Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wej ś cie wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gda ń sk i Polski, rozpocz ę cie dzia ł a ń wojennych w Europie (operacja Fall Weiss).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wej ś cie wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gda ń sk i Polski, rozpocz ę cie dzia ł a ń wojennych w Europie (operacja Fall Weiss)."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 wej ś cie wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gda ń sk i Polski, rozpocz ę cie dzia ł a ń wojennych w Europie (operacja Fall Weiss). o 4.34 trzy bombowce nurkuj ą ce z 3./StG 1, dowodzone przez Staffelkapitäna Oberleutnanta Bruno Dilleya zaatakowa ł y most w Tczewie. o 4.42 rano I dywizjon 76 Pu ł ku Luftwaffe bombowców nurkowych imienia Immelmanna, pod dowództwem kapitana Waltera Siegela rozpocz ął bombardowanie polskiego miasta Wielu ń. Rozpocz ęł a si ę II wojna ś wiatowa. o 4.45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpocz ął ostrzeliwanie Polskiej Sk ł adnicy Tranzytowej na Westerplatte. w Wolnym Mie ś cie Gda ń sku toczy ł y si ę walki o budynek Poczty Polskiej na placu Heweliusza. Po 14 godzinach walk, gdy atakuj ą cy Niemcy podpalili budynek miotaczami ognia, polscy pocztowcy skapitulowali. oko ł o 7.00 w rejonie Olkusza zosta ł zestrzelony pierwszy niemiecki samolot. Zwyci ę stwo odniós ł podporucznik W ł adys ł aw Gny ś ze 121 Eskadry Krakowskiej rozpocz ęł a si ę bitwa pod M ł aw ą Wo ł y ń ska Brygada Kawalerii stoczy ł a pod Mokr ą bitw ę z niemieck ą 4 Dywizj ą Pancern ą. oko ł o godziny 18.00 niemieckie bombowce Ju 87 zaatakowa ł y stawiacz min ORP Gryf i 6 tra ł owców. 1 września

6 2,3 września pod Jordanowem 10 Brygada Kawalerii pod dowództwem p ł k. Maczka zniszczy ł a 50 czo ł gów niemieckich nale żą cych do XXII Korpusu Armijnego. zako ń czy ł a si ę bitwa pod M ł aw ą. wojska niemieckie zaj ęł y Cz ę stochow ę. Luftwaffe zatopi ł a dwa okr ę ty polskie w Bydgoszczy dosz ł o do walk jednostek polskich z niemieckimi dywersantami wspomaganymi przez miejscowych Niemców. Cz ęść pojmanych Niemców rozstrzelano, innych wysiedlono. Propaganda niemiecka nada ł a tym wydarzeniom nazw ę "Blutsonntag" - "krwawa niedziela". Po wkroczeniu Wehrmachtu rozpocz ęł y si ę represje na ludno ś ci polskiej za udzia ł w "krwawej niedzieli" - egzekucje i wywózki do obozów koncentracyjnych. rozpocz ęł o si ę bombardowanie miasta Ł om ż a, które do 7 wrze ś nia n ę kane by ł o tylko w ten sposób. W tym czasie (od 2 do 8 wrze ś nia) toczy ł y si ę zaci ę te boje na odcinkach Nowogród-Szablak-Pi ą tnica

