Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014 Uchwała o przyjęciu Strategii podjęta na posiedzeniu Senatu UO 17.12.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014 Uchwała o przyjęciu Strategii podjęta na posiedzeniu Senatu UO 17.12.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach Uchwała o przyjęciu Strategii podjęta na posiedzeniu Senatu UO r.

2 Najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest stworzenie jej P.F. Drucker

3 Władze Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego Przewodniczący Komisji Senackich UO Komisja Budżetowa Władze Wydziałów, Instytutów, Samodzielnych Katedr UO Dyrekcja wybranych jednostek ogólnouczelnianych Samorząd Studencki Sekretariat Rektora Kierownicy jednostek organizacyjnych pionu administracyjnego UO Pracownicy Wydziału Ekonomicznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni

4 Etapy formalizacji strategii rozwoju UO Diagnoza wstępna Diagnoza przygotowana przez Zespół analityczny Definiowanie celów Prace Zespołu analitycznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni + konsultacje na poziomie Jednostek UO -I etap ( r.) EFEKT: synteza na poziomie Uczelni – I etap formalizacji -> r. Diagnoza pogłębiona Prace Zespołu analitycznego pod kierunkiem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uczelni + konsultacje na poziomie Jednostek UO - II etap ( r.) Wariant A: prezentacja uzupełnionych formularzy wywiadu i dyskusja w Jednostce Cele i środki osiągnięcia celów (działania) EFEKT: spotkania z Władzami Rektorskimi (wielokrotne) Konsultacje na poziomie Jednostek UO - III etap ( r.) EFEKT: synteza na poziomie UO -> Kolegium Rektorskie r. Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju r. Kolegium Rektorskie r. Elementy/fazy strategii Wariant B: prezentacja i dyskusja (mail) Opracowanie Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (październik 2008-kwiecień 2009) Metoda

5 Przedmiot konsultacji i liczba jednostek, które wzięły udział w konsultacjach Kwestionariusz wywiadu obejmował problemy: Benchmarki. Potencjał (zasoby). Procesy, procedury. Cele strategiczne, w zakresie: badań, dydaktyki, zasobów, procesów i procedur Specyficzne uwarunkowania realizacji celów. W konsultacjach uczestniczyło łącznie 37 jednostek, w tym: 29 jednostek o charakterze naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym. Biblioteka Główna UO. Centrum Informatyczne. Wydawnictwo UO. Dział Spraw Pracowniczych. Biuro Promocji i Informacji. Kanclerz. Kwestor. Samorząd Studencki.

6 Misja Uniwersytetu Opolskiego (1) Podstawową funkcją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń studentów, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, poprzez rzetelne świadczenie usług badawczych i dydaktycznych. Uniwersytet kieruje się zasadami wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych, wolności nauczania oraz wolności twórczości artystycznej. Uniwersytet działa w duchu umiłowania prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnego upowszechniania wyników badań, jak również nieustannego dążenia do rozwoju i doskonałości każdego z członków Wspólnoty Uniwersyteckiej.

7 Misja Uniwersytetu Opolskiego (2) Uniwersytet współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i artystycznymi. Uniwersytet uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Działając w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowania uniwersalnych wartości oraz praw człowieka, Uniwersytet buduje kulturę tolerancji i mądrej debaty nad ważnymi kwestiami współczesności.

8 Kluczowe składniki misji UO

9 Wizja Uniwersytetu Opolskiego Najważniejsze zadanie, wynikające z wizji UO: UNIWERSYTET OPOLSKI - CENTRUM BADAWCZE I OPINIOTWÓRCZE POMAGAMY ROZUMIEĆ ŚWIATPOMAGAMY ROZUMIEĆ ŚWIAT

10 Strategiczne czynniki sukcesu uczelni

11 DYDAKTYKA ROZWÓJ KADRY ZASOBY BADANIA NAUKOWE Strategiczne obszary działalności i priorytety strategiczne UO Priorytet 1. Prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie Priorytet 4. Optymalizacja wykorzystania zasobów UO Priorytet 2. Budowanie pozycji Uniwersytetu Opolskiego jako centrum kompetencji dla regionu Priorytet 3. Budowanie nowoczesnej oferty dydaktycznej PROCEDURY Priorytet 5. Zbudowanie podstaw zarządzania partycypacyjnego i organizacji uczącej się

12 Cele strategiczne CEL 1.1. Wspieranie tworzenia wielodyscyplinarnych uczelnianych, krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych. CEL 1.2. Kształtowanie warunków do prowadzenia badań na światowym poziomie. CEL 1.3. Upowszechnianie wyników badań w postaci znaczących publikacji o zasięgu krajowym i światowym. Badania naukowe

13 Cele strategiczne CEL 2.1. Opracowanie programu rozwoju kadry UO. CEL 2.2. Tworzenie warunków dla doskonalenia kompetencji wszystkich pracowników UO. CEL 2.3. Wspieranie upowszechniania kompetencji pracowników UO na zewnątrz. 2. Rozwój kadry

14 Cele strategiczne CEL 3.1. Wdrażanie założeń Procesu Bolońskiego. CEL 3.2. Doskonalenie jakości kształcenia. CEL 3.3. Zwiększenie aktywności studentów. CEL 3.4. Doskonalenie obsługi procesów dydaktycznych. 3. Dydaktyka

15 Cele strategiczne CEL 4.1. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów UO. CEL 4.2. Wzrost udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zasobów UO. CEL 4.3. Rozwój infrastruktury badawczej, dydaktycznej i studenckiej. CEL 4.4. Rozbudowa potencjału informacyjnego Uczelni: Centrum Informatyczne, Biblioteka UO, Wydawnictwo UO. CEL 4.5. Kształtowanie pozytywnych relacji UO z otoczeniem, jako podstawa budowania wizerunku Uczelni. 4. Zasoby

16 5. Procedury Cele strategiczne CEL 5.1. Wdrożenie Strategii Rozwoju UO w latach CEL 5.2. Wzmocnienie współpracy między Jednostkami UO oraz wypracowanie deklaracji wspólnych wartości. CEL 5.3. Formalizacja zbioru procedur, dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonowania Uczelni. CEL 5.4. Wybór i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią. CEL 5.5. Zwiększenie partycypacji jednostek UO w zarządzaniu Uczelnią.

17 Harmonogram wdra ż ania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego Badania 15/24 Rozwój kadr 19/31 Dydaktyka 44/69 Zasoby 38/73 Procedury 32/48 Badania 9/24 (zadania ciągłe) Rozwój kadr 12/31 (zadania ciągłe) Dydaktyka 25/69 (zadania ciągłe) Zasoby 35/73 (zadania ciągłe) Procedury 35/73 (zadania ciągłe) Dydaktyka 44/69 Nazwa priorytetuLiczba zadań terminowych / liczba zadań ogółem


Pobierz ppt "Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014 Uchwała o przyjęciu Strategii podjęta na posiedzeniu Senatu UO 17.12.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google