Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwa cz II Wojciech J. Jabłoński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwa cz II Wojciech J. Jabłoński"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwa cz II Wojciech J. Jabłoński
Projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 12 etapów procesu budowania partnerst
Schemat stanowi tylko wskazówkę. Każde partnerstwo będzie rozwijało się zgodnie ze swoim własnym rytmem. Należy jednak zwrócić uwagę, że każdy z opisanych etapów jest ważnym elementem rozwoju zrównoważonego partnerstwa i nie powinien być pominięty. 12 etapów procesu budowania partnerst

3

4 Etap I Ustalenie zakresu działania nazwa zadania Zrozumienie problemu
Zebranie informacji Konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi darczyńcami Zbudowanie wizji dla partnerstwa nazwa zadania

5 Etap II Identyfikacja nazwa zadania
Zidentyfikowanie potencjalnych partnerów Zapewnienie ich zaangażowania – jeżeli jest to możliwe Motywowanie partnerów do wspólnych działań nazwa zadania

6 Etap III Zawiązanie PARTNERSTWA nazwa zadania
Partnerzy tworzą podstawy współpracy poprzez ustalenie wspólnych celów nadrzędnych i szczegółowych oraz zasad, na których będzie opierać się partnerstwo nazwa zadania

7 Etap IV Planowanie nazwa zadania
Partnerzy przygotowują program działania i wypracowują konkretne projekty do realizacji nazwa zadania

8 Etap V Zarządzanie nazwa zadania
Partnerzy poszukują struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla ich partnerstw w dłuższej perspektywie czasu nazwa zadania

9 Etap VI Zapewnienie potrzebnych zapasów nazwa zadania
Partnerzy - i inni wspierający projekt - identyfikują i pozyskują środki finansowe i inne zasoby nazwa zadania

10 Etap VII Wdrożenie nazwa zadania
Po uzgodnieniu szczegółów projektu i zmobilizowaniu potrzebnych zasobów rozpoczyna się realizacja projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w celu osiągnięcia uzgodnionych rezultatów nazwa zadania

11 Etap VIII Monitoring nazwa zadania
Sprawdzenie oddziaływania i efektywności działań Czy PARTNERSTWO osiąga zakładane cele? nazwa zadania

12 Etap IX Przegląd struktur nazwa zadania Ocena PARTNERSTWA
W jaki sposób partnerska współpraca wpływa na zaangażowanie w nią organizacji? Czy niektórzy z partnerów nie powinni z PARTNERSTWA wyjść i zostać zastąpieni przez nowych partnerów? nazwa zadania

13 Etap X Korekta nazwa zadania
Korekta struktur PARTNERSTWA, jego programu (ów), projektu (ów) w świetle zebranych doświadczeń nazwa zadania

14 Etap XI Instytucjonalizacja nazwa zadania
Stworzenie odpowiednich struktur i mechanizmów, które umożliwią kontynuację działalności PARTNERSTW nazwa zadania

15 Etap XII Ustalenie zakresu działania nazwa zadania
Zrozumienie problemu / wyzwania Zebranie informacji Konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi darczyńcami Zbudowanie wizji (dla) PARTNERSTWA nazwa zadania

16 PRZESZKODY W PROCESIE BUDOWANIA PARTNERSTWA
OPINIA PUBLICZNA dominujące sceptyczne nastawienie z góry wyrobione uprzedzenia dotyczące poszczególnych sektorów lub partnerów zbyt wygórowane oczekiwania Źródło, przeszkody Przykłady

17 PRZESZKODY W PROCESIE BUDOWANIA PARTNERSTWA
NEGATYWNE CECHY POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW (RZECZYWISTE LUB PRZYPISYWANE DANEMU SEKTOROWI) sektor publiczny - biurokracja, brak umiejętności kompromisu sektor gospodarczy - jednotorowe myślenie, konkurencja sektor społeczny nastawiony na konfrontację ograniczony do określonych tematów bądź obszarów geograficznych Źródło, przeszkody Przykłady

