Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków."— Zapis prezentacji:

1

2 Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków

3

4 zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne i teoretyczne, odnowa biologiczna, kontrola skuteczności treningu, zawody sportowe Struktura rzeczowa treningu sportowego

5 Wewnętrzna organizacjia pracy (wyrażająca się w stosowaniu makrocykli, okresów treningowych, mezocykli, mikrocykli i poszczególnych jednostek treningowych) Struktura czasowa treningu sportowego

6 WstępnyUkierunkowanySpecjalistyczny Mistrz sportu Etapy szkolenia sportowego

7 Przedziały wiekowe w poszczególnych etapach szkolenia różnią się dla poszczególnych dyscyplin a charakter tych etapów przedstawiony jest w poniższej tabeli: Etapy szkoleniaZadania etapowe Kierunek działań Wstępny wywołanie zainteresowania aktywnością fizyczną stymulowanie przez wysiłek ukierunkowanego rozwoju fizycznego wybór dyscypliny doskonalenie cech istotnych wychowanie trenowanie współzawodniczenie Ukierunkowany (podstawowy) ostateczny wybór dyscypliny doskonalenie cech istotnych kształcenie specjalistyczne I klasa sportowa trenowanie współzawodniczenie wychowanie Specjalny (mistrzowski) maksymalizowanie poziomu cech istotnych przekształcenie uzyskanego potencjału na wynik na poziomie światowym współzawodniczenie trenowanie wychowanie

8 Selekcja sportowa Selekcja do sportu wyczynowego to zespól działań zmierzających do wybrania najbardziej utalentowanych osobników, rokujących osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych oraz kwalifikowanie ich do kolejnych etapów treningu. Selekcja do sportu wyczynowego to zespól działań zmierzających do wybrania najbardziej utalentowanych osobników, rokujących osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych oraz kwalifikowanie ich do kolejnych etapów treningu. Selekcja jest więc procesem ciągłym, związanym z przebiegiem szkolenia i walki sportowej, przy czym jej kryteria zmieniają się i zaostrzają w miarę wzrostu zaawansowania sportowego. Selekcja jest więc procesem ciągłym, związanym z przebiegiem szkolenia i walki sportowej, przy czym jej kryteria zmieniają się i zaostrzają w miarę wzrostu zaawansowania sportowego.

9 n Celem doboru i selekcji jest wybór jednostek posiadających optymalne warunki somatyczne, psychiczne i motoryczne do uzyskania w przyszłości wysokich wyników sportowych.

10 Selekcja KryteriaEtapyRodzaje

11

12 Aby racjonalna selekcja była możliwa, konieczne jest określenie czynników determinujących osiąganie najwyższych sukcesów w danej konkurencji, czyli dokonanie charakterystyki takiego zawodnika, którego właściwości zapewniają mu te sukcesy. W tym celu należy dokonać ilościowych ocen najbardziej istotnych cech najlepszych zawodników i śledzić zachodzące w nich zmiany w miarę rozwoju sportowego. Aby racjonalna selekcja była możliwa, konieczne jest określenie czynników determinujących osiąganie najwyższych sukcesów w danej konkurencji, czyli dokonanie charakterystyki takiego zawodnika, którego właściwości zapewniają mu te sukcesy. W tym celu należy dokonać ilościowych ocen najbardziej istotnych cech najlepszych zawodników i śledzić zachodzące w nich zmiany w miarę rozwoju sportowego. Winny to być zarówno cechy uwarunkowane genetycznie (stabilne), jak i właściwości w dużym stopniu podlegające wytrenowaniu. Winny to być zarówno cechy uwarunkowane genetycznie (stabilne), jak i właściwości w dużym stopniu podlegające wytrenowaniu.

13 Model procesu selekcji (strategia postępowania selekcyjnego) Wieloletni proces doboru i selekcji powinien obejmować następującą kolejność działania: określenie modelu cech mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji, tzw. modelu mistrza; określenie modelu cech mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji, tzw. modelu mistrza; przetłumaczenie optymalnego modelu na jego odpowiednik dziecięcy; przetłumaczenie optymalnego modelu na jego odpowiednik dziecięcy; określenie wymagającego czasu szkolenia na dojście do strefy pierwszych sukcesów; na ogół przyjmuje się za pierwszy sukces uzyskanie poziomu klasy mistrzowskiej; określenie wymagającego czasu szkolenia na dojście do strefy pierwszych sukcesów; na ogół przyjmuje się za pierwszy sukces uzyskanie poziomu klasy mistrzowskiej; ustalenie odpowiednich kryteriów oraz norm dla poszczególnych lat treningu i określenie w ten sposób etapowych modeli czy też profili wymogów specjalistycznych nieodzownych do osiągnięcia poziomu zaawansowania odpowiadającego kolejnym szczeblom rozwoju sportowego; wymogi te muszą uwzględniać konieczne tempo kształtowania stanu wytrenowania na tle możliwości rozwojowych ustroju; ustalenie odpowiednich kryteriów oraz norm dla poszczególnych lat treningu i określenie w ten sposób etapowych modeli czy też profili wymogów specjalistycznych nieodzownych do osiągnięcia poziomu zaawansowania odpowiadającego kolejnym szczeblom rozwoju sportowego; wymogi te muszą uwzględniać konieczne tempo kształtowania stanu wytrenowania na tle możliwości rozwojowych ustroju; dobór kandydatów odpowiadających wymogom modelowym; dobór kandydatów odpowiadających wymogom modelowym; sprawdzanie w praktyce szkoleniowej słuszności dokonywanego wyboru i eliminowanie osób nie potwierdzających rokowania. sprawdzanie w praktyce szkoleniowej słuszności dokonywanego wyboru i eliminowanie osób nie potwierdzających rokowania.

