Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Przygotowano przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ Urzędu m. st. Warszawy, na podstawie materiału przekazanego przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy do Rady m. st. Warszawy w dniu 30 października 2009r

2 Praga - jedna ze starszych dzielnic Warszawy została formalnie włączona do miasta pod koniec XVIII w i dopiero w 1945 podzielona została na Pragę Północ i Pragę Południe. Obecnie powierzchnia Pragi Północ wynosi 11,4 km² (2,21% obszaru Warszawy), a na jej terenie zamieszkuje około 74,3 tys. mieszkańców (4,34% ogółu mieszkańców). Po krótkim okresie rozwoju w latach czterdziestych XX w., Praga stopniowo stawała się coraz bardziej zaniedbana i zapomniana. Działania władz samorządowych od 1990 r. w tym: współpraca z różnymi instytucjami, kampanie organizowane przez ośrodki pomocy społecznej i instytucje kultury, program rewitalizacji, cykliczne imprezy, które wpisały się w kalendarium imprez kulturalnych Warszawy systematycznie zmieniają obraz Pragi na lepszy. Skuteczna promocja dzielnicy powoduje, że Praga staje się miejscem coraz bardziej popularnym, można nawet mówić o swoistej modzie na Pragę. W starych praskich kamienicach oraz opuszczonych murach fabryk zakładane są galerie, centra sztuki, a także pracownie autorskie. Nowopowstające budynki i niewielkie osiedla, wpisują się w historyczny charakter starszych budynków i ulic, uwypuklając urodę przedwojennej architektury. Mit Pragi – jako dzielnicy zaniedbanej powoli zmienia się chociaż Praga Północ nadal boryka się z wieloma problemami.

3 Występujące tu niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze mają znaczący wpływ na zachowania mieszkańców oraz jakość życia w Dzielnicy. Takimi negatywnymi czynnikami mającymi wpływ na zjawiska społeczno-gospodarcze są między innymi: Źródło: GUS – Panorama dzielnic Warszawy 205/2006/2007

4 Wysoki wskaźnik bezrobocia (prawie trzykrotnie wyższy niż w całej Warszawie), ubóstwo, alkoholizm, narkomania, bezdomność wpisały się w krajobraz starych ulic i praskich podwórek. Wiele rodzin, w tym wielodzietnych i niepełnych znajduje się w bardzo trudnej, niemal tragicznej, sytuacji życiowej. Funkcjonujące na terenie dzielnicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu i Ośrodki Wsparcia oferują mieszkańcom pomoc: diagnostyczną, usługową, instytucjonalną oraz rzeczową. Jednym z poważniejszych problemów z jakimi boryka się Praga Północ jest młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. Dysfunkcyjne środowisko w jakim przebywają młodzi ludzie, brak wsparcia ze strony rodziny, niska skuteczność działań profilaktycznych sprawiają, że instytucje wychowawcze i opiekuńcze zmuszone są poszukiwać coraz to nowych metod rozwiązywania problemów. Z tego powodu od wielu lat szkolnictwo na terenie Pragi Północ nastawione jest nie tylko na spełnianie funkcji dydaktycznych, ale również opiekuńczych i wychowawczych. Opieka nad dziećmi już od najmłodszych przedszkolnych lat skoncentrowana jest na wyszukiwaniu, wzmacnianiu i rozwijaniu tkwiących w nich talentów i zdolności – zarówno naukowych jak i plastycznych, sprawnościowych czy muzykalnych.

5 Poprawa wizerunku Pragi to również poprawa wizerunku praskiej oświaty
Poprawa wizerunku Pragi to również poprawa wizerunku praskiej oświaty. W tym celu w 2009 roku przy Zastępcy Burmistrza powołany został zespół składający się z dyrektorów północnopraskich szkół oraz przedstawicieli praskiej oświaty i kultury. Działania Zespołu pod hasłem „Praga – Szkoła życia” zaowocowały ukazaniem się tematycznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita promującego szkolnictwo na terenie dzielnicy. W roku szkolnym 2009/2010 działania zespołu będą się koncentrować na umocnieniu nowotworzonego wizerunku praskiej oświaty.

