Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowe plany nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowe plany nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Ramowe plany nauczania
Jak przygotować się do zmiany Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: VI Konferencja OSKKO, Miętne 6-7 marca 2009 Materiały są własnością OSKKO OSKKO zgadza się na używanie ich przez wszystkich zainteresowanych – z zastrzeżeniem konieczności informowania odbiorców o źródle

2 Ramowe plany nauczania
Konsultacje: dyskusja na forum internetowym OSKKO – około 700 wpisów w ciągu miesiąca (moderator dyskusji – Jacek Rudnik), złożenie propozycji zmian i uwag do projektu przez OSKKO - 2 marca 2009 r. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

3 Akty prawne powiązane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego
ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o kulturze fizycznej, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

4 Akty prawne powiązane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego
rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, rozporządzenie o dopuszczalnych formach realizacji czwartej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego, rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

5 Akty prawne powiązane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego
rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci, rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 5

6 Akty prawne powiązane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych, rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, rozporządzenie w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 6

7 Organizacja nowego roku szkolnego
Od 1 września 2009 r. w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum wchodzi w życie w życie nowa podstawa programowa ulegną również zmianie ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum). Pamiętajmy !!! Przez najbliższe 5 lat w szkołach podstawowych i 2 lata w gimnazjach pracujemy z dwiema podstawami programowymi i dwoma ramowymi planami nauczania Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

8 Organizacja nowego roku szkolnego
W każdym roku szkolnym jest średnio tygodni nauki (po odliczeniu przerw świątecznych, ferii zimowych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Podstawa programowa została napisana w taki sposób, by można ją było zrealizować w ciągu 30 tygodni. Minimalny wymiar godzin lekcyjnych podany w ramowych planach nauczania rozpisany jest na 32 tygodnie lub na w niektórych przypadkach na 30 tygodni. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

9 Organizacja nowego roku szkolnego - kalendarz
Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: Planując rok szkolny pracuj z kalendarzem! Zobacz dokładnie, czy któryś dzień nie przepada częściej i układając podział godzin pamiętaj o tym. 9

10 Organizacja nowego roku szkolnego - okres przejściowy
W okresie przejściowym inaczej dysponować będziemy godzinami dyrektorskimi: zgodnie z przepisami dotyczącymi starej podstawy programowej (w klasach 2- 6 szkoły podstawowej i gimnazjum) – tak jak dotychczas zgodnie z nowymi zapisami (klasy I szkoły podstawowej i I klasa gimnazjum) Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

11 Organizacja nowego roku szkolnego – godziny do dyspozycji dyrektora
Karta Nauczyciela oraz nowe rozporządzenie o ramowych planach wprowadzają dwa typy godzin do dyspozycji dyrektora: dotychczasowe określone w załącznikach do ramowych planów nauczania określone w KN uszczegółowione w rozporządzeniu i w zmienionych załącznikach do rozporządzenia Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 11

12 Organizacja nowego roku szkolnego – godziny do dyspozycji dyrektora
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3a – 3c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w wymiarze 1 godziny od 1 września 2009 dla wszystkich nauczycieli, a w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów) (Uwaga: obowiązek realizacji godzin dotyczy również nauczycieli – wychowawców świetlic szkolnych, bibliotekarzy, pedagogów itd.). wprowadzone wobec wszystkich zatrudnionych nauczycieli poza dyrektorami i wicedyrektorami szkół oraz nauczycielami pełniącymi inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielami, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

13 Organizacja nowego roku szkolnego – godziny do dyspozycji dyrektora
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3a – 3c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przeznaczane są na: zajęcia opieki świetlicowej, lub godziny do dyspozycji dyrektora z przeznaczeniem na: prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – w zależności od potrzeb: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, organizowanie dla grup uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 13

