Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r.

2 Urząd Miejski w Sułkowicach2 Podstawy prawne na rok szkolny 2012/2013 KlasyRozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania Klasy I i IV SP Klasa I G Rozporządzenie najnowsze z 7 lutego 2012 r. Klasy II – III SP Klasy II – III G Rozporządzenie z 12 lutego 2002 r. (+ zmiana z 23 marca 2009 r.) Klasy V-VI SPRozporządzenie z 12 lutego 2002 r. (+ zmiany przed 2009 r.)

3 Urząd Miejski w Sułkowicach3 Ramowy plan nauczania określa: 1 ) minimalny wymiar godzin, na danym etapie edukacyjnym, przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

4 Urząd Miejski w Sułkowicach4 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 1)Edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III SP) 2)Przedmioty nauczania (kl. IV-VI SP, I-III G) 3)Zajęcia z wychowawcą (od kl. IV)

5 Urząd Miejski w Sułkowicach5 Klasy I-III szkoły podstawowej 1) (edukacja wczesnoszkolna) 1)edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), 2) język angielski –190 godzin, 3) edukacja muzyczna –95 godzin, 4) edukacja plastyczna –95 godzin, 5) zajęcia komputerowe –95 godzin, 6) wychowanie fizyczne –290 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym -190 godzin na ucznia.

6 Urząd Miejski w Sułkowicach6 Klasy IV-VI szkoły podstawowej 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą 1)język polski godzin, 2)język angielski – 290 godzin, 3)muzyka - 95 godzin, 4)plastyka - 95 godzin, 5)historia i społeczeństwo godzin, 6)przyroda godzin, 7)matematyka godzin, 8)zajęcia komputerowe - 95 godzin, 9)zajęcia techniczne – 95 godzin, 10)wychowanie fizyczne godzin, 11)zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

7 Urząd Miejski w Sułkowicach7 Klasy I-III gimnazjum 2) przedmioty nauczania + 3) zajęcia z wychowawcą 1)język polski godzin, 2)dwa języki obce – 450 godzin, 3)muzyka - 30 godzin, 4)plastyka - 30 godzin, 5)historia godzin, 6)wiedza o społeczeństwie – 65 godzin, 7)geografia – 130 godzin, 8)biologia – 130 godzin, 9)chemia – 130 godzin, 10)fizyka godzin, 11)matematyka godzin, 12)informatyka - 65 godzin,, 13)wychowanie fizyczne godzin, 14)edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, 15)zajęcia artystyczne – 65 godzin, 16)zajęcia techniczne - 65 godzin, 17)zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; Ponadto: na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć (jeśli dotyczy): - w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

8 Urząd Miejski w Sułkowicach8 Klasy I-III szkoły podstawowej Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Edukacja wczesnoszkolna (edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia techniczne) Język angielski61906 Edukacja muzyczna3953 Edukacja plastyczna3953 Zajęcia komputerowe3953 Wychowanie fizyczne92909 Godziny do dyspozycji dyrektora3692 RAZEM

9 Urząd Miejski w Sułkowicach9 Klasy IV-VI szkoły podstawowej Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. V i VI) Będzie (dotyczy kl. IV) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) Język polski Język angielski82909 Historia i społeczeństwo41304 Przyroda92909 Matematyka Muzyka2953 Plastyka2953 Technika/ zajęcia techniczne2953 Informatyka/ zajęcia komputerowe2953 Wychowanie fizyczne Zajęcia z wychowawcą3953 Godziny do dyspozycji dyrektora9 (w tym wdż)632 (bez wdż) RAZEM

10 Urząd Miejski w Sułkowicach10 Klasy I-III gimnazjum Zajęcia edukacyjne obowiązkoweJest (dotyczy kl. II i III) Będzie (dotyczy kl. I) Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Minimalne liczba godzin w cyklu Tygodniowo w cyklu (32) język polski dwa języki obce muzyka1301 plastyka1301 historia61906 wiedza o społeczeństwie2652 geografia41304 biologia41304 chemia41304 fizyka41304 matematyka informatyka2652 wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa1301 zajęcia artystyczne2652 zajęcia techniczne2652 zajęcia z wychowawcą3953 Godziny do dyspozycji dyrektora3552 RAZEM

11 Urząd Miejski w Sułkowicach11 Ramowy plan nauczania określa: 2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym

12 Urząd Miejski w Sułkowicach12 a) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej klasa I – 20 godzin, klasa II – 21 godzin, klasa III – 21 godzin, Razem = 62 godziny klasa IV – 25 godzin, klasa V – 26 godzin, klasa VI – 28 godzin; Razem = 79 godzin

13 Urząd Miejski w Sułkowicach13 b) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum klasa I – 29 godzin, klasa II – 30 godzin, klasa III – 31 godzin, Razem = 90 godzin

14 Urząd Miejski w Sułkowicach14 3) Podział na grupy (od klasy IV): a)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - zajęciach komputerowych i informatyki – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25) - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (od 1 września 2013 r.)

15 Urząd Miejski w Sułkowicach15 b)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: - języków obcych – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (podział od 25); - zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; - przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

16 Urząd Miejski w Sułkowicach16 W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów (j. obce, zajęcia komputerowe, informatyka) podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.

