Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011

2 Harmonogram prezentacji 1.Zagadnienia ogólne: Inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie 2.Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe 3.Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu 4.Etapy planowanego konkursu 5.Terminy i alokacje Warszawa, 23 maja 20111

3 Część I – Zagadnienia ogólne: inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie Warszawa, 23 maja 20112

4 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Warszawa, 23 maja 20113 Inicjatywa jest nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską

5 Dolnośląski Fundusz Powierniczy 405, 73 mln zł Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy 188,63 mln zł Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego 287,39 mln zł Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego 501,30 mln zł Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 280,00 mln zł Fundusze Powiernicze zarządzane przez BGK Warszawa, 23 maja 20114 Łącznie: 1 666 050 mln zł

6 Realizacja inicjatywy w Polsce Lp.RegionKwota przeznaczona na wsparcie w mln. Menadżer Funduszu Powierniczego 1 Na poziomie krajowym 180KFK 2 Woj. Wielkopolskie 126BGK 3 Woj. Dolnośląskie 102BGK 4 Woj. Pomorskie 72BGK 5 Woj. Zachodniopomorskie 70BGK 6 Woj. Łódzkie 47BGK 7 Woj. Kujawsko - Pomorskie 10 Kujawsko - pomorski Fundusz Pożyczkowy 8 PO RPW 25BGK Suma 632 Warszawa, 23 maja 20115

7 Realizacja JEREMIE na terenie Unii Europejskiej 1.Utworzonych zostało 30 Funduszy Powierniczych (stan na koniec listopada 2010r.) 2.Inicjatywa realizowana jest w 15 krajach członkowskich UE 3.13 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie krajowym 4.17 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie regionalnym 5.Menadżerem 11 funduszy jest Europejski Fundusz Inwestycyjny 6.Łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to ponad 3,5 miliarda Warszawa, 23 maja 20116

8 Część II – Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe Warszawa, 23 maja 20117

9 Poręczenie Portfelowe – Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (BGK) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – udostępniane przez BGK w przypadku wpisania poręczenia do rejestru poręczeń portfelowych. Warszawa, 23 maja 20118

10 Podmioty Uprawnione Pośrednicy Finansowi – banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP oraz konsorcja podmiotów wskazanych powyżej Wybór Pośredników Tryb konkursu zamkniętego – zgodnie z Regulaminem konkursowym Warszawa, 23 maja 20119

11 Koszty zarządzania Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do refundacji poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania związanych z realizacją Umowy i przyznanym Poręczeniem Portfelowym Wysokość kosztów zarządzania Wysokość kosztów zarządzania będzie przedmiotem gry rynkowej i będzie stanowić jeden z warunków konkursowych. Maksymalny pułap kosztów zarządzania, od którego rozpoczyna się licytacja został ustalony na poziomie: 2% średniorocznie. Liczba przyznanych punktów jest zgodna z kryteriami konkursowymi i zależna od wskazanego przez Wnioskodawcę pułapu kosztów. Obowiązki Pośrednika Finansowego Pośrednik Finansowy będzie zobligowany do wykonywania obowiązków wynikających z charakteru uzyskanego wsparcia ze środków unijnych, w tym m.in. w zakresie promocji i informacji, sprawozdawczości, trwałości projektów. Kredyty objęte poręczeniem Jednostkowym Poręczeniem nie może być objęty Kredyt uprzednio wypłacony tj. uruchomiony przed udzieleniem Jednostkowego Poręczenia. Warszawa, 23 maja 201110