6 Na terenie dzielnicy Praga Północ funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (59 oddziałów) zapewniających opiekę prawie 1500 dzieciom. Placówki posiadają swój własny profil (integracyjny, teatralny, plastyczny, sportowy, matematyczny, ludowy) dopasowany do możliwości lokalowych jak również przygotowania zawodowego kadry pedagogicznej. W kalendarz imprez dzielnicowych na stałe wpisały się dwie przygotowywane przez północno-praskie przedszkola: Spartakiada Przedszkolaków organizowana w dzielnicowym Ośrodku Sportu, oraz Przegląd Artystyczny z cyklu „Mikrofon dla Najmłodszych” w Szkole Muzycznej. Dzieci z przedszkoli aktywnie uczestniczą również w innych akcjach organizowanych na terenie dzielnicy, takich jak:

7 coroczny Festyn Praski,
obchody nadania praw miejskich Pradze, poprzez: konkursy wiedzy o Pradze organizowane w Bibliotece Publicznej, wystawy – zorganizowane w Domu Kultury, Galerii Info i Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, wydanie Biuletynu. 18 listopada 2008 zakończono obchody przeglądem wokalno – recytatorskim w Sali Teatralnej Bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2009 (etap powiatowy). Warszawskiej Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota. Teatr Nauczycielski: „Bandurka” , współpracujący z Czeskim Centrum z siedzibą przy Al. Róż x w Warszawie. Mokotowskim Otwartym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych oraz Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych.

8 Na terenie Dzielnicy działa pięć szkół podstawowych w których naukę w 2009r. pobierało 3276 uczniów.
W trzech z nich w roku szkolnym 2008/2009 realizowany był w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych pilotażowy program „pięciolatki w szkole podstawowej”. Uczniowie szkół podstawowych wyróżniają się licznymi osiągnięciami sportowymi oraz uczestnictwem w konkursach i turniejach . Drużyna unihokeja ze Szkoły Podstawowej Nr 73 godnie reprezentuje dzielnicę i Warszawę podczas zawodów rangi ogólnopolskiej (Mistrzostwo Polski w latach 2005 i 2006). Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 258 zajęli I miejsce w klasyfikacji zespołowej w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.

9 Organizowane corocznie przez Szkołę Podstawową Nr 127 „Sesje Naukowe” skierowane do uczniów północnopraskich szkół podstawowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Podczas Sesji Naukowej młodzi twórcy mają możliwość przedstawienia własnych prac badawczych m.in. prezentacji multimedialnych, utworów literackich, a także prac plastycznych. Ukoronowaniem Sesji w 2009r. było ukazanie się publikacji prezentującej prace badawcze młodych uczniów praskich szkół. W 5 północno-praskich gimnazjach uczy się obecnie 1545 uczniów. Gimnazjum nr 30 należy do elitarnego grona szkół skupionych w Towarzystwie Szkół Twórczych. Gimnazjaliści z ulicy Otwockiej 3 (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32) zainicjowali i realizowali program „Ratujmy Praskie Kapliczki”.

10 Niestety, wyniki nauczania – sprawdzian po ukończeniu szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny - w szkołach Dzielnicy Praga Północ są najsłabsze w całej Warszawie – szkoły zajmują 18 miejsce wśród pozostałych dzielnic. Chociaż średnie wyniki praskich szkół podstawowych i gimnazjów są niższe od średnich wyników dla Warszawy i województwa, należy zwrócić uwagę na fakt, że są wyższe niż średnia krajowa. Podejmowane rokrocznie działania szkół podstawowych i gimnazjów mające na celu podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminu w tym opracowywane przez rady pedagogiczne programy pomocy uczniom słabszym, dodatkowe zajęcia jednoznacznie wskazują na istnienie silnej bariery środowiskowej, której pokonanie może być kluczem do podwyższenia wyników nauczania na terenie dzielnicy.

11 Wśród północnopraskich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 2009 r
Wśród północnopraskich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 2009 r uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują dwie: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38 z ponad 120-letnią tradycją dobrego nauczania jest zawsze w ścisłej czołówce polskich liceów. W bieżącym roku zajęło drugie miejsce w województwie a piętnaste kraju w corocznym rankingu Perspektyw. Technikum Geologiczno – Geodezyjno - Drogowe im. S. Kuźniaka przy ul. Szanajcy 5 kształcące techników geodetów i drogowców to najlepsza szkoła techniczna w kraju. W 2009 roku, w corocznym ogólnopolskim rankingu Perspektyw, będąc na pierwszym miejscu jako szkoła kształcąca w zawodzie, zajęła siódme miejsce w województwie a trzydzieste drugie w kraju. Praskie szkoły techniczne i zawodowe skutecznie podejmują współpracę z pracodawcami uzyskując kolejne patronaty co przekłada się na atrakcyjny system stypendialny oraz praktyki i staże w renomowanych firmach. Wyniki egzaminu maturalnego szkół ponadgimnazjalnych w 2009r. są na poziomie 78%, co jest zgodne ze zdawalnością egzaminu w kraju.