18 PRZESZKODY W PROCESIE BUDOWANIA PARTNERSTWA
OGRANICZENIA PERSONALNE (OSÓB STOJĄCYCH NA CZELE PARTNERSTWA)) brak odpowiednich umiejętności do budowania partnerstwa ograniczone oddziaływanie wewnętrzne / zewnętrzne zbyt wąskie rozumienie swojej roli brak wiary w sens prowadzonych działań i efektywność partnerstwa Źródło, przeszkody Przykłady

19 PRZESZKODY W PROCESIE BUDOWANIA PARTNERSTWA
OGRANICZENIA INSTYTUCJONALNE (ORGANIZACJI - CZŁONKÓW PARTNERSTWA) konflikt priorytetów konkurencja (w ramach tego samego sektora) brak tolerancji (w stosunku do innych sektorów) Źródło, przeszkody Przykłady

20 PRZESZKODY W PROCESIE BUDOWANIA PARTNERSTWA
ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA lokalny klimat społeczny / polityczny / gospodarczy skala problemów / tempo zmian brak możliwości pozyskiwania zasobów zewnętrznych Źródło, przeszkody Przykłady

21 PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Jednakowe prawa Przejrzystość Obopólne korzyści

22 PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Jednakowe prawa Co oznaczają jednakowe prawa w relacjach, w których istnieją duże różnice jeśli idzie o posiadaną władzę, zasoby lub wpływy ? Jednakowe prawa to nie to samo, co równość. Pojęcie „jednakowe prawa” oznacza, że każdy z partnerów ma równe prawo zająć miejsce przy stole oraz, że każdy rodzaj wkładu we wspólne działania – nie tylko finansowy –jest ważny.

23 PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Przejrzystość Otwartość i uczciwość w funkcjonowaniu partnerstwa są niezbędne, aby budzić zaufanie – niezbędny składnik udanego partnerstwa. Przejrzystość w działaniu uwiarygodni partnerstwo w oczach darczyńców i innych zainteresowanych.

24 PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Obopólne korzyści Jeśli każdy z partnerów ma coś wnieść do partnerstwa, każdy z nich powinien również odnosić z tego tytułu jakieś korzyści. „Zdrowe” partnerstwo, oprócz wspólnych korzyści dla wszystkich partnerów, powinno umożliwiać również poszczególnym partnerom odnoszenie indywidualnych korzyści, bo tylko w ten sposób można utrzymać zaangażowanie partnerów, a co za tym idzie trwałość współpracy.

25 Budowanie partnerstwa
Partnerstwo wymaga sporo wysiłku od tych, którzy się w nie zaangażują. Często, aby nawiązać trwałe kontakty, które umożliwią efektywną współpracę, trzeba zainwestować sporo czasu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której całą uwagę poświęcamy budowaniu i rozwijaniu partnerstwa, zapominając o celach, dla których postanowiliśmy je utworzyć. Współpraca partnerska nie jest sztuką dla sztuki, ale stanowi mechanizm zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, środowiska i gospodarki - nie wolno o tym zapominać!

26 Struktury formalne a struktury nieformalne
Forma organizacyjna zależy od członków wchodzących w skład PARTNERST Struktury formalne a struktury nieformalne

27 Nieformalne Grupa Inicjatywna Grupa Tematyczna RODZAJ STRUKTURY
Niewielka grupa osób, która w imieniu większej grupy np. analizuje potrzebę powołania inicjatywy partnerskiej bardziej skonkretyzowane działania i większe prawdopodobieństwo przetrwania nie traktowana poważnie przez strony zewnętrzne i innych kluczowych graczy Grupa Tematyczna Niewielka grupa osób, która zajmuje się rozpracowaniem konkretnego aspektu rozwoju partnerstwa stanowi rodzaj parasola dla szerokiego wachlarza luźno połączonych działań Prowadzone działania odchodzą w zapomnienie, jeśli osoby zaangażowane skupią się na innych priorytetach RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY

28 Bardziej sformalizowane
Zespół Zadaniowy Upoważniony przez większą grupę osób do wykonania konkretnych zadań (np. zakup sprzętu, przeprowadzenie czynności rejestracyjnych organizacji itd.) umożliwia zaangażowanie szerszej liczby osób o podobnych zainteresowaniach i celach nie posiada odpowiedniej struktury potrzebnej do koordynowania działań i zarządzania zasobami Bardziej sformalizowane Sieć Grupa osób zaangażowanych w podobne działania wymieniających ze sobą informacje Struktura o większym prestiżu musi być koordynowana RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY

29 Miejsce, gdzie odbywają się otwarte dyskusje i powstają nowe pomysły
Forum Miejsce, gdzie odbywają się otwarte dyskusje i powstają nowe pomysły stanowi rodzaj parasola dla szerokiego wachlarza luźno połączonych działań wymaga uzgodnień dotyczących strategii i zasad działania Koło Niezarejestrowana organizacja członkowska o ściśle określonym celu działania umożliwia zaangażowanie szerszej liczby osób o podobnych zainteresowaniach i celach bardziej złożony system podejmowania decyzji RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY

30 Formalne Stowarzyszenie Fundacja RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY
Formalna organizacja członkowska osób fizycznych, powoływana dla realizacji konkretnych celów większa władza i wpływy działań podlega prawnym ograniczeniom w zakresie działalności Fundacja Organizacja, która powstaje na bazie majątku, pozyskuje środki i przekazuje je innym na cele dobroczynne bardziej skonkretyzowane działania i większe prawdopodobieństwo przetrwania tendencja do zbyt biurokratycznego i bezosobowego podejścia RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY

31 Agencja Spółka prawa handlowego
Niezależna organizacja, powołana do działania w imieniu innych organizacji lepsza zdolność do pozyskiwania i koordynowania środków na większą skalę wysokie koszty administracyjne (w porównaniu do kosztów projektu) RODZAJ STRUKTURY RODZAJ STRUKTURY Partnerzy zaangażowani we współpracę odpowiadają za prowadzone przez partnerstwo działania przed różnymi zainteresowanymi stronami, między innymi: Beneficjantami działań partnerstwa; Zewnętrznymi (spoza partnerstwa) darczyńcami, z których każdy ma własne wymagania dotyczące raportowania i sprawozdawczości; Własnymi organizacjami, z których każda ma strukturę zarządzającą, odpowiedzialną za podejmowane działania; Wszystkimi pozostałymi partnerami zaangażowanymi w partnerstwo.

32 Zarządzanie PARTNERSTWEM
Po zawiązaniu partnerstwa i podpisaniu Porozumienia Partnerskiego pojawiają się nowe wyzwania, którym trzeba sprostać. Zarządzanie PARTNERSTWEM

33 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
PROMOTOR Osoba lub grupa osób, które promują partnerstwo wykorzystując swoją osobistą / zawodową reputację; rola, której zadaniem jest wzmocnienie autorytetu partnerstwa i zwiększenie jego oddziaływania. Funkcja Uwagi

34 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
ANIMATOR Osoba wybrana albo spośród organizacji partnerskich, albo spoza partnerstwa, która działa w imieniu partnerów w celu zbudowania i umocnienia partnerstwa - szczególnie w fazie jego powstawania i początkach funkcjonowania Funkcja Uwagi

35 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
DARCZYŃCA Jeśli każdy z partnerów wnosi jakiś wkład do partnerstwa, to de facto każdy z nich jest darczyńcą. Uwaga: może złożyć się tak, że wszyscy darczyńcy danego partnerstwa będą z zewnątrz - partnerzy będą musieli wówczas jasno ustalić zasady relacji z nimi i raportowania, tak, aby nie podważały one integralności partnerstwa. Funkcja Uwagi

