Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kataliza heterogeniczna Adsorpcja Procesy adsorpcji na powierzchni ciał stałych Adsorpcja jest procesem, w którym cząsteczki ( lub cząstki, fragment cząsteczki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kataliza heterogeniczna Adsorpcja Procesy adsorpcji na powierzchni ciał stałych Adsorpcja jest procesem, w którym cząsteczki ( lub cząstki, fragment cząsteczki."— Zapis prezentacji:

1 Kataliza heterogeniczna Adsorpcja Procesy adsorpcji na powierzchni ciał stałych Adsorpcja jest procesem, w którym cząsteczki ( lub cząstki, fragment cząsteczki - rodnik, atom) jednej substancji zostają związane na powierzchni innej substancji. Typy adsorpcji: 1) adsorpcja fizyczna (fizysorpcja) 2) adsorpcja chemiczna (chemisorpcja )

2 Kataliza heterogeniczna Adsorpcja Adsorpcja fizycznaChemisorpcja Przyczynaoddziaływanie van der Waalsa wiązania jonowe lub kowalencyjne, przejścia elektronu Adsorbentwszystkie ciała stałeniektóre Adsorbatwszystkie gazy < pkt. krytcznego reaktywne gazy, dysocjacja na atomy, jony, rodniki Temp.niskiegeneralnie wysokie Ciepło sorpcjiniskie, 10 kJ/molwysokie, kJ/mol Szybkośćbardzo szybkasilnie zależy od temp. Energia aktywacjiniskawysoka Pokrycie powierzchni wielowarstwowemonowarstwa

3 Adsorpcja węglowodorów: acetyleny > dieny > alkeny > alkany polarne związki > niepolarne związki Dla wielu metali stwierdzono, że siła chemisorpcji zmienia się w szeregu: O 2 > C 2 H 2 > C 2 H 4 > CO > H 2 > CO 2 > N 2 Dwa typy chemisorpcji; molekularna lub asocjacyjna chemisorpcja, w której wiazania adsorbowanej cząsteczki zostaja zachowane, dysocjacyjna chemisorpcja, w której wiazania adsorbowanej cząsteczki zostaja rozerwane i fragmenty cząseczki sa adsorbowane na powierzchni katalizatora. H 2 C––CH 2 Pt – Pt – Pt - Pt H H NiNiNiNi Kataliza heterogeniczna

4

5

6

7 Większość katalizatorów zawiera trzy typy składników: 1.substancja aktywna ( 0,1 – 100%) 2.nośnik 3.promotory Rola składników aktywnych – aktywność katalityczna Podział: 1.metale 2.tlenki i siarczki półprzewodnikowe 3.tlenki i siarczki izolatory

8 Kataliza heterogeniczna Rola nośnika: a) rozwinięcie powierzchni właściwej substancji aktywnej b) podniesienie odporności mechanicznej, c) zwiększa stabilność, d) zapobiega rekrystalizacji substancji aktywnej, e) modyfikacja składników aktywnych

9 Kataliza heterogeniczna NośnikPowierzchnia właściwa M 2 /g Zastosowanie - AL 2 O 3 Glinokrzemiany Silikażel SiO 2 TiO 2 Węgiel aktywny Zeolity Polimery organiczne Ceramiczne monolit (plaster miodu) Selektywne utlenianie Kraking, Kraking, izomeryzacja Ni (uwodornienie) Ni (uwodornienie), V 2 O 5 / TiO 2 – selektywne utlenienie Rh, Pt, Pd - Selektywne uwodornienie Procesy rafineryjne, syntez organiczna Próby laboratoryjne Pt ( oczyszczanie gazów odlotowych) Podstawowe nośniki w katalizie heterogenicznej i ich zastosowanie

10 Kataliza heterogeniczna Promotory Do katalizatora w trakcie wytwarzania dodaje się różne substancje zwane promotorami, które mogą zmieniać aktywność, selektywność, stabilność katalizatora. Rola promotora: a) promotory strukturalne - modyfikacja struktury fizycznej substancji aktywnej, b) promotory chemiczne – modyfikują strukturę elektronową substancji aktywnej c) hamowanie aktywności niepożądanej, d) podnoszenie aktywności pożądanej, poprawianie selektywności procesu.

11 Kataliza heterogeniczna

12

13 Dezaktywacja katalizatora, która polega na częściowej lub całkowitej utracie aktywności wskutek: 1) działania niewielkich ilości substancji zwanych truciznami kontaktu. Truciznami katalizatorów są: siarkowodór, siarczki organiczne i nieorganiczne, związki arsenu, związki fosforu, ołowiu, rtęci. 2) Zmniejszenia powierzchni aktywnej w warunkach podwyższonej temperatury, w wyniku rekrystalizacji lub spiekania - nieodwracalne 3) Utrata aktywnych komponentów z powierzchni katalizatora do fazy gazowej w wysokich temperaturach. 4) Mechaniczne pokrywanie powierzchni katalizatora zanieczyszczeniami np: pyłem lub substancjami stałymi powstającymi podczas katalizy.