12 Geografia przedszkoli

13 % dzieci zameldowanych w dzielnicy
Liczba jednostek opieki przedszkolnej, oddziałów i dzieci Typ przedszkola Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba dzieci % dzieci zameldowanych w dzielnicy Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe 13 59 1488 56 % - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne 2 73 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym przy: - przy szkołach publicznych samorządowych 5 16 312 28,4 % - przy szkołach publicznych prowadzonych przez inne organy - przy szkołach niepublicznych Razem 20 75 1873

14 liczba dzieci w jednostkach opieki przedszkolnej wg roku urodzenia
Urodzeni w latach: 2006 2005 2004 2003 2002 2001 i wcześniej dzieci w roku życia (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego) 2 3 4 5 6 7 i więcej Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe 360 383 403 342 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne 14 20 16 18 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym: - przy szkołach publicznych samorządowych 88 224 - przy szkołach publicznych prowadzonych przez inne organy - przy szkołach niepublicznych Razem 380 399 509 571 Dzieci razem w % liczby zameldowanych 58 68 96 brak danych

15 Przekrój wieloletni rok szk. Liczba dzieci Liczba oddziałów 2006/7
2007/8 2008/9 2009/10 Przedszkola, w tym: - publiczne samorządowe 1464 1482 1488 1478 59 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne 52 55 73 75 Oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym przy szkołach: - publicznych 277 236 312 206 12 11 16 10 - niepublicznych Razem 1793 1773 1873 1759 Dzieci razem w % liczby zameldowanych w dzielnicy brak danych

16 Stopnie awansu zawodowego
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1,09 18,03 47,15 39,54 105,81 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 1 3 20,82 7 31,82 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 2,40 3,40 Pozostałe kwalifikacje 2,16 2,09 22,03 72,53 46,54 143,19

17 Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty
Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 23,00 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 13,80 Logopedzi 7,80 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. „Nauczyciele wspomagający” 4,00 Inni (prosimy opisać) 0,00 Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 179,00 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 167,80 Pracownicy administracji 13,50 Pracownicy obsługi 154,3

18 Demografia przedszkolna
Liczba dzieci w latach 2003 2004 2005 2006 2007 2008 w Dzielnicy Praga Północ 531 588 657 621 679 744 Dane pochodzą z czerwca 2009 r. z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Praga Północ. W Dzielnicy Praga Północ liczba urodzeń wzrasta, a to oznacza wzrost zapotrzebowania na opiekę przedszkolną. Uwzględniając zmiany wynikające z reformy systemu oświaty (objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym) można uznać liczbę miejsc w przedszkolach Dzielnicy za wystarczającą.

19 Inne formy opieki przedszkolnej i opieka wakacyjna
W roku szkolnym 2008/2009 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 dyżurowały 4 placówki przedszkolne. dyżur nr przedszkola adres lipiec sierpień 171 Równa 2 1-15 VII 183 Jagiellońska 28 16-31 VII 165 Ratuszowa 8a 1-14 VIII 167 Strzelecka 16 15-31 VIII W Przedszkolu nr 171 przygotowano 100 miejsc –frekwencja wyniosła ok. 96%, w Przedszkolu nr 183 przygotowano 150 miejsc a frekwencja wyniosła ok. 64 %, w Przedszkolu nr 165 przygotowano 100 miejsc – frekwencja wyniosła ok. 68 %, a w Przedszkolu nr 167 przygotowano 125 miejsc – frekwencja wyniosła ok. 53 %.

