Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Przygotowano przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ Urzędu m. st. Warszawy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Przygotowano przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ Urzędu m. st. Warszawy,"— Zapis prezentacji:

1 1 Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Przygotowano przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ Urzędu m. st. Warszawy, na podstawie materiału przekazanego przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy do Rady m. st. Warszawy w dniu 30 października 2009r

2 2 Praga - jedna ze starszych dzielnic Warszawy została formalnie włączona do miasta pod koniec XVIII w i dopiero w 1945 podzielona została na Pragę Północ i Pragę Południe. Obecnie powierzchnia Pragi Północ wynosi 11,4 km² (2,21% obszaru Warszawy), a na jej terenie zamieszkuje około 74,3 tys. mieszkańców (4,34% ogółu mieszkańców). Po krótkim okresie rozwoju w latach czterdziestych XX w., Praga stopniowo stawała się coraz bardziej zaniedbana i zapomniana. Działania władz samorządowych od 1990 r. w tym: współpraca z różnymi instytucjami, kampanie organizowane przez ośrodki pomocy społecznej i instytucje kultury, program rewitalizacji, cykliczne imprezy, które wpisały się w kalendarium imprez kulturalnych Warszawy systematycznie zmieniają obraz Pragi na lepszy. Skuteczna promocja dzielnicy powoduje, że Praga staje się miejscem coraz bardziej popularnym, można nawet mówić o swoistej modzie na Pragę. W starych praskich kamienicach oraz opuszczonych murach fabryk zakładane są galerie, centra sztuki, a także pracownie autorskie. Nowopowstające budynki i niewielkie osiedla, wpisują się w historyczny charakter starszych budynków i ulic, uwypuklając urodę przedwojennej architektury. Mit Pragi – jako dzielnicy zaniedbanej powoli zmienia się chociaż Praga Północ nadal boryka się z wieloma problemami.

3 3 Występujące tu niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze mają znaczący wpływ na zachowania mieszkańców oraz jakość życia w Dzielnicy. Takimi negatywnymi czynnikami mającymi wpływ na zjawiska społeczno-gospodarcze są między innymi: Źródło: GUS – Panorama dzielnic Warszawy 205/2006/2007

4 4 Wysoki wskaźnik bezrobocia (prawie trzykrotnie wyższy niż w całej Warszawie), ubóstwo, alkoholizm, narkomania, bezdomność wpisały się w krajobraz starych ulic i praskich podwórek. Wiele rodzin, w tym wielodzietnych i niepełnych znajduje się w bardzo trudnej, niemal tragicznej, sytuacji życiowej. Funkcjonujące na terenie dzielnicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu i Ośrodki Wsparcia oferują mieszkańcom pomoc: diagnostyczną, usługową, instytucjonalną oraz rzeczową. Jednym z poważniejszych problemów z jakimi boryka się Praga Północ jest młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. Dysfunkcyjne środowisko w jakim przebywają młodzi ludzie, brak wsparcia ze strony rodziny, niska skuteczność działań profilaktycznych sprawiają, że instytucje wychowawcze i opiekuńcze zmuszone są poszukiwać coraz to nowych metod rozwiązywania problemów. Z tego powodu od wielu lat szkolnictwo na terenie Pragi Północ nastawione jest nie tylko na spełnianie funkcji dydaktycznych, ale również opiekuńczych i wychowawczych. Opieka nad dziećmi już od najmłodszych przedszkolnych lat skoncentrowana jest na wyszukiwaniu, wzmacnianiu i rozwijaniu tkwiących w nich talentów i zdolności – zarówno naukowych jak i plastycznych, sprawnościowych czy muzykalnych.

5 5 Poprawa wizerunku Pragi to również poprawa wizerunku praskiej oświaty. W tym celu w 2009 roku przy Zastępcy Burmistrza powołany został zespół składający się z dyrektorów północnopraskich szkół oraz przedstawicieli praskiej oświaty i kultury. Działania Zespołu pod hasłem Praga – Szkoła życia zaowocowały ukazaniem się tematycznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita promującego szkolnictwo na terenie dzielnicy. W roku szkolnym 2009/2010 działania zespołu będą się koncentrować na umocnieniu nowotworzonego wizerunku praskiej oświaty.