17 Urząd Miejski w Sułkowicach17 c) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku ZPO – także międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów (podział od 27); - w zależności od realizowanej formy zajęć wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

18 Urząd Miejski w Sułkowicach18 jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale integracyjnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych

19 Urząd Miejski w Sułkowicach19 Ramowy plan nauczania określa: 4) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) na danym etapie edukacyjnym;

20 Urząd Miejski w Sułkowicach20 a) Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 190 godzin szkoła podstawowa IV – VI – 190 godzin gimnazjum – 190 godzin

21 Urząd Miejski w Sułkowicach21 b) Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych W oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym: szkoła podstawowa I-III – 2 godziny szkoła podstawowa IV – VI – 2 godziny gimnazjum – 2 godziny

22 Urząd Miejski w Sułkowicach22 W oddziałach integracyjnych, liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach komputerowych, języka angielskiego, wychowania fizycznego podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. c)

23 Urząd Miejski w Sułkowicach23 d) Przedłużenie okresu nauki dla uczniów niepełnosprawnych Możliwe na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok (kl. III SP, VI SP, III G) Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 1) pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów oraz 2) zgody rodziców (uchwała RP do końca lutego)

24 Urząd Miejski w Sułkowicach24 Organ prowadzący szkołę może przyznać: na uzasadniony wniosek dyrektora nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) a)na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych b)na dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, czyli: -zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania (obowiązkowa opinia RP i RR, obowiązkowy dla uczniów! = ocena na świadectwie)

25 Urząd Miejski w Sułkowicach25 Ramowy plan nauczania określa: 5) Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

26 Urząd Miejski w Sułkowicach26 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: 1) Zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; Jest to różnica między sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin przez liczbę tygodni zajęć 36, a sumą godzin minimum każdego z obowiązkowych przedmiotów

27 Urząd Miejski w Sułkowicach27 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: 2) Zajęcia realizujące: a) potrzeby i b) zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

28 Urząd Miejski w Sułkowicach28 Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas tygodniowy wymiar godzin: 1)poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2)zajęć z wychowawcą; 3)zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (jeśli dotyczy); 4)dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone (za zgodą OP);

29 Urząd Miejski w Sułkowicach29 W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 5)zajęć religii; 6)zajęć wdż; 7)zajęć sportowych w oddziałach sportowych - zgodnie z odrębnymi przepisami

30 Urząd Miejski w Sułkowicach30 Na ile tygodni opracowujemy szkolny plan nauczania? Rok szkolny liczy około 43 tygodni Odliczamy: ferie zimowe, świąteczne – ok. 4 tygodnie święta państwowe, kościelne - 1 tydzień dni ustalone przez dyrektora, początek, koniec roku szkolnego – ok. 2 tygodnie Zostaje 36 tygodni zajęć Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie w szkole podstawowej i gimnazjum

31 Urząd Miejski w Sułkowicach31 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin w cyklu Dzieląc na 32 tygodnie Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneIIIIII 1.edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne język angielski edukacja muzyczna edukacja plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne Razem Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 2021 Razem62 (w tym: 2 dyrektorskie) 7.rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 8.religianie określono6222 Razem22 + ?23 + ?

32 Urząd Miejski w Sułkowicach32 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica = (poz.5 – poz.3) to również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne edukacja 1) polonistyczna, 2) społeczna, 3) przyrodnicza, 4) matematyczna, 5) zajęcia techniczne język angielski edukacja muzyczna edukacja plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne dyrektorskie = 62

33 33 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV) Szkoła podstawowa kl. IV-VIWymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne IVVVI 1.język polski język angielski muzyka plastyka historia i społeczeństwo przyroda matematyka wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe zajęcia techniczne zajęcia z wychowawcą Razem Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych Razem 79 (w tym: 2 dyrektorskie) 12.rewalidacja: 2x l. ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 13religiaNie określono wdż(14 +5) x 21-0,5 15.szkolenie sportowetygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej Razem x ? x ?28,5 + 2 x ?30,5 + 2 x ?

34 Urząd Miejski w Sułkowicach34 Nowy szkolny plan nauczania szkoły podstawowej (rok szkolny 2012/2013 –klasa IV) Szkoła podstawowa kl. IV-VIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski język angielski muzyka plastyka historia przyroda matematyka wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe zajęcia techniczne zajęcia z wychowawcą dyrektorskie = 79

35 35 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) GimnazjumWymagana liczba godzin- Dzieląc na 32 tygodnie: Klasy Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneIIIIII 1.język polski język angielski (poziom III.1) język niemiecki (poziom III.0)221 4.muzyka plastyka historia wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne zajęcia artystyczne zajęcia techniczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia z wychowawcą Razem Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych Razem90 (w tym: 2 dyrektorskie) 19.rewalidacja: 2h x liczba ucz. z orz.190 x ?6 x ?2 x ? 20.religiaNie określono wdż(14 +5) x 21,50,5 22.szkolenie sportoweTygodniowo 6 godzin dla grupy ćwiczeniowej

36 36 Nowy szkolny plan nauczania gimnazjum (rok szkolny 2012/2013 –klasa I) Szkoła podstawowa kl. I-IIIWymagana liczba godzin Rozdysponowane na 32 tygodnie Dla 36 tygodni (realna l. godzin) Różnica (poz. 5 – poz. 3) = również godziny dyrektorskie Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski język angielski (poziom III.1) język niemiecki (poziom III.0) 4.muzyka plastyka historia wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne zajęcia artystyczne zajęcia techniczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia z wychowawcą dyrektorskie = 82


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Sułkowicach1 Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google