Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej."— Zapis prezentacji:

1 Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej Projekt BGK w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Iwona Barszcz

2 2 Plan prezentacji 1.Cele, założenia i budżet projektu 2.System przepływu środków 3.Oferta dla Pośredników Finansowych 4.Oferta dla MSP – kto może skorzystać 5.Efekty realizacji projektu 6.Plany na przyszłość 7.Korzyści ze współpracy z BGK

3 3 Cel projektu 3 Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, poprzez: Poprawę dostępności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania Odejście od dotacyjnego wsparcia instytucji finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) Zastosowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów wsparcia MSP środkami unijnymi, skutkującego efektem mnożnikowym udzielanego wsparcia

4 4 Założenia i budżet projektu Wzmocnienie istniejącego w Polsce Wschodniej systemu pożyczkowego oraz systemu poręczeń kredytowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych instrumentów inżynierii finansowej. 175, 6 mln zł przeznaczone na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na terenie 5 województw Polski Wschodniej w formie: Pożyczek udzielanych przez Fundusze Pożyczkowe i Banki; Poręczeń kredytów dla MSP. Założenia Budżet

5 5 Poziomy wdrażania Instytucja Pośrednicząca PO RPW (PARP) Beneficjent projektu (BGK) działający jako Manager holding fund Pośrednicy Finansowi (instytucje finansowe) MSP – końcowi adresaci i odbiorcy wsparcia w ramach projektu -Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z BGK (IX.2009 r., aneksowana) -Przekazanie środków dofinasowania, przeznaczonych na realizację Projektu -Nadzorowanie realizacji Projektu -Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z BGK (IX.2009 r., aneksowana) -Przekazanie środków dofinasowania, przeznaczonych na realizację Projektu -Nadzorowanie realizacji Projektu -Opracowywanie produktów finansowych -Organizacja Konkursów na wybór Pośredników Finansowych -Działania informacyjno-promocyjne -Działania związane z kontrolą i monitoringiem wykorzystania środków -Obsługa finansowa (w tym wypłata kosztów zarządzania oraz zachęt dla PF) -Opracowywanie produktów finansowych -Organizacja Konkursów na wybór Pośredników Finansowych -Działania informacyjno-promocyjne -Działania związane z kontrolą i monitoringiem wykorzystania środków -Obsługa finansowa (w tym wypłata kosztów zarządzania oraz zachęt dla PF) -Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń (stosowanie pomocy de minimis) -Obowiązki sprawozdawcze -Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń (stosowanie pomocy de minimis) -Obowiązki sprawozdawcze

6 System przepływu środków 6 Pożyczka Pośrednicy Finansowi Fundusze Pożyczkowe, inne instytucje finansowe Wkład własny PF MSP Pośrednicy Finansowi Fundusze Poręczeniowe MSP Instytucje Finansujące Banki Wypłata Poręczenia Finansowanie MSP BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Poręczenie

7 7 Oferta dla Pośredników Finansowych Zwiększenie potencjału finansowego funduszy pożyczkowych i poręczeniowych; Zwrot udokumentowanych kosztów zarządzania; Zachęty finansowe do uzyskiwania lepszych wyników; Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego; Zdobycie know – how oraz doświadczenia w zakresie dystrybucji i wsparcia sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w ramach unijnych instrumentów zwrotnych; Zwiększenie potencjału działania w regionie poprzez możliwość tworzenia produktów dedykowanych przedsiębiorcom.

8 Z oferowanych produktów może skorzystać przedsiębiorca, który: Pieniądze dla MSP. Kto może skorzystać ? Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej Zatrudnia do 250 pracowników Posiada obrót roczny w wysokości do 50 mln lub posiada sumę bilansową do 43 mln Nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości

9 Jak pieniądze trafiają do MSP? Pośrednicy finansowi Instytucje finansowe i BankiFundusze poręczeniowe Beneficjent projektu systemowego Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

10 10 Pośrednicy Finansowi i odbiorcy ostateczni w projekcie -Liczba Pośredników Finansowych -Liczba MSP, które skorzystały z produktów finansowych 7 5 115 268 7 305 6 80 352 7

11 Realizacja projektu – stan na dzień 30.09.2013 11 Produkt finansowy Liczba umów zawartych z PF Środki przekazane PF (w mln zł) Liczba wspartych MSP Wartość wsparcia udzielonego MSP (w mln zł) ogółem (z udziałem własnym PF) ze środków projektu (środki BGK) Reporęczenie dla funduszy poręczeniowych 329,022834,422,3 Pożyczka Globalna dla instytucji finansowych 1288,9 89262,657,4 Łącznie15117,91 12097,079,8 Łączna kwota dofinansowania projektu – 175,6 mln zł (w tym 54,4 mln zł przekazane aneksem do umowy we wrześniu 2013 r.)

12 Osiągnięte wyniki 12 Wartość udzielonych pożyczek i poręczeń w mln zł Liczba wspartych MSP

13 Osiągnięte wyniki 13 Liczba wspartych MSP w podziale na mikro -, małe-, średnie Liczba utworzonych miejsc pracy w MSP

14 Dlaczego warto skorzystać? Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Większy dostęp do finansowania zewnętrznego – 14 instytucji udzielających wsparcia Dostęp do finansowania, dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają wymaganych przez banki zabezpieczeń lub historii kredytowej Możliwość uzyskania finansowania z uwzględnieniem pomocy de minimis

15 s standard dummy.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy. DESIGN MODELING Finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, przeznaczone w szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Na jaki cel środki? Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

16 Wykluczenia w finansowaniu Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Cele konsumpcyjne Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych Spłatę zobowiązań publiczno – prawnych Wsparcie nie może być przeznaczone

17 Do kogo zgłosić się po wsparcie? Produkt finansowy – Pożyczka Globalna Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

18 Do kogo zgłosić się po wsparcie? Produkt finansowy – Poręczenie l.p.POŚREDNIK FINANSOWY 1.Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., Działdowo 2.Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Rzeszów

19 Zgodnie z umową z o dofinansowanie projektu, BGK zobowiązał się do kontynuowania działań w zakresie rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej poprzez: przeznaczenia środków projektu na inwestycje w instrumenty zwrotne, służące rozwojowi MSP z obszaru Polski Wschodniej, zapewnienie charakteru rewolwingowego środkom wygenerowanym przez projekt po jego zakończeniu. Plany na przyszłość 19 Kolejny konkurs (Pożyczka Globalna i Reporęczenie) – listopad 2013 r. Przygotowanie do drugiego obrotu powierzonymi środkami Możliwość wykorzystania środków projektu po jego zamknięciu (czerwiec 2015 r.)

20 BGK jako pewny partner 20 Kompetencje i doświadczenie instytucjonalne. Wiarygodność instytucjonalna. Renoma BGK, jako partnera biznesowego. Minimalizacja ryzyka. Know – how w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych: wspieranie IZ w realizacji celów RPO, elastyczne zarządzanie produktami, synergia organizacyjna i kosztowa, sprawdzone mechanizmy sprawozdawczo – monitorujące, zarządzanie ryzkiem płynności środków.

21 21 Dziękuję za uwagę Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa www.porpw.com.pl


Pobierz ppt "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google