Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków - podstawowe założenia
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, dnia 3-4 października 2007r.

2 PO Kapitał Ludzki Zasady kwalifikowalności określają: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 9 lipca 2007 r.)

3 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
WYDATEK KWALIFIKOWALNY wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL.

4 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Wydatki są kwalifikowalne o ile: Są niezbędne dla realizacji projektu - mają bezpośredni związek z celami projektu, Są efektywne – spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, Zostały faktycznie poniesione, Są udokumentowane, Zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu, Są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, Są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Wydatek uznaje się za poniesiony jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta do innego podmiotu. WYJĄTKI: Wydatki ponoszone przez partnerów w przypadku projektów realizowanych przez partnerstwa; Wydatki ponoszone przez stronę trzecią w przypadku projektów uwzględnianych w budżecie projektu dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników projektu; Wkład niepieniężny (faktycznie wniesiony); Amortyzacja (dokonany odpis amortyzacyjny).

6 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
W ramach PO KL NIEDOZWOLONE JEST finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektów.

7 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE zakupione w ramach projektu nie może być zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektów. W przypadku projektów realizowanych w celu tworzenia miejsc pracy, MIEJSCA PRACY powinny być utrzymane przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

8 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW POCZĄTEK KWALIFIKOWALNOŚCI 12 grudnia 2006 r. IP może ograniczyć w Planie Działania na dany rok kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy. Okres kwalifikowalności pojedynczego projektu określa umowa o dofinansowanie zawarta z Beneficjentem. KONIEC KWALIFIKOWALNOŚCI 31 grudnia 2015 r. IP może w porozumieniu z IZ wskazać datę wcześniejszą.

9 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
data poniesienia wydatków W przypadku wydatków pieniężnych: Dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek; Dokonanych karta płatniczą lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu; Dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności; W przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego; W przypadku wkładu niepieniężnego – datę faktycznego wniesienia wkładu.

10 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
ZASIĘG TERYTORIALNY KWALIFIKOWANIA Projekty w ramach priorytetów PO KL, zarówno centralnych jak i regionalnych, mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. W przypadku, gdy jest to uzasadnione celem projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub jego części poza granicami kraju (uwzględnienie wydatku we wniosku oraz przedstawienie uzasadnienia). Wydatki poniesione przez partnerów projektu, których stała siedziba mieści się poza obszarami wsparcia, mogą zostać uznane, o ile bez udziału tych partnerów cele projektu nie mogłyby zostać osiągnięte.

11 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
BUDŻET PROJEKTU Koszty projektu przedstawiane we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo budżet szczegółowy ze wskazaniem kosztów jednostkowych jako załącznik do wniosku. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w rezultatach projektu do 10% wartości wskazanych we wniosku bez zgody IP/IP2. Zmiany te jednak nie mogą powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu projektu. Wszelkie inne odstępstwa wymagają pisemnej zgody IP/IP2.

12 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
BUDŻET PROJEKTU WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W oparciu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, art. 11 ust. 2: Podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu; Odsetki od zadłużenia. W oparciu o Krajowe Wytyczne: Koszty prowizji w ramach wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; Wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; Koszty kar i grzywien, procesów sadowych; Wydatki związane z umową leasingu; Wydatki zw. z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie.

13 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
BUDŻET PROJEKTU KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE Koszty bezpośrednio przyporządkowane do konkretnych zadań w projekcie Koszty, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania w projekcie

14 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
KOSZTY POŚREDNIE Koszty zarządu; Opłaty administracyjne Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; Amortyzację; Usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych; Koszty ubezpieczeń majątkowych; Koszty ochrony; Środki utrzymania czystości pomieszczeń; Sprzątanie pomieszczeń… LIMITY WARTOŚCI KOSZTÓW POŚREDNICH: Do 20% bezpośrednich kosztów projektu (bkp) – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł; Do 15% bkp – projekty o wartości od 2 do 5 mln zł; Do 10% bkp – projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

15 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Wniesienie do projektu określonych składników majątku Beneficjenta tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny stanowi wydatek kwalifikowany przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona. Wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonana wg wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku lub wg wartości godziwej zgodnie z art.. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowane.

16 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W przypadku świadczeń wykonywanych przez WOLONTARIUSZY: Wolontariusz musi być świadomy nieodpłatnego charakteru swojego udziału w realizacji projektu; Należy zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (stanowisko w projekcie); Nie mogą być wykonywane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu; Wartość wkładu niepieniężnego określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na ich wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za danych rodzaj świadczeń;

17 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego, zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Dofinansowanie z EFS = wydatki kwalifikowane – wkład niepieniężny

18 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
KOSZTY BEZPOŚREDNIE PROJEKTU Lista przykładowych zadań Zarządzanie projektem; Obsługa księgowa; Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu; Rekrutacja uczestników projektu; Promocja projektu; Szkolenia, warsztaty; Doradztwo; Studia ogólne, uzupełniające, podyplomowe; Wizyty studyjne; Staże; Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; Zatrudnienie subsydiowane; Upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia; Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych; Rozwój systemów informatycznych; Ekspertyzy; Analizy; Badania; Przygotowanie publikacji; Ewaluacja.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google