7 4 września rozpocz ęł a si ę ewakuacja z Warszawy centralnych instytucji pa ń stwowych. w Katowicach po prze ł amaniu 3 wrze ś nia obrony prowadzonej przez kompani ę 3 batalionu kpt. Paw ł a Staszkiewicza z 201 Pu ł ku Piechoty, kompani ę kolarzy oraz ok. 100-osobowy oddzia ł ochotników pod dowództwem powsta ń ca ś l ą skiego Nikodema Renca, pad ł a reduta - wie ż a spadochronowa - broniona przez ś l ą skich harcerzy. Ż o ł nierze Wehrmachtu zrzucili na ziemi ę z 50-metrowej wysoko ś ci ostatnich rannych obro ń ców. Katowice zaj ęł y 239 Dywizja Piechoty XIV Armii oraz 56 i 68 Pu ł k Grenzschutzu. Jednak ż e po po ł udniu wybuch ł y ponownie krótkotrwa ł e walki w rejonie ko ś cio ł a ewangelickiego, Placu Wolno ś ci, Domu Powsta ń ca, teatru i ul. Mariackiej. Po ostatecznym opanowaniu miasta Niemcy spalili synagog ę przy ul. Mickiewicza oraz dokonali masowych egzekucji na oko ł o 860 powsta ń cach ś l ą skich, harcerzach i polskiej ludno ś ci.

8 6,7,8 września wojska niemieckie zaj ęł y Kraków. podda ł a si ę placówka Westerplatte. Rz ą d RP i Naczelny Wódz opu ś cili Warszaw ę. wojska niemieckie podesz ł y pod linie obronne otaczaj ą ce Ł om żę. Podczas kilku ataków przeprowadzonych tego dnia si ł y nieprzyjaciela straci ł y ponad 50% ludzi i sprz ę tu. Szybki ruch wojsk niemieckich zosta ł na tym odcinku zatrzymany. próba zdobycia Warszawy z marszu przez wojska niemieckiej 4 Dywizji Pancernej. Szturm odparto na rogatkach miasta. wojska niemieckie zaj ęł y Ł ód ź. drugi dzie ń obrony Ł om ż y. Ataki Niemców skoncentrowa ł y si ę na forcie nr 3 w Pi ą tnicy. Do po ł udnia odparto 4 ataki. Popo ł udnie by ł o spokojniejsze. Noc ą, po przygotowaniu artyleryjskim i zadymieniu wojska niemieckie przeprawi ł y si ę przez Narew, kilka kilometrów poni ż ej punktu obrony w Pi ą tnicy i zdoby ł y Nowogród.

9 9,10 września rozpocz ęł a si ę bitwa nad Bzur ą. obrona przeprawy pod Ł om żą. Przed po ł udniem 3 ataki na fort nr 2 w Pi ą tnicy ze wsparciem artylerii i lotnictwa, po po ł udniu atak na fort nr 1 - wszystkie odparte. wojska niemieckie zaj ęł y Pozna ń. pierwsza masowa egzekucja Polaków w Bydgoszczy (rozstrzelano ok. 1500 osób). forty w Pi ą tnicy nadal broni ą dost ę pu do przeprawy na Narwi i miasta Ł om ż a. Rano odparto ataki na forty nr 2 i 3. Do godziny 18 wojska niemieckie absorbowa ł y obron ę fortów, po czym odst ą pi ł y poza zasi ę g polskiej artylerii. Oko ł o godz. 20.30 dowódca 18 Dywizji Piechoty p ł k. Kosseci wyda ł 33 pp rozkaz do odwrotu. Za ł oga przyj ęł a rozkaz z niedowierzaniem. Polska obrona Ł om ż y rozpocz ęł a odwrót do miejscowo ś ci Bacze Mokre. po kilkugodzinnej wymianie ognia artyleryjskiego, wojska Niemieckie wesz ł y do Osi ę cin i stworzy ł y w tamtejszej wikariatce punkt opatrunkowy. By ł o wielu rannych gdy ż W ł oc ł awek wci ąż si ę broni ł.