36 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
KOORDYNATOR Osoba wybrana przez partnerstwo, zatrudniona (opłacana) do kierowania partnerstwem i/lub projektami partnerstwa - zwłaszcza na etapie, kiedy partnerstwo jest w pełni ukształtowane i gotowe do wdrażania projektów. Funkcja Uwagi

37 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
MODERATOR Osoba ( z reguły spoza partnerstwa) wyznaczona do pokierowania wybranym aspektem funkcjonowania partnerstwa (np. zorganizowanie i poprowadzenie spotkania dotyczącego konkretnego problemu, z którym muszą uporać się partnerzy). Funkcja Uwagi

38 Różne funkcje w PARTNERSTWIE
RZECZNIK Osoba, najczęściej członek partnerstwa, której zadaniem jest promowanie partnerstwa i jego działań - przede wszystkim w oparciu o dokonania partnerstwa, a nie opierając się na własnej reputacji (jak w przypadku „Orędownika”). Funkcja Uwagi

39 Zarządzanie scentralizowane
Zarządzanie partnerstwem lub projektem sprawowane jest w imieniu pozostałych partnerów przez jednostkę organizacyjną maksymalna efektywność; jasne procedury podejmowania decyzji i zarządzania operacyjnego; konwencjonalny styl zarządzania; „one stop shop” dla stron spoza partnerstwa; krótszy czas reakcji. zbyt oddalone od doświadczeń / potencjalnego wkładu poszczególnych partnerów; postrzegane jako powierzające zbyt dużo władzy / wpływów jednej organizacji; zbyt konwencjonalne w stosunku do potrzeby elastycznych rozwiązań dla partnerstwa; decyzje mogą być podejmowane zbyt szybko i pochopnie Zalety Wady

40 Zarządzanie zdecentralizowane
Różne aspekty zarządzania rozdzielone są pomiędzy organizacje w partnerstwie maksymalna różnorodność na poziomie operacyjnym; większe możliwości dla indywidualnego przywództwa; wspólne poczucie „własności”; odejście od konwencjonalnych „ośrodków władzy”; większa swoboda działania. większe ryzyko konfliktu interesów; partnerzy mogą czuć się osamotnieni; złożony proces podejmowania decyzji; brak spójności Zalety Wady

41 Wspólne zarzadzanie Zalety Wady
Poszczególne zadania powierzane są na bieżąco poszczególnym osobom lub organizacjom, które odpowiadają przed pozostałymi partnerami umożliwia powierzenie zadań tym, którzy dysponują największą ilością czasu (lub najbardziej im zależy na danym działaniu); podejście bardzo elastyczne, które można weryfikować i zmieniać tak często, jak jest to konieczne; rozdziela zadania między partnerów i buduje poczucie wspólnej odpowiedzialności. zadania muszą być jasno zdefiniowane i przydzielone odpowiednim partnerom; bardzo uzależnione od sposobu działania i solidności poszczególnych osób; ryzyko, że poszczególne organizacje / osoby będą robić rzeczy „po swojemu”, bez konsultacji z pozostałymi partnerami Zalety Wady

42 Język jako narzędzie budowania partnerstwa
Zaufanie Przejrzystość Zysk Korzyść Wspólne cele Cele uzupełniające się / komplementarne Porozumienie Umowa Biznes plan Plan działania Fundusze Zasoby Priorytety poszczególnych sektorów Wartości poszczególnych sektorów Komitet Grupa inicjatywna / zadaniowa / tematyczna Ewaluacja Przegląd Analiza rynku Badanie potrzeb Konsultacja Współuczestnictwo Strategia wyjścia Strategia przyszłych działań POJĘCIA SPRAWIAJĄCE PARTNEROM TRUDNOŚĆ POJĘCIA ALTERNATYWNE

