Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System klasyfikacyjny towarów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System klasyfikacyjny towarów"— Zapis prezentacji:

1 System klasyfikacyjny towarów
Izba Celna w Łodzi System klasyfikacyjny towarów w Unii Europejskiej Łódź, kwiecień 2013 ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 System Zharmonizowany
Izba Celna w Łodzi Opracowany przez Komisję Rady Współpracy Celnej. Jest to sześciocyfrowa nomenklaturą opartą na serii podzielonych, czterocyfrowych pozycji. Zaopatrzona w niezbędne definicje i zasady w celu zapewnienia jej jednolitego stosowania. Pozycje i podpozycje HS uzupełniane są także przepisami interpretacyjnymi i uwagami dotyczącymi sekcji, działów i podpozycji, które stanową integralną część Systemu. Pozycja HS Podpozycja HS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

3 Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi Opracowana przez Komisję Wspólnot Europejskich Opiera się na Systemie Zharmonizowanym HS. CN jest nomenklaturą dostosowaną do wymogów Wspólnej Taryfy Celnej Wspólnoty Europejskiej, jak i statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty. Podpozycja HS Podpozycja CN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nomenklatura refundacji eksportowych
Izba Celna w Łodzi Jest specyficzna nomenklatura stosowana przy refundacjach w przypadku eksportu pewnych produktów rolnych. Nomenklatura ta składa się z kodu NS połączonego z 4-cyfrowym kodem zwanym „dodatkowym kodem refundacji eksportowej”. Dodatkowe kody refundacji eksportowych nie istnieją niezależnie od kodów CN. Mogą być traktowane jako rozszerzenie 8-cyfrowego kodu CN. Podpozycja CN Nomenklatura refundacji wywozowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

5 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich - TARIC
Izba Celna w Łodzi TARIC jest bazą danych obejmującą taryfy wspólnotowe i ustawodawstwo handlowe. Baza ta jest zarządzana przez Komisję Europejską – DG Podatki i unia celna. Zawartość TARIC jest udostępniana do powszechnego użytku w UE, administracji Państw trzecich. Codzienne aktualizacje na stronie internetowej TARIC. Podpozycja CN Podpozycja TARIC Dodatkowy kod TARIC 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

6 Regulacje prawne w zakresie klasyfikacji taryfowej
1. Rozporządzenie Rady (EWG) 2913/92 z dnia r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny; 2. Rozporządzenie Rady (EWG) 2658/87 z dnia r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej, jak również Wspólnej Taryfy Celnej. 6

7 Regulacje prawne w zakresie klasyfikacji taryfowej
3. Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej (Publikacja w Dz.U. UE serii L) 4. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE (Publikacja w Dz.U. UE serii C) 5. Wiążąca Informacja Taryfowa WIT (Publikacja w EBTI) 7

8 Wspólna Taryfa Celna Art. 20 ust. 3 lit. a, b WKC
 Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje: a) towarową Nomenklaturę Scaloną; b) każdą inną nomenklaturę, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej dalsze działy i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych; 8

9 Część pierwsza – Przepisy wstępne Sekcja I — Ogólne reguły
Nomenklatura Scalona Izba Celna w Łodzi Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2012 z dnia r. zmieniające załącznik I do rozp. Rady (EWG) 2658/87 z r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Część pierwsza – Przepisy wstępne Sekcja I — Ogólne reguły A) Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej B) Ogólne reguły dotyczące ceł C) Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

10 Nomenklatura Scalona Sekcja II — Przepisy szczególne
Izba Celna w Łodzi Sekcja II — Przepisy szczególne A) Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych B) Cywilne statki powietrzne i towary do wykorzystania w cywilnych statkach powietrznych C) Produkty farmaceutyczne D) Standardowa stawka celna E) Pojemniki i materiały opakowaniowe F) Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów Znaki, skróty i symbole Uzupełniające jednostki miary ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

11 - Nomenklatura Scalona, - Stawki celne (konwencyjne, autonomiczne)
Izba Celna w Łodzi Część druga - Tabela stawek celnych - Nomenklatura Scalona, - Stawki celne (konwencyjne, autonomiczne) - Uzupełniająca jednostka miary. ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