10 13 wrze ś nia - wojska niemieckie zaj ęł y W ł oc ł awek 13 wrze ś nia 14 wrze ś nia - wojska niemieckie zaj ęł y Gdyni ę. 14 wrze ś nia 15 wrze ś nia - wojska niemieckie zaj ęł y Przemy ś l. 15 wrze ś nia Linia spotkania wojsk niemieckich i radzieckich we wrze ś niu 1939 17 wrze ś nia 17 wrze ś nia –atak wojsk radzieckich na terytorium Polski. –rozpocz ęł a si ę I bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Armii Kraków i Lublin (do 20 wrze ś nia). 17/18 wrze ś nia - Rz ą d RP opu ś ci ł terytorium Polski. 1718 wrze ś nia 18 wrze ś nia - internowanie w ł adz polskich w Rumunii. 18 wrze ś nia 19 wrze ś nia - pad ł a K ę pa Oksywska. 19 wrze ś nia 20 wrze ś nia - koniec bitwy nad Bzur ą, rozpocz ęł a si ę obrona Grodna przed Armi ą Czerwon ą. 20 wrze ś nia

11 21,22 września Reinhard Heydrich, szef G ł ównego Urz ę du Bezpiecze ń stwa Rzeszy, przekaza ł wszystkim dowódcom grup operacyjnych Policji Bezpiecze ń stwa na ziemiach polskich rozkaz o rozwi ą zaniu "problemu ż ydowskiego na okupowanych terytoriach". polska za ł oga Lwowa pod dowództwem gen. bryg. W ł adys ł awa Langnera, nie chc ą c odda ć miasta w r ę ce Niemców, skapitulowa ł a przed oddzia ł ami Armii Czerwonej. Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji i wzi ę li do niewoli ż o ł nierzy polskich. rozpocz ęł a si ę II bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Frontu Pó ł nocnego (do 23 wrze ś nia), kapitulacja Grodna, Rosjanie rozje ż d ż aj ą czo ł gami ludno ść cywiln ą.

12 23 wrze ś nia 23 wrze ś nia w Wo ż uczynie gen. dyw. Stefan D ą b-Biernacki rozwi ą za ł Front Pó ł nocny. 26 wrze ś nia 26 wrze ś nia 17.30 w lesie pod Góreckiem Ko ś cielnym genera ł owie Emil Krukowicz- Przedrzymirski i Jan Kruszewski podpisali akt kapitulacji po łą czonych wojsk Armii gen. Przedrzymirskiego i Grupy Operacyjnej gen. Kruszewskiego. 27 wrze ś nia 27 wrze ś nia utworzenie S ł u ż by Zwyci ę stwu Polski. Mora ń ce; ostatnia szar ż a polskiej kawalerii w kampanii wrze ś niowej. 28 wrze ś nia 28 wrze ś nia kapitulacja Warszawy. w Moskwie podpisano niemiecko-radziecki uk ł ad graniczny, zmieniaj ą cy przebieg granicy po zaj ę ciu Polski. Do uk ł adu za łą czono trzy protoko ł y: jeden poufny i dwa tajne. Granica bieg ł a wzd ł u ż rzek: Pisa, Narew, Bug, Wis ł oka, San. 29 wrze ś nia - z ł o ż y ł a bro ń za ł oga twierdzy w Modlinie. 29 wrze ś nia 30 wrze ś nia - pierwsze oddzia ł y niemieckie wkroczy ł y do Warszawy, wojska polskie rozbi ł y 52 Dywizj ę Strzeleck ą Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem 30 wrze ś nia

13

14 Bitwa pod Mławą Bitwa pod M ł aw ą mia ł a miejsce na pó ł noc od M ł awy mi ę dzy 1 i 3 wrze ś nia 1939 roku. By ł a to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny ś wiatowej w ogóle. Walcz ą cymi mi ę dzy sob ą si ł ami by ł y polska Armia Modlin dowodzona przez gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego oraz niemiecka 3 Armia pod dowództwem gen. Georga von Küchlera.

15 Bitwa nad Bzurą Bitwa nad Bzur ą inaczej zwana bitw ą pod Kutnem rozegra ł a si ę w dniach 9-22 wrze ś nia 1939 roku. By ł a to najwi ę ksza bitwa podczas wojny obronnej Polski. Zosta ł a stoczona przez dwie polskie armie "Pozna ń " (gen. Tadeusz Kutrzeba) i "Pomorze" (gen. W ł adys ł aw Bortnowski) z niemieckimi 8 Armi ą i 10 Armi ą z Grupy Armii Po ł udnie.

