Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 stycznia 2014 RAMOWE PLANY NAUCZANIA Mariusz Bochenek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 stycznia 2014 RAMOWE PLANY NAUCZANIA Mariusz Bochenek"— Zapis prezentacji:

1 1 stycznia 2014 RAMOWE PLANY NAUCZANIA Mariusz Bochenek mariuszb5@wp.pl

2 1 stycznia 2014 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

3 1 stycznia 2014 Wprowadzenie nowych ramowych planów nauczania Nowe rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania pozwoli dyrektorom w sposób perspektywiczny planować kształcenie w trzyletnim cyklu. Daje możliwość dostosowania oferty szkoły do możliwości i potrzeb ucznia, rodzica. 3

4 1 stycznia 2014 Ramowy plan nauczania określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

5 1 stycznia 2014 Minimalny wymiar godzin W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła nie mniej niż oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć!!!!)

6 1 stycznia 2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

7 1 stycznia 2014 W projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania zaproponowano następujące zmiany w organizacji nauczania liceum: obowiązkowa kontynuacja nauczania w zakresie podstawowym języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz realizacja 2-4 przedmiotów według programu rozszerzonego i przynajmniej jednego przedmiotu uzupełniającego; możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego i tworzenie grup międzyoddziałowych; wprowadzenie obowiązujących uczniów bloków uzupełniających edukację: historia i społeczeństwo – dla uczniów, którzy wybrali przedmioty przyrodnicze w zakresie rozszerzonym lub przyroda – dla tych, którzy w zakresie rozszerzonym uczą się przedmiotów humanistycznych; wprowadzenie dodatkowych zajęć uzupełniających do wyboru przez uczniów: zajęć artystycznych oraz ekonomii w praktyce.

8 1 stycznia 2014 Rozszerzenie Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń, wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę, od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

9 1 stycznia 2014 Przedmioty uzupełniające Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający: przyroda. Uczniowie, o których mowa wyżej, mogą realizować przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce i zajęcia artystyczne.

10 1 stycznia 2014 A jeśli zbyt mało godzin? Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym oraz ustalonych przedmiotów uzupełniających, jest mniejszy od odpowiedniego łącznego tygodniowego wymiaru godzin, realizują dodatkowo inny przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu uzupełniającego został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. O wyborze realizowanego dodatkowo przedmiotu uzupełniającego decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

11 1 stycznia 2014 W klasie I Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie I.

12 1 stycznia 2014 Równolegle Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.

13 1 stycznia 2014 Po podstawie Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

14 1 stycznia 2014 W każdym czasie Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

15 1 stycznia 2014 Zakres rozszerzony realizowany po zakresie podstawowym! Podstawowy Historia 602 Wiedza o społ. 301 Geografia 301 Biologia 301 Chemia301 Fizyka301 Informatyka301 Rozszerzony Historia 2408 Wiedza o społ. 1806 Geografia 2408 Biologia 2408 Chemia 2408 Fizyka 2408 Informatyka 1806 15

16 1 stycznia 2014 Zakres podstawowy - 61h wiedza o kulturze 301 podstawy przedsiębiorczości 602 wychowanie fizyczne 2709 edukacja dla bezpieczeństwa 301 godzina z wychowawcą 901 16

17 1 stycznia 2014 Zakres podstawowy i rozszerzony realizowane jednocześnie zakres podstawowy zakres rozszerzony 36012 język polski 2408 45015 dwa języki obce – jeden język 1806 30010 matematyka 1806 17

18 1 stycznia 2014 Tylko zakres rozszerzony historia muzyki 240 8 historii sztuki 240 8 język łaciński i kultura antyczna 240 8 filozofia 240 8 18

19 1 stycznia 2014 Przedmioty uzupełniające przyroda 120 4 historia i społeczeństwo 120 4 zajęcia artystyczne 30 1 ekonomia w praktyce 30 1 przedmioty dla których nie określono podstawy programowej, a zostały opracowane przez szkołę i włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – nie została określona minimalna liczba godzin 19

20 1 stycznia 2014 min. 870 W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 870 godzin.

