Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod."— Zapis prezentacji:

1 22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi Schollaert

2 22 grudnia 2013 Od 1 września 2012 r. w klasach IV–VI szkoły podstawowej zacznie obowiązywać i będzie wdrażana sukcesywnie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla tego etapu edukacji. Zmianie ulegną także ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego i one także będą wdrażane sukcesywnie.

3 22 grudnia 2013 Minimalne liczby godzin dla klas I-III a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), b) język obcy nowożytny godzin, c) edukacja muzyczna - 95 godzin, d) edukacja plastyczna - 95 godzin, e) zajęcia komputerowe - 95 godzin, f) wychowanie fizyczne godzin; 2) na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

4 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin w klasach I-III klasa I - 20 godzin, klasa II - 21 godzin, klasa III - 21 godzin, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

5 22 grudnia 2013 Minimalne liczby godzin dla klas IV-VI a) język polski godzin, b) język obcy nowożytny – 290 godzin, c) muzyka - 95 godzin, d) plastyka - 95 godzin, e) historia i społeczeństwo godzin, f) przyroda godzin, g) matematyka godzin, h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, i) zajęcia techniczne – 95 godzin, j) wychowanie fizyczne godzin, k) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; 2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

6 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin w klasach IV-VI klasa IV - 25 godzin, klasa V - 26 godzin, klasa VI - 28 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

7 22 grudnia 2013 Harmonogram wdrażania zmian Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI 2012/2013NZał. 3a NZał /2014NNZał. 3aNNZał /2015NNNNNN

8 22 grudnia 2013 w roku 2012/2013 nowe ramowe plany nauczania obowiązywać będą w klasie I i IV, w roku szkolnym 2013/2014 – w klasach I, II, IV i V, w 2014/2015 we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

9 22 grudnia 2013 Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin zajęć z danego przedmiotu w ciągu trzech lat były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

10 22 grudnia 2013 Szkolny plan nauczania będzie określał tygodniowy wymiar godzin: : obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym, a także zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia będą prowadzone.

11 22 grudnia 2013 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy I-III edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne Klasy IV-VI język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą;

12 22 grudnia 2013 § Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi.

13 22 grudnia 2013 Dodatkowe zajęcia edukacyjne (przyznawane przez OP, nie więcej niż 3 godziny tygodniowo) w § 3 ust. 1 pkt 2 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w danej szkole, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. § 3 ust. 2 Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

14 22 grudnia 2013 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych - liczba uczniów w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej nie może być wyższa niż 24 i nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących do 24 uczniów, na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub między-klasowych liczących do 26 uczniów, a w przypadku oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych, liczących nie więcej niż liczba uczniów w danym oddziale.

15 22 grudnia 2013 W klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W przypadku oddziałów liczących nie więcej uczniów niż wskazano w odniesieniu do zajęć komputerowych i zajęć z języka obcego, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

16 22 grudnia 2013 Liczba tygodni w roku szkolnym – planowanie zajęć minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, rok szkolny ma 43 tygodnie, ale po odjęciu świąt, przerw, dodatkowych dni wolnych od zajęć zostaje 36 tygodni nauki. Co to oznacza dla zajęć realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim (edukacja muzyczna w klasach I-III)? Na co mogą być przeznaczone godziny nadmiarowe?

17 22 grudnia 2013

18 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu?

19 22 grudnia 2013 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu? edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne: 1150:32=35,94, co w zaokrągleniu daje nam 36 godzin tygodniowo w etapie edukacji; wychowanie fizyczne: 290:32=9,06, co w zaokrągleniu daje nam 9 godzin tygodniowo w I etapie edukacji; historia i społeczeństwo: 130:32=4,06, co w zaokrągleniu daje nam 4 godziny tygodniowo w II etapie edukacji;

20 22 grudnia 2013 I etap edukacji Edukacje/przed miot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodniLiczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) edukacja polonistyczna, społeczna… język obcy e. muzyczna e. plastyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne Razem godzin w tygodniu dla I etapu edukacji: 60 Klasa IKlasa IIKlasa IIIRazem

21 22 grudnia 2013 II etap edukacji Edukacje/prz edmiot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) język polski język obcy muzyka plastyka historia i społeczeństwo przyroda matematyka zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą Razem godzin w tygodniu dla II etapu edukacji 77 Klasa IVKlasa VKlasa VIRazem