14 Organizacja nowego roku szkolnego – godziny do dyspozycji dyrektora
Warto, żeby przydział godzin z KN nastąpił po rozpoznaniu potrzeb uczniów i szkoły i był modyfikowany w trakcie roku szkolnego – zgodnie z potrzebami uczniów. Warto wykazać je w osobnym dokumencie. Godziny te pozwolą na indywidualne podejście do ucznia. Nie są one wliczane do tygodniowego limitu, jakiego uczeń nie może przekroczyć Realizacja tych godzin musi być dokumentowana w indywidualnych dziennikach prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli (przewiduje się zmianę w przepisach o prowadzeniu dokumentacji szkolnej). Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

15 Organizacja nowego roku szkolnego – godziny do dyspozycji dyrektora
Proponuje się następujący sposób wyliczenia tych godzin: dla nauczyciela pełnozatrudnionego niezależnie od „pensum” i ewentualnych godzin ponadwymiarowych 1 godzina w tygodniu (od 2010 w SP i G 2 godziny w tygodniu) dla nauczyciela niepełnozatrudnionego: liczba godzin na jakie zatrudniono nauczyciela w danym roku szkolnym x ilość tygodni roku szkolnego przez 18 godzin (czyli etat), np.: 15 x 36 : 18 = 30 (nauczyciel zatrudniony na 15/18 ma w ciągu roku wykazać w ewidencji 30 g. – pamiętaj jednak, że rozliczamy te godziny półrocznie! W przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie w każdej placówce. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

16 Organizacja nowego roku szkolnego - ramowy plan nauczania
W rozporządzeniu podane są sumaryczne tygodniowe liczby godzin w cyklach kształcenia (w klasach I-III szkoły podstawowej 60 godzin zajęć obowiązkowych i 3 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, a w gimnazjum 88 godzin zajęć obowiązkowych i 3 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły). Taka liczba godzin (zwiększona o obowiązkowe podziały na grupy na określonych zajęciach) musi być zatwierdzona przez organy prowadzące w arkuszach organizacji szkół opracowywanych przez dyrektorów tych szkół. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

17 Organizacja nowego roku szkolnego - ramowy plan nauczania
W ramowym planie nauczania opisane są: obowiązkowe zajęcia edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych oraz zajęć w profilu, zajęcia z religii/etyki, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 17

18 Organizacja nowego roku szkolnego - ramowy plan nauczania
godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w tym „nowe” i „stare dotychczasowe” godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5, godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a; zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia socjoterapeutyczne organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

19 Szkolny plan nauczania - szkoła podstawowa
Wprowadza się nazwę edukacja wczesnoszkolna. Wskazuje się ilość godzin niektórych edukacji (ze względu na możliwość innego ich realizowania 190 godzin języka obcego nowożytnego, po 95 godzin zajęć komputerowych, edukacji plastycznej i edukacji muzycznej, 290 godzin wychowania fizycznego. Pozostawia się decyzję, co do ilości godzin pozostałych edukacji nauczycielowi. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

20 Szkolny plan nauczania - szkoła podstawowa
Umożliwia się dyrektorowi decyzję, co do wyłączenia z bloku zajęć zintegrowanych poszczególnych edukacji (tj. zajęcia komputerowe, plastyczne, itp. może prowadzić zarówno specjalista-nauczyciel z klas IV-VI jak i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) Uwaga: nauczyciel nauczania początkowego nie musi kończyć studiów podyplomowych, ani kursów kwalifikacyjnych dla prowadzenia zajęć komputerowych, wystarczy, jeśli dysponuje odpowiednimi kompetencjami (ocenia to dyrektor szkoły) Uwaga: wprowadzenie specjalistów do edukacji wczesnoszkolnej i wydzielanie poszczególnych edukacji (zwłaszcza jeśli są to zajęcia artystyczne) należy przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zaleceniem zawartym w podstawie programowej, o treści - „Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi ” Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

21 Szkolny plan nauczania – kwalifikacje nauczycieli klas I-III
Uwaga – zmieniło się rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli, i tam: Uelastyczniono przepis dotyczący kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej). W nowym stanie prawnym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym ma również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

22 Szkolny plan nauczania - świetlica
Uwaga: Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica lub internat. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