6 6 Na terenie dzielnicy Praga Północ funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (59 oddziałów) zapewniających opiekę prawie 1500 dzieciom. Placówki posiadają swój własny profil (integracyjny, teatralny, plastyczny, sportowy, matematyczny, ludowy) dopasowany do możliwości lokalowych jak również przygotowania zawodowego kadry pedagogicznej. W kalendarz imprez dzielnicowych na stałe wpisały się dwie przygotowywane przez północno-praskie przedszkola: Spartakiada Przedszkolaków organizowana w dzielnicowym Ośrodku Sportu, oraz Przegląd Artystyczny z cyklu Mikrofon dla Najmłodszych w Szkole Muzycznej. Dzieci z przedszkoli aktywnie uczestniczą również w innych akcjach organizowanych na terenie dzielnicy, takich jak:

7 7 coroczny Festyn Praski, obchody nadania praw miejskich Pradze, poprzez: konkursy wiedzy o Pradze organizowane w Bibliotece Publicznej, wystawy – zorganizowane w Domu Kultury, Galerii Info i Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, wydanie Biuletynu. 18 listopada 2008 zakończono obchody przeglądem wokalno – recytatorskim w Sali Teatralnej Bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2009 (etap powiatowy). Warszawskiej Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota. Teatr Nauczycielski: Bandurka, współpracujący z Czeskim Centrum z siedzibą przy Al. Róż x w Warszawie. Mokotowskim Otwartym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych oraz Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych.

8 8 Na terenie Dzielnicy działa pięć szkół podstawowych w których naukę w 2009r. pobierało 3276 uczniów. W trzech z nich w roku szkolnym 2008/2009 realizowany był w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych pilotażowy program pięciolatki w szkole podstawowej. Uczniowie szkół podstawowych wyróżniają się licznymi osiągnięciami sportowymi oraz uczestnictwem w konkursach i turniejach. Drużyna unihokeja ze Szkoły Podstawowej Nr 73 godnie reprezentuje dzielnicę i Warszawę podczas zawodów rangi ogólnopolskiej (Mistrzostwo Polski w latach 2005 i 2006). Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 258 zajęli I miejsce w klasyfikacji zespołowej w ogólnopolskim konkursie polonistycznym Z poprawną polszczyzną na co dzień.

9 9 Organizowane corocznie przez Szkołę Podstawową Nr 127 Sesje Naukowe skierowane do uczniów północnopraskich szkół podstawowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Podczas Sesji Naukowej młodzi twórcy mają możliwość przedstawienia własnych prac badawczych m.in. prezentacji multimedialnych, utworów literackich, a także prac plastycznych. Ukoronowaniem Sesji w 2009r. było ukazanie się publikacji prezentującej prace badawcze młodych uczniów praskich szkół. W 5 północno-praskich gimnazjach uczy się obecnie 1545 uczniów. Gimnazjum nr 30 należy do elitarnego grona szkół skupionych w Towarzystwie Szkół Twórczych. Gimnazjaliści z ulicy Otwockiej 3 (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32) zainicjowali i realizowali program Ratujmy Praskie Kapliczki.

10 10 Niestety, wyniki nauczania – sprawdzian po ukończeniu szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny - w szkołach Dzielnicy Praga Północ są najsłabsze w całej Warszawie – szkoły zajmują 18 miejsce wśród pozostałych dzielnic. Chociaż średnie wyniki praskich szkół podstawowych i gimnazjów są niższe od średnich wyników dla Warszawy i województwa, należy zwrócić uwagę na fakt, że są wyższe niż średnia krajowa. Podejmowane rokrocznie działania szkół podstawowych i gimnazjów mające na celu podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminu w tym opracowywane przez rady pedagogiczne programy pomocy uczniom słabszym, dodatkowe zajęcia jednoznacznie wskazują na istnienie silnej bariery środowiskowej, której pokonanie może być kluczem do podwyższenia wyników nauczania na terenie dzielnicy.

