Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.
Urząd Miejski w Sułkowicach

2 Podstawy prawne na rok szkolny 2012/2013
Klasy Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania Klasy I i IV SP Klasa I G Rozporządzenie najnowsze z 7 lutego 2012 r. Klasy II – III SP Klasy II – III G Rozporządzenie z 12 lutego 2002 r. (+ zmiana z 23 marca 2009 r.) Klasy V-VI SP (+ zmiany przed 2009 r.) Urząd Miejski w Sułkowicach

3 Ramowy plan nauczania określa:
1) minimalny wymiar godzin, na danym etapie edukacyjnym, przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Urząd Miejski w Sułkowicach

4 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III SP) Przedmioty nauczania (kl. IV-VI SP, I-III G) Zajęcia z wychowawcą (od kl. IV) Urząd Miejski w Sułkowicach

5 Klasy I-III szkoły podstawowej 1) (edukacja wczesnoszkolna)
edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), język angielski –190 godzin, edukacja muzyczna –95 godzin, edukacja plastyczna –95 godzin, zajęcia komputerowe –95 godzin, wychowanie fizyczne –290 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym -190 godzin na ucznia. Urząd Miejski w Sułkowicach

6 Urząd Miejski w Sułkowicach
Klasy IV-VI szkoły podstawowej 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą język polski godzin, język angielski – 290 godzin, muzyka - 95 godzin, plastyka - 95 godzin, historia i społeczeństwo godzin, przyroda godzin, matematyka godzin, zajęcia komputerowe - 95 godzin, zajęcia techniczne – 95 godzin, wychowanie fizyczne godzin, zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Urząd Miejski w Sułkowicach

7 Urząd Miejski w Sułkowicach
Klasy I-III gimnazjum 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą język polski godzin, dwa języki obce – 450 godzin, muzyka - 30 godzin, plastyka - 30 godzin, historia godzin, wiedza o społeczeństwie – 65 godzin, geografia – 130 godzin, biologia – 130 godzin, chemia – 130 godzin, fizyka godzin, matematyka godzin, informatyka - 65 godzin,, wychowanie fizyczne godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, zajęcia artystyczne – 65 godzin, zajęcia techniczne - 65 godzin, zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Urząd Miejski w Sułkowicach

8 Klasy I-III szkoły podstawowej
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe Jest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Edukacja wczesnoszkolna (edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia techniczne) 60 1150 36 Język angielski 6 190 Edukacja muzyczna 3 95 Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne 9 290 Godziny do dyspozycji dyrektora 69 2 RAZEM 87 1984 62 Urząd Miejski w Sułkowicach

9 Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe Jest (dotyczy kl. V i VI) Będzie (dotyczy kl. IV) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Język polski 16 510 Język angielski 8 290 9 Historia i społeczeństwo 4 130 Przyroda Matematyka 12 385 Muzyka 2 95 3 Plastyka Technika/ zajęcia techniczne Informatyka/ zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Zajęcia z wychowawcą Godziny do dyspozycji dyrektora 9 (w tym wdż) 63 2 (bez wdż) RAZEM 81 2528 79 Urząd Miejski w Sułkowicach

10 Klasy I-III gimnazjum Urząd Miejski w Sułkowicach
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe Jest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) język polski 14 450 dwa języki obce muzyka 1 30 plastyka historia 6 190 wiedza o społeczeństwie 2 65 geografia 4 130 biologia chemia fizyka matematyka 12 385 informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia artystyczne zajęcia techniczne zajęcia z wychowawcą 3 95 Godziny do dyspozycji dyrektora 55 RAZEM 91 2880 90 Urząd Miejski w Sułkowicach

11 Ramowy plan nauczania określa:
2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym Urząd Miejski w Sułkowicach

12 Urząd Miejski w Sułkowicach
a) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej klasa I – 20 godzin, klasa II – 21 godzin, klasa III – 21 godzin, Razem = 62 godziny klasa IV – 25 godzin, klasa V – 26 godzin, klasa VI – 28 godzin; Razem = 79 godzin Urząd Miejski w Sułkowicach

13 Urząd Miejski w Sułkowicach
b) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum klasa I – 29 godzin, klasa II – 30 godzin, klasa III – 31 godzin, Razem = 90 godzin Urząd Miejski w Sułkowicach

14 3) Podział na grupy (od klasy IV):
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - zajęciach komputerowych i informatyki – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25) - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (od 1 września 2013 r.) Urząd Miejski w Sułkowicach

15 Urząd Miejski w Sułkowicach
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - języków obcych – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25); - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; Urząd Miejski w Sułkowicach

16 Urząd Miejski w Sułkowicach
W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów (j. obce, zajęcia komputerowe, informatyka) podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. Urząd Miejski w Sułkowicach

17 Urząd Miejski w Sułkowicach
c) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku ZPO – także międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów (podział od 27); - w zależności od realizowanej formy zajęć wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców Urząd Miejski w Sułkowicach

18 Urząd Miejski w Sułkowicach
jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale integracyjnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych Urząd Miejski w Sułkowicach

19 Ramowy plan nauczania określa:
4) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) na danym etapie edukacyjnym; Urząd Miejski w Sułkowicach

20 Urząd Miejski w Sułkowicach
a) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 190 godzin szkoła podstawowa IV – VI – 190 godzin gimnazjum – 190 godzin Urząd Miejski w Sułkowicach

21 Urząd Miejski w Sułkowicach
b) Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 2 godziny szkoła podstawowa IV – VI – 2 godziny gimnazjum – 2 godziny Urząd Miejski w Sułkowicach

22 Urząd Miejski w Sułkowicach
W oddziałach integracyjnych, liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach komputerowych, języka angielskiego, wychowania fizycznego podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. Urząd Miejski w Sułkowicach

