Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.

2 Urząd Miejski w Sułkowicach2 Podstawy prawne na rok szkolny 2012/2013 KlasyRozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania Klasy I i IV SP Klasa I G Rozporządzenie najnowsze z 7 lutego 2012 r. Klasy II – III SP Klasy II – III G Rozporządzenie z 12 lutego 2002 r. (+ zmiana z 23 marca 2009 r.) Klasy V-VI SPRozporządzenie z 12 lutego 2002 r. (+ zmiany przed 2009 r.)

3 Urząd Miejski w Sułkowicach3 Ramowy plan nauczania określa: 1 ) minimalny wymiar godzin, na danym etapie edukacyjnym, przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

4 Urząd Miejski w Sułkowicach4 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 1)Edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III SP) 2)Przedmioty nauczania (kl. IV-VI SP, I-III G) 3)Zajęcia z wychowawcą (od kl. IV)

5 Urząd Miejski w Sułkowicach5 Klasy I-III szkoły podstawowej 1) (edukacja wczesnoszkolna) 1)edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), 2) język angielski –190 godzin, 3) edukacja muzyczna –95 godzin, 4) edukacja plastyczna –95 godzin, 5) zajęcia komputerowe –95 godzin, 6) wychowanie fizyczne –290 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym -190 godzin na ucznia.

6 Urząd Miejski w Sułkowicach6 Klasy IV-VI szkoły podstawowej 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą 1)język polski - 510 godzin, 2)język angielski – 290 godzin, 3)muzyka - 95 godzin, 4)plastyka - 95 godzin, 5)historia i społeczeństwo - 130 godzin, 6)przyroda - 290 godzin, 7)matematyka - 385 godzin, 8)zajęcia komputerowe - 95 godzin, 9)zajęcia techniczne – 95 godzin, 10)wychowanie fizyczne - 385 godzin, 11)zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

7 Urząd Miejski w Sułkowicach7 Klasy I-III gimnazjum 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą 1)język polski - 450 godzin, 2)dwa języki obce – 450 godzin, 3)muzyka - 30 godzin, 4)plastyka - 30 godzin, 5)historia - 190 godzin, 6)wiedza o społeczeństwie – 65 godzin, 7)geografia – 130 godzin, 8)biologia – 130 godzin, 9)chemia – 130 godzin, 10)fizyka - 130 godzin, 11)matematyka - 385 godzin, 12)informatyka - 65 godzin,, 13)wychowanie fizyczne - 385 godzin, 14)edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, 15)zajęcia artystyczne – 65 godzin, 16)zajęcia techniczne - 65 godzin, 17)zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

8 Urząd Miejski w Sułkowicach8 Klasy I-III szkoły podstawowej Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Edukacja wczesnoszkolna (edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia techniczne) 60115036 Język angielski61906 Edukacja muzyczna3953 Edukacja plastyczna3953 Zajęcia komputerowe3953 Wychowanie fizyczne92909 Godziny do dyspozycji dyrektora3692 RAZEM87198462

9 Urząd Miejski w Sułkowicach9 Klasy IV-VI szkoły podstawowej Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. V i VI) Będzie (dotyczy kl. IV) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Język polski1651016 Język angielski82909 Historia i społeczeństwo41304 Przyroda92909 Matematyka1238512 Muzyka2953 Plastyka2953 Technika/ zajęcia techniczne2953 Informatyka/ zajęcia komputerowe2953 Wychowanie fizyczne1238512 Zajęcia z wychowawcą3953 Godziny do dyspozycji dyrektora9 (w tym wdż)632 (bez wdż) RAZEM81252879

10 Urząd Miejski w Sułkowicach10 Klasy I-III gimnazjum Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) język polski1445014 dwa języki obce1445014 muzyka1301 plastyka1301 historia61906 wiedza o społeczeństwie2652 geografia41304 biologia41304 chemia41304 fizyka41304 matematyka1238512 informatyka2652 wychowanie fizyczne1238512 edukacja dla bezpieczeństwa1301 zajęcia artystyczne2652 zajęcia techniczne2652 zajęcia z wychowawcą3953 Godziny do dyspozycji dyrektora3552 RAZEM91288090

11 Urząd Miejski w Sułkowicach11 Ramowy plan nauczania określa: 2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym

12 Urząd Miejski w Sułkowicach12 a) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej klasa I – 20 godzin, klasa II – 21 godzin, klasa III – 21 godzin, Razem = 62 godziny klasa IV – 25 godzin, klasa V – 26 godzin, klasa VI – 28 godzin; Razem = 79 godzin

13 Urząd Miejski w Sułkowicach13 b) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum klasa I – 29 godzin, klasa II – 30 godzin, klasa III – 31 godzin, Razem = 90 godzin

14 Urząd Miejski w Sułkowicach14 3) Podział na grupy (od klasy IV): a)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - zajęciach komputerowych i informatyki – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25) - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (od 1 września 2013 r.)

15 Urząd Miejski w Sułkowicach15 b)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - języków obcych – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25); - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

16 Urząd Miejski w Sułkowicach16 W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów (j. obce, zajęcia komputerowe, informatyka) podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.

