Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl.ID oraz harmonogram.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl.ID oraz harmonogram."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl.ID oraz harmonogram wdrożenia, sposoby komunikacji pomiędzy MSWiA, UW i Gminami Lucyna Gajda lgaj@malopolska.uw.gov.pl

2 Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji o ewidencjiludności wejście w życie 1 sierpnia 2011r. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wejście w życie 1 lipca 2011r.

3 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: likwidację dla obywateli polskich obowiązku rejestracji dotychczasowych form pobytu charakterze czasowym do 3 miesięcy pozostawia dotychczasową definicję pobytu stałego, pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy pobyt czasowy dla obywateli RP, to pobyt powyżej 3 miesięcy bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego

4 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: uproszczenie zgłaszania wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu uproszczenie zgłaszania wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu umożliwienie zameldowania się przez pełnomocnika umożliwienie zameldowania się przez pełnomocnika

5 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: uproszczenie formularzy meldunkowych poprzez ograniczenie danych w nim zawartych uproszczenie formularzy meldunkowych poprzez ograniczenie danych w nim zawartych zniesienie, w stosunku do obywateli polskich, obywateli UE, EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, sankcji karnej za niedokonanie obowiązku meldunkowego zniesienie, w stosunku do obywateli polskich, obywateli UE, EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, sankcji karnej za niedokonanie obowiązku meldunkowego umożliwienie stosowania środków komunikacji elektronicznej - wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu zza granicy umożliwienie stosowania środków komunikacji elektronicznej - wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu zza granicy

6 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: wydłużeniu okres czasu w jakim obywatel polski oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego UE i członek rodziny obywatela UE winien zameldować się na pobyt stały lub czasowy z obecnych 4 dni do 30 dni wydłużeniu okres czasu w jakim obywatel polski oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego UE i członek rodziny obywatela UE winien zameldować się na pobyt stały lub czasowy z obecnych 4 dni do 30 dni cudzoziemcy spoza UE są obowiązani zameldować się najpóźniej 4 dnia od przybycia do danego miejsca pobytu a nie od przekroczenia granicy RP cudzoziemcy spoza UE są obowiązani zameldować się najpóźniej 4 dnia od przybycia do danego miejsca pobytu a nie od przekroczenia granicy RP zwolnienie z obowiązku meldunkowego cudzoziemców przebywających w RP do 14 dni - zwolnienie z obowiązku meldunkowego cudzoziemców przebywających w RP do 14 dni -

7 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: ustawa uwzględnia poszanowanie praw właścicieli lokali poprzez: ustawa uwzględnia poszanowanie praw właścicieli lokali poprzez: potwierdzenia faktu zamieszkiwania meldującego się przez właściciela lub podmiot dysponujący lokalem potwierdzenia faktu zamieszkiwania meldującego się przez właściciela lub podmiot dysponujący lokalem konieczność przedłożenie tytułu prawnego do lokalu tego właściciela lub podmiotu konieczność przedłożenie tytułu prawnego do lokalu tego właściciela lub podmiotu

8 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: ustawa od dnia wejścia w życie przewiduje: ustawa od dnia wejścia w życie przewiduje: ograniczenie liczby rejestrów ludności ograniczenie liczby rejestrów ludności zmianę zasad zasilania rejestrów zmianę zasad zasilania rejestrów automatyczną wymianę danych między rejestrami, automatyczną wymianę danych między rejestrami, likwidację Wojewódzkich Zbiorów Meldunkowych likwidację Wojewódzkich Zbiorów Meldunkowych

9 Ewidencje ludności obecnie – Zbiory meldunkowe: obecnie Zbiór danych stałych mieszkańców –G Zbiór danych stałych mieszkańców –G Zbiór danych byłych mieszkańców- G Zbiór danych byłych mieszkańców- G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy –G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy –G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy –G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy –G Wojewódzki Zbiór Meldunkowy – W Wojewódzki Zbiór Meldunkowy – W Zbiór PESEL - M Zbiór PESEL - M

10 Ewidencje ludności – docelowo – rejestry mieszkańców rejestr PESEL – M rejestr PESEL – M rejestry mieszkańców – G rejestry mieszkańców – G rejestry zamieszkania cudzoziemców – G rejestry zamieszkania cudzoziemców – G

11 11 PESEL = MSWIA WZM = WOJEWODA KIEROWNIK USC WOJEWODA GMINA GMINA GZM =EL 5DNI 3DNI czynności meldunkowe czynności meldunkowe nadawanie nr PESEL nadawanie nr PESEL DOWODY OSOBISTE obywatelstwo obywatelstwo urodzenie urodzenie małżeństwo małżeństwo zgon zgon ZiN ZiN WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc

12 Zmiana rozporządzenia Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL Terminy przekazywania danych z ewidencji ludności – od 1 stycznia 2011 r. Terminy przekazywania danych z ewidencji ludności – od 1 stycznia 2011 r. Gmina GZM Wojewoda WZM MSWIA PESEL 2 dni

13 Komunikacja w rejestrach – stan obecny US C DO Gmina Województwo EL Rejestry państwowe

14 14 WOJEWODA-obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE - ostatni paszport GMINA-meldunki-PESEL GMINA-ostatnid.o KIEROWNIK USC -Akty USC -ZIN REJESTR PESEL MSWIA EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 RM RDO CRASC (BUSC) POBYTCEWIUP

15 PESEL Rejestry centralne PESEL CEWIUPPOBYTCRASCRDO

16 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: terminy rejestracji i przekazać danych do rejestru PESEL - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 lub 4 dni terminy rejestracji i przekazać danych do rejestru PESEL - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 lub 4 dni obowiązek niezwłocznego usunięcia stwierdzonych niezgodności w rejestrze PESEL obowiązek niezwłocznego usunięcia stwierdzonych niezgodności w rejestrze PESEL

17 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: zniesienie od 1 stycznia 2014 r. zniesienie od 1 stycznia 2014 r. obowiązku meldunkowego likwidację rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców pozostaje tylko rejestr PESEL pozostaje tylko rejestr PESEL administrowany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych

18 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 10 września 2010 r., Nr 167, poz. 1131)