20

21 Sieć szkół podstawowych w Dzielnicy Praga Północ została ukształtowana w 1999 roku w wyniku zmian związanych z wprowadzeniem reformy systemu edukacji. Na terenie Dzielnicy działa pięć szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r., ul. Kawęczyńska 2, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońska 7 w Zespole Szkół nr 45 ul. Jagiellońska 7, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego, ul Białostocka 10/18, Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicz, ul. Kowieńska 12/20, Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Brechta 8. Są to duże placówki – liczące od 26 do 31 oddziałów.

22 Geografia szkół podstawowych

23 Jednostki, oddziały i uczniowie
Szkoły podstawowe Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów Szkoły podstawowe publiczne samorządowe 5 123 2964 Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inne organy Szkoły podstawowe niepubliczne Razem

24 Przekrój wieloletni rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2006/07
2007/8 2008/9 2009/10 2006/7 Szkoły podstawowe publiczne samorządowe 3292 3087 2964 2853 133 127 123 119 Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inne organy Szkoły podstawowe niepubliczne Razem

25 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji
Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 13,74 55,53 117,28 148,50 335,04 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 6,83 12,45 9,14 1,00 29,42 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych Pozostałe kwalifikacje  0 1,50 2,42 3,92 20,57 69,48 77,26 149,50 368,38

26 Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty
Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 102 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 107,41 Pedagodzy 14,35 Psycholodzy 3,44 Reedukatorzy 8,47 Logopedzi 7,22 Wychowawcy świetlicy 41,66 Bibliotekarze 10,22 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. „Nauczyciele wspomagający” 20,04 Inni (prosimy podać): rehabilitanci 2 Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 145 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 130 Pracownicy administracji 13,25 Pracownicy obsługi 116,75

27 Demografia roczników uczęszczających do szkół podstawowych
Liczba dzieci w obwodach szkolnych w rocznikach 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego 115 145 147 142 121 127 126 Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza 128 153 156 136 152 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im. Króla Stefana Batorego 129 118 135 120 139 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. 83 78 108 97 72 91 79 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi 81 62 66 53 74 56

28

29

30 Wyniki sprawdzianu W roku szkolnym 2008/2009, w wyniku zmian w teście, w porównaniu do roku 2007/2008, nastąpił ogólny spadek wyników dla Warszawy o 2,07 punktu a w Dzielnicy Praga Północ tylko o 1,79 punktu. Najlepszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 258, najsłabszy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73. Przyczyną niezadowalających wyników sprawdzianu jest liczna grupa uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zdecydowana większość z nich nie posiada motywacji do nauki, nie chce uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub reedukacyjne. Niektórzy z uczniów nie są zdiagnozowani przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Uczniowie ci, bardzo często charakteryzują się złym stanem zdrowia oraz niskim progiem odporności na stres co przekłada się na duży stopień agresji. Wielu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie kontynuuje nauki w szkołach umożliwiających kształcenie dostosowane do możliwości intelektualnych. Taka sytuacja skutkuje obniżeniem jakości kształcenia w oddziałach ogólnodostępnych zmuszając nauczycieli do poświęcania coraz większej ilości czasu na rozwiązywanie podstawowych problemów wychowawczych a tym samym odciągając od realizacji podstawowych zadań dydaktycznych.

31 Geografia gimnazjalna

32 Jednostki, oddziały i uczniowie
Gimnazja Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów Gimnazja publiczne samorządowe 6 74 1725 Gimnazja publiczne prowadzone przez inne organy Gimnazja niepubliczne 1 63 Razem 7 1788

33 Przekrój wieloletni rok szk. Liczba dzieci Liczba oddziałów 2006/07
2007/8 2008/9 2009/10 2006/7 Gimnazja publiczne samorządowe 1734 1611 1545 1471 66 65 60 Gimnazja publiczne prowadzone przez inne organy Gimnazja niepubliczne 55 54 63 62 Razem 1789 1665 1608 1533

34 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty według poziomu kwalifikacji
Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 7,03 45,19 80,69 49,31 182,23 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 2,89 1,67 4,55 9,11 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych Pozostałe kwalifikacje 9,92 46,86 85,25 191,34

35 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów
27 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 25,46 Pedagodzy 7,10 Psycholodzy 1,50 Reedukatorzy 1,75 Logopedzi Wychowawcy świetlicy Bibliotekarze 3,83 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. „Nauczyciele wspomagający” 11,28 Inni (prosimy podać) Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 65 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 44,60 Pracownicy administracji 8,50 Pracownicy obsługi 36,10