23 Szkolny plan nauczania - świetlica
Godziny z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN pozwalają na prowadzenie zajęć opieki świetlicowej, co nie jest tym samym, co etat nauczyciela świetlicy. Dyrektorzy mogą „kierować” te godziny do pracy świetlicowej, ale tylko w formie wspomagania nauczyciela świetlicy kiedy jest np. duża grupa uczniów. Porównywalnie, jeśli możemy z godzin art. 42 organizować zajęcia ruchowe, nie oznacza to, że można z tych godzin prowadzić wychowanie fizyczne. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

24 Organizacja zajęć – wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie w gimnazjum przestaje być modułem wos-u! organizuje się je dla każdego ucznia, uczeń może w nich nie uczestniczyć pod warunkiem wniesienia przez rodziców lub ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć. przeznacza się na nie 14 godzin dla ucznia (19 dla nauczyciela) z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. ilość tych godzin nie wchodzi w ogólny tygodniowy limit godzin dla klasy. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

25 Organizacja zajęć – religia/etyka
Zajęcia z religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (stan prawny się nie zmienił). Zgodnie z decyzją szkoły można już od 1 września we wszystkich klasach wprowadzić nową podstawę programową w zakresie nauczania etyki. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

26 Organizacja zajęć - informatyka
Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej powyżej 24 uczniów Od 1 września 2012 r. liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

27 Organizacja zajęć - języki obce
W gimnazjum wprowadza się drugi język obcy nowożytny jako obowiązkowy! Podstawa programowa została napisana dla poziomu III.0 (dla rozpoczynających naukę) i III.1. (dla kontynuujących naukę). Podział na grupy jest obowiązkowy na obu językach, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów. W szkołach (począwszy od gimnazjum) liczących nie więcej niż dwa oddziały będzie możliwa realizacja takich zajęć w grupie nie mniejszej niż 7 uczniów. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

28 Organizacja zajęć - języki obce
UWAGA! Zgodnie z decyzją szkoły można już od 1 września 2009 r. we wszystkich klasach wprowadzić nową podstawę programową w zakresie nauczania języków obcych, a tym samym od września na zajęciach z języków obcych nowożytnych można we wszystkich klasach wprowadzić podział na grupy zaawansowania Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

29 Organizacja zajęć - wychowanie fizyczne
Organizacja zajęć - wychowanie fizyczne Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. Zgodnie z decyzją szkoły można już od 1 września we wszystkich klasach wprowadzić nową podstawę programową w zakresie wychowania fizycznego, a tym samym można we wszystkich szkołach wprowadzić nowy sposób organizacji tych zajęć. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

30 Organizacja zajęć - wychowanie fizyczne
Organizacja zajęć - wychowanie fizyczne W szkole podstawowej i gimnazjum organizuje się 4 godziny wychowania fizycznego, z których, jak do tej pory, jedna może być realizowana zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji w-f. Uwaga! Zgodnie ze zmianą Ustawy o Kulturze Fizycznej, która obecnie znajduje się w Sejmie przewidywane jest dopuszczenie do realizacji w innych formach 2 godzin wychowania fizycznego. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

31 Organizacja zajęć - edukacja dla bezpieczeństwa
Wprowadzono nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, na który zaplanowano 30 godzin. W chwili obecnej kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu mają przede wszystkim nauczyciele przysposobienia obronnego. Przedmiot ten może być realizowany w każdej z klas gimnazjum. Ze względu na specyfikę treści powinien być realizowany w formie zblokowanej. Ze względu na to, ze będzie kontynuowany będzie w szkole ponadgimnazjalnej, można rozważyć taką organizację pracy, by przedmiot ten nauczany był w klasie III gimnazjum. Może on być zblokowany, np. po egzaminie gimnazjalnym. Jest więc czas, by w ciągu dwóch lat nauczyciele nabyli nowe kwalifikacje – powinno się czuwać nad tym procesem. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