19 NOWY ELEKTRONICZNY NOWY ELEKTRONICZNY WIELOFUNKCYJNY DOWÓD OSOBISTY

20 Zawartość dowodu osobistego – Art. 11: Elektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości posiadający: graficzną warstwę graficzną elektroniczną (MIKROPROCESOR) warstwę elektroniczną (MIKROPROCESOR)

21 Warstwa graficzna zawiera - Art. 12: 1) dane dotyczące osoby: a) nazwisko, b) imię (imiona), c) nazwisko rodowe, d) imiona rodziców, e) datę i miejsce urodzenia, (miejscowość) f) płeć, g) wizerunek twarzy, (odpowiadający wymogom biometrii), h) numer PESEL, obywatelstwo; i) obywatelstwo; UWAGA: brak adresu i rysopisu, podpisu

22 Warstwa graficzna zawiera- Art. 12 2) dane dotyczące dowodu osobistego: a) serię i numer dowodu osobistego, b) datę wydania, c) datę ważności, d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

23 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera - Art. 13. dane zamieszczone w warstwie graficznej 1) dane zamieszczone w warstwie graficznej 2) certyfikat dowodu osobistego certyfikat dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego certyfikat podpisu osobistego certyfikat ograniczonej identyfikacji; certyfikat ograniczonej identyfikacji;

24 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera - Art. 13. przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanegobezpiecznego podpisu elektronicznego 3) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego do bezpiecznego podpisu elektronicznego – na własny koszt i odpowiedzialność przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego 4) przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego

25 Warstwa elektroniczna dowodu: umieszczenie w przyszłości dodatkowych danychumożliwi umieszczenie w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemachumożliwi uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, np: NIP, REGON, orzeczenie o niepełnosprawności, pełnomocnictwa urzędowe, itp.

26 Certyfikat dowodu osobistego potwierdza ważność dowodu osobistego potwierdza ważność dowodu osobistego

27 Certyfikat dowodu osobistego zawiera: Certyfikat dowodu osobistego zawiera: 1) niepowtarzalny identyfikator; 2) informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 4) serię i numer dowodu osobistego; 5) dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej; 6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu 6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

28 Certyfikat dowodu osobistego – Art. 18 Aktywacja jest obowiązkowa. Aktywacja jest obowiązkowa. Aktywacji dokonuje organ gminy podczas odbioru dowodu osobistego Aktywacji dokonuje organ gminy podczas odbioru dowodu osobistego Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22. Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22. Ważności certyfikatu nie można zawiesić Ważności certyfikatu nie można zawiesić

29 Certyfikat podpisu osobistego i certyfikat ograniczonej identyfikacji umożliwia składanie bezpłatnego podpisu elektronicznego, umożliwia składanie bezpłatnego podpisu elektronicznego, jest kluczem do rejestrów państwowych jest kluczem do rejestrów państwowych umożliwia ograniczoną identyfikację posiadacza dowodu osobistego umożliwia ograniczoną identyfikację posiadacza dowodu osobistego

30 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19 Certyfikat podpisu osobistego zawiera: Certyfikat podpisu osobistego zawiera: 1) niepowtarzalny identyfikator; 2) informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty 4) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty; 5) dane służące do weryfikacji podpisu osobistego; oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu. 6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

31 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19 Aktywacjajest dobrowolnana wniosek posiadacza Aktywacja jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego. nie korzystają z podpisu osobistego. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie korzystają z podpisu osobistego.

32 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19 Ważność certyfikatu podpisu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego Ważność certyfikatu podpisu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego,z zastrzeżeniem art. 22. można zawiesića następnie wznowić Certyfikat podpisu osobistego można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

33 Certyfikat podpisu osobistego – Art. 19 Zawieszenienie wpływa na ważność dowodu Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego. nie wywołuje skutków prawnych. Podpis osobisty złożony w okresie zawieszenia certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. jest dobrowolne Korzystanie z podpisu osobistego jest dobrowolne. wprowadzenia numeru PIN. Złożenie podpisu osobistego wymaga wprowadzenia numeru PIN.

34 Skuteczność podpisu osobistego Art. 16 podpisem osobistymdokumentu w postaci elektronicznejwywołujedla podmiotu publicznego skutek prawny własnoręcznego podpisu 1. Opatrzenie podpisem osobistym dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w postaci papierowej. Skutek ww. dla podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. 2. Skutek ww. wywołuje dla podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

35 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20 nie posiada obecnie przewidzianych prawem zastosowań Certyfikat ograniczonej identyfikacji nie posiada obecnie przewidzianych prawem zastosowań Nie będzie identyfikował żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdzał, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego Nie będzie identyfikował żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdzał, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego instytucję świadka koronnegowyniki badań Przewidywany zakres przyszłych zastosowań może objąć np. instytucję świadka koronnego, wyniki badań

36 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20 Certyfikat ograniczonej identyfikacji zawiera: Certyfikat ograniczonej identyfikacji zawiera: 1) niepowtarzalny identyfikator; 2) informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 4) dane służące do weryfikacji ograniczonej identyfikacji; oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu. 5) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

37 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20 2. Aktywacja 2. Aktywacja jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego. może nastąpić wyłącznie w przypadku 3. Aktywacja może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli przepisy innych ustaw zezwalają na użycie certyfikatu ograniczonej identyfikacji. Ważność certyfikatu 4. Ważność certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22. zawiesić wznowić 5. Certyfikat ograniczonej identyfikacji można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

38 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20 Zawieszenie 6. Zawieszenie certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wpływa na ważność dowodu osobistego. 7. Dokonanie ograniczonej identyfikacji w okresie zawieszenia certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wywołuje skutków prawnych. 8. Korzystanie z certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolne. wprowadzenie numeru PIN. 9. Dokonanie ograniczonej identyfikacji wymaga zgody posiadacza wyrażonej przez wprowadzenie numeru PIN.

