie rejestracji pracowników, opłacając 70 GBP. W lokalnym biurze Departamentu Pracy i Emerytur należy ubiegać się o Numer Ubezpieczenia Społecznego. Na Wyspie Man, na Gibraltarze i na Wyspach Normandzkich obowiązują odrębne zasady. ; ;

41 Kwestura lub Policja Miejska (Polizia Municipale).
WŁOCHY Od 2006 roku Polacy mogą legalnie i bez ograniczeń pracować we Włoszech. Włoski pracodawca zobowiązany jest zgłosić zatrudnionego pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). W przypadku pobytu nie przekraczającego 3 miesięcy, w ciągu 24 godzin od przyjazdu pracownik zobowiązany jest do zameldowania się, zgłoszenia przyjmuje Kwestura lub Policja Miejska (Polizia Municipale). Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga wystąpienia do Kwestury właściwej dla miejsca pobytu o wydanie karty pobytu (carta di soggiorno). W tym celu należy przedstawić umowę o pracę, ważny paszport lub dowód, potwierdzenie o zgłoszeniu przez pracodawcę pracownika do INPS oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego. ; ; ; ; ; ;

42 CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY, LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, SŁOWENIA, CYPR,
Obywatele Polski mogą swobodnie podejmować pracę w krajach, które wraz z nami wstąpiły do Unii, poza Maltą. W Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii i na Cyprze obowiązuje swobodny przepływ pracowników.

43 ... a także w Rumunii i Bułgarii

44 MALTA Malta zadeklarowała utrzymanie ograniczeń w dostępie do rynku do roku. Pracodawca ma obowiązek uzyskania pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca – po zbadaniu lokalnego rynku pracy. Wraz z tym dokumentem jest wydawane pozwolenie na pobyt. Dokumenty te są ważne 1 rok.

45 Europejskie Służby Zatrudnienia - EURES
Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz organizacji międzynarodowych, krajowych i lokalnych, działających w sferze zatrudnienia (m.in. organizacji pracodawców, związków zawodowych, władz lokalnych i regionalnych) Funkcjonuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego- EOG (kraje UE + Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz w Szwajcarii

46 Został powołany w 1993 r. przez
Powstanie EURES Został powołany w 1993 r. przez Komisję Europejską w celu umożliwienia swobodnego przepływu pracowników na poziomie międzynarodowym.

47 Jest oparty na nowoczesnych technologiach informacyjnych
System EURES Jest oparty na nowoczesnych technologiach informacyjnych Podstawą wymiany i obiegu informacji w systemie EURES jest rozbudowany portal internetowy – Jest to system scentralizowany, w którym zbierane są dane od wszystkich publicznych służb zatrudnienia

48 Informacje o rynku pracy w poszczególnych krajach i regionach
EURES – możliwości: Poszukiwanie pracy w innym kraju UE bez opuszczania granic kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się baza wszystkich miejsc pracy- obecnie jest to ok. 875 tys. ofert Poszukiwanie pracy poprzez zamieszczenie swojego c.v. na stronie internetowej EURES- obecnie jest zarejestrowanych 224 tys. osób Informacje o rynku pracy w poszczególnych krajach i regionach Informacje na temat warunków życia i pracy Informacje o lokalnych agencjach zatrudnienia

49

50 DORADCY I ASYSTENCI EURES
Są pracownikami publicznych służb zatrudnienia w swoim kraju lub organizacji partnerskich sieci EURES Funkcjonują przy wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy

51 Zadania doradców i asystentów EURES
Informują o: wolnych miejscach pracy w UE warunkach życia w danym kraju UE ustawodawstwie społecznym i podatkowym krajów UE edukacji i ochronie zdrowia uznawaniu kwalifikacji zawodowych pomocnych adresach dla osób poszukujących pracy za granicą

52 Doradcy i asystenci EURES - kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy:
Anna Jonkisz - Zacny – wojewódzki doradca EURES WUP w Katowicach, Filia w Bielsku Białej, tel. (033) , Joanna Stokłosa – wojewódzki asystent EURES WUP w Katowicach Tel. (032) , Powiatowi asystenci EURES – Powiatowe Urzędy Pracy

53 Ważne adresy internetowe:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - poradnik z zakresu rynku pracy w UE - europejski informator dla studentów (informacje o możliwościach nauki w UE) - wolontariat i międzynarodowa wymiana młodzieży i studentów - wolontariat i międzynarodowa wymiana młodzieży i studentów - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - uznawanie kwalifikacji zawodowych -staże zawodowe i praca dla studentów - wykaz firm posiadających upoważnienie ministerstwa do wysyłania Polaków do pracy w krajach UE

54 Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax


Pobierz ppt "RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google