23 d) Przedłużenie okresu nauki dla uczniów niepełnosprawnych
Możliwe na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok (kl. III SP, VI SP, III G) Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 1) pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów oraz 2) zgody rodziców (uchwała RP do końca lutego) Urząd Miejski w Sułkowicach

24 Organ prowadzący szkołę może przyznać:
na uzasadniony wniosek dyrektora nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, czyli: zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania (obowiązkowa opinia RP i RR, obowiązkowy dla uczniów! = ocena na świadectwie) Urząd Miejski w Sułkowicach

25 Ramowy plan nauczania określa:
5) Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły Urząd Miejski w Sułkowicach

26 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
1) Zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; Jest to różnica między sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin przez liczbę tygodni zajęć 36, a sumą godzin minimum każdego z obowiązkowych przedmiotów Urząd Miejski w Sułkowicach

27 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
2) Zajęcia realizujące: a) potrzeby i b) zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela Urząd Miejski w Sułkowicach

28 Szkolny plan nauczania
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas tygodniowy wymiar godzin: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć z wychowawcą; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (jeśli dotyczy); dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone (za zgodą OP); Urząd Miejski w Sułkowicach

29 W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin:
zajęć religii; zajęć wdż; zajęć sportowych w oddziałach sportowych - zgodnie z odrębnymi przepisami Urząd Miejski w Sułkowicach

30 Na ile tygodni opracowujemy szkolny plan nauczania?
Rok szkolny liczy około 43 tygodni Odliczamy: ferie zimowe, świąteczne – ok. 4 tygodnie święta państwowe, kościelne - 1 tydzień dni ustalone przez dyrektora, początek, koniec roku szkolnego – ok. 2 tygodnie Zostaje 36 tygodni zajęć Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie w szkole podstawowej i gimnazjum Urząd Miejski w Sułkowicach

31 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I)
Szkoła podstawowa kl. I-III Wymagana liczba godzin w cyklu Dzieląc na 32 tygodnie Klasy Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II III 1. edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne 1150 36 12 2. język angielski 190 6 2 3. edukacja muzyczna 95 3 1 4. edukacja plastyczna 5. zajęcia komputerowe 6. wychowanie fizyczne 290 9 Razem 1915 60 20 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 21 62 (w tym: 2 dyrektorskie) 7. rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz. 190 x ? 6 x ? 2 x ? 8. religia nie określono 22 + ? 23 + ? Urząd Miejski w Sułkowicach

32 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I)
Szkoła podstawowa kl. I-III Wymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica = (poz.5 – poz.3) to również godziny dyrektorskie Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 1. edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne 1150 36 1294 144 2. język angielski 190 214 24 3. edukacja muzyczna 95 107 12 4. edukacja plastyczna 5. zajęcia komputerowe 6. wychowanie fizyczne 290 9 326 dyrektorskie = 62 Urząd Miejski w Sułkowicach

33 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV)
Szkoła podstawowa kl. IV-VI Wymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne IV V VI 1. język polski 510 16 5 6 2. język angielski 290 9 3 3. muzyka 95 1 4. plastyka 5. historia i społeczeństwo 130 4 2 6. przyroda 7. matematyka 385 12 8. wychowanie fizyczne 9. zajęcia komputerowe 10. zajęcia techniczne 11. zajęcia z wychowawcą Razem 2465 77 25 26 28 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych Razem (w tym: 2 dyrektorskie) 12. rewalidacja: 2x l. ucz. z orz. 190 x ? 6 x ? 2 x ? 13 religia Nie określono - 14. wdż (14 +5) x 2 0,5 15. szkolenie sportowe tygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej x ? x ? 28,5 + 2 x ? 30,5 + 2 x ?

34 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV)
Szkoła podstawowa kl. IV-VI Wymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 1. język polski 510 16 574 64 2. język angielski 290 9 326 36 3. muzyka 95 107 12 4. plastyka 5. historia 130 146 6. przyroda 7. matematyka 385 433 48 8. wychowanie fizyczne 9. zajęcia komputerowe 10. zajęcia techniczne 11. zajęcia z wychowawcą dyrektorskie = 79 Urząd Miejski w Sułkowicach

35 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I)
Wymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II III 1. język polski 450 14 5 4 2. język angielski (poziom III.1) 3 3. język niemiecki (poziom III.0) 2 1 4. muzyka 30 5. plastyka 6. historia 190 6 7. wiedza o społeczeństwie 65 8. geografia 130 9. biologia 10. chemia 11. fizyka 12. matematyka 385 12 13. informatyka 14. wychowanie fizyczne 15. zajęcia artystyczne 16. zajęcia techniczne 17. edukacja dla bezpieczeństwa 18. zajęcia z wychowawcą 95 Razem 2825 88 29 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 90 31 90 (w tym: 2 dyrektorskie) 19. rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz. 190 x ? 6 x ? 2 x ? 20. religia Nie określono - 21. wdż (14 +5) x 2 1,5 0,5 22. szkolenie sportowe Tygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej

36 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I)
Szkoła podstawowa kl. I-III Wymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 1. język polski 450 14 506 56 2. język angielski (poziom III.1) 3. język niemiecki (poziom III.0) 4. muzyka 30 34 5. plastyka 6. historia 190 214 24 7. wiedza o społeczeństwie 65 73 8 8. geografia 130 146 16 9. biologia 10. chemia 11. fizyka 12. matematyka 385 12 433 48 13. informatyka 14. wychowanie fizyczne 15. zajęcia artystyczne 16. zajęcia techniczne 17. edukacja dla bezpieczeństwa 18. zajęcia z wychowawcą 95 107 dyrektorskie = 82


Pobierz ppt "Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google