36

37 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w dzielnicy (arkusz standardowy)
Część egzaminu Wynik Średnia w dzielnicy Warszawie w województwie mazowieckim kraju Humanistyczna 32,18 36,01 32,81 31,67 Matematyczno-przyrodnicza 25,97 31,49 27,53 26,03 Język angielski 32,87 36,99 31,48 30,63 Język niemiecki 30,42 34,75 34,33 33,03 Język rosyjski 23,63 28,68 33,60 33,32 W części humanistycznej średnia dzielnicy jest wyższa niż w kraju. W części matematycznej średnia dzielnicy jest niższa o 0,06 % niż w kraju. W części z j. angielskiego średnia dzielnicy jest wyższa niż w kraju.

38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Najlepszy wynik osiągnęło Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 58 przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38 – 90,68 punktów z obu części egzaminu. Najsłabszy wynik uzyskało Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 z siedzibą przy ul. Sierakowskiego - 39,98 punktów z obu części egzaminu.

39 Edukacyjna Wartość Dodana (wskaźnik EWD)
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności.

40 Ewaluacja szkoły W ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD ponieważ są to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszy obraz szkoły. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwala wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów: Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

41 Jak odczytywać wykresy?
By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem ciężkości tych elips jest punkt (100;0).

42 Pozycja zielonej elipsy na wykresie wskazuje, że mamy do czynienia ze szkołą neutralną (część matematyczno-przyrodnicza). Tak nazywamy gimnazja, których pozycja w układzie współrzędnych bliska jest punktowi (100;0). Jeżeli obszar ufności (zielona elipsa) zawiera punkt (100;0), mamy do czynienia z tego typu szkołą. Szkoła neutralna, to placówka statystycznie przeciętna. Chcąc jednak uniknąć określeń „przeciętna, średnia”, proponujemy dla szkół o średniej wyników egzaminacyjnych zbliżonej do średnie krajowej i wskaźniku EWD bliskiemu zero nazwę „szkoła neutralna”. Szkoły neutralne, to najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmuje wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej.

43 Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 9 Warszawa, Warszawa CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 39,98

44 Od 1 września 2010r. W szkole zostaną uruchomione klasy terapeutyczne.
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 9 Warszawa, Warszawa CZĘŚĆ MATENATYCZNO - PRZYRODNICZA 39,98 Od 1 września 2010r. W szkole zostaną uruchomione klasy terapeutyczne.

45

46 Poziom wykształcenia mieszkańców Dzielnicy Praga Północ w porównaniu z Dzielnicą Śródmieście m. st. Warszawy Poziom wykształcenia Śródmieście Praga Północ Różnica wyższe 27,9 % 14 % - 13,9 średnie lub policealne 41,2 % 40 % - 1,2 zasadnicze zawodowe i niższe 31,3 % 46 % + 14,7 Źródło: Programy Mikro Rewitalizacji poszczególnych Dzielnic. Szkoły Podstawowe i Gimnazja z oddziałami integracyjnymi Szkoła Oddziałów Uczniów w oddziałach integracyjnych Uczniów z orzeczeniami % uczniów z orzeczeniami Gimnazjum Nr 31 6 108 25 23% Gimnazjum Nr 32 9 168 38 Szkoła Podstawowa Nr 30 103 30 29% Szkoła Podstawowa Nr 73 12 228 57 25%

47 Licea ogólnokształcące
Praska oświata, szczególnie jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, nie tylko nie powinna mieć kompleksów wobec swoich rówieśników z lewego brzegu Wisły, ale też ma powody do dumy. Lata tradycji, oryginalne programy nauczania, szansa na realizacje ambicji i pasji naukowych oraz twórczych powodują, ze licea i technika praskie mają wiele do zaoferowania młodym ludziom, którzy zechcą tu podjąć dalszą naukę. Warto pamiętać, że nie zawsze adekwatne są wszelkie rankingi, choć w przypadku naszych wiodących placówek oświatowych należących do warszawskiej czołówki też nie ma się czego wstydzić. Po prostu każdy ranking posługuje się innym, nie zawsze oddającym istotę rzeczy, kluczem. Każda z praskich szkół oferuje uczniom coś niepowtarzalnego.

