Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl System klasyfikacyjny towarów w Unii Europejskiej Łódź, kwiecień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl System klasyfikacyjny towarów w Unii Europejskiej Łódź, kwiecień"— Zapis prezentacji:

1 ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl System klasyfikacyjny towarów w Unii Europejskiej Łódź, kwiecień 2013 Izba Celna w Łodzi

2 System Zharmonizowany Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Opracowany przez Komisję Rady Współpracy Celnej. Jest to sześciocyfrowa nomenklaturą opartą na serii podzielonych, czterocyfrowych pozycji. Zaopatrzona w niezbędne definicje i zasady w celu zapewnienia jej jednolitego stosowania. Pozycje i podpozycje HS uzupełniane są także przepisami interpretacyjnymi i uwagami dotyczącymi sekcji, działów i podpozycji, które stanową integralną część Systemu. Pozycja HS Podpozycja HS 1234 123456

3 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Opracowana przez Komisję Wspólnot Europejskich Opiera się na Systemie Zharmonizowanym HS. CN jest nomenklaturą dostosowaną do wymogów Wspólnej Taryfy Celnej Wspólnoty Europejskiej, jak i statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty. Podpozycja HS Podpozycja CN 123456 12345678

4 Nomenklatura refundacji eksportowych Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Jest specyficzna nomenklatura stosowana przy refundacjach w przypadku eksportu pewnych produktów rolnych. Nomenklatura ta składa się z kodu NS połączonego z 4-cyfrowym kodem zwanym dodatkowym kodem refundacji eksportowej. Dodatkowe kody refundacji eksportowych nie istnieją niezależnie od kodów CN. Mogą być traktowane jako rozszerzenie 8-cyfrowego kodu CN. Podpozycja CN Nomenklatura refundacji wywozowych 9101112 12345678

5 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich - TARIC Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl TARIC jest bazą danych obejmującą taryfy wspólnotowe i ustawodawstwo handlowe. Baza ta jest zarządzana przez Komisję Europejską – DG Podatki i unia celna. Zawartość TARIC jest udostępniana do powszechnego użytku w UE, administracji Państw trzecich. Codzienne aktualizacje na stronie internetowej TARIC. Podpozycja CN Podpozycja TARIC Dodatkowy kod TARIC 12345678 12345678910 11121314

6 6 Regulacje prawne w zakresie klasyfikacji taryfowej 1. Rozporządzenie Rady (EWG) 2913/92 z dnia 12.10.1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny; 2. Rozporządzenie Rady (EWG) 2658/87 z dnia 23.07.1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej, jak również Wspólnej Taryfy Celnej.

7 7 Regulacje prawne w zakresie klasyfikacji taryfowej 3. Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej (Publikacja w Dz.U. UE serii L) 4. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE (Publikacja w Dz.U. UE serii C) 5. Wiążąca Informacja Taryfowa WIT (Publikacja w EBTI)

8 8 Wspólna Taryfa Celna Art. 20 ust. 3 lit. a, b WKC Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje: a)towarową Nomenklaturę Scaloną; b) każdą inną nomenklaturę, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej dalsze działy i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych;

9 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl R ozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2012 z dnia 09.10.2012r. zmieniające załącznik I do rozp. Rady (EWG) 2658/87 z 23.07.1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Część pierwsza – Przepisy wstępne Sekcja I Ogólne reguły A) Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej B) Ogólne reguły dotyczące ceł C) Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł

10 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Sekcja II Przepisy szczególne A) Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych B) Cywilne statki powietrzne i towary do wykorzystania w cywilnych statkach powietrznych C) Produkty farmaceutyczne D) Standardowa stawka celna E) Pojemniki i materiały opakowaniowe F) Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów Znaki, skróty i symbole Uzupełniające jednostki miary

11 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Część druga - Tabela stawek celnych - Nomenklatura Scalona, - Stawki celne (konwencyjne, autonomiczne) - Uzupełniająca jednostka miary.