17 Urząd Miejski w Sułkowicach17 c) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku ZPO – także międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów (podział od 27); - w zależności od realizowanej formy zajęć wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

18 Urząd Miejski w Sułkowicach18 jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale integracyjnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych

19 Urząd Miejski w Sułkowicach19 Ramowy plan nauczania określa: 4) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) na danym etapie edukacyjnym;

20 Urząd Miejski w Sułkowicach20 a) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 190 godzin szkoła podstawowa IV – VI – 190 godzin gimnazjum – 190 godzin

21 Urząd Miejski w Sułkowicach21 b) Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 2 godziny szkoła podstawowa IV – VI – 2 godziny gimnazjum – 2 godziny

22 Urząd Miejski w Sułkowicach22 W oddziałach integracyjnych, liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach komputerowych, języka angielskiego, wychowania fizycznego podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. c)

23 Urząd Miejski w Sułkowicach23 d) Przedłużenie okresu nauki dla uczniów niepełnosprawnych Możliwe na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok (kl. III SP, VI SP, III G) Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 1) pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów oraz 2) zgody rodziców (uchwała RP do końca lutego)

24 Urząd Miejski w Sułkowicach24 Organ prowadzący szkołę może przyznać: na uzasadniony wniosek dyrektora nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) a)na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych b)na dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, czyli: -zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania (obowiązkowa opinia RP i RR, obowiązkowy dla uczniów! = ocena na świadectwie)

25 Urząd Miejski w Sułkowicach25 Ramowy plan nauczania określa: 5) Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

26 Urząd Miejski w Sułkowicach26 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: 1) Zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; Jest to różnica między sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin przez liczbę tygodni zajęć 36, a sumą godzin minimum każdego z obowiązkowych przedmiotów

27 Urząd Miejski w Sułkowicach27 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: 2) Zajęcia realizujące: a) potrzeby i b) zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

28 Urząd Miejski w Sułkowicach28 Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas tygodniowy wymiar godzin: 1)poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2)zajęć z wychowawcą; 3)zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (jeśli dotyczy); 4)dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone (za zgodą OP);

29 Urząd Miejski w Sułkowicach29 W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 5)zajęć religii; 6)zajęć wdż; 7)zajęć sportowych w oddziałach sportowych - zgodnie z odrębnymi przepisami

30 Urząd Miejski w Sułkowicach30 Na ile tygodni opracowujemy szkolny plan nauczania? Rok szkolny liczy około 43 tygodni Odliczamy: ferie zimowe, świąteczne – ok. 4 tygodnie święta państwowe, kościelne - 1 tydzień dni ustalone przez dyrektora, początek, koniec roku szkolnego – ok. 2 tygodnie Zostaje 36 tygodni zajęć Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie w szkole podstawowej i gimnazjum

31 Urząd Miejski w Sułkowicach31 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin w cyklu Dzieląc na 32 tygodnie Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneIIIIII 1.edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne 11503612 2.język angielski1906222 3.edukacja muzyczna953111 4.edukacja plastyczna953111 5.zajęcia komputerowe953111 6.wychowanie fizyczne2909333 Razem19156020 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 2021 Razem62 (w tym: 2 dyrektorskie) 7.rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 8.religianie określono6222 Razem22 + ?23 + ?

32 Urząd Miejski w Sułkowicach32 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica = (poz.5 – poz.3) to również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 123456 1.edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne 1150361294144 2.język angielski190621424 3.edukacja muzyczna95310712 4.edukacja plastyczna95310712 5.zajęcia komputerowe95310712 6.wychowanie fizyczne290932636 60 + 2 dyrektorskie = 62

33 33 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV) Szkoła podstawowa kl. IV-VIWymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne IVVVI 1.język polski51016556 2.język angielski2909333 3.muzyka953111 4.plastyka953111 5.historia i społeczeństwo1304112 6.przyroda2909333 7.matematyka38512444 8.wychowanie fizyczne38512444 9.zajęcia komputerowe953111 10.zajęcia techniczne953111 11.zajęcia z wychowawcą953111 Razem246577252628 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 252628 Razem 79 (w tym: 2 dyrektorskie) 12.rewalidacja: 2x l. ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 13religiaNie określono-222 14.wdż(14 +5) x 21-0,5 15.szkolenie sportowetygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej Razem-86 + 2 x ?27 + 2 x ?28,5 + 2 x ?30,5 + 2 x ?

34 Urząd Miejski w Sułkowicach34 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV) Szkoła podstawowa kl. IV-VIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 123456 1.język polski5101657464 2.język angielski290932636 3.muzyka95310712 4.plastyka95310712 5.historia130414616 6.przyroda290932636 7.matematyka3851243348 8.wychowanie fizyczne3851243348 9.zajęcia komputerowe95310712 10.zajęcia techniczne95310712 11.zajęcia z wychowawcą95310712 77 + 2 dyrektorskie = 79

35 35 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) GimnazjumWymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneIIIIII 1.język polski45014554 2.język angielski (poziom III.1)45014333 3.język niemiecki (poziom III.0)221 4.muzyka3011 5.plastyka3011 6.historia1906222 7.wiedza o społeczeństwie65211 8.geografia1304112 9.biologia1304112 10.chemia1304112 11.fizyka1304112 12.matematyka38512444 13.informatyka65211 14.wychowanie fizyczne3854444 15.zajęcia artystyczne65211 16.zajęcia techniczne65211 17.edukacja dla bezpieczeństwa3011 18.zajęcia z wychowawcą953111 Razem282588293029 Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych90293031 Razem90 (w tym: 2 dyrektorskie) 19.rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 20.religiaNie określono-222 21.wdż(14 +5) x 21,50,5 22.szkolenie sportoweTygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej

36 36 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 123456 1.język polski4501450656 2.język angielski (poziom III.1)4501450656 3.język niemiecki (poziom III.0) 4.muzyka301344 5.plastyka301344 6.historia190621424 7.wiedza o społeczeństwie652738 8.geografia130414616 9.biologia130414616 10.chemia130414616 11.fizyka130414616 12.matematyka3851243348 13.informatyka652738 14.wychowanie fizyczne385443348 15.zajęcia artystyczne652738 16.zajęcia techniczne652738 17.edukacja dla bezpieczeństwa301344 18.zajęcia z wychowawcą95310712 80 + 2 dyrektorskie = 82


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google