48 Geografia liceów 1. VIII Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 15) ul. Jagiellońska 38 LO, Gim 2. Zespół Szkół Nr 73 ul. Burdzińskiego 4 LO, LO dla Dor., LU 3. LXXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Kowelska 1 LO 4. XX Liceum Ogólnokształcące ul. Objazdowa 3 LO 5. Zespół Szkół Nr 40 im. S. Starzyńskiego ul. Jagiellońska 61 LO, T, TU, ZSZ

49 Jednostki, oddziały i uczniowie
Licea Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów Licea publiczne samorządowe 7 63 1799 Licea publiczne prowadzone przez inne organy Licea niepubliczne 6 275 Razem 13 2074 rok szk. Liczba uczniów Liczba oddziałów 2006/07 2007/8 2008/9 2009/10 2006/7 Licea publiczne samorządowe 2761 2279 2140 1799 90 79 75 63 Licea publiczne prowadzone przez inne organy Licea niepubliczne 220 315 275 259 Razem 2981 2594 2415 2058 Przekrój wieloletni

50 Liczba nauczycieli według poziomu kwalifikacji
Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 4 52 93 80 229 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 1 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych Pozostałe kwalifikacje 3 2 6 53 96 82 237

51 Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów
21 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 17,84 Pedagodzy 6,96 Psycholodzy 2,50 Reedukatorzy Logopedzi Wychowawcy świetlicy Bibliotekarze 6,21 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. „Nauczyciele wspomagający” Inni: doradcy metodyczni 2,17 Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 71 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 65,5 Pracownicy administracji 13,60 Pracownicy obsługi 51,90

52

53 Wyniki egzaminu maturalnego
Absolwenci z 2009 roku Wszyscy zdający Liczba osób zgłoszonych do matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalność Liczba osób zgłoszonych matury 994 962 77,96 % Egzamin maturalny w skali dzielnicy osiągnął wynik 77,96% przy ogólnowarszawskim na poziomie 85,5% pozostając na poziomie porównywalnym ubiegłorocznym. Zdecydowanie gorzej wypadły licea profilowane (51,72%) i technika (55,9%).

54

55 W minionym roku: 80,19%

56 VIII LO – 4 miejsce L LO – 34 miejsce

57 W Warszawie jest łącznie 154 liceów ogólnokształcących
LXXVI LO – 79 miejsce XX LO – 85 miejsce W Warszawie jest łącznie 154 liceów ogólnokształcących

58 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2009/2010

59 VIII LO W 2010r.: 4 w woj. i 14 w kraju

60 Geografia szkół zawodowych

61 Jednostki, oddziały i uczniowie
Typ szkoły Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów Licea profilowane, w tym: - publiczne samorządowe 1 2 32 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne Technika, w tym: 6 53 1316 170 40 Zasadnicze szkoły zawodowe, w tym: 5 119 50 Razem 12 1727 Jednostki, oddziały i uczniowie

62 Przekrój wieloletni rok szk. Liczba uczniów Liczba oddziałów 2006/7
2007/8 2008/9 2009/10 Licea profilowane, w tym: - publiczne samorządowe 226 169 80 32 9 7 4 2 - publiczne prowadzone przez inne organy - niepubliczne Technika, w tym: 973 1033 1166 1316 38 41 48 53 193 181 170 131 34 40 51 Zasadnicze szkoły zawodowe, w tym: 140 116 119 5 57 44 50 54 Razem 1623 1575 1646 1703 Przekrój wieloletni

63 Liczba nauczycieli według poziomu kwalifikacji
Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 5 22 120 40 187 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata / inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym 1 Tytuł zawodowy licencjata / inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych 7 Pozostałe kwalifikacje 3 8 30 124 41 203

64 Liczba nauczycieli specjalistów w przeliczeniu na etaty
Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 15 Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: Pedagodzy 4,8 Psycholodzy 1 Reedukatorzy Logopedzi Wychowawcy świetlicy Bibliotekarze 4,67 Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym, tzw. „Nauczyciele wspomagający” Inni (prosimy podać: nauczyciel praktycznej nauki zawodu) 4,95 Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 57 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 51,5 Pracownicy administracji 18,10 Pracownicy obsługi 26,30