43 Budowanie potencjału instytucji
ZMIANA KULTURY DZIAŁANIA ORGANIZACJI pokazywanie, że inne organizacje działają w inny sposób (czasami bardziej efektywny); propagowanie kultury „uczenia się” i rozwoju instytucji; promowanie podejścia opartego na wartościach; przekonanie kadry kierowniczej, że metody partycypacyjne mogą być bardziej efektywne. Metoda Działania

44 Budowanie potencjału instytucji
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH pokazywanie, że współpraca międzysektorowa może poprawić osiągnięcia zawodowe; angażowanie pracowników w inicjatywy partnerskie; przekonanie kadry kierowniczej, że ich organizacja może skorzystać na zaangażowaniu pracowników we współpracę międzysektorową. Metoda Działania

45 Budowanie potencjału instytucji
DYNAMICZNE SIECI WSPÓŁPRACY demonstrowanie wartości dla organizacji współpracy z innymi partnerami; wskazywanie potencjału nowych kontaktów / pomysłów / obszarów współpracy; możliwość korzystania z kreatywności i pomocy specjalistów z innych organizacji. Metoda Działania

46 Budowanie potencjału instytucji
LEPSZA KOMUNIKACJA promocja organizacji poprzez propagowanie osiągnięć partnerstwa; wykorzystanie wewnętrznych systemów komunikacji do informowania i angażowania pracowników; organizowanie wydarzeń demonstrujących korzyści dla organizacji wynikających z współpracy partnerskiej (skierowanych przede wszystkim do osób nastawionych sceptycznie). Metoda Działania

47 Budowanie potencjału instytucji
LEPSZE HORYZONTY „WYJŚĆ POZA WŁASNE CZTERY ŚCIANY” stworzenie możliwości dla kluczowych osób bezpośredniego doświadczenia pracy w partnerstwie; aranżowanie spotkań między kluczowymi osobami, które normalnie się nie spotykają (albo nie lubią się lub sobie nie ufają); tworzenie nowych możliwości „praktycznej nauki” (np. wymiany pracowników, staże, praktyki, warsztaty dot. rozwijania współpracy). Metoda Działania

48 Udane partnerstwo Partnerstwo realizuje wyznaczone cele – projekt lub program działania osiąga zaplanowane rezultaty; Oddziaływanie partnerstwa nie ogranicza się do grupy bezpośrednio zaangażowanych organizacji – działania partnerstwa są doceniane przez beneficjentów, inne kluczowe osoby i opinię publiczną; Partnerstwo jest strukturą trwałą i samorządną – albo poprzez stałe angażowanie organizacji partnerskich, albo poprzez stworzenie trwałego mechanizmu w miejsce partnerstwa, co umożliwia partnerom podjęcie innych działań; „Wartość dodana” partnerstwa, dzięki której zaangażowane organizacje osiągają znaczące korzyści – organizacje partnerskie wypracowały nowe metody współpracy z innymi sektorami i / lub usprawniły swoje systemy funkcjonowania; Działania partnerstwa stanowią cenny wkład w doświadczenia globalnego ruchu na rzecz budowania partnerstwa – informacje na temat partnerstwa są szeroko dostępne dla innych.

49 Przykład partnerstwa

50 Przykład partnerstwa Przykład partnerstwa

51 Metody poszukiwania pomysłów
Burza mózgów Metoda 635 Metody poszukiwania pomysłów

52 Techniki inicjowania pomysłów
Techniki intuicyjne oparte są na intuicji, twórczej fantazji, odwołują się do podświadomości itd. W skład tej grupy technik wchodzą: np. burza mózgów, technika 635 i ich modyfikacje. Techniki analityczne natomiast oparte są na systematyce, logice, odwołują się do zrozumienia faktów itd. W ich skład wchodzą techniki: listy kontrolne (checklist), arkusz krytycznej oceny i analizy.

