Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Pilotażowy program o charakterze społeczno-edukacyjnym doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń i obrabiarek CNC. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń i obrabiarek; przygotowanie i wdrożenie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; aktualizacja wiedzy, podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie zawodowym w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeń; rozwinięcie współpracy środowiska nauczycieli szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami; Cele projektu

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali W ramach projektu jest opracowywany program doskonalenia zawodowego W skład zespołu opracowującego program wchodzą : doradcy metodyczni, nauczyciele zawodu, wykładowcy wyższych uczelni o profilu technicznym, przedstawiciele firm Klastra Obróbki Metali Program składa się z dwóch elementów: zajęć teoretycznych i staży w przedsiębiorstwach Program doskonalenia zawodowego

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Zajęcia teoretyczne – będą prowadzone przez kadrę zatrudnioną w firmach i wykładowców akademickich uczelni o profilu technicznym Zajęcia w wymiarze 30 h. Zajęcia w dwu 10 os. grupach (4 spotkania po 7 -8 h) Termin zajęć: listopad / grudzień 2009 r., spotkania weekendowe Program doskonalenia zawodowego

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Zajęcia praktyczne – staże w wybranych przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali (z uwzględnieniem miejsca zamieszkania uczestników) Staż będzie trwał 2 tygodnie (10 dni x 8 h) – łącznie 80 h zajęć. Zajęcia będą się odbywały w 2 os. zespołach Termin staży : styczeń - luty 2010 r. Przewidywane lokalizacje realizacji staży: Białystok, Suwałki, Augustów, Łomża, Sokółka, Narew, Czarna-Białostocka, Grajewo Program doskonalenia zawodowego

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Firmy współpracujące w realizacji staży: METAL-FACH Sp. z o.o. – Sokółka Zakład Techniczny KART – Białystok PROMOTECH Sp. z o.o – Białystok KOTNIZ - Białystok JAZON - Białystok Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o - Augustów Program doskonalenia zawodowego

8 Lp.Nazwa modułu Liczba godzin 1 Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej: prezentacja najnowszych norm z zakresu tworzenia rysunków technicznych (wymiarowanie, tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplej i powłok), symbole materiałów konstrukcyjnych stosowanych w praktyce przemysłowej według norm PN- EN-ISO wykorzystanie rysunku wykonawczego w planowaniu procesu technologicznego części na obrabiarki CNC dokumentacja techniczna procesu technologicznego części maszyn, oprogramowanie stosowane w tworzeniu dokumentacji technicznej. nowoczesne techniki pomiarowe 12 2Obróbka skrawaniem na obrabiarkach CNC: podstawowe rodzaje obróbki skrawaniem parametry skrawania materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narządzi skrawających, geometria ostrza, przyczyny i skutki zużywania się narzędzi, rozwiązania konstrukcyjne narzędzi skrawających, systemy narzędzi modułowych, narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami. nowe tendencje w zakresie techniki skrawania 6 Zakres programowy – szkolenie teoretyczne

9 Lp.Nazwa modułu Liczba godzin 3Obrabiarki sterowane numerycznie: sterowanie numeryczne obrabiarek: zasada działania, budowa oraz rodzaje układów sterowania numerycznego, najważniejsze zespoły wykonawcze obrabiarki sterowanej numerycznie, układ współrzędnych i punkty charakterystyczne obrabiarki sterowanej numerycznie, charakterystyka podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek, sondy pomiarowe stosowane na obrabiarkach sterowanych numerycznie, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie: metody tworzenia programów sterujących, format zapisu programu sterującego, podstawowe funkcje stosowane w tworzeniu programów obróbkowych, tendencje rozwojowe obrabiarek sterowanych numerycznie. 12 Zakres programowy – szkolenie teoretyczne

10 Lp.Nazwa modułu Liczba godzin 1 Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją procesu technologicznego: analiza rysunków wykonawczych plan operacji: określenie sposobu i kolejności następujących po sobie operacji technologicznych karty technologiczne : dobór maszyn, narzędzi, parametrów, narzędzi pomiarowych wskazanie sposobu bazowania i mocowania dokumentacja konstrukcyjna niezbędnego oprzyrządowania 16/2 dni 2Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy: montaż i mocowanie narzędzi na obrabiarce sterowanej numerycznie, przygotowanie i montaż uchwytów obróbkowych, określenie wymiarów korekcyjnych narzędzi, wprowadzenie danych do układu sterowania numerycznego: programy sterujące, dane narzędziowe, ustawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego (bazy obróbkowej), testowanie programu sterującego. 48/6 dni Zakres programowy – zajęcia praktyczne

11 Lp.Nazwa modułu Liczba godzin 3 Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy: bieżąca kontrola techniczna, korekty programu sterującego obrabiarką, wymiana zużytych narzędzi, zapewnienie zaopatrzenia obrabiarki CNC w odpowiednie media (prąd elektryczny, sprężone powietrze itp.). 8/1 dzień 4Kontrola techniczna: dobór i wykorzystanie właściwego sprzętu pomiarowego, realizacja kontroli technicznej wyrobu, tworzenie dokumentacji kontrolnej. 8/1 dzień Zakres programowy – zajęcia praktyczne

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali W trakcie i po zakończeniu zajęć uczestnicy wypełnią testy oceniające poziom nabytych umiejętności; Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty udziału w programie poświadczające odbycie zajęć szkoleniowych i praktycznych Program doskonalenia zawodowego

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Na podstawie wyników badań (opinii uczestników), konsultacji w szkołach zespół oceni program i wprowadzi w nim ewentualne zmiany, tak aby na zakończenie projektu przedstawić modelowy program w maju 2010 r. zostanie wydana publikacja zawierająca program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego podsumowanie realizacji projektu, wyników działań oraz prezentacja publikacji programu odbędzie się na konferencji zamykającej projekt w maju 2010 r. Program doskonalenia zawodowego

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Uczestnicy projektu Aby wziąć udział w projekcie uczestnik powinien spełnić następujące warunki: zgłosić udział w projekcie, poprzez złożenie wymaganych dokumentów; wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych lub instruktora praktycznej nauki zawodu (profil mechaniczny, mechatroniczny, obróbki metali); posiadać zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa podlaskiego Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie: formularz zgłoszeniowy; zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzającego status zawodowy; oświadczenia o zameldowaniu kserokopia dowodu osobistego – potwierdzonej za zgodność z oryginałem; Komplet dokumentów w oryginale powinien zostać dostarczony osobiście do Biura projektu lub wysłany listem poleconym. Dokumenty można pobrać na stronie: Projekt zakłada przeszkolenie 20 os. Udział w projekcie jest bezpłatny.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Instytucja Pośrednicząca we wdrożeniu programu Patronat honorowy Patronat medialny Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałki

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nowoczesne Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Centrum Promocji Podlasia Ul lecia Państwa Polskiego 39A Białystok Tel. (085) Fax (085) Biuro Projektu


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google