65

66 Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach kształcących w zawodach
Typ szkoły Absolwenci z 2009 roku Wszyscy zdający Liczba osób zgłoszonych do matury Liczba osób, które przystąpiły do matury Zdawalność Liczba osób zgłoszonych matury Licea profilowane 28 51,72% Technika 129 55,29% Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Szkoła Etap egzaminu Przystąpiło osób Zdało Osób w % Zasadnicza szkoła zawodowa Pisemny 100 61 61% Praktyczny 40 40% Technikum 51 100% 47 20 43%

67 ZS 14 W 2010r.: 7 w woj. i 51 w kraju

68 Wyniki rekrutacji do szkół kształcących w zawodach na rok szkolny 2009/2010

69 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
rok szk. 2006/07 2007/8 2008/9 RAZEM porady 3879 4099 3113 W tym psychologiczne 2482 2801 2087 pedagogiczne 1013 805 826 logopedyczne 134 306 68 lekarskie 250 187 132

70 RAZEM orzeczenia 126 166 136 W tym: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla: niesłyszących i słabo słyszących niewidomych i słabo widzących z niepełnosprawnością ruchową 9 4 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 5 18 17 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 1 10 z autyzmem z niepełnosprawnościami sprzężonymi 2 z zaburzeniami zachowania, 13 16 32 zagrożonych niedostosowaniem społecznym 31 53 65 zagrożonych uzależnieniem - niedostosowanych społecznie 3 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 71 61 88 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

71

72 RAZEM formy pomocy bezpośredniej
4896 5137 3658 W tym: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 137 87 156 terapia logopedyczna 82 95 84 socjoterapia 208 227 zajęcia z uczniami zdolnymi 6 13 terapia dla zagrożonych uzależnieniem - 64 120 zajęcia grupowe aktywujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu 500 601 536 ćwiczenia rehabilitacyjne inne formy pomocy indywidualnej 1592 1652 812 inne formy pomocy grupowej 1157 1007 741 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach 859 1044 897 mediacje i negocjacje 57 14 3 badania przesiewowe 298 335 212

73 Nauczyciele specjaliści
Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli specjalistów 33 Łączna liczba nauczycieli specjalistów (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: Pedagodzy 13 Psycholodzy 10 Reedukatorzy 6 Logopedzi 2 Rehabilitanci Doradcy zawodowi Socjolodzy - Inni (prosimy podać) socjoterapeuta 1 Pracownicy niepedagogiczni Łączna liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 7 Łączna liczba etatów niepedagogicznych (pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni), w tym: 5,45 Pracownicy administracji 3,15 Pracownicy obsługi 2,30

74

75 Placówki wychowania pozaszkolnego
Typ jednostki Liczba placówek Liczba godzin tygodniowo Liczba uczestników Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogródki Jordanowskie 1 Ok. 200 Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Młodzieżowe Domy Kultury Inne Razem

76

77 Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Do przedszkoli i szkół na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało 228 dzieci i uczniów. Oddziały integracyjne zapewniają ciągłość kształcenia. Szkoła Oddziałów Uczniów w oddziałach integracyjnych Uczniów z orzeczeniami % uczniów z orzeczeniami Gimnazjum Nr 31 6 108 25 23% Gimnazjum Nr 32 9 168 38 Szkoła Podstawowa Nr 30 103 30 29% Szkoła Podstawowa Nr 73 12 228 57 25% Na terenie Dzielnicy Praga Północ zlokalizowano dwa zespoły szkół specjalnych z następującymi szkołami: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 68 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10. Dla dziewięćdziesięciu dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności mieszkających na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty organizowany jest dowóz do szkół.

78 Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych
Wszystkie szkoły podstawowe zostały przygotowane zgodnie ze standardem warszawskim na przyjęcie dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych i w klasie I szkoły podstawowej.

79 Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
W roku szkolnym 2008/ placówki oświatowe otrzymały dofinansowanie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne: - Przedszkole nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 na projekt „Wędrówki po Polsce – poznajemy legendy z różnych miast”; - Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego na projekt „Praga -Warszawa-Mazowsze- Moja mała ojczyzna”.

80 Rady młodzieży Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/171/2009 Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 3 września 2009r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w chwili obecnej prowadzone są prace w komisjach przedmiotowych.