14 Kataliza heterogeniczna Związek między aktywnością i selektywnością katalizatora a: - efektami energetycznymi związanymi z oddziaływaniem pomiędzy powierzchnią katalizatora a reagentami tzw. czynnik energetyczny - budową centrum aktywnego oraz budową reagujących cząsteczek tzw. czynnik geometryczny - struktura elektronowa atomów tworzących centrum aktywne oraz reagujących cząsteczek (liczba koordynacyjna, ilość zapełnionych lub wolnych orbitali atomu lub jonu w sieci itp) tzw. czynnik elektronowy

15 Kataliza heterogeniczna- Czynnik energetyczny

16 Kataliza heterogeniczna Czynnik energetyczny Zależność między aktywnością katalizatora a jego wielkościami termodynamicznymi

17 Kataliza heterogeniczna - Czynnik geometryczny

18 Kataliza heterogeniczna

19

20 Kataliza heterogeniczna – czynnik elektronowy Zgodnie z teorią Paulinga struktura krystaliczna metalu jest utrzymywana poprzez wiązania kowalencyjne sąsiadujących atomów. Zaproponował on trzy rodzaje d-orbitali zwiąąanych z każdym atomem w stanie stałym: · wiążące d-orbitale (które uczestniczą w tworzeniu wiązania metalicznego), które mogą brać udział w zhybrydyzowanych orbitalach spd; · metaliczne d-orbitale zaangażowane w przewodnictwo elektryczne · atomowe d-orbitale niewiążące, które mogą przyjąć elektrony.

21 Kataliza heterogeniczna

22

23

24 Katalizatory redoks (reakcji utleniania-redukcji) Metale - reakcje uwodornienia Tlenki metali półprzewodniki – reakcje utleniania Katalizatory jonowe (kwasowo-zasadowe) Tlenki metali izolatory – reakcje kwasowo-zasadowe

25 Kataliza heterogeniczna Skład Własności Reakcje redukcjiReakcje utlenianiaReakcje kwasowo- zasadowe metale tlenki metali półprzewodniki tlenki metali izolatory Pierwiastki Pt, Pd,, Rh, Ni, Co Mo, V, Cr, Fe, Co, Ni, Mn Al, Si, Mg, P Reakcje katalizowane uwodornienie, odwodornienie, całkowite utlenienie selektywne utlenianie, całkowite utlenianie, odwodornienie izomeryzacja, kraking, alkilowanie, odwodnienie Substancja aktywna atomy, klastery, ziarna, wodorki metalu tlenki, oksosole, roztwory stałe tlenki, glinokrzemiany, zeolity Centra aktywne na powierzchni zbiór atomów M (M n ) poledry -M-O- centra Brönsteda (H +, OH - ) i Lewisa (Al 3+, O 2- ) Podstawowe formy chemisorpcyjne substratów H *, R * (rodniki węglowodorowe) R *, R +, O 2 -, O -, O 2- karbokationy, karboaniony Nośnik S>50m 2 /g S<10m 2 /g

26 Kataliza heterogeniczna Katalizatory heterogenicznych reakcji utleniania-redukcji – metale i tlenki metali półprzewodniki I, VI, VII, VIII Cu, Ag, Cr, Mo, W, U, Fe, Co, Ni, Pt, Pd itp. Cechy: zmienna wartościowość, podatność do tworzenia kompleksów, stosunkowo niewielka energia potrzebna do wyrwania elektronu.

27 Kataliza heterogeniczna Kataliza metalami Metale grup przejściowych, pojedyncze lub w mieszaninie z innymi składnikami, katalizują wiele rekcji redoksowych z udziałem cząsteczkowego wodoru :, uwodornienie, odwodornienie, hydrogenoliza ( rozerwanie wiązania C-C, C-O, C-N i uwodornienie), z udziałem cząsteczkowego tlenu: reakcje utleniania całkowitego.

28 Kataliza heterogeniczna Kataliza metalami w technologii nieorganicznej: synteza amoniaku na katalizatorach żelazowych i utlenienie amoniaku na katalizatorach platynowych, technologii organicznej: uwodornienie tłuszczów na kat. niklowych, selektywne uwodornienie dienów i acetylenu w mieszaninie z alkenami na katalizatorach palladowych, uwodornienie CO do węglowodorów (synteza Fischera-Tropscha) na katalizatorach żelazowych, reformowanie benzyn na katalizatorach zawierających metal (Pt, Pt- Re, reakcje uwodornienia i odwodornienia) naniesiony na Al 2 O 3 (reakcje krakingu i izomeryzacji) reakcje utlenienia węglowodorów i CO do CO 2.

29 Kataliza heterogeniczna Katalizatory metaliczne jednorodne: katalizatory do syntezy amoniaku-żelazo, uwodornienia tłuszczy- nikiel Ranya. Rozkład fazy metalicznej na nośniku: M-M < M-N to metal tworzy warstwę o grubości jednego atomu; M-M > M-N to wówczas metal tworzy cząstki trójwymiarowe - ta forma występuje częściej.

30 Kataliza heterogeniczna

31 * - miejsce aktywne

32 Kataliza heterogeniczna Wysoka aktywność metali przejściowych w reakcjach uwodornienia: umiarkowane wartości ciepła adsorpcji, znaczna szybkość chemisorpcji wodoru i węglowodorów (energia aktywacji prawie = zeru)

33 Kataliza heterogeniczna Kataliza tlenkami metali Najważniejsze procesy przemysłowe katalizowane przez tlenki metali: - -utlenianie SO 2 do SO 3 na V 2 O 5, - -utlenianie węglowodorów do tlenków organicznych, aldehydów, kwasów oraz alkoholi do kwasów. Reakcje utleniania: 1.reakcje selektywnego utleniania a. utlenianie z zachowaniem liczby atomów węgla w cząsteczce b. utlenianie z częściową degradacją cząsteczki 1.reakcje całkowitego utlenienia

34 Kataliza heterogeniczna rozróżnia się dwa typy reakcji utleniania: - elektrofilowe przez elektrofilowe formy tlenu O 2, O 2 -, O -, - nukleofilowe polegające na reakcji nukleofilowego tlenu sieciowego O 2-

35 Kataliza heterogeniczna

36

37


Pobierz ppt "Kataliza heterogeniczna Adsorpcja Procesy adsorpcji na powierzchni ciał stałych Adsorpcja jest procesem, w którym cząsteczki ( lub cząstki, fragment cząsteczki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google