Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PLANOWANIA EWAKUACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PLANOWANIA EWAKUACJI"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PLANOWANIA EWAKUACJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ZASADY PLANOWANIA EWAKUACJI 1 Gdańsk 2006r.

2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Prowadzący informację: Dariusz PLEWIŃSKI Inspektor Wojewódzki WZK PUW telefon: , faks: , poczta elektroniczna: 1 Gdańsk 2006r.

3 INFORMACJE OGÓLNE O EWAKUACJI LUDNOŚCI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku INFORMACJE OGÓLNE O EWAKUACJI LUDNOŚCI 1 Gdańsk 2006r.

4 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ewakuacja to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez środki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomią ludność o sposobach jej przeprowadzenia. 1 Gdańsk 2006r.

5 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Podstawa prawna ewakuacji. Na podstawie art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r. z p.zm) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz i z 2002 r. Nr 23, poz. 220), dodającej po art. 31 ust. 31b w brzmieniu: „Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt lub burmistrz, prezydent może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych”. Ewakuacje wprowadza się własnym zarządzeniem. 1 Gdańsk 2006r.

6 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1 Gdańsk 2006r.

7 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku W zarządzaniu kryzysowym, wyróżniamy cztery podstawowe fazy: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa. 1 Gdańsk 2006r.

8 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ewakuacja planowa polega na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów zalewowych, przyległych do obiektów hydrotechnicznych, stanowiących – w razie uszkodzenia lub awarii – potencjalne zagrożenie dla ludności, mienia i środowiska. Przygotowuje się ją w fazie przygotowania, a realizuje w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia, w fazie reagowania. Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których wystąpiło nie przewidywane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Ewakuacja samorzutowa (samoewakuacja) 1 Gdańsk 2006r.

9 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ewakuacji nie powinno się planować ani prowadzić do: rejonów przewidywanych zagrożeń (np. zatopień, itp.); rejonów leżących w bliskiej odległości wielkich ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych; strefy nadgranicznej; rejonów przewidywanych i prowadzonych działań zbrojnych. 1 Gdańsk 2006r.

10 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ewakuacji planowej podlegają wszystkie osoby z wyjątkiem: osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia; członków formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych; osób, mających karty mobilizacyjne do sił zbrojnych lub karty organizacyjno – mobilizacyjne do jednostek podlegających militaryzacji; pracowników, zakładów pracujących na rzecz obronności kraju i zapewniających środki do przetrwania ludności. 1 Gdańsk 2006r.

11 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Plan ewakuacji – przejęcia ludności w części graficznej winien zawierać: miejsca i rejony zagrożone, drogi bezpiecznej ewakuacji ludności oraz rejony, do których jest kierowana, rejony rozmieszczenia ewakuowanej ludności z podaniem ich pojemności, włącznie z rejonami zapasowymi, w których można zakwaterować dodatkowo o 10 % więcej osób, operacyjne czasy prowadzenia ewakuacji – rozpoczęcia, połowy i zakończenia ewakuacji, drogi przewidziane do ewakuacji samorzutnej, rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji – punkty ewidencyjno- informacyjne, punkty zbiórek, punkty załadowcze, punkty pomocy medycznej, punkty pomocy technicznej, punkty wyładowcze i rozdzielcze, poradnie psychologiczne, placówki pomocy społecznej, apteki, sklepy z artykułami spożywczymi i środkami czystości, rozmieszczenie komisariatów Policji, jednostek PSP i OSP oraz urzędów, a także posterunków regulacji ruchu. 1 Gdańsk 2006r.

12 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku W formie opisowej natomiast niezbędne jest umieszczenie: wykazu osób kierujących procesem ewakuacji i przyjęcia ludności (psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej), wykazu elementów organizacyjnych procesu ewakuacji – punktów ewidencyjno-informacyjnych, punktów zbiórek, punktów załadowczych, punktów pomocy medycznej i psychologicznej, placówek pomocy społecznej, apteki, sklepy z artykułami spożywczymi i środkami czystości, komisariaty Policji, jednostki PSP i OSP oraz urzędów, punktów pomocy technicznej, punktów wyładowczych i rozdzielczych oraz plan osiągania przez ww. gotowości do działania, zestawiania liczbowego ewakuowanej ludności z poszczególnych rejonów z podaniem miejsc jej przemieszczenia, wykazu środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji (zapas 10%) z podaniem podmiotu, od którego planuje się pozyskać oraz sposobu pozyskania tych środków wraz z paliwem, planu alarmowania członków zespołów kierowania procesem ewakuacji, schematu łączności kierowania ewakuacją i niesieniem pomocy medycznej, sposobu powiadamiania ludności o rozpoczęciu, trwaniu i zakończeniu ewakuacji, planu zapewnienia niezbędnych warunków do życia ludności ewakuowanej w zakresie potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych, innych dokumentów opracowanych według potrzeb. 1 Gdańsk 2006r.