12 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl Cześć trzecia – załączniki taryfowe Sekcja I - Aneksy rolne -- Załącznik 1 - komponenty rolne (EA), - dodatkowe cło za cukier (ADS/Z), - dodatkowe cło za mąkę (ADF/M) -- Załącznik 2 - produkty, dla których mają zastosowanie cena wejścia Sekcja II - Lista substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do zwolnienia od cła (Załączniki 3 do 6) Sekcja III - Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe władze UE (Załącznik 7) Sekcja IV - Uprzywilejowane traktowanie ze względu na charakter towaru: -- Załącznik 8 - towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) -- Załącznik 9 – świadectwa – Załącznik 10 – kody statystyczne TARIC

13 13 Metodologia klasyfikacyjna Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej - Reguła 1-4 - dotyczy ustalenia pozycji, Reguła 1, 2a, 2b – jedna pozycja Reguła 3a, 3b, 3c – wiele pozycji Reguła 4 – żadna pozycja - Reguła 5a, 5b - dotyczy opakowań, - Reguła 6 - dotyczy ustalenia podpozycji.

14 14 Metodologia klasyfikacyjna Reguła 1. Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i wszelkich uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji lub uwag, zgodnie z następującymi przepisami: W toku klasyfikacji taryfowej należy ustalić : - Brzmienie pozycji - uwagi do sekcji, - uwagi do działu. Następnie należy rozważyć ile pozycji taryfowych można brać na poważnie pod uwagę.

15 15 Metodologia klasyfikacyjna Do jakiej pozycji należy zaklasyfikować : Żywe konie występujące w cyrku ? - Pozycja 0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe - Pozycja 9508 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry

16 16 Metodologia klasyfikacyjna Odpowiedź : Prawidłowa pozycja : 9508 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry Ponieważ uwaga 1c do działu 01 stanowi, że : Dział 01 obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem zwierząt objętych pozycją 9508

17 17 Metodologia klasyfikacyjna Noty wyjaśniające Światowej Organizacji Celnej (WCO) do Systemu Zharmonizowanego. Publikacja : - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 01.06.2006r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 88) - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa

18 18 Metodologia klasyfikacyjna Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych Światowej Organizacji Celnej (WCO) i Decyzje Komitetu HS. Publikacja : - Komunikaty Dz.U. UE serii C - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa

19 19 Metodologia klasyfikacyjna Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej do Scalonej Nomenklatury. Publikacja : - Dz.U. UE z dnia 30.05.2008r. serii C nr 133 (z późniejszymi zmianami) - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa

20 20 Metodologia klasyfikacyjna Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej Publikacja : - Dz.U. UE serii L - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa

21 21 Metodologia klasyfikacyjna Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE Publikacja : - Dz.U. UE serii C - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Pismo Komitetu Kodeksu Celnego : TAXUD/741/2003FINAL-PL z dnia 4 lipca 2007r.

22 22 Metodologia klasyfikacyjna Wiążąca Informacja Taryfowa (Art. 12 WKC, Art. 5-14 RWKC), 1. Organy celne wydają, na pisemny wniosek i w sposób określony zgodnie z procedurą Komitetu, wiążące informacje taryfowe (…). 2. Wiążąca informacja taryfowa (…) zobowiązuje organy celne wobec osoby, na którą wystawiono informację jedynie w zakresie, odpowiednio, klasyfikacji taryfowej lub określenia pochodzenia towaru.

23 23 Metodologia klasyfikacyjna Wiążąca informacja Taryfowa jest ważna przez okres sześciu lat licząc od daty jej wydania. Publikacja : - W systemie informatycznym EBTI - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa (PL)

24 24 Metodologia klasyfikacyjna

25 25 Metodologia klasyfikacyjna

26 , Dziękuję za uwagę Opracowanie: Krzysztof Tera Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl


Pobierz ppt "Ul. Lodowa 97 93-232 Łódź tel.: +48 42 638 82 22 fax :+48 42 638 83 50 www.lodz.ic.gov.pl System klasyfikacyjny towarów w Unii Europejskiej Łódź, kwiecień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google