14

15 Kryteria selekcji n budowa somatyczna (wysokość ciała, masa ciała, proporcje komponentów tkankowych itd. ) n uzdolnienia ruchowe decydujące o łatwości, dokładności i trwałości uczenia się; n dyspozycyjne psychiczne do uprawnienia sportu (odporność psychiczna, motywacja, ambicja, poziom zrównoważenia emocjonalnego itd. ); n sprawność fizyczna rozumiana jako stopień wykorzystania potencjału podstawowych cech motorycznych; n wiek i wynik sportowy – wynik sportowy jest najbardziej kompleksowym wskaźnikiem, w którym znajdują odzwierciedlenie zarówno wszelkie predyspozycje rozwojowe, jak i stopień wykorzystania nabytych sprawności i umiejętności; cennych informacji dostarcza obserwacja przyrostu wyniku sportowego osobnika na tle wyników w populacji; ocena wyników jednostki musi się odbywać na tle wskaźnika jego wieku rozwojowego.

16

17 I etap, który można nazwać doborem wstępnym, polega na tym, że stosuje się badania i próby prognostyczne mające na celu ujawnienie uzdolnień do sportu w ogóle, czyli takich, które mogą mieć znaczenie w wielu dyscyplinach sportowych. Mogą to być zatem np, próby oceniające niektóre cechy somatyczne, predyspozycje koordynacyjne czy predyspozycje szybkościowe i wytrzymałościowe. I etap, który można nazwać doborem wstępnym, polega na tym, że stosuje się badania i próby prognostyczne mające na celu ujawnienie uzdolnień do sportu w ogóle, czyli takich, które mogą mieć znaczenie w wielu dyscyplinach sportowych. Mogą to być zatem np, próby oceniające niektóre cechy somatyczne, predyspozycje koordynacyjne czy predyspozycje szybkościowe i wytrzymałościowe. II etap, czyli dobór właściwy, polega na 2-3-letniej lub nawet dłuższej obserwacji młodzieży w trakcie wszechstronnego szkolenia sportowego, w celu wykrycia uzdolnień do różnych dyscyplin na podstawie szybkości przyrostu cech i elementów determinujących wyniki w tych dyscyplinach. III etap (selekcja właściwa) występuje w czasie kwalifikowania zawodników do specjalistycznego etapu treningu. Jego celem jest wybór najlepszych zawodników do szkolenia specjalnego w wybranej dyscyplinie sportowej. IV etap (selekcja specjalistyczna) ma miejsce przed fazą doskonalenia sportowego zawodników i osiągnięciem przez nich mistrzostwa sportowego w określonych dyscyplinach. Proces selekcji można podzielić na 4 etapy.

18 ETAP SELEKCJI WSTĘPNYWŁAŚCIWYSPECJALISTYCZNY PODSTAWOWE ZADANIA Wybór dzieci i młodzików do szkolenia sportowego Określenie uzdolnień, predyspozycji do danej dyscypliny czy grupy konkurencji Ocena predyspozycji wynikających ze specyficznych wymogów danej dyscypliny i konkurencji PODSTAWOWE METODY 1.Obserwacje pedag. 2.Testy kontrolne 3.Konkursy-przeglądy w dyscyplin. sportu 4.Badania socjolog. 5.Badania lekarskie 1.Obserwacje pedag. 2.Testy kontrolne 3.Zawody i sprawdz. kontrolne 4.Badania psycholog. 5.Badania biomedycz. 1.Obserwacje pedag. 2.Testy kontrolne 3.Zawody i sprawdz. kontrolne 4.Badania psycholog. 5.Badania biomedycz. OBSZAR ZAINTRESOWAŃ Dzieci i młodzicy w różnym wieku Dzieci i młodzicy i juniorzy System selekcji sportowej

19


Pobierz ppt "Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google