12 Cel finansowania Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w szczególności wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, finansowanie inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dywersyfikacja portfela Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do dywersyfikacji portfela Jednostkowych Poręczeń, z uwzględnieniem jednostkowego wsparcia i typu przedsiębiorcy. Menadżer przewiduje 4 progi wysokości udzielonego poręczenia w zależności od wartości kredytu jaki zostanie udzielony MŚP. Dźwignia Finansowa Łączna wartość Jednostkowych Poręczeń wypłaconych Pośrednikowi Finansowemu nie może przekroczyć 50% wartości udostępnionego Limitu Poręczenia. Rewolwing Po wykorzystaniu Limitu Poręczenia, Pośrednik Finansowy ma możliwość złożenia wniosku do MFP o wyrażenie zgody na przyznanie kolejnego Limitu Poręczenia w ramach zawartej Umowy Warszawa, 23 maja 201111

13 Opłaty i prowizje Menadżer pobiera prowizję za przyznanie limitu Poręczenia Portfelowego od Pośrednika Finansowego; wysokość prowizji ustalana jest w drodze Konkursu, zgodnie z kryteriami konkursowymi. Prowizja lub opłata za przyznanie Jednostkowego Poręczenia jest przychodem Funduszu Powierniczego. Zachęty Możliwość uzyskania dodatkowych zachęt, uzależniona od wskaźnika procentowego wykorzystania limitu Poręczenia Portfelowego oraz szkodowości Portfela Wypłata Poręczenia BGK przekaże środki z Funduszu Powierniczego na rachunek bankowy pośrednika finansowego w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania uzasadnionego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę poręczenia Windykacja Czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz Menadżera prowadzi Pośrednik Finansowy. Jest przewidziana zachęta za skuteczne czynności windykacyjne dokonywane przez Pośrednika Finansowego. Warszawa, 23 maja 201112

14 Okres budowy portfela 12 miesięcy od dnia udostępnienia limitu Poręczenia Portfelowego przez Menadżera. Termin Jednostkowego Poręczenia Jednostkowe Poręczenie obejmuje okres Kredytu wydłużony o dodatkowe 3 miesiące jednak nie dłuższy niż 63 miesiące Warszawa, 23 maja 201113

15 Część III – Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu Warszawa, 23 maja 201114

16 Dokumentacja konkursowa składa się z następujących elementów: 1)Regulamin konkursu 2)Biznes plan 3)Wniosek o dopuszczenie do konkursu 4)Kryteria Konkursowe 5)Metryka produktu: Poręczenie Portfelowe 6)Wzór Umowy operacyjnej wraz z załącznikami Biznes plan oraz Wniosek o dopuszczenie do konkursu zostaną opublikowane w formie edytowalnej w celu wypełnienia przez uczestników konkursu pozostałe dokumenty będą opublikowane w formie nieedytowalnej. Warszawa, 23 maja 201115

17 Część IV – Etapy planowanego konkursu Warszawa, 23 maja 201116

18 Warszawa, 23 maja 201117 1. Termin składania wniosków wynosi 60 dni od ogłoszenia konkursu 2.Po upływie terminu składania wniosków zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna 3.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jeremie.com.pl

19 Ocena Merytoryczna Kryteria merytoryczne dopuszczające możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku Kryteria merytoryczne punktowe ( 2 kryteria oceny) wysokość prowizji za udzielenie limitu Poręczenia Portfelowego poziom kosztów zarządzania Ocena Formalna Kryteria formalne dopuszczające możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku 18Warszawa, 23 maja 2011

20 Część V – Terminy i Alokacje Warszawa, 23 maja 201119

21 Wielkość alokacji w poszczególnych województwach WojewództwoWielkość alokacjiTerminy Ogłoszenia Konkursów Dolnośląskie182, 5 mln złmaj / czerwiec 2011r. Łódzkie100 mln zł23 maja 2011r. Pomorskie150 mln zł 30 maja 2011r. Wielkopolskie270 mln zł 30 maja 2011r. Zachodniopomorskie120 mln zł 30 maja 2011r. Łącznie822,5 mln zł Warszawa, 23 maja 201120

22 Dziękuję za uwagę. Kontakt: www.jeremie.com.pl Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ 599-81-00 Warszawa, 23 maja 201121


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google