53 Burza mózgów Technika burzy mózgów – jest najbardziej
znaną i rozpowszechnioną techniką poszukiwania pomysłów rozwiązań. Zasady obowiązujące w trakcie burzy mózgów: Wybieramy 3 osobowy zespół oceniający. pozostałe osoby podają swoje pomysły Istotne jest zebranie dużej liczby pomysłów Kolejność zgłaszania pomysłów jest dowolna Należy zgłaszać pomysły pojedynczo Należy zgłaszać pomysły jasno i zwięźle Zgłaszać można wszystkie pomysły, które się nasuwają Można łączyć i modyfikować pomysły zgłoszone przez innych Nie można oceniać ani krytykować zgłaszanych pomysłów ani słowem ani gestem

54 Burza mózgów Zespół oceniający analizuje poszczególne pomysły i dzieli je na trzy grupy (zapisywane na trzech oddzielnych listach) np.: pomysłów nadających się do natychmiastowego zastosowania bez znacznych nakładów czasu i środków finansowych pomysłów nadających się do zastosowania, ale wymagających znacznych nakładów czasu i środków finansowych pomysłów nie nadających się do zastosowania

55 Ćwiczenie 1. Burza mózgów
Czym powinno zajmować się partnerstwo?

56 Technika 635 W technice tej pomysły formułowane są pisemnie, a nie jak w technice burzy mózgów – ustnie. Grupa poszukująca pomysłów rozwiązań składa się z sześciu osób. Każdy z uczestników zapisuje na specjalnym formularzu trzy pomysły rozwiązań w ciągu 5 minut. Następnie formularz przekazywany jest sąsiadowi, a na otrzymanym od sąsiada formularzu zapisywane są trzy nowe pomysły. Czynność ta powtarzana jest pięciokrotnie. Na zakończenie należy wybrać 3 najlepsze pomysły

57 Co stanowi największy problem w Twoim środowisku?
Ćwiczenie Metoda 635 Co stanowi największy problem w Twoim środowisku? Co może być innowacyjnością w partnerstwie?

58 Siła innowacji Inteligentna Energia Pomysł na PARTNERSTWO

59 Energia kształtuje naszą przyszłość
Z obecną podażą i konsumpcją energii wiąże się wiele trudności. Dostawy energii z tradycyjnych źródeł są niepewne z uwagi na skończone zasoby i skomplikowaną sytuację polityczną. Zmiany klimatyczne mogą sprawić, że w ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat świat stanie się niemożliwy do zamieszkania dla milionów ludzi; rosną rachunki za energię, co ogranicza naszą konkurencyjność i siłę nabywczą. Jednak tak nie musi być. Już dziś dostępne są liczne technologie, które umożliwiają ograniczenie konsumpcji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie energii i „własne”, odnawialne źródła energii zwiększają bezpieczeństwo dostaw i mogą przynieść znaczące korzyści finansowe. A co najważniejsze: inteligentne rozwiązania w dziedzinie energii są czyste i zrównoważone. Program Inteligentna Energia – Europa finansuje projekty, które urzeczywistniają zmiany.

60 Co możemy zrobić Do 2020 roku UE zobowiązała się:
ograniczyć o 20 % emisje gazów cieplarnianych poprawić o 20 % efektywność energetyczną zwiększyć do 20 % udział energii odnawialnej Zwiększając efektywność energetyczną i zachęcając do szerszego stosowania nowych i odnawialnych źródeł energii program IEE pragnie promować działania, które pomogą osiągnąć cele UE, między innymi: promocję efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania źródeł energii; promocję nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie dla dywersyfikacji źródeł energii; promocję efektywności energetycznej oraz wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie, np. biopaliw.

61 Dziękuję za uwagę wojciech.jablonski@wjjconsulting.pl
Projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Partnerstwa cz II Wojciech J. Jabłoński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google