32 Organizacja zajęć – zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
Wprowadzono nowe przedmioty – zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne. Realizacja podstawy programowej w zakresie obu przedmiotów musi się objąć co najmniej 60 godzin. Założeniem jest, by zajęcia odpowiadały zapotrzebowaniu młodzieży (np. zajęcia taneczne, chór, warsztaty plastyczne, teatralne, modelarstwo, klub radia CB, warsztaty kulinarne) ale przede wszystkim możliwościom organizacyjnym szkoły. Zajęcia mogą być realizowane blokowo lub okresowo. Zajęcia winny odbywać się w szkole, a jeśli poza nią, to musi je prowadzić osoba zatrudniona w szkole. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

33 Szkolny plan nauczania – szkoła podstawowa propozycja „ramówki”
Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

34 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski 88 c) + 6 d)    83 e) 2. Język obcy nowożytny 3. Drugi język obcy nowożytny b)  4. Muzyka 5. Plastyka 6. Historia 7. Wiedza o społeczeństwie 8. Geografia 9. Biologia 10. Chemia 11. Fizyka 12. Matematyka 13. Informatyka 14. Wychowanie fizyczne 15. Edukacja dla bezpieczeństwa 16. Zajęcia artystyczne 17. Zajęcia techniczne 18. Godziny z wychowawcą 19. Alternatywne metody komunikacji f) 6     Pozostałe zajęcia Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w tym: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 3 + 5 e) 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X g)    Zajęcia rewalidacyjne h) 30     Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

35 Ramowy plan nauczania - gimnazjum
W 3- letnim okresie nauczania klasa powinna mieć zorganizowane co najmniej: 450 godzin języka polskiego, 450 godzin z dwóch języków obcych nowożytnych (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), a w oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 190 godzin na język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, po 30 godzin muzyki i plastyki, 190 godzin historii i 65 godzin wiedzy o społeczeństwie, po130 godzin geografii, biologii, chemii, fizyki, 385 godzin matematyki, 65 godzin informatyki, 385 godzin wychowania fizycznego, 30 godzin edukacji dla bezpieczeństwa, po 60 godzin zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 95 godzin z wychowawcą. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

36 Szkolny plan nauczania – propozycja dla gimnazjum
Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

37 Szkolny plan nauczania – propozycja dla gimnazjum
Kolumnę „łącznie” przeliczono dla 33 tygodni każdego roku szkolnego, dla wykazania, że taka ilość jest wystarczająca dla zrealizowania podstawy programowej. Pozostałe 2-3 tygodnie w każdym roku proponuje się przeznaczyć na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych   w systemie klasowo – lekcyjnym lub przeznaczyć na realizację projektów uczniowskich, wycieczki, imprezy szkolne i pozaszkolne – należy jednak kalendarz roku szkolnego przygotowywać bardzo starannie i zaplanować wszystko z możliwie jak największym wyprzedzeniem. Uwaga: należy pamiętać, ze realizacja zajęć w innej niż klasowo-lekcyjna formie może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego – na przykład w jednym dniu w miesiącu, a nie tylko na końcu roku szkolnego. Pozostające godziny do dyspozycji dyrektora (1,5 godz.) zarezerwowano na ewentualne uzupełnienie ilości godzin do zrealizowania podstawy programowej poszczególnych zajęć w przypadku, gdyby wystąpiły trudności w ich realizacji w latach poprzednich. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 37

38 Dobre rady dla nauczycieli
Przeczytaj dokładnie podstawę programową przedmiotu nie tylko dla swojego etapu edukacyjnego, ale wcześniejszego i późniejszego. Nie wymagaj od ucznia tego, czego nie mógł się nauczyć na etapie wcześniejszym, pomóż mu wyrównać braki! Zauważ, że nowa podstawa programowa zawiera standardy egzaminacyjne i jest napisana językiem wymagań – wskazuje na efekty kształcenia. Miej świadomość, że od września realizujesz 2 podstawy programowe. Dla klas I możesz sam napisać lub wybrać program, który zostanie dopuszczony przez dyrektora (nie będzie już listy ministerialnej). Śledź proces zatwierdzania podręczników na stronie MEN – przyda Ci się w momencie podejmowania decyzji. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

