Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod."— Zapis prezentacji:

1 22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod wodą. prof. Rudi Schollaert

2 22 grudnia 2013 Od 1 września 2012 r. w klasach IV–VI szkoły podstawowej zacznie obowiązywać i będzie wdrażana sukcesywnie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla tego etapu edukacji. Zmianie ulegną także ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego i one także będą wdrażane sukcesywnie.

3 22 grudnia 2013 Minimalne liczby godzin dla klas I-III a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), b) język obcy nowożytny - 190 godzin, c) edukacja muzyczna - 95 godzin, d) edukacja plastyczna - 95 godzin, e) zajęcia komputerowe - 95 godzin, f) wychowanie fizyczne - 290 godzin; 2) na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

4 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin w klasach I-III klasa I - 20 godzin, klasa II - 21 godzin, klasa III - 21 godzin, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

5 22 grudnia 2013 Minimalne liczby godzin dla klas IV-VI a) język polski - 510 godzin, b) język obcy nowożytny – 290 godzin, c) muzyka - 95 godzin, d) plastyka - 95 godzin, e) historia i społeczeństwo - 130 godzin, f) przyroda - 290 godzin, g) matematyka - 385 godzin, h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, i) zajęcia techniczne – 95 godzin, j) wychowanie fizyczne - 385 godzin, k) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; 2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi: a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

6 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin w klasach IV-VI klasa IV - 25 godzin, klasa V - 26 godzin, klasa VI - 28 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

7 22 grudnia 2013 Harmonogram wdrażania zmian Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI 2012/2013NZał. 3a NZał. 1 2013/2014NNZał. 3aNNZał. 1 2014/2015NNNNNN

8 22 grudnia 2013 w roku 2012/2013 nowe ramowe plany nauczania obowiązywać będą w klasie I i IV, w roku szkolnym 2013/2014 – w klasach I, II, IV i V, w 2014/2015 we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

9 22 grudnia 2013 Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin zajęć z danego przedmiotu w ciągu trzech lat były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

10 22 grudnia 2013 Szkolny plan nauczania będzie określał tygodniowy wymiar godzin: : obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym, a także zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia będą prowadzone.

11 22 grudnia 2013 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy I-III edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne Klasy IV-VI język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą;

12 22 grudnia 2013 § 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi.

13 22 grudnia 2013 Dodatkowe zajęcia edukacyjne (przyznawane przez OP, nie więcej niż 3 godziny tygodniowo) w § 3 ust. 1 pkt 2 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w danej szkole, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. § 3 ust. 2 Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

14 22 grudnia 2013 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych - liczba uczniów w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej nie może być wyższa niż 24 i nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących do 24 uczniów, na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub między-klasowych liczących do 26 uczniów, a w przypadku oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych, liczących nie więcej niż liczba uczniów w danym oddziale.

15 22 grudnia 2013 W klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W przypadku oddziałów liczących nie więcej uczniów niż wskazano w odniesieniu do zajęć komputerowych i zajęć z języka obcego, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

16 22 grudnia 2013 Liczba tygodni w roku szkolnym – planowanie zajęć minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, rok szkolny ma 43 tygodnie, ale po odjęciu świąt, przerw, dodatkowych dni wolnych od zajęć zostaje 36 tygodni nauki. Co to oznacza dla zajęć realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim (edukacja muzyczna w klasach I-III)? Na co mogą być przeznaczone godziny nadmiarowe?

17 22 grudnia 2013

18 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu?