39 Aktywacja, Aktywacja, Zawieszenie, Zawieszenie, Wznowienie Wznowienie certyfikatu podpisu osobistego i certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolne (wyjątek ubezwłasnowolnienie) i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego

40 Wniosek o aktywację ww. certyfikatów można złożyć: Wniosek o aktywację ww. certyfikatów można złożyć: równocześnie równocześnie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego w terminie późniejszym3 miesiące do organu dowolnej gminy w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego - do organu dowolnej gminy Wniosek składa się w formie: Wniosek składa się w formie: pisemnej dokumentu elektronicznego (EPUAP) AKTYWACJA

41 Z awieszenie ww. certyfikatów następuje: Z awieszenie ww. certyfikatów następuje: na wniosek posiadacza na wniosek posiadacza dowodu osobistego na skutek prawomocnego orzeczenia sądu na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego. może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego Wniosek o zawieszenie ww certyfikatów posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, o ile certyfikat został aktywowany. ZAWIESZENIE

42 Wniosek o zawieszenie ww. certyfikatów składa się: Wniosek o zawieszenie ww. certyfikatów składa się: dowolnej gminy : do organu dowolnej gminy : osobiście, w formie pisemnej w formie dokumentu elektronicznego ministra do ministra właściwego do spraw wewnętrznych telefonicznie. ZAWIESZENIE

43 Wznowienie ww. certyfikatów następuje: Wznowienie ww. certyfikatów następuje: na skutek upływu terminu wskazanego we wniosku o zawieszenie certyfikatu na wniosek. osobiście dowolnej gminy. Wniosek o wznowienie ww. certyfikatów składa się osobiście w organie dowolnej gminy. WZNOWIENIE

44 Dowód osobisty: ma mikroprocesor ma tylko 1 cechę biometrii – wizerunek twarzy – 1 zdjęcie paszportowe brak odcisków palców wydawany obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany na 1 osobę (bez wpisów np. nr PESEL dzieci) wydawany na 1 osobę (bez wpisów np. nr PESEL dzieci) wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatnie (utraty też bezpłatnie) wydawany bezpłatnie (utraty też bezpłatnie)

45 Dowód osobisty: zawierającym – 3 certyfikaty: certyfikat dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat ograniczonej identyfikacji zawierającym – 3 certyfikaty: certyfikat dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat ograniczonej identyfikacji jest kluczem dostępu do rejestrów państwowych służy jako karta ubezpieczenia zdrowotnego

46 Dowód osobisty: ważny 5 lat Dzieci do 5 lat – ważny 5 lat ważny 10 lat Osoby powyżej 5 lat – ważny 10 lat wniosek składa - 1 rodzic, 1 opiekun, 1 kurator Dla dziecka lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych - wniosek składa - 1 rodzic, 1 opiekun, 1 kurator na 30 dni przed 18 Można złożyć wniosek na 30 dni przed 18

47 Dowód osobisty: do umieszczenia w przyszłości dodatkowych danychumożliwi wykorzystanie mikroprocesora w dowodzie do umieszczenia w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, wykorzystywanie mechanizmu uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemachumożliwi wykorzystywanie mechanizmu uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, NIP, REGON, KRS, itp.

48 Dowód osobisty: można zainstalować w nim podpis bezpieczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym brak rysopisu, podpisu i adresu - adres nie potwierdza miejsca zameldowania. brak rysopisu, podpisu i adresu - adres nie potwierdza miejsca zameldowania. zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany nie ma grupy krwi nie ma grupy krwi jest obywatelstwo jest obywatelstwo lepsze zabezpieczenie d. o. lepsze zabezpieczenie d. o.

49 Dowód osobisty: co najmniej 1 raz w gminie każdy, kto ubiega się o dowód osobisty musi być w organie co najmniej 1 raz w gminie dzieci do lat 5nie muszą być w gminie dzieci do lat 5 – w ogóle nie muszą być w gminie 30-to 30-to dniowego terminu na wydanie dowodu osobistego 4 miesięcy od zmiany danych unieważnienie d.o. po upływie 4 miesięcy od zmiany danych – nie wymienia się d.o.- gdy nastąpiła zmiana organu wydającego d.o. niezwłocznie (a nie w 14 dni) z wnioskiem o wydanie d.o. w przypadku zmiany danych należy wystąpić niezwłocznie (a nie w 14 dni)

50 Dowód osobisty: likwidacja EWIUDO i OEWIUDO. w czasie rzeczywistym, dane do RDO gminy wprowadzają w czasie rzeczywistym, gmina ma bezpośredni dostęp do RDO każda gmina ma bezpośredni dostęp do RDO obywatel ma prawo do otrzymania własnych danych z RDO w każdej gminie

51 Korzyści z pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców: tradycyjnie lub drogą elektroniczną, Możliwość korzystania z usług urzędu w dogodny dla obywatela sposób - tradycyjnie lub drogą elektroniczną, Skrócenie czasu Skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych, bez konieczności osobistego stawiennictwa Umożliwienie korzystania z usług urzędu bez konieczności osobistego stawiennictwa - potwierdzenie tożsamości obywatela za pomocą podpisu cyfrowego, poza godzinami pracy urzędu Umożliwienie korzystania z usług urzędu poza godzinami pracy urzędu, Ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów Ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych do dołączenia przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy) dzięki przekazywaniu określonych danych z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi urzędami,

52 Korzyści z pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców: Możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce Możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce, realnej kontroli nad swoimi danymi Możliwość realnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w rejestrach państwowych, w tym także możliwość zdalnej zmiany adresu urzędowego. Odmiejscowienie załatwiania wielu spraw Odmiejscowienie załatwiania wielu spraw

53 Korzyści z pl.ID dla administracji i budżetu państwa: Stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela Stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela, który może być wykorzystywany w różnych systemach e-Administracji, Możliwość udostępnienia obywatelom drogą elektroniczną usług publicznych wymagających silnego uwierzytelnienia Możliwość udostępnienia obywatelom drogą elektroniczną usług publicznych wymagających silnego uwierzytelnienia, np. wniosek o zmianę w księgach wieczystych, Wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych obywatelaw rejestrach dostęp do rejestrów państwowych – dane w rejestrach muszą być aktualne Wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych obywatela zawartych w rejestrach poprzez ich systemowe powiązanie i możliwość dokonywania aktualizacji - dostęp do rejestrów państwowych – dane w rejestrach muszą być aktualne