39 Dobre rady dla nauczycieli
Planując swoją pracę pamiętaj, że masz efektywnie realizować minimalną liczbę godzin określoną rozporządzeniem o ramowych planach nauczania. Przeanalizuj swoje kompetencje (dot. przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) pod kątem umiejętności językowych, komputerowych, plastycznych, muzycznych i fizycznych. Jeśli jesteś nauczycielem języka obcego zaplanuj, opracuj lub wybierz narzędzia diagnostyczne badające poziom zaawansowania języka przez ucznia. Rok szkolny trwa średnio tygodni, podstawa programowa została napisana tak, by można ją było zrealizować w ciągu 30 tygodniowych lat szkolnych, masz więc czas powtórki i na realizację swoich projektów. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

40 Dobre rady dla nauczycieli
Korzystaj z nowych pomocy dydaktycznych – np. programów multimedialnych. Jeśli ich nie masz – zgłaszaj ten problem dyrektorowi – może uda się go rozwiązać. Pomocne będzie numerowanie efektywnie zrealizowanych godzin obowiązkowych przedmiotu celem monitorowania realizacji treści podstawy programowej. Zwracaj się z problemami do dyrektora szkoły, zwłaszcza, gdy widzisz problemy z realizacją treści podstawy programowej. Miej świadomość, że to Ty jesteś odpowiedzialny (również służbowo) za realizację podstawy programowej. Dbaj o doskonalenie zawodowe. Bądź elastyczny. Zmień swój sposób myślenia!  Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

41 Dobre rady dla dyrektorów
Dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania i podstawę programową (najlepiej 3 razy  ) Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym. Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek). Licz w cyklu 3-letnim. Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił ilość godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukację. Nanieś koncepcję na swój kalendarz. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

42 Dobre rady dla dyrektorów
Przedyskutuj wszystko z radą pedagogiczną. Zastanówcie się, na co przeznaczyć ewentualne godziny wykraczające poza wskazany limit godzin z danego przedmiotu – Pamiętaj, możesz je przeznaczyć na wycieczki, projekty, uroczystości, zielone szkoły lub zajęcia edukacyjne (przedmioty po „staremu”). Zrób diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów (planując zajęcia artystyczne, w-f oraz diagnozę możliwości szkoły. Przygotuj szkolny plan nauczania - propozycję na cykl 3-letni, która uwzględnia liczbę tygodni pracy w roku określoną przez Ciebie i radę pedagogiczną. Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

43 Dobre rady dla dyrektorów
Pamiętaj o: nowych godzinach do dyspozycji dyrektora z art.42 ust. 2 pkt 2 KN opracuj przydział tych godzin w odrębnym dokumencie, nowych przedmiotach, nowym limicie godzin (wdż nie wchodzi w limit godzin w ramówce), liczbie godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania, Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

44 Dobre rady dla dyrektorów
Pamiętaj o: podziale godzin w gimnazjum przeznaczonych na realizację 2 języków obcych – do Twojej decyzji należy sposób rozdzielenia tych godzin (np.: 8+6 lub 9+5), tym, że uczeń musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach artystycznych i technicznych. Przedmioty wymienione w ramówce są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, mogą być realizowane blokowo lub okresowo, tym, że w klasach 1-3 nie trzeba wydzielać „na siłę” odrębnych edukacji, tym, że edukacja dla bezpieczeństwa może być realizowana w zblokowanym wymiarze godzin (np. dopiero po egzaminie gimnazjalnym) Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie: 44

45 Dobre rady dla dyrektorów
Bądź twórczy i otwarty na zmiany! Pozyskaj liderów! Pamiętaj, że szkoła jest DLA UCZNIA! Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:

46 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowali: Beata Domerecka, Dorota Kulesza, Jacek Rudnik. Relacja znajduje się na stronie Konferencji Materiały VI Konferencji OSKKO, Warszawa-Miętne, Do pobrania na stronie:


Pobierz ppt "Ramowe plany nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google