21 1 stycznia 2014 godziny z wychowawcą: 903 na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - na ucznia: 1806.

22 1 stycznia 2014 Nowe przedmioty Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną. 22

23 1 stycznia 2014 Tygodniowy wymiar godzin w LO. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas. KlasaSztywna liczba godzin I30 II32 III29

24 1 stycznia 2014 Dodatkowe godziny Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin.

25 1 stycznia 2014 Dodatkowe godziny tylko na: 1) okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi.

26 1 stycznia 2014 Dodatkowe godziny Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

27 1 stycznia 2014 Zajęcia rewalidacyjne Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym należy przeznaczyć co najmniej 180 godzin na ucznia. Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym, w każdym roku szkolnym, wynosi po 2 godziny na ucznia.

28 1 stycznia 2014 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 30 x A + 32 x B + 29 x C = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające. (co najmniej w wymiarze) 1740 + 90 + 870 = 2700

29 1 stycznia 2014 Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia są prowadzone; zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego; w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.

30 1 stycznia 2014 Kształcenie zawodowe W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zawiera zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

31 1 stycznia 2014 Kształcenie zawodowe W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

32 1 stycznia 2014 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej - liczba uczniów w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej nie może być wyższa niż 24 i nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – od 1.09.2013r.

33 1 stycznia 2014 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących do 24 uczniów,

34 1 stycznia 2014 Podział na grupy na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów

35 1 stycznia 2014 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

36 1 stycznia 2014 Podział na grupy w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu;

37 1 stycznia 2014 Podział na grupy na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu

38 1 stycznia 2014 Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub między- klasowych liczących do 26 uczniów, a w przypadku oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych, liczących nie więcej niż liczba uczniów w danym oddziale.

39 1 stycznia 2014 Podział na grupy W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

40 1 stycznia 2014 Szkoły dwujęzyczne W liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. (Kształcenie to może być prowadzone do roku szkolnego 2014/2015 włącznie.)

41 1 stycznia 2014 Religia/Etyka zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

42 1 stycznia 2014 WŻR zajęcia wychowania do życia w rodzinie, są realizowane zgodnie odrębnymi przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

43 1 stycznia 2014 Język mniejszości narodowej zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury, są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

44 1 stycznia 2014 Oddziały i szkoły sportowe zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

45 1 stycznia 2014 Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego, realizowane są w klasie I.

46 1 stycznia 2014 Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

47 1 stycznia 2014 Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

48 1 stycznia 2014 Rozkład przedmiotów w zakresie podstawowym w cyklu nauczania IIIIII 303229 333532o. dwujęzyczne biologia1 chemia1 e. dla bezpieczeństwa1 fizyka1 geografia1 historia2 informatyka1 p. przedsiębiorczości2 wok1 wos1 j. obcy (1)333 j. obcy (2)222 j. polski444 matematyka433 wf333 godz. wych.111 razem2916 j. obcy (2 język)333o. dwujęzyczne razem3219 do wykorzystania11613

49 1 stycznia 2014 Przykłady

50 1 stycznia 2014 IIIIII 303229 Biologia1 Chemia1 E. dla bezpieczeństwa1 Fizyka1 Geografia1 Historia24 Informatyka1 P. przedsiębiorczości2 Wok1 Wos1 Przyroda 31 Historia sztuki 44 Zajęcia artystyczne 1 J. obcy (1) 333 J. obcy (2) 321 J. polski 4 4+4 Matematyka433 Wf333 Godz. wych. 111 Razem303229

51 1 stycznia 2014 IIIIII 303229 Biologia1 Chemia1 E. dla bezpieczeństwa1 Fizyka1 Geografia1 Historia2 Informatyka1 P. przedsiębiorczości2 Wok1 Wos1 Historia i społeczeństwo 314 J. obcy (1) J. obcy (2) 34411 J. polski 444 Matematyka433 Wf333 Godz. wych. 111 Razem303229

52 1 stycznia 2014 Dziękuję za uwagę mariuszb5@wp.pl


Pobierz ppt "1 stycznia 2014 RAMOWE PLANY NAUCZANIA Mariusz Bochenek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google