54 Korzyści z pl.ID dla administracji i budżetu państwa: Ograniczenie liczby wydawanych odpisów dokumentów urzędowychzaświadczeń- usprawnienie, uproszczenie funkcjonowania administracji publicznej Ograniczenie liczby wydawanych odpisów dokumentów urzędowych, zaświadczeń- a przez to oszczędność czasu i kosztów, usprawnienie, uproszczenie funkcjonowania administracji publicznej podpisem osobistym Urzędnicy mogą podpisywać wezwania, decyzje itp.. podpisem osobistym –zmiana KPA

55 Rozdział 10 ustawy o dowodach osobistych Zmiany w przepisach obowiązującychZmiany w przepisach obowiązujących

56 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, KPA KPA ordynacji podatkowej w celu umożliwienia stosowania podpisu osobistego Nowelizacja innych ustaw:

57 Zmiany KPA art. 54, 107, 124, 217, 238 Wezwanie, decyzja, postanowienie, zaświadczenie, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi Wezwanie, decyzja, postanowienie, zaświadczenie, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi użyciem dokumentu elektronicznego, z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone: bezpiecznym podpisem elektronicznym bezpiecznym podpisem elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem osobistym.

58 Zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 86 w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie: kwalifikowanego certyfikatu kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz.1131), profilu zaufanego ePUAP lub profilu zaufanego ePUAP

59 Komunikacja z administracją publiczną ePUAP PodpiskwalifikowanyProfilzaufanyPodpisosobisty

60 Ww. podpisy = podpis własnoręczny wnioskodawcy Ww. podpisy = podpis własnoręczny wnioskodawcy

61 Wgląd we własne dane

62 Wgląd we własne dane komunikacja elektroniczna Art. 45 ust. 1 PESEL ePUAP Art. 63 ust 3 RDO ePUAP

63 Zaświadczenie Pełny odpis danych Wniosek pisemny ePUAPePUAP Art. 63 ust 1 RDO Organ gminy Art. 45 ust 2 PESEL – MSWIA RM, RZC - Gmina

64 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Udostępnianie danych z: Udostępnianie danych z: Rejestru PESEL Rejestru PESEL RM RM RZC RZC

65 TRYBY TELETRANSMISJA TELETRANSMISJA MSWIA -PESEL GMINY - RM WERYFIKACJA MSWIA - PESEL JEDNOSTKOWY GMINY – RM, RZC

66 Teletransmisja MSWIA -PESEL GMINY - RM Art. 46 ust 1 - SŁUŻBY NIEODPŁATNIE

67 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistychUstawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Udostępnianie danych z RDOUdostępnianie danych z RDO

68 TRYBY (z RDO) PEŁNA TELETRANSMISJA MSWIA OGRANICZONA TELETRANSMISJA MSWIA TRYB JEDNOSTKOWY MSWIA+GMINY

69 Nowa jakość pracy Administracji Publicznej: Nowa jakość pracy Administracji Publicznej: Obywatel nie nosi zaświadczeń Obywatel nie nosi zaświadczeń - konieczny jest dostęp do zasobów informacyjnych państwa – do państwowych rejestrów Państwo oświadczeń Państwo oświadczeń – sam urzędnik sprawdza prawdziwość danych, a nie wysyła klienta po zaświadczenie NOWA AP

70 Organy AP muszą mieć dostęp do rejestrów państwowych, stąd konieczność Organy AP muszą mieć dostęp do rejestrów państwowych, stąd konieczność Wiarygodności Wiarygodności rejestrów Aktualności Aktualności rejestrów Integracji rejestrów państwowychrejestry muszą się ze sobą komunikować Integracji rejestrów państwowych – rejestry muszą się ze sobą komunikować

71 BY WSZYSTKO ZADZIAŁAŁO KONIECZNE JEST: KONIECZNE JEST: pełna informatyzacja gmin pełna informatyzacja gmin zapewnienie gminom bezpośredniej łączności z rejestrami centralnymi zapewnienie gminom bezpośredniej łączności z rejestrami centralnymi szkolenia pracowników szkolenia pracowników karty dostępowe dla urzędników karty dostępowe dla urzędników zapewnienie oprogramowania komunikacyjnego gminarejestr centralny zapewnienie oprogramowania komunikacyjnego gminarejestr centralny aktualizacja alternatywnych aplikacji aktualizacja alternatywnych aplikacji

72

73 Szacunkowa wartość projektu - 370 mln PLN 85% - fundusze UE (PO IG) 85% - fundusze UE (PO IG) 15% - wkład własny Beneficjenta 15% - wkład własny Beneficjenta

74 Cele strategiczne projektu pl.ID elektronicznego dowodu tożsamościfunkcją uwierzytelnienia w systemach IT Wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego, Informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego, Informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego, Przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych, Przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych, Zapewnienie kompatybilności z europejskim elektronicznym dokumentem identyfikacyjnym (eID)

75 Główne produkty projektu: Przebudowaneistniejące rejestry PESEL, OEWiUDO ), Przebudowane istniejące rejestry (PESEL, OEWiUDO ), Stworzone nowe rejestry CRASC/BUSC Stworzone nowe rejestry (CRASC/BUSC ) Wdrożona rejestrowa szyna integracji usług (ESB) zapewniająca: Wdrożona rejestrowa szyna integracji usług (ESB) zapewniająca: integrację rejestrów publicznych, integrację rejestrów publicznych, wymianę, aktualizację i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym wymianę, aktualizację i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym ZMOKU – ZMOKU – oprogramowanie dedykowane do zasilania Rejestrów Państwowych poprzez moduły EL, DO i USC.

76 Skutki wejścia w życie nowych ustaw działania wdrożeniowe

77 77 WOJEWODA-obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE - ostatni paszport GMINA-meldunki-PESEL GMINA-ostatnid.o KIEROWNIK USC -Akty USC -ZIN REJESTR PESEL MSWIA EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 RM RDO CRASC (BUSC) POBYTCEWIUP

78 Komunikacja w rejestrach – stan po wdrożeniu ZMOKU US C DODO EL INFRASTRUKTURA INTEGRACYJNA ZMOKU Rejestry państwowe Gmina Województwo

79 DOCELOWO Każdy użytkownik ma: Każdy użytkownik ma: bezpośredni dostęp bezpośredni dostęp do rejestrów centralnych bezpośrednią łączność bezpośrednią łączność z rejestrami centralnymi uaktualniania rejestry centralne w czasie rzeczywistym wysyłane do rejestrów natychmiastowo uaktualniania rejestry centralne w czasie rzeczywistym - dane wysyłane do rejestrów natychmiastowo Gminy dostaną: Gminy dostaną: sprzęt komputerowy czytniki czytniki z PINPADEM karty dostępu ZMOKU urządzenia sieciowe, umożliwiające łączność z centralą – routery itp.