16 Bitwa pod Szackiem Bitwa pod Szackiem zosta ł a stoczona w dniach 29 - 30 wrze ś nia 1939 mi ę dzy 52 Dywizj ą Strzeleck ą Armii Czerwonej, a licz ą c ą w tym czasie oko ł o 4000 ż o ł nierzy grup ą KOP genera ł a Wilhelma Orlika- Rückemanna.

17

18 Data: 1 wrze ś nia – 6 pa ź dziernika 1939 Miejsce: Polska, Wolne Miasto Gda ń sk, cz ęś ciowo III Rzesza Wynik: Zwyci ę stwo III Rzeszy i ZSRR. Podzia ł terytorium Polski pomi ę dzy III Rzesz ę niemieck ą a ZSRR. Przyczyna: Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, d ąż enie obu pa ń stw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu uk ł adu geopolitycznego wynikaj ą cego z traktatu wersalskiego.

19 - kampania polska 1939 Kampania wrze ś niowa – pierwszy etap II wojny ś wiatowej – obrona terytorium Polski przed agresj ą militarn ą (bez okre ś lonego w prawie mi ę dzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk niemieckiej III Rzeszy i ZSRR. By ł a to pierwsza kampania II wojny ś wiatowej, trwaj ą ca od 1 wrze ś nia 1939 do 6 pa ź dziernika 1939, kiedy to z chwil ą kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zako ń czy ł y si ę walki regularnych oddzia ł ów Wojska Polskiego wobec agresorów. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii by ł marsza ł ek Edward Rydz- Ś mig ł y, a szefem sztabu gen. bryg. Wac ł aw Stachiewicz. Od 3 wrze ś nia 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw III Rzeszy niemieckiej.

20 Atak na Polskę (Fall Weiss) Fall Weiss zosta ł wprowadzony w ż ycie 1 wrze ś nia 1939 roku (kampania wrze ś niowa) i sta ł si ę pierwsz ą operacj ą II wojny ś wiatowej. Fall Weiss sprowadza ł si ę do uderzenia na Polsk ę z trzech kierunków: g ł ówne uderzenie Wehrmachtu wzd ł u ż zachodniej granicy Polski, uderzenie z pó ł nocy, a wi ę c z terenu Prus Wschodnich i Pomorza oraz uderzenie z po ł udnia - z terenu zale ż nej od Niemiec S ł owacji.

21 Wehrmacht przekracza granic ę Polski. Sopot 1.09.1939 Ł amanie suwerenno ś ci – niszczenie god ł a RP 1.09.1939

22 Agresja ZSRR na Polskę 17.09.1939 W dniu 17 wrze ś nia na wschodnie rubie ż e kraju spad ł o uderzenie Armii Czerwonej w sile sze ś ciu armii licz ą cych 600-650 tysi ę cy ż o ł nierzy i ponad 5000 czo ł gów, podzielonych na dwa Fronty: Bia ł oruski i Ukrai ń ski. W ł adze sowieckie wype ł ni ł y w ten sposób ustalenia tajnego protoko ł u dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mo ł otow. Niczym nie sprowokowana agresja ZSRR, stanowi ł a pogwa ł cenie czterech obowi ą zuj ą cych umów mi ę dzynarodowych. Dysponuj ą cy 25 batalionami Korpus Ochrony Pogranicza nie by ł w stanie powstrzyma ć natarcia kilkuset tysi ę cy ż o ł nierzy wroga.

23 Wykonanie : Ró ż a Grzegorczyk ®®


Pobierz ppt "wej ś cie wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gda ń sk i Polski, rozpocz ę cie dzia ł a ń wojennych w Europie (operacja Fall Weiss)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google