22 22 grudnia 2013 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 1 Edukacje/ przedmiot y Tygodniowa liczba godzin w etapie kształcenia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch nau ki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcenia Minimalna liczba godzin wynikająca z rozporządzeni a 2012/ / / / / /2015 edukacja polonistyczna … (+34) język obcy (+34) edukacja muzyczna (+1) edukacja plastyczna (+1) zajęcia komputerowe (+1) wychowanie fizyczne (-2) Razem: Zajęcia rewalidacyjne (+2) Religia/etyka 222

23 22 grudnia 2013 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 2 Edukacje/ przedmiot y Tygodni owa liczba godzin w etapie kształcen ia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch na uki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcen ia Minimaln a liczba godzin wynikają ca z rozporzą dzenia 201 2/ / / / / / (+2) język obcy nowożytny (+2) edukacja muzyczna (+33) edukacja plastyczna (+1) zajęcia komputerowe (+1) wychowanie fizyczne (+30) Razem: Zajęcia rewalidacyjne (+2) Religia/etyka 222

24 22 grudnia 2013 Porównajmy w klasach IV-VI Godziny starej ramówki Z minimalną liczbą godzin określoną w nowych ramowych planach nauczania

25 22 grudnia 2013 Lp.Zajęcia edukacyjne Klasy Razem 456 Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Język polski Język obcy nowożytny Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Technika Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą 1113

26 22 grudnia 2013 Wyliczając łączną liczbę godzin realizowaną przez 32 tygodnie roku szkolnego przez trzy lata II etapu edukacji….

27 22 grudnia 2013 klasa >>456 l. tyg. >> 32 razem godzinmin. liczba godz. Język polski Język obcy nowożytny Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Informatyka Technika Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą

28 22 grudnia 2013 Plan nauczania dla klasy czwartej – przykład 1 Edukacje/ przedmiot y Tygod niowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a godz in w 32 ty god ni ac h nauk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minima lna liczba godzin wynika jąca z rozpor ządzen ia 2012/ / / / / /20 15 język polski (+34) język obcy (+30) muzyka (+1) plastyka (+1) historia (-2) przyroda (-2) matematyka (-1) zajęcia komputerowe (+1) zajęcia techniczne (+1) wychowanie fizyczne (-1) zajęcia z wychowawcą (+1) Razem: Zajęcia rewalidacyjne (+2) Religia/etyka 222 wdżwr 1*0,5 14 godziny z OP

29 22 grudnia 2013 Edukacje/p rzedmioty Tygodn iowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a go dz in w 32 ty godn ia ch nauk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minimal na liczba godzin wynikaj ąca z rozporz ądzenia 201 2/ / / / / /2015 język polski (+2) język obcy nowożytny (-2) muzyka (+1) plastyka (+1) historia i społeczeństwo (-2) przyroda (-2) matematyka (-1) zajęcia komputerowe (+1) zajęcia techniczne (+1) wychowanie fizyczne (-1) zajęcia z wychowawcą (+65) Razem: Zajęcia rewalidacyjne (+2) Religia/etyka 222 wdżwr 1*0,5 14 godziny z OP

30 22 grudnia 2013 Okres przejściowy będą obowiązywać dwie podstawy programowe (z 2002r. i 2008 r.), będą obowiązywać trzy ramowe plany nauczania (z 2002r., 2009r. i 2011r.), konieczność monitorowania realizacji nowej podstawy programowej wymaga starannego planowania pracy (z kalendarzem),

31 22 grudnia 2013 Godziny do dyspozycji dyrektora – okres przejściowy dotychczasowe godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w liczbie precyzyjnie określonej w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania; (tylko tam, gdzie stara i znowelizowana ramówka) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela

32 22 grudnia 2013 Godziny dyrektorskie wynikające z art. 42 ust. 2. pkt. 2 zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

33 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin obowiązujący w poszczególnych klasach w okresie przejściowym 2012/ / /2015 klasa pierwsza20 klasa drugado 2321 klasa trzeciado klasa czwarta25 klasa piątado 2826 klasa szóstado 28 28

34 22 grudnia 2013 Religia, wdżwr, zajęcia języka mniejszości narodowej oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych liczby godzin tych zajęć zapisane są w innych rozporządzeniach, nie w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, i nie wchodzą do limitu określonego w tygodniowym wymiarze

35 22 grudnia 2013 Nazwy przedmiotów informatyka (stara podstawa programowa i stara ramówka) oraz zajęcia komputerowe (nowa podstawa i nowa ramówka), a także technika oraz nowe zajęcia techniczne, znika nazwa nauczanie zintegrowane do określenia zajęć w klasach 1-3.

36 22 grudnia 2013 Zwycięzca jest jak szef kuchni, który ma te same składniki i produkty co wszyscy, ale daje najlepsze rezultaty Edward de Bono

37 22 grudnia 2013


Pobierz ppt "22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google