80 Sprzęt komputerowy STAN OBECNY - MAŁOPOLSKAGMINA EL 100% DO - SOO 100% USC 87%

81 obowiązek zasilania rejestru PESEL ZMOKUMSWiA zapewnia oprogramowanie pozwalające wypełnić organom gminnym obowiązek zasilania rejestru PESEL - ZMOKU ZMOKU

82 ZMOKU ZintegrowanyZintegrowany ModułModuł ObsługiObsługi KońcowegoKońcowego UżytkownikaUżytkownika program informatyczny składający się z 3 modułów program informatyczny składający się z 3 modułów

83 MODUŁY ZMOKU ZMOKU= EL + DO + USC ZMOKU= EL + DO + USC DOWODY OSOBISTE DOWODY OSOBISTE – obligatoryjne dla każdej gminy EWIDENCJA LUDNOŚCI EWIDENCJA LUDNOŚCI – fakultatywny STANY CYWILNE STANY CYWILNE – fakultatywny

84 Architektura pl. ID

85 Wdrożenie ZMOKU terminod 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. termin wdrożenia w gminach -od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

86 Wdrożenie ZMOKU W ramach wdrożenia ZMOKU, Wykonawca bezpłatnie W ramach wdrożenia ZMOKU, Wykonawca bezpłatnie: przekazania i instalacji aplikacji dokona przekazania i instalacji aplikacji szkolenia dla administratorów użytkowników przeprowadzi szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemu. asystę techniczną zapewni asystę techniczną.

87 Wdrożenie ZMOKU Szkolenia dla administratorów i użytkowników ZMOKU na wersji docelowej oprogramowania. Szkolenia dla administratorów i użytkowników ZMOKU na wersji docelowej oprogramowania. Szkolenia będą przeprowadzone w formie: Szkoleń Szkolenia będą przeprowadzone w formie: 1. Szkoleń - przedstawienie systemu ZMOKU, funkcjonalność itp. Warsztatów 2. Warsztatów - ćwiczenia z obsługi aplikacji i głównych procesów biznesowych. Zaprezentowanie filmów e-lerningowych 3. Zaprezentowanie filmów e-lerningowych, pokazanie w jaki sposób korzystać z tej formy szkoleń. Każda z gmin uzyska dostęp do środowiska testowego. Każda z gmin uzyska dostęp do środowiska testowego.

88 Wdrożenie ZMOKU Warunkiem rozpoczęcia instalacji w gminach jest: Warunkiem rozpoczęcia instalacji w gminach jest: zapewnienie infrastruktury sprzętowej, połączenia sieciowego z gminą oraz posiadanie przez gminę kompletnego środowiska, na którym będzie instalowana aplikacja.

89 Wymagania ZMOKU Podstawowym zarazem głównym wymaganiem dla urzędów gminnych przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi. Podstawowym zarazem głównym wymaganiem dla urzędów gminnych wynikającym z realizacji projektu pl.ID jest przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi. Gminna infrastruktura sieciową Gminna infrastruktura sieciową zostanie zaopatrzona przez MSWiA w odpowiedni sprzęt do realizacji podstawowych funkcjonalności ZMOKU: Zestaw komputerowy - Zestaw komputerowy (szczegóły pod zakładką INFRASTRUKTURA >> KOMPUTERY PC)INFRASTRUKTURA >> KOMPUTERY PC Urządzenia sieciowe - Urządzenia sieciowe (szczegóły pod zakładką INFRASTRUKTURA >> URZĄDZENIA SIECIOWE) INFRASTRUKTURA >> URZĄDZENIA SIECIOWE Karty operatorskie i czytniki - Karty operatorskie i czytniki.

90 Wymagania ZMOKU - serwery serwerSI ZMOKUza jego pośrednictwem odbywać się będzie komunikacja z rejestrami centralnymi. w każdej gminie znajdował się będzie serwer -SI ZMOKU - za jego pośrednictwem odbywać się będzie komunikacja z rejestrami centralnymi. serwerze zainstalowana będzie aplikacja ZMOKU na serwerze zainstalowana będzie aplikacja ZMOKU. w pierwszym półroczu 2011 roku. doposażenie urzędów w serwery - w pierwszym półroczu 2011 roku.

91 Wymagania ZMOKU - serwery kryteria przydziału serwerów: kryteria przydziału serwerów: ilość stanowisk do obsługi obywateli ilość stanowisk do obsługi obywateli w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. ilość fizycznych lokalizacji urzędów ilość fizycznych lokalizacji urzędów realizujących na terenie danej gminy zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. parametrów serwerów szczegółowe informacji dot. parametrów serwerów - po ogłoszeniu postępowania przetargowego.

92 MODUŁ ZMOKUmodułu MODUŁ ZMOKU Dowody osobisteDowody osobiste Funkcjonalności ZMOKU

93 Grupy głównych funkcjonalności modułu Dowody osobiste Raportowanie Funkcjonalności ZMOKU1/3

94 Obsługa wniosków o wydanie DO

95 Funkcjonalności ZMOKU MODUŁ ZMOKU Ewidencja ludności

96 Grupy głównych funkcjonalności modułu Ewidencja Ludności Funkcjonalności ZMOKU 2/3

97 MODUŁ ZMOKU Stany cywilne Funkcjonalności ZMOKU

98 Grupy głównych funkcjonalności modułu Stany cywilne Funkcjonalności ZMOKU 3/3

99 MODUŁ ZMOKU MODUŁ ZMOKU Stany cywilne: wykonuje czynności określone p.a.s.c wykonuje czynności określone p.a.s.c programy gminne mają więcej możliwości programy gminne mają więcej możliwości można w nim prowadzić bazę aktów stanu cywilnego jeśli będzie BUSC można w nim prowadzić bazę aktów stanu cywilnego jeśli będzie BUSC

100 Funkcjonalność dodatkowaElementy wspólne Funkcjonalność dodatkowa w ZMOKU

101 Wsparcie dla Gmin Obsługa sytuacji nadzwyczajnych: Kontynuacja rozpoczętych spraw dowodowych po wejściu w życie nowej ustawy, Zgłaszanie awarii i obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeniowym (SZ), Obsługa awarii krótkookresowych, Obsługa awarii długookresowych, Aktualizacja oprogramowania.