81 Kształcenie zawodowe Dnia 10 czerwca 2009r. zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego zawarte przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Praga Północ i „TOPEX Sp. z o.o.” Spółkę komandytową. W ramach porozumienia firma TOPEX zobowiązuje się m. in. do wzbogacania bazy dydaktycznej przez wspomaganie doposażenia szkół kształcących w zawodach w narzędzia ze swojej oferty asortymentowej. Narzędzia przekazywane będą nieodpłatnie. Kontynuowana jest również współpraca między koncernem Vattenfall Heat Poland S.A. a Zespołem Szkół Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego skutkująca tzw. klasami patronackimi. W ramach wcześniejszej umowy fundowane są stypendia dla uczniów szkoły w ramach projektu „Zagrzewamy do nauki” opierającym się na aktywnym angażowaniu szkół i uczelni technicznych w popularyzowaniu informacji na temat zapotrzebowania rynku pracy na osoby o wykształceniu technicznym.

82 Doskonalenie nauczycieli
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz Zarządzeniem Nr 986/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2008r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2008r. Wydział Oświaty i Wychowania realizował dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2008r. dofinansowanie opłat za kształcenie otrzymało 53 nauczycieli na łączną kwotę 67 509,00.

83 Jesienny bieg VII Ogrodu Jordanowskiego
W 2009 roku po raz piąty został zorganizowany „Jesienny bieg VII Ogrodu Jordanowskiego” , którego uczestnikami są okoliczni mieszkańcy Dzielnicy a także pozostałej części m. st. Warszawy. Impreza cieszy się dużą popularnością i sprzyja integracji środowisk praskich.

84 „System wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym – pięciolatki w szkołach Pragi Północ” Stawiając za cel zmianę niekorzystnego obrazu Pragi Północ, Biuro Edukacji we współpracy z Burmistrzem Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy opracowało program, którego celem jest wsparcie dzieci rozpoczynających naukę na poziomie przedszkolnym. Program skierowany był do nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym pięciolatków i obejmował udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych w szkołach podstawowych. Na potrzeby ewaluacji tego pilotażowego programu psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przebadali 389 dzieci pięcioletnich, z czego 138 dwukrotnie – na początku i na końcu realizacji projektu. Do badań zastosowano opracowane przez psychologów eksperymentalne narzędzie diagnostyczne. Wyniki tych badań oraz badań przeprowadzonych przez nauczycieli i logopedów z przeszkoli i trzech szkół podstawowych (SP 73, SP 50, SP 258) posłużyły do opracowania raportu dla Prezydenta m. st. Warszawy.

85 Dzielnicowe Centrum Do Spraw Integracji
Zainicjowana przez pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 5 dwa lata temu działalność Dzielnicowego Centrum do spraw Integracji spotkało się z dużą aprobatą i zainteresowaniem Biura Edukacji i od września 2008r. bazując na naszych doświadczeniach i powielając nasze działania uruchomiono pilotażowy program w sześciu dzielnicach Warszawy.

86 Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. rozdział 8a art.90b-90u i uchwałą Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, Wydział Oświaty i Wychowania realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego. We wrześniu 2008 roku z dożywiania finansowanego na podstawie OPS – u korzystało 633 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Obiady finansowane przez m. st. Warszawę otrzymało 487 uczniów. Dożywianie – kwota na dożywianie ujęta w załączniku dzielnicowym (rozdział § 3260) na rok Bezpłatnymi obiadami objęci zostali potrzebujący uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z wyjątkiem Gimnazjum Nr 58 w Zespole Szkół Nr 15 (brak bloku żywienia) Liczba uczniów objętych pomocą Kwota wydatków Przeciętna kwota na jednego ucznia w . 2008/09 Stypendia szkolne 1252 456, 82 Zasiłki szkolne 10 3 200 320 Stypendia za wyniki w nauce 562 71 544 127,3 Dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) 213 28090 131,88

87 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W okresie ferii zimowych 2009 dofinansowanych zostało 30 dzieci na kwotę 7200 zł, które wyjechały na „Zimowisko” w Zakopanym. W okresie ferii letnich 2009 dofinansowanie dostały 4 organizacje na kwotę 37 800 zł. Łącznie dofinansowanych było 91 dzieci. Zima 2009 Liczba organizacji pozarządowych Liczba uczestników dofinansowanych Wysokość przyznanych dotacji 1 30 7200 zł Lato 2009 Planowana liczba uczestników dofinansowanych 4 91

88 Szkoły i placówki niepubliczne

89 1 023 uczniów

90


Pobierz ppt "Oświata na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google