19 22 grudnia 2013 Jak policzyć minimalną liczbę godzin konieczną do zrealizowania z danego przedmiotu/edukacji w tygodniu? edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne: 1150:32=35,94, co w zaokrągleniu daje nam 36 godzin tygodniowo w etapie edukacji; wychowanie fizyczne: 290:32=9,06, co w zaokrągleniu daje nam 9 godzin tygodniowo w I etapie edukacji; historia i społeczeństwo: 130:32=4,06, co w zaokrągleniu daje nam 4 godziny tygodniowo w II etapie edukacji;

20 22 grudnia 2013 I etap edukacji Edukacje/przed miot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodniLiczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) edukacja polonistyczna, społeczna… 11503236 język obcy 190326 e. muzyczna 95323 e. plastyczna 95323 zajęcia komputerowe 95323 wychowanie fizyczne 290329 Razem godzin w tygodniu dla I etapu edukacji: 60 Klasa IKlasa IIKlasa IIIRazem 2021 62

21 22 grudnia 2013 II etap edukacji Edukacje/prz edmiot Minimalna liczba godzin w I etapie Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu dla I etapu edukacji (zaokrąglona) język polski 5103216 język obcy 290329 muzyka 95323 plastyka 95323 historia i społeczeństwo 130324 przyroda 290329 matematyka 3853212 zajęcia komputerowe 95323 zajęcia techniczne 95323 wychowanie fizyczne 3853212 zajęcia z wychowawcą 95323 Razem godzin w tygodniu dla II etapu edukacji 77 Klasa IVKlasa VKlasa VIRazem 252628 79

22 22 grudnia 2013 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 1 Edukacje/ przedmiot y Tygodniowa liczba godzin w etapie kształcenia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch nau ki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcenia Minimalna liczba godzin wynikająca z rozporządzeni a 2012/20132013/20142014/20152012/20132013/20142014/2015 edukacja polonistyczna … 3712 13384 41611841150 (+34) język obcy 7232649664224190 (+34) edukacja muzyczna 311132 9695 (+1) edukacja plastyczna 311132 9695 (+1) zajęcia komputerowe 311132 9695 (+1) wychowanie fizyczne 933396 288290 (-2) Razem: 62 2021 Zajęcia rewalidacyjne 622264 192190 (+2) Religia/etyka 222

23 22 grudnia 2013 I etap - szkolny plan nauczania – przykład 2 Edukacje/ przedmiot y Tygodni owa liczba godzin w etapie kształcen ia Tygodniowa liczba godzin Łąc zna licz ba go dzi n w 32 tyg od nia ch na uki szk oln ej Liczba godzin w etapie kształcen ia Minimaln a liczba godzin wynikają ca z rozporzą dzenia 201 2/20 13 201 3/20 14 201 4/20 15 201 2/20 13 201 3/20 14 201 4/20 15 36 12 384 11521150 (+2) język obcy nowożytny 6123326496192 190 (+2) edukacja muzyczna 42116432 12895 (+33) edukacja plastyczna 311132 9695 (+1) zajęcia komputerowe 311132 9695 (+1) wychowanie fizyczne 103439612896320290 (+30) Razem: 62 2021 Zajęcia rewalidacyjne 622264 192190 (+2) Religia/etyka 222

24 22 grudnia 2013 Porównajmy w klasach IV-VI Godziny starej ramówki Z minimalną liczbą godzin określoną w nowych ramowych planach nauczania

25 22 grudnia 2013 Lp.Zajęcia edukacyjne Klasy Razem 456 Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Język polski 55616 2. Język obcy nowożytny 3328 3. Muzyka 112 4. Plastyka 112 5. Historia i społeczeństwo 1124 6. Przyroda 3339 7. Matematyka 44412 8. Informatyka 22 9. Technika 112 10. Wychowanie fizyczne 44412 11. Godziny z wychowawcą 1113

26 22 grudnia 2013 Wyliczając łączną liczbę godzin realizowaną przez 32 tygodnie roku szkolnego przez trzy lata II etapu edukacji….

27 22 grudnia 2013 klasa >>456 l. tyg. >> 32 razem godzinmin. liczba godz. Język polski 160 192512510 Język obcy nowożytny 96 64256290 Muzyka 32 06495 Plastyka 32 06495 Historia i społeczeństwo 32 64128130 Przyroda 96 288290 Matematyka 128 384385 Informatyka 0064 95 Technika 32 06495 Wychowanie fizyczne 128 384385 Godziny z wychowawcą 32 9695