102 Wsparcie (SZ), krok 1 – zgłoszenie awarii w gminie

103 REJESTRY GMINNE I CENTRALNE po wejściu nowych ustaw

104 REJESTRY GMINNE I CENTRALNE PESEL Ewidencja Ludności RM RZC BUSC BRAK USC BRAK RDO Dowody Osobiste BRAK GMINA MSWIA

105 Pytanie: Które moduły ZMOKU instalować?Które moduły ZMOKU instalować?

106 Strona internetowa pl.ID MSWIA uruchomiło stronę internetową z informacjami na temat projektu pl.ID pod adresem www.mojdowod.pl,www.mojdowod.pl

107 Układ strony Informacje ogólne Aktualności Informacje o projekcie Forum Kontakt FAQ Pytania i odpowiedzi ZMOKU Co to jest ZMOKU Wdrożenia Wymagania Infrastruktura Topologia Serwery Komputery PC Ubezpieczenia Gwarancje Akty prawne Ustawy Porozumienia

108 Zakres zadań wspieranych przez ZMOKU

109 DOWODY OSOBISTE MODUŁ ZMOKU DOWODY OSOBISTE JEST OBLIGATORYJNY PESEL RDO ZMOKU DO

110 Aktualizacja rejestru PESEL gmina MSWIA RM RZC PESEL I KROK AKTUALIZACJA PESEL II KROK AKTUALIZACJA RM, RZC

111 EWIDENCJA LUDNOŚCI RM, RZC PROGRAM X gmina PESEL ZMOKU -EL AKTUALIZACJA PROGRAMU X Czynności meldunkowe I węższa modyfikacja programu II szersza modyfikacja programu KO MU NIK AT

112 ZMOKU EL W ZMOKU EL: W ZMOKU EL: nie da się nie da się prowadzić gminnych rejestrów RM, RZC nie można prowadzić rejestru wyborców, list wyborców, podatków lokalnych i innych zadań Gmina nie korzysta ze ZMOKU EL wykorzystywanego oprogramowania w sposób umożliwiający komunikację z Systemem Rejestrów Państwowych. Gmina nie korzysta ze ZMOKU EL -w takim przypadku jest zobligowana do dostosowania wykorzystywanego oprogramowania w sposób umożliwiający komunikację z Systemem Rejestrów Państwowych.

113 USC

114 BUSC – Baza Usług Stanu Cywilnego

115 Świadczenie usług: Repozytorium dokumentów dla USC, Akty stanu cywilnego, Akta zbiorowe. Aktualizacja Rejestru PESEL, Rrozsyłanie powiadomień o przypiskach Wysłanie w postaci elektronicznej dokumentów (decyzji, oświadczeń, protokołów) stanowiących podstawę sporządzenia wzmianekdodatkowych

116 BUSC UMOWA MIĘDZY GMINĄ A MSWIA – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych każdy USC ma dostęp tylko swoich aktów BUSC umożliwia aktualizację PESEL w zakresie danych w tym rejestrze gromadzonych, które i tak musiałyby być wprowadzone przez EL

117 BUSC – elektroniczny akt struktura Elektroniczny akt stanu cywilnego Treść zasadnicza Przypisek 1 Wzmianka 1 Wzmianka 2 Wzmianka 3 Przypisek 2 Przypisek n Lista operacji Identyfikator aktu: 1403211-01-AU-25-2010 Identyfikator USC: 140321100 Identyfikator osoby 1: 55062209554 Identyfikator osoby 2: 1- Treść zasadnicza – dodanie (-) 2- Wzmianka 1-dodanie (-) 3- Wzmianka 2 – dodanie (-) 6- Wzmianka 3 – dodanie(-) 5- Przypisek 1 – dodanie (-) 7- Przypisek 2 – dodanie (-) 8- Przypisek n- dodanie(-) 4- Wzmianka 2-unieważnienie (-) Aktualny odpis skrócony aktu Akta zbiorowe Dokument 1Dokument 3Dokument 4Dokument 2

118 BUSC – dokumenty poszczególnych USC USC w Miejscowości 1 Księga-AUKsięga-AMKsięga-AZ

119 BUSC – zasady wymiany informacji (BUSC PESEL) SC SI ZMOKU Centralna Szyna Integracyjna SC CRD BUSC REJESTR PESEL

120 Rejestracja papierowa Jest BUSC Moduł ZMOKU Stany cywilne +BUSC Nie ma BUSC Moduł ZMOKU EL + księgi papierowe

121 Rejestracja informatyczna Jest BUSC Moduł ZMOKU Stany cywilne +BUSC + rezygnacja z posiadanego programu Co z bazą?? Aktualizacja posiadanego programu umożliwiająca zasilanie PESEL + BUSC Nie ma BUSC Moduł ZMOKU EL + posiadany program 2x wprowadzam aktualizacja posiadanego programu, da możliwość aktualizować PESEL od razu – bez konieczności 2 – krotnego wprowadzania danych

122 Programy muszą umożliwić gminom: Programy muszą umożliwić gminom: Komunikować się z rejestrami centralnymi – przesyłanie danych, pobieranie danych/ komunikatów, Komunikować się z rejestrami centralnymi – przesyłanie danych, pobieranie danych/ komunikatów, Prowadzić RM, RZC, bazy aktów USC ?