11 11 Wśród północnopraskich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 2009 r. 3574 uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują dwie: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38 z ponad 120-letnią tradycją dobrego nauczania jest zawsze w ścisłej czołówce polskich liceów. W bieżącym roku zajęło drugie miejsce w województwie a piętnaste kraju w corocznym rankingu Perspektyw. Technikum Geologiczno – Geodezyjno - Drogowe im. S. Kuźniaka przy ul. Szanajcy 5 kształcące techników geodetów i drogowców to najlepsza szkoła techniczna w kraju. W 2009 roku, w corocznym ogólnopolskim rankingu Perspektyw, będąc na pierwszym miejscu jako szkoła kształcąca w zawodzie, zajęła siódme miejsce w województwie a trzydzieste drugie w kraju. Praskie szkoły techniczne i zawodowe skutecznie podejmują współpracę z pracodawcami uzyskując kolejne patronaty co przekłada się na atrakcyjny system stypendialny oraz praktyki i staże w renomowanych firmach. Wyniki egzaminu maturalnego szkół ponadgimnazjalnych w 2009r. są na poziomie 78%, co jest zgodne ze zdawalnością egzaminu w kraju.

12 12 Geografia przedszkoli

13 13 Typ przedszkola Liczba placówek Liczba oddział ów Liczba dzieci % dzieci zameldowanych w dzielnicy Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe1359148856 % - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne273 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym przy: - przy szkołach publicznych samorządowych 51631228,4 % - przy szkołach publicznych prowadzonych przez inne organy 0000 - przy szkołach niepublicznych0000 Razem20751873 Liczba jednostek opieki przedszkolnej, oddziałów i dzieci

14 14 Urodzeni w latach:20062005200420032002 2001 i wcześ niej dzieci w roku życia (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego) 23456 7 i więcej Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe03603834033420 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne1420161850 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym: - przy szkołach publicznych samorządowych 000882240 - przy szkołach publicznych prowadzonych przez inne organy 000000 - przy szkołach niepublicznych000000 Razem14380399509571 Dzieci razem w % liczby zameldowanych 2586896 brak danych liczba dzieci w jednostkach opieki przedszkolnej wg roku urodzenia

15 15 rok szk. Liczba dzieciLiczba oddziałów 2006 /7 2007 /8 2008 /9 2009 /10 2006 /7 2007 /8 2008 /9 2009 /10 Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe 146414821488147859 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne52557375 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym przy szkołach: - publicznych27723631220612111610 - niepublicznych000000 Razem1793177318731759 Dzieci razem w % liczby zameldowanych w dzielnicy brak danyc h Przekrój wieloletni

16 16 Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontrakto wy Mianowan y Dyplomo wany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1,0918,0347,1539,54105,81 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 1320,82731,82 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 012,4003,40 Pozostałe kwalifikacje002,160 Razem2,0922,0372,5346,54143,19 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji

17 17 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 23,00 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 13,80 Logopedzi 7,80 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. Nauczyciele wspomagający 4,00 Inni (prosimy opisać) 0,00 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych179,00 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 167,80 Pracownicy administracji13,50 Pracownicy obsługi154,3 Liczba pracowników niepedagogic znych w przeliczeniu na etaty Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty

18 18 Demografia przedszkolna Dane pochodzą z czerwca 2009 r. z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Praga Północ. W Dzielnicy Praga Północ liczba urodzeń wzrasta, a to oznacza wzrost zapotrzebowania na opiekę przedszkolną. Uwzględniając zmiany wynikające z reformy systemu oświaty (objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym) można uznać liczbę miejsc w przedszkolach Dzielnicy za wystarczającą. Liczba dzieci w latach 2003 - 2008200320042005200620072008 w Dzielnicy Praga Północ531588657621679744

19 19 Inne formy opieki przedszkolnej i opieka wakacyjna W roku szkolnym 2008/2009 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 dyżurowały 4 placówki przedszkolne. dyżur nr przedszkolaadres lipiecsierpień 171Równa 21-15 VII 183Jagiellońska 28 16-31 VII 165Ratuszowa 8a 1-14 VIII 167Strzelecka 16 15-31 VIII W Przedszkolu nr 171 przygotowano 100 miejsc –frekwencja wyniosła ok. 96%, w Przedszkolu nr 183 przygotowano 150 miejsc a frekwencja wyniosła ok. 64 %, w Przedszkolu nr 165 przygotowano 100 miejsc – frekwencja wyniosła ok. 68 %, a w Przedszkolu nr 167 przygotowano 125 miejsc – frekwencja wyniosła ok. 53 %.

20 20

21 21 Sieć szkół podstawowych w Dzielnicy Praga Północ została ukształtowana w 1999 roku w wyniku zmian związanych z wprowadzeniem reformy systemu edukacji. Na terenie Dzielnicy działa pięć szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r., ul. Kawęczyńska 2, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońska 7 w Zespole Szkół nr 45 ul. Jagiellońska 7, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego, ul Białostocka 10/18, Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicz, ul. Kowieńska 12/20, Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Brechta 8. Są to duże placówki – liczące od 26 do 31 oddziałów.