12 Nomenklatura Scalona Cześć trzecia – załączniki taryfowe
Izba Celna w Łodzi Cześć trzecia – załączniki taryfowe Sekcja I - Aneksy rolne -- Załącznik 1 - komponenty rolne (EA), - dodatkowe cło za cukier (ADS/Z), - dodatkowe cło za mąkę (ADF/M) -- Załącznik 2 - produkty, dla których mają zastosowanie cena wejścia Sekcja II - Lista substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do zwolnienia od cła (Załączniki 3 do 6) Sekcja III - Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe władze UE (Załącznik 7) Sekcja IV - Uprzywilejowane traktowanie ze względu na charakter towaru: -- Załącznik 8 - towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) -- Załącznik 9 – świadectwa – Załącznik 10 – kody statystyczne TARIC ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :

13 Metodologia klasyfikacyjna
Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej - Reguła dotyczy ustalenia pozycji, Reguła 1, 2a, 2b – jedna pozycja Reguła 3a, 3b, 3c – wiele pozycji Reguła 4 – żadna pozycja - Reguła 5a, 5b - dotyczy opakowań, - Reguła 6 - dotyczy ustalenia podpozycji. 13

14 Metodologia klasyfikacyjna
Reguła 1. Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i wszelkich uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji lub uwag, zgodnie z następującymi przepisami: W toku klasyfikacji taryfowej należy ustalić : - Brzmienie pozycji - uwagi do sekcji, - uwagi do działu. Następnie należy rozważyć ile pozycji taryfowych można brać na poważnie pod uwagę. 14

15 Metodologia klasyfikacyjna
Do jakiej pozycji należy zaklasyfikować : Żywe konie „występujące” w cyrku ? - Pozycja 0101 „Konie, osły, muły i osłomuły, żywe” - Pozycja 9508 „Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry” 15

16 Metodologia klasyfikacyjna
Odpowiedź : Prawidłowa pozycja : 9508 „Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry” Ponieważ uwaga 1c do działu 01 stanowi, że : Dział 01 obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem zwierząt objętych pozycją 9508 16

17 Metodologia klasyfikacyjna
Noty wyjaśniające Światowej Organizacji Celnej (WCO) do Systemu Zharmonizowanego. Publikacja : - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 88) - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Światowej Organi 17 17

18 Metodologia klasyfikacyjna
Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych Światowej Organizacji Celnej (WCO) i Decyzje Komitetu HS. Publikacja : - Komunikaty Dz.U. UE serii C - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Światowej Organi 18 18

19 Metodologia klasyfikacyjna
Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej do Scalonej Nomenklatury. Publikacja : - Dz.U. UE z dnia r. serii C nr (z późniejszymi zmianami) - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Światowej Organi 19 19

20 Metodologia klasyfikacyjna
Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej Publikacja : - Dz.U. UE serii L - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Światowej Organi 20 20

21 Metodologia klasyfikacyjna
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE Publikacja : - Dz.U. UE serii C - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa Pismo Komitetu Kodeksu Celnego : TAXUD/741/2003FINAL-PL z dnia 4 lipca 2007r. Światowej Organi 21 21

22 Metodologia klasyfikacyjna
Wiążąca Informacja Taryfowa (Art. 12 WKC, Art RWKC), 1. Organy celne wydają, na pisemny wniosek i w sposób określony zgodnie z procedurą Komitetu, wiążące informacje taryfowe (…). 2. Wiążąca informacja taryfowa (…) zobowiązuje organy celne wobec osoby, na którą wystawiono informację jedynie w zakresie, odpowiednio, klasyfikacji taryfowej lub określenia pochodzenia towaru. Światowej Organi 22 22

23 Metodologia klasyfikacyjna
Wiążąca informacja Taryfowa jest ważna przez okres sześciu lat licząc od daty jej wydania. Publikacja : - W systemie informatycznym EBTI - ISZTAR 3 – Informacja Taryfowa (PL) Światowej Organi 23 23

24 Metodologia klasyfikacyjna
Światowej Organi 24 24

25 Metodologia klasyfikacyjna
Światowej Organi 25 25

26 Dziękuję za uwagę , Opracowanie: Krzysztof Tera Izba Celna w Łodzi
ul. Lodowa 97 Łódź tel.: fax :


Pobierz ppt "System klasyfikacyjny towarów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google