123 Lipiec - Styczeń 2011 od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Listopad - Luty 2011 Testy ZMOKU Dostawy sprzętu Wdrożenie ZMOKU Najbliższe działania

124 KOSZTY MSWiA Działania wdrożeniowe KOSZTY MSWiA Dostarczenie sprzętu Dostarczenie sprzętu - Listopad - Luty 2011 Instalacja oprogramowania ZMOKUod 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Instalacja oprogramowania ZMOKU -od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Szkolenia stanowiskoweod 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Szkolenia stanowiskowe - od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Dostarczenie kart dostępupierwszym półroczu 2011 roku Dostarczenie kart dostępu -pierwszym półroczu 2011 roku.

125 Szkolenia w MUW: Szkolenia w MUW: 23-24 lutego gminni koordynatorzy 23-24 lutego gminni koordynatorzy 22-23-24 marca USC 22-23-24 marca USC 29-30-31 marca EL+DO 29-30-31 marca EL+DO

126 Komunikaty - sprzęt Potwierdzić odbiór paczek od kuriera – sprawdzić, czy nie uszkodzone Nie otwierać, nie wyjmować, nie instalować, zabezpieczyć przed kradzieżą i zniszczeniem – właściciel CPI UG nie odpowiada za ww. sprzęt do czasu instalacji, wgrania ZMOKU, przeszkolenia, naklejki Podpisanie protokołów odbioru, porozumienia – data porozumienia -data 5 listopada !!!! Sprzęt ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem przez COMPESA

127 KOSZT GMIN Działania wdrożeniowe KOSZT GMIN modyfikacja posiadanych programów do USC, EL - negocjacje opłata miesięczna za łącza/sieć opłata miesięczna za łącza/sieć

128 Koszty MSWiA nie przewiduje środków finansowych dla gmin Koszty teletransmisji – opłat za siećprzedstawiciele gmin z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowali obciążenie gmin ww. kosztami, uznając, iż przemawiają za tym korzyści wynikające z uzyskania przez gminy bezpośredniego dostępu do rejestrów Koszty teletransmisji – opłat za sieć - przedstawiciele gmin z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowali obciążenie gmin ww. kosztami, uznając, iż przemawiają za tym korzyści wynikające z uzyskania przez gminy bezpośredniego dostępu do rejestrów Koszty aktualizacji aplikacji – aplikacje gminne są permanentnie aktualizowane i koszty aktualizacji są stałymi kosztami gmin – ponadto MSWiA zapewnia ZMOKU do wypełnienia ustawowego obowiązku zasilania rejestru PESEL Koszty aktualizacji aplikacji – aplikacje gminne są permanentnie aktualizowane i koszty aktualizacji są stałymi kosztami gmin – ponadto MSWiA zapewnia ZMOKU do wypełnienia ustawowego obowiązku zasilania rejestru PESEL Koszty druków meldunkowych, zawiadamiania o numerze PESEL – Koszty druków meldunkowych, zawiadamiania o numerze PESEL – nie ma wzrostu tych kosztów - wręcz spadek bo likwidacja zaświadczeń o wymeldowaniu, zaświadczenia o zameldowaniu ważne bezterminowe nie ma wzrostu tych kosztów - wręcz spadek bo likwidacja zaświadczeń o wymeldowaniu, zaświadczenia o zameldowaniu ważne bezterminowe

129 KOSZTY Pozostałe koszty realizacji zadań rządowych – spadek kosztów Pozostałe koszty realizacji zadań rządowych – spadek kosztów zmniejszenie liczby zaświadczeń – organy mają dostęp do rejestrów zmniejszenie liczby zaświadczeń – organy mają dostęp do rejestrów zmniejszenie obciążenia pracą komórek EL o 30 % - zmniejszenie obciążenia pracą komórek DO i USC – nie będzie konieczności wysyłania, odbierania, rejestrowania powiadomień zmniejszenie kosztów papieru, znaczków, wysyłki

130 Dostawy sprzętu kryteria

131 1.Ankieta Ostatnia mila 2.Kategorie gmin Kategorie gmin Maksymalna liczba wydanych dowodów miesięcznie Maksymalna ilość aktualizacji PESEL miesięcznie Mała40100 Średnia4001 000 Duża1 60010 000 Bardzo duża10 00050 000 Dostawy sprzętu kryteria

132 SPRZĘT – kryteria podziału dla SOO Wymiana wszystkich komputerów dla SOO - dowody osobiste 1/1 komputer + czytnik + czytnik z PINPADem, niespełniające wymagań ZMOKU Komputery niespełniające wymagań ZMOKU wymieniane są w stosunku 1/1 komputer + czytnik

133 SPRZĘT – kryteria podziału papierowej formie Gminy, prowadzą księgi USC tylko w tradycyjnej, papierowej formie (290): jeden komputer + czytnik. duże bardzo duże Gminy duże oraz bardzo duże (279): dodatkowo jeden zestaw komputerowy + czytnik

134 SPRZĘT SPRZĘT MAŁOPOLSKA KOMPUTERY – 462 KOMPUTERY – 462 CZYTNIKI - 927 CZYTNIKI - 927 CZYTNIKI Z PINPADEM – 358 CZYTNIKI Z PINPADEM – 358 KARTY DOSTĘPU - umożliwiające składanie podpisów elektronicznych - 1025 KARTY DOSTĘPU -imienne karty operatorskie umożliwiające składanie podpisów elektronicznych - 1025 PRACOWNICY GMIN DO PRZESZKOLENIA - 1025 PRACOWNICY GMIN DO PRZESZKOLENIA - 1025

135 Czytniki kart Czytniki kart będą wykorzystywane do logowania w aplikacji ZMOKU. Każdy urzędnik otrzyma spersonalizowaną kartę inteligentną, która będzie współpracowała z czytnikiem. Czytniki kart wyposażone w PinPad będą służyły obywatelom do obsługi części elektronicznej dowodu osobistego.

136 Pytania Wartości jednostkowe brutto sprzętu są następujące: Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, system operacyjny i antywirus) – 2 002,02 zł. Czytnik kart inteligentnych – 184,22 zł. Czytnik kart inteligentnych z PINPad – 245,22 zł.

137 urządzenia sieciowe sprzęt– urządzenia sieciowe CPI MSWiA zapewni urzędom gminnym: dostawę, instalację i konfigurację dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, zestawianie przez dostawcę urządzeń połączeń VPN.