28 22 grudnia 2013 Plan nauczania dla klasy czwartej – przykład 1 Edukacje/ przedmiot y Tygod niowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a godz in w 32 ty god ni ac h nauk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minima lna liczba godzin wynika jąca z rozpor ządzen ia 2012/20 13 2013/20 14 2014/20 15 2012/20 13 2013/20 14 2014/20 15 język polski 17566160192 544510 (+34) język obcy 1033496 128320290 (+30) muzyka 311132 9695 (+1) plastyka 311132 9695 (+1) historia 411232 64128130 (-2) przyroda 933396 288290 (-2) matematyka 12444128 384385 (-1) zajęcia komputerowe 311132 9695 (+1) zajęcia techniczne 311132 9695 (+1) wychowanie fizyczne 12444128 384385 (-1) zajęcia z wychowawcą 311132 9695 (+1) Razem: 79 252628 Zajęcia rewalidacyjne 622264 192190 (+2) Religia/etyka 222 wdżwr 1*0,5 14 godziny z OP

29 22 grudnia 2013 Edukacje/p rzedmioty Tygodn iowa liczba godzin w etapie kształc enia Tygodniowa liczba godzin Łą cz na lic zb a go dz in w 32 ty godn ia ch nauk i sz ko ln ej Liczba godzin w etapie kształc enia Minimal na liczba godzin wynikaj ąca z rozporz ądzenia 201 2/2013 201 3/2014 201 4/2015 201 2/2013 201 3/2014 201 4/2015 język polski 16556160 192512510 (+2) język obcy nowożytny 92346496128288290 (-2) muzyka 311132 9695 (+1) plastyka 311132 9695 (+1) historia i społeczeństwo 411232 64128130(-2) przyroda 933396 288 290(-2) matematyka 12444128 384385 (-1) zajęcia komputerowe 311132 9695 (+1) zajęcia techniczne 311132 9695 (+1) wychowanie fizyczne 12444128 384385 (-1) zajęcia z wychowawcą 522164 3216095 (+65) Razem: 79 252628 Zajęcia rewalidacyjne 622264 192190 (+2) Religia/etyka 222 wdżwr 1*0,5 14 godziny z OP

30 22 grudnia 2013 Okres przejściowy 2012 - 2014 będą obowiązywać dwie podstawy programowe (z 2002r. i 2008 r.), będą obowiązywać trzy ramowe plany nauczania (z 2002r., 2009r. i 2011r.), konieczność monitorowania realizacji nowej podstawy programowej wymaga starannego planowania pracy (z kalendarzem),

31 22 grudnia 2013 Godziny do dyspozycji dyrektora – okres przejściowy dotychczasowe godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w liczbie precyzyjnie określonej w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania; (tylko tam, gdzie stara i znowelizowana ramówka) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela

32 22 grudnia 2013 Godziny dyrektorskie wynikające z art. 42 ust. 2. pkt. 2 zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

33 22 grudnia 2013 Tygodniowy wymiar godzin obowiązujący w poszczególnych klasach w okresie przejściowym 2012/20132013/20142014/2015 klasa pierwsza20 klasa drugado 2321 klasa trzeciado 23 21 klasa czwarta25 klasa piątado 2826 klasa szóstado 28 28

34 22 grudnia 2013 Religia, wdżwr, zajęcia języka mniejszości narodowej oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych liczby godzin tych zajęć zapisane są w innych rozporządzeniach, nie w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, i nie wchodzą do limitu określonego w tygodniowym wymiarze

35 22 grudnia 2013 Nazwy przedmiotów informatyka (stara podstawa programowa i stara ramówka) oraz zajęcia komputerowe (nowa podstawa i nowa ramówka), a także technika oraz nowe zajęcia techniczne, znika nazwa nauczanie zintegrowane do określenia zajęć w klasach 1-3.

36 22 grudnia 2013 Zwycięzca jest jak szef kuchni, który ma te same składniki i produkty co wszyscy, ale daje najlepsze rezultaty Edward de Bono

37 22 grudnia 2013


Pobierz ppt "22 grudnia 2013 Zmiana, wprowadzona w szkole, podobnie jak Titanic może rozbić się o górę lodową – przede wszystkim o tę część niewidoczną, ukrytą pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google