22 22 Geografia szkół podstawowych

23 23 Szkoły podstawowe Liczba pla có we k Liczba odd ział ów Liczba ucz nió w Szkoły podstawowe publiczne samorządowe 51232964 Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inne organy 000 Szkoły podstawowe niepubliczne000 Razem51232964 Jednostki, oddziały i uczniowie

24 24 Przekrój wieloletni rok szkolny Liczba dzieciLiczba oddziałów 2006/072007/82008/92009/102006/72007/82008/92009/10 Szkoły podstawowe publiczne samorządowe 3292308729642853133127123119 Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inne organy 00000000 Szkoły podstawowe niepubliczne 00000000 Razem 3292308729642853133127123119

25 25 Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontrakto wy Mianowan y Dyplom ow any Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 13,7455,53117,28148,50335,04 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 6,8312,459,141,0029,42 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 00000 Pozostałe kwalifikacje 01,502,4203,92 Razem 20,5769,4877,26149,50368,38 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji

26 26 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 102 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 107,41 Pedagodzy 14,35 Psycholodzy 3,44 Reedukatorzy 8,47 Logopedzi 7,22 Wychowawcy świetlicy 41,66 Bibliotekarze 10,22 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. Nauczyciele wspomagający 20,04 Inni (prosimy podać): rehabilitanci 2 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych145 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym:130 Pracownicy administracji13,25 Pracownicy obsługi116,75 Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty

27 27 Liczba dzieci w obwodach szkolnych w rocznikach 1997 - 2008 1997199819992000200120022003 Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego115145147142121127126 Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza142128145153156136152 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im. Króla Stefana Batorego129118135120135139118 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.837810897729179 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi81626678537456 Demografia roczników uczęszczających do szkół podstawowych

28 28

29 29

30 30 Wyniki sprawdzianu W roku szkolnym 2008/2009, w wyniku zmian w teście, w porównaniu do roku 2007/2008, nastąpił ogólny spadek wyników dla Warszawy o 2,07 punktu a w Dzielnicy Praga Północ tylko o 1,79 punktu. Najlepszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 258, najsłabszy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73. Przyczyną niezadowalających wyników sprawdzianu jest liczna grupa uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zdecydowana większość z nich nie posiada motywacji do nauki, nie chce uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub reedukacyjne. Niektórzy z uczniów nie są zdiagnozowani przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Uczniowie ci, bardzo często charakteryzują się złym stanem zdrowia oraz niskim progiem odporności na stres co przekłada się na duży stopień agresji. Wielu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie kontynuuje nauki w szkołach umożliwiających kształcenie dostosowane do możliwości intelektualnych. Taka sytuacja skutkuje obniżeniem jakości kształcenia w oddziałach ogólnodostępnych zmuszając nauczycieli do poświęcania coraz większej ilości czasu na rozwiązywanie podstawowych problemów wychowawczych a tym samym odciągając od realizacji podstawowych zadań dydaktycznych.

31 31 Geografia gimnazjalna

32 32 Jednostki, oddziały i uczniowie Gimnazja Liczba placów ek Liczba oddział ów Liczba ucznió w Gimnazja publiczne samorządowe 6741725 Gimnazja publiczne prowadzone przez inne organy Gimnazja niepubliczne163 Razem71788

33 33 Przekrój wieloletni rok szk. Liczba dzieciLiczba oddziałów 2006/0 7 2007/82008/9 2009/1 0 2006/72007/82008/9 2009/1 0 Gimnazja publiczne samorządowe 17341611154514716665 60 Gimnazja publiczne prowadzone przez inne organy Gimnazja niepubliczne55546362 Razem1789166516081533

34 34 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowanyRazem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 7,0345,1980,6949,31182,23 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 2,891,674,5509,11 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 00000 Pozostałe kwalifikacje 00000 Razem 9,9246,8685,2549,31191,34

35 35 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 27 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 25,46 Pedagodzy 7,10 Psycholodzy 1,50 Reedukatorzy 1,75 Logopedzi 0 Wychowawcy świetlicy 0 Bibliotekarze 3,83 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. Nauczyciele wspomagający 11,28 Inni (prosimy podać) 0 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 65 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 44,60 Pracownicy administracji 8,50 Pracownicy obsługi 36,10