138 Aktywność łącza + routery Odpowiedź CPI MSWiA CPI MSWiA kupi routery gminom, które wybiorą wariant internetowy połączenia z rejestrami dokładna data dostaw routerów nie jest znana - ok. marca od marca gminy powinni dysponować takim łączem dla ZMOKU kiedy gminy mają zapewnić łącze dla ZMOKU, - - od marca gminy powinni dysponować takim łączem dla ZMOKU.

139 Ankieta 2 1. Zakresu doposażenia urzędów gmin w serwery. 2. Infrastruktury sieciowej. 3. Zakresu wdrożenia ZMOKU w urzędzie gminy..

140 Wdrożenie – obowiązki gmin infrastruktury sieciowej Podstawowym zadaniem urzędów gminny wynikającym z realizacji projektu pl.ID – polska ID karta jest przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi.

141 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, przypadek 1 istnieje sieć wewnętrzna LAN pomiędzy lokalizacjami gminnymi Przypadek 1 – istnieje sieć wewnętrzna LAN pomiędzy lokalizacjami gminnymi

142 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd. przypadek 2 / wariant 1 budowa sieci

143 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd. przypadek 2 / wariant 2 brak możliwości zestawienia własnych łączy

144 Pytania Pytanie: Czy dostarczane komputery można podłączyć do własnej sieci urzędu? Odpowiedź: Tak, dostarczone komputery będą mogły być podłączone do sieci urzędu. Pytanie: Czy informatycy urzędu będą mieć uprawnienia administratora do komputerów - chodzi o możliwość instalacji własnych aplikacji SOO, EL, USC? Odpowiedź: Informatycy urzędu gminy będą mieli uprawnienia administratora do komputerów. Instalacja obecnie eksploatowanej aplikacji SOO jest niecelowa, ponieważ po wdrożeniu produkcyjnym ZMOKU nie będzie więcej wykorzystywana.

145 Pytania Pytanie: Czy na dostarczonym sprzęcie może być używany antywirus urzędu zamiast tego dostarczonego z komputerem? Odpowiedź: Dostarczony sprzęt komputerowy wyposażony jest w program antywirusowy z modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez internet przez okres co najmniej 2 lat w polskiej wersji językowej. Wykorzystanie programu antywirusowego jest obligatoryjne.

146 Pytania Pytanie: Czy dopuszczalne jest wykorzystanie łącza radiowego, które może nie działać w złych warunkach atmosferycznych? Odpowiedź: Tak - dopuszczamy realizację takiego połączenia drogą radiową, jeśli tylko spełnione zostaną wymagania co do przepustowości. Ponadto aplikacje ZMOKU zapewniają możliwość pracy w trybie "off- line". Pytanie: Kto wykona zadania związane z rekonfiguracją routera w gminie wystawionego przez dostawcę Internetu? Odpowiedź: Dostawca nie będzie konfigurował urządzeń sieciowych znajdujących się gminach (poza routerem CPI). Zależnie od wybranego scenariusza, może zajść konieczność rekonfiguracji routera gminy. Zadanie to leży po stronie gminy.

147 Wdrożenie – Struktura komunikacji Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA Wojewódzki Koordynator ds. wdrożenia ZMOKU Gminny Koordynator ds. wdrożenia ZMOKU Departament Spraw Obywatelskich MSWiA

148 KONTAKT CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel. +48 22 327 69 00-01 fax. +48 22 327 69 02 mojdowod@cpi.mswia.gov.pl

149 Zadania WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA koordynacja i nadzór procesu wdrażania ZMOKU w ramach danego województwa; sporządzenie wykazu osób odpowiedzialnych w poszczególnych gminach za organizację wdrożenia (koordynatorów gminnych); skompletowanie wykazu urzędników z poszczególnych gmin, wytypowanych do szkolenia i założenia kont użytkowników w systemie, na podstawie wykazów dostarczonych przez koordynatorów gminnych.

150 Zadania GMINNEGO KOORDYNATORA koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrożenia aplikacji ZMOKU w gminie; kontakty z Wykonawcą aplikacji ZMOKU; poświadczenie odbioru i wdrożenia sprzętu sporządzenie wykazu urzędników przewidzianych do szkolenia w zakresie obsługi aplikacji ZMOKU; poświadczenie odbioru i wdrożenia aplikacji ZMOKU.

151 komunikaty Odpowiadać rzetelnie i szybko na ankiety, pisma MSWiA, MUW – na każde – dotyczące ilości spraw do dotacji – WERYFIKACJA przy kontrolach Czytać pocztę elektroniczną Uczulić sekretariaty, kancelarie urzędów, że faksy, maile, pisma dotyczące nowych ustaw natychmiast przekazywać właściwym osobom, urzędnikom, informatykom

152 Telefony do MUW Koordynatorzy ZMOKU Koordynatorzy ZMOKU Rafał Bystrowicz – 3921 153 Dariusz Okoński - 39 21811 Małgorzata Węgrzyn – 3921 138 Paweł Pawłowski – 3921 177, 609 430 677 informatyk Artur Jaworek – 3921 177 – informatyk Eugenia Gwóźdź – 3921 874 Elżbieta Obtułowicz – 3921 347 Lucyna Gajda - 3921853

153 Adresy mailowe rbys@malopolska.uw.gov.pl doko@malopolska.uw.gov.pl mweg@malopolska.uw.gov.pl ppaw@malopolska.uw.gov.pl ajaw@malopolska.uw.gov.pl egwo@malopolska.uw.gov.pl eobt@malopolska.uw.gov.pl lgaj@malopolska.uw.gov.pl

154 Wdrożenie ustaw Wielskie przedsięwzięcie logistyczne Wielskie przedsięwzięcie logistyczne Kampania informacyjna, skierowana do: Kampania informacyjna, skierowana do: obywateli obywateli – co ma zrobić, by móc korzystać z podpisu osobistego?? administracji publicznej administracji publicznej podmiotów biznesowych podmiotów biznesowych

155 Wdrożenie ustaw Zaufanie do 3 certyfikatów Promocja nowego dowodu osobistego Pakiet 50+

156 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 123 921 200, faks 012 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl DZIĘKUJĘ Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców lgaj@malopolska.uw.gov.pl tel. 123 921 853


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl.ID oraz harmonogram."

Podobne prezentacje


Reklamy Google