13 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Do ewakuacji wykorzystuje się wszelkie środki transportu. W razie braku odpowiedniej ilości tych środków, ewakuację można prowadzić sposobem kombinowanym (z udziałem środków przydzielonych lub własnych) bądź pieszo. 1 Gdańsk 2006r.

14 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Celem przygotowania i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji planowej, szefowie obrony cywilnej, kierownicy zakładów pracy i jednostek zarządzającymi budynkami mieszkalnymi powołują zespoły zadaniowe ds. ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz elementy organizacyjne w rejonie objętym ewakuacją, na trasach ewakuacji i w docelowych miejscach przeznaczenia 1 Gdańsk 2006r.

15 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku PRZYKŁADOWY KOMUNIKAT UWAGA! UWAGA! Mieszkańcy   ( miejscowość, ulica, nr budynku) W związku z zaistniałym zagrożeniem życia i zdrowia, spowodowanym ( rodzaj zagrożenia) zgodnie z decyzją ogłaszam natychmiastową ewakuację Miejsce zbiórki dla ewakuowanej ludności (podać dokąd) 1 Gdańsk 2006r.

16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA Sposoby ogłaszania alarmów Sposoby odwoływania alarmów Za pomocą syren Przy pomocy radia, telewizji Za pomocą syren Przy pomocy radia, telewizji Dźwięk ciągły Powtarzana 3x zapowiedź Dźwięk ciągły Powtarzana 3x zapowiedź trwający 3 minuty słowna informująca o zagrożeniu trwający 3 minuty słowna: i sposobie postępowania UWAGA! UWAGA! mieszkańców Odwołuję alarm o klęskach dla...... WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1 Gdańsk 2006r.

17 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
LITERATURA 1.    L Foryś i M. Balbierz s. 217 „Inwentaryzacja zasobów dla potrzeb ewakuacji ludności, planowania potrzeb, plany ewakuacji na sytuacje kryzysowe. Instalacje i urządzenia ostrzegania i alarmowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego w powiecie i gminie” - II Konferencja, Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu – Przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych, Częstochowa, Centralna Szkoła PSP, 9-10 kwietnia 2002r. 2.    Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia  r. w sprawie opracowywania planu obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i zakładów pracy 3.    Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia  r. w sprawie opracowywania wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego. 4.    Instrukcja ewakuacji ludności - SOCK 164/95, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1995 r. 5.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 ze zmianami) . 6.    „Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych – Poradnik praktyczny”, Bogdan KOSOWSKI, Kraków 2006 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1 Gdańsk 2006r.

18 UWAGI I WNIOSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku UWAGI I WNIOSKI 1 Gdańsk 2006r.

19 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Ewakuacja ludności jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym. W sensie społecznym zjawiskiem ujemnym, ponieważ narusza podstawowe ogniwa struktury społecznej (rodzinę, dom, itp.) Celowość i konieczność ewakuacji ludności musi być zaakceptowana przez społeczność lokalną. Bez spełnienia tego warunku jej realizacja jest nie wykonalna. Dlatego też koniecznym jest wyjście z tą problematyką do ogółu społeczności (wyjaśnienia, przekonania, szkolenia). Z drugiej zaś strony ewakuacja powinna wychodzić naprzeciw postulatom i życzeniom ewakuowanych. Natomiast decyzja w kwestii czy ewakuować?, kogo ewakuować?, i kiedy ewakuować?, powinna być podejmowana przez organ władzy samorządowej. Ponadto trzeba odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: 1.   W jaki sposób ostrzegałbyś ludność przed istniejącym zagrożeniem ? 2.  Czy umiałbyś doradzić ludności znajdującej się na zagrożonym terenie, dokąd się przemieścić gdyby zaszła konieczność ewakuacji ? 3.   Jak poradziłbyś sobie z kontrolą ruchu drogowego ? 4.   Czy potrafiłbyś zorganizować zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności ewakuowanej? WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1 Gdańsk 2006r.

20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Prowadzący informację: Dariusz PLEWIŃSKI Inspektor Wojewódzki WZK PUW telefon: , faks: , poczta elektroniczna: 1 Gdańsk 2006r.


Pobierz ppt "ZASADY PLANOWANIA EWAKUACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google