36 36

37 37 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w dzielnicy (arkusz standardowy) Część egzaminu Wynik Średnia w dzielnicy Średnia w Warszawie Średnia w województwie mazowieckim Średnia w kraju Humanistyczna32,1836,0132,8131,67 Matematyczno-przyrodnicza25,9731,4927,5326,03 Język angielski32,8736,9931,4830,63 Język niemiecki30,4234,7534,3333,03 Język rosyjski23,6328,6833,6033,32 W części humanistycznej średnia dzielnicy jest wyższa niż w kraju. W części matematycznej średnia dzielnicy jest niższa o 0,06 % niż w kraju. W części z j. angielskiego średnia dzielnicy jest wyższa niż w kraju.

38 38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Najlepszy wynik osiągnęło Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 58 przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38 – 90,68 punktów z obu części egzaminu. Najsłabszy wynik uzyskało Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 z siedzibą przy ul. Sierakowskiego - 39,98 punktów z obu części egzaminu.

39 39 Edukacyjna Wartość Dodana (wskaźnik EWD) Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności.

40 40 Ewaluacja szkoły W ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD ponieważ są to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszy obraz szkoły. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwala wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów: Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

41 41 Jak odczytywać wykresy? By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem ciężkości tych elips jest punkt (100;0).

42 42 Pozycja zielonej elipsy na wykresie wskazuje, że mamy do czynienia ze szkołą neutralną (część matematyczno-przyrodnicza). Tak nazywamy gimnazja, których pozycja w układzie współrzędnych bliska jest punktowi (100;0). Jeżeli obszar ufności (zielona elipsa) zawiera punkt (100;0), mamy do czynienia z tego typu szkołą. Szkoła neutralna, to placówka statystycznie przeciętna. Chcąc jednak uniknąć określeń przeciętna, średnia, proponujemy dla szkół o średniej wyników egzaminacyjnych zbliżonej do średnie krajowej i wskaźniku EWD bliskiemu zero nazwę szkoła neutralna. Szkoły neutralne, to najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmuje wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej.

43 43 Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 9 Warszawa, 03-709 Warszawa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 39,98

44 44 Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 9 Warszawa, 03-709 Warszawa CZĘŚĆ MATENATYCZNO - PRZYRODNICZA 39,98 Od 1 września 2010r. W szkole zostaną uruchomione klasy terapeutyczne.

45 45

46 46 Poziom wykształcenia mieszkańców Dzielnicy Praga Północ w porównaniu z Dzielnicą Śródmieście m. st. Warszawy Poziom wykształceniaŚródmieściePraga PółnocRóżnica wyższe27,9 %14 %- 13,9 średnie lub policealne41,2 %40 %- 1,2 zasadnicze zawodowe i niższe31,3 %46 %+ 14,7 Źródło: Programy Mikro Rewitalizacji poszczególnych Dzielnic. Szkoły Podstawowe i Gimnazja z oddziałami integracyjnymi SzkołaOddziałów Uczniów w oddziałach integracyjny ch Uczniów z orzeczeniami % uczniów z orzeczeniami Gimnazjum Nr 3161082523% Gimnazjum Nr 3291683823% Szkoła Podstawowa Nr 3061033029% Szkoła Podstawowa Nr 73122285725%

47 47 Licea ogólnokształcące Praska oświata, szczególnie jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, nie tylko nie powinna mieć kompleksów wobec swoich rówieśników z lewego brzegu Wisły, ale też ma powody do dumy. Lata tradycji, oryginalne programy nauczania, szansa na realizacje ambicji i pasji naukowych oraz twórczych powodują, ze licea i technika praskie mają wiele do zaoferowania młodym ludziom, którzy zechcą tu podjąć dalszą naukę. Warto pamiętać, że nie zawsze adekwatne są wszelkie rankingi, choć w przypadku naszych wiodących placówek oświatowych należących do warszawskiej czołówki też nie ma się czego wstydzić. Po prostu każdy ranking posługuje się innym, nie zawsze oddającym istotę rzeczy, kluczem. Każda z praskich szkół oferuje uczniom coś niepowtarzalnego.

48 48 Geografia liceów 1. VIII Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 15)ul. Jagiellońska 38LO, Gim 2. Zespół Szkół Nr 73ul. Burdzińskiego 4LO, LO dla Dor., LU 3. LXXVI Liceum Ogólnokształcąceul. Kowelska 1LO 4. XX Liceum Ogólnokształcąceul. Objazdowa 3LO 5. Zespół Szkół Nr 40 im. S. Starzyńskiegoul. Jagiellońska 61LO, T, TU, ZSZ

49 49 Licea Liczba placówek Liczba oddziałó w Liczba uczniów Licea publiczne samorządowe 7631799 Licea publiczne prowadzone przez inne organy Licea niepubliczne6275 Razem132074 rok szk. Liczba uczniówLiczba oddziałów 2006/ 07 2007/ 8 2008/ 9 2009/1 0 2006 /7 2007/ 8 2008/ 9 2009/ 10 Licea publiczne samorządowe276122792140179990797563 Licea publiczne prowadzone przez inne organy Licea niepubliczne220 315275259 Razem2981 259424152058 Jednostki, oddziały i uczniowie Przekrój wieloletni

50 50 Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowanyRazem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 4529380229 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 11 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 11 Pozostałe kwalifikacje1326 Razem6539682237 Liczba nauczycieli według poziomu kwalifikacji

51 51 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 21 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 17,84 Pedagodzy 6,96 Psycholodzy 2,50 Reedukatorzy Logopedzi Wychowawcy świetlicy Bibliotekarze 6,21 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. Nauczyciele wspomagający Inni: doradcy metodyczni 2,17 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 71 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 65,5 Pracownicy administracji 13,60 Pracownicy obsługi 51,90

52 52

53 53 Wyniki egzaminu maturalnego Absolwenci z 2009 rokuWszyscy zdający Liczba osób zgłoszonych do matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalność Liczba osób zgłoszonych matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalność 99496277,96 %99496277,96 % Egzamin maturalny w skali dzielnicy osiągnął wynik 77,96% przy ogólnowarszawskim na poziomie 85,5% pozostając na poziomie porównywalnym ubiegłorocznym. Zdecydowanie gorzej wypadły licea profilowane (51,72%) i technika (55,9%).

54 54

55 55 W minionym roku: 80,19%

56 56 VIII LO – 4 miejsce L LO – 34 miejsce

57 57 LXXVI LO – 79 miejsce XX LO – 85 miejsce W Warszawie jest łącznie 154 liceów ogólnokształcących

58 58 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2009/2010

59 59 VIII LO W 2010r.: 4 w woj. i 14 w kraju

60 60 Geografia szkół zawodowych

61 61 Typ szkoły Liczba szkół Liczba oddział ów Liczba uczniów Licea profilowane, w tym: - publiczne samorządowe 1232 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne Technika, w tym: - publiczne samorządowe 6531316 - publiczne prowadzone przez inne organy1170 - niepubliczne140 Zasadnicze szkoły zawodowe, w tym: - publiczne samorządowe 25119 - publiczne prowadzone przez inne organy150 - niepubliczne Razem121727 Jednostki, oddziały i uczniowie

62 62 rok szk. Liczba uczniówLiczba oddziałów 2006/ 7 2007/ 8 2008/ 9 2009 /10 200 6/7 200 7/8 200 8/9 200 9/10 Licea profilowane, w tym: - publiczne samorządowe 22616980329742 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne Technika, w tym: - publiczne samorządowe 97310331166131638414853 - publiczne prowadzone przez inne organy 193181170131 - niepubliczne34324051 Zasadnicze szkoły zawodowe, w tym: - publiczne samorządowe 1401161401195455 - publiczne prowadzone przez inne organy 57445054 - niepubliczne Razem1623157516461703 Przekrój wieloletni

63 63 Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontrakto wy Mianowan y Dyplomo wany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 52212040187 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 11 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 1517 Pozostałe kwalifikacje 13318 Razem83012441203 Liczba nauczycieli według poziomu kwalifikacji

64 64 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 15 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: Pedagodzy 4,8 Psycholodzy 1 Reedukatorzy Logopedzi Wychowawcy świetlicy Bibliotekarze 4,67 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. Nauczyciele wspomagający Inni (prosimy podać: nauczyciel praktycznej nauki zawodu) 4,95 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych57 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 51,5 Pracownicy administracji18,10 Pracownicy obsługi26,30 Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty

65 65

66 66 Typ szkoły Absolwenci z 2009 rokuWszyscy zdający Liczba osób zgłoszony ch do matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalno ść Liczba osób zgłoszonyc h matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalno ść Licea profilowa ne 28 51,72%28 51,72% Technika129 55,29%129 55,29% Szkoła Etap egzaminu Przystąpiło osób Zdało Osóbw % Zasadnicza szkoła zawodowa Pisemny1006161% Praktyczny1004040% Technikum Pisemny51 100% Praktyczny472043% Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach kształcących w zawodach

67 67 ZS 14 W 2010r.: 7 w woj. i 51 w kraju

68 68 Wyniki rekrutacji do szkół kształcących w zawodach na rok szkolny 2009/2010

69 69 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna rok szk.2006/072007/82008/9 RAZEM porady387940993113 W tym psychologiczne248228012087 pedagogiczne1013805826 logopedyczne13430668 lekarskie250187132

70 70 RAZEM orzeczenia126166136 W tym: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla: niesłyszących i słabo słyszących000 niewidomych i słabo widzących000 z niepełnosprawnością ruchową094 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim51817 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym1410 z autyzmem000 z niepełnosprawnościami sprzężonymi222 z zaburzeniami zachowania,131632 zagrożonych niedostosowaniem społecznym315365 zagrożonych uzależnieniem--0 niedostosowanych społecznie335 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania716188 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych--1

71 71

72 72 RAZEM formy pomocy bezpośredniej489651373658 W tym: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne13787156 terapia logopedyczna829584 socjoterapia20822784 zajęcia z uczniami zdolnymi613 terapia dla zagrożonych uzależnieniem-64120 zajęcia grupowe aktywujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu500601536 ćwiczenia rehabilitacyjne--- inne formy pomocy indywidualnej15921652812 inne formy pomocy grupowej11571007741 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach8591044897 mediacje i negocjacje57143 badania przesiewowe298335212

73 73 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 33 Łączna liczba nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: Pedagodzy 13 Psycholodzy 10 Reedukatorzy 6 Logopedzi 2 Rehabilitanci 2 Doradcy zawodowi 0 Socjolodzy - Inni (prosimy podać) socjoterapeuta 1 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 7 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 5,45 Pracownicy administracji 3,15 Pracownicy obsługi 2,30 Nauczyciele specjaliści Pracownicy niepedagogiczni

74 74

75 75 Placówki wychowania pozaszkolnego Typ jednostki Liczba placówek Liczba godzin tygodniow o Liczba uczestnikó w Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogródki Jordanowskie1Ok. 200 Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Młodzieżowe Domy Kultury Inne Razem

76 76

77 77 Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Do przedszkoli i szkół na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało 228 dzieci i uczniów. Oddziały integracyjne zapewniają ciągłość kształcenia. SzkołaOddziałów Uczniów w oddziałach integracyj nych Uczniów z orzeczeniam i % uczniów z orzeczeniam i Gimnazjum Nr 3161082523% Gimnazjum Nr 3291683823% Szkoła Podstawowa Nr 3061033029% Szkoła Podstawowa Nr 73122285725% Dla dziewięćdziesięciu dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności mieszkających na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty organizowany jest dowóz do szkół. Na terenie Dzielnicy Praga Północ zlokalizowano dwa zespoły szkół specjalnych z następującymi szkołami: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 68 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10.

78 78 Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wszystkie szkoły podstawowe zostały przygotowane zgodnie ze standardem warszawskim na przyjęcie dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych i w klasie I szkoły podstawowej.

79 79 Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych W roku szkolnym 2008/2009 2 placówki oświatowe otrzymały dofinansowanie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne: - Przedszkole nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 na projekt Wędrówki po Polsce – poznajemy legendy z różnych miast; - Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego na projekt Praga -Warszawa-Mazowsze- Moja mała ojczyzna.

80 80 Rady młodzieży Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/171/2009 Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 3 września 2009r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w chwili obecnej prowadzone są prace w komisjach przedmiotowych.

81 81 Kształcenie zawodowe Dnia 10 czerwca 2009r. zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego zawarte przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Praga Północ i TOPEX Sp. z o.o. Spółkę komandytową. W ramach porozumienia firma TOPEX zobowiązuje się m. in. do wzbogacania bazy dydaktycznej przez wspomaganie doposażenia szkół kształcących w zawodach w narzędzia ze swojej oferty asortymentowej. Narzędzia przekazywane będą nieodpłatnie. Kontynuowana jest również współpraca między koncernem Vattenfall Heat Poland S.A. a Zespołem Szkół Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego skutkująca tzw. klasami patronackimi. W ramach wcześniejszej umowy fundowane są stypendia dla uczniów szkoły w ramach projektu Zagrzewamy do nauki opierającym się na aktywnym angażowaniu szkół i uczelni technicznych w popularyzowaniu informacji na temat zapotrzebowania rynku pracy na osoby o wykształceniu technicznym.

82 82 Doskonalenie nauczycieli Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz Zarządzeniem Nr 986/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2008r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2008r. Wydział Oświaty i Wychowania realizował dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2008r. dofinansowanie opłat za kształcenie otrzymało 53 nauczycieli na łączną kwotę 67 509,00.

83 83 Jesienny bieg VII Ogrodu Jordanowskiego W 2009 roku po raz piąty został zorganizowany Jesienny bieg VII Ogrodu Jordanowskiego, którego uczestnikami są okoliczni mieszkańcy Dzielnicy a także pozostałej części m. st. Warszawy. Impreza cieszy się dużą popularnością i sprzyja integracji środowisk praskich.

84 84 System wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym – pięciolatki w szkołach Pragi Północ Stawiając za cel zmianę niekorzystnego obrazu Pragi Północ, Biuro Edukacji we współpracy z Burmistrzem Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy opracowało program, którego celem jest wsparcie dzieci rozpoczynających naukę na poziomie przedszkolnym. Program skierowany był do nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym pięciolatków i obejmował udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych w szkołach podstawowych. Na potrzeby ewaluacji tego pilotażowego programu psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przebadali 389 dzieci pięcioletnich, z czego 138 dwukrotnie – na początku i na końcu realizacji projektu. Do badań zastosowano opracowane przez psychologów eksperymentalne narzędzie diagnostyczne. Wyniki tych badań oraz badań przeprowadzonych przez nauczycieli i logopedów z przeszkoli i trzech szkół podstawowych (SP 73, SP 50, SP 258) posłużyły do opracowania raportu dla Prezydenta m. st. Warszawy.

85 85 Dzielnicowe Centrum Do Spraw Integracji Zainicjowana przez pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 5 dwa lata temu działalność Dzielnicowego Centrum do spraw Integracji spotkało się z dużą aprobatą i zainteresowaniem Biura Edukacji i od września 2008r. bazując na naszych doświadczeniach i powielając nasze działania uruchomiono pilotażowy program w sześciu dzielnicach Warszawy.

86 86 Pomoc materialna dla uczniów Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. rozdział 8a art.90b-90u i uchwałą Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, Wydział Oświaty i Wychowania realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego. We wrześniu 2008 roku z dożywiania finansowanego na podstawie OPS – u korzystało 633 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Obiady finansowane przez m. st. Warszawę otrzymało 487 uczniów. Dożywianie – kwota na dożywianie ujęta w załączniku dzielnicowym (rozdział 85415 § 3260) na rok 2009. Bezpłatnymi obiadami objęci zostali potrzebujący uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z wyjątkiem Gimnazjum Nr 58 w Zespole Szkół Nr 15 (brak bloku żywienia) Liczba uczniów objętych pomocą Kwota wydatków Przeciętna kwota na jednego ucznia w. 2008/09 Stypendia szkolne 1252571 934456, 82 Zasiłki szkolne 103 200320 Stypendia za wyniki w nauce 56271 544127,3 Dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) 21328090131,88

87 87 Współpraca z organizacjami pozarządowymi W okresie ferii zimowych 2009 dofinansowanych zostało 30 dzieci na kwotę 7200 zł, które wyjechały na Zimowisko w Zakopanym. W okresie ferii letnich 2009 dofinansowanie dostały 4 organizacje na kwotę 37 800 zł. Łącznie dofinansowanych było 91 dzieci. Zima 2009 Liczba organizacji pozarządowych Liczba uczestników dofinansowanych Wysokość przyznanych dotacji 1307200 zł Lato 2009 Liczba organizacji pozarządowych Planowana liczba uczestników dofinansowanych Wysokość przyznanych dotacji 49137 800 zł

88 88 Szkoły i placówki niepubliczne

89 89 1 023 uczniów

90 90


Pobierz ppt "1 Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Przygotowano przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ Urzędu m. st. Warszawy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google