Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propedeutyka leśnictwa Wykład 3. Zagadnienia poruszane na zajęciach Sprawy organizacyjne Studia na WL – Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Podstawowe pojęcia z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propedeutyka leśnictwa Wykład 3. Zagadnienia poruszane na zajęciach Sprawy organizacyjne Studia na WL – Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Podstawowe pojęcia z."— Zapis prezentacji:

1 Propedeutyka leśnictwa Wykład 3

2 Zagadnienia poruszane na zajęciach Sprawy organizacyjne Studia na WL – Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Podstawowe pojęcia z zakresu leśnictwa Lasy i leśnictwo w Polsce Podstawy gospodarki leśnej i jej działów Etos leśnika

3 Podstawy gospodarki leśnej Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej – Klimat – Gatunki i ich własności – Regionalizacja przyrodniczo-leśna Akty prawne regulujące gospodarkę leśną

4

5 Prawne podstawy gospodarki leśnej akty prawne dotyczące bezpośrednio lasów inne ustawy dotyczące środowiska, np. – ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska – ustawa o ochronie przyrody – ustawa o hodowli, ochronie zwierząt łownych – prawo łowieckie – …

6 Prawo międzynarodowe

7 Lata 50-te XX wieku: organizacje światowe (FAO) koncentrują się na metodach prowadzących do wzrostu produkcji drewna przy jednoczesnym utrzymaniu lasów w strefie tropikalnej. Lata 80-te XX wieku: nowe spojrzenie na lasy i ich rolę – nie tylko surowcową; lasy odgrywają podstawową rolę w utrzymaniu stabilności biosfery, zachowaniu różnorodności biologicznej i ochronie zagrożonych kultur lokalnych.

8 Prawo międzynarodowe Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa błotnego, odnosząca się także do lasów bagiennych (http://www.ramsar.org)http://www.ramsar.org Konwencja Ramsarska (Ramsar, Iran, 1971) Ratyfikowana przez Polskę w 1978 (Dz.U. z 1978r. Nr 7, poz. 24) – Jeziora: Drużno, Łuknajno, Świdwie, Karaś; Poleski, Biebrzański, Słowiński, Wigierski i Narwiański PN; Rezerwaty: Jezioro 7-miu Wysp, Słońsk, Stawy Milickie

9 Prawo międzynarodowe Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Konwencja Paryska (Paryż 1972) Ratyfikowana przez Polskę w 1976 (Dz.U. z 1976r. Nr 32, poz. 190) Na jej podstawie której ustanawiane są obiekty o szczególnym znaczeniu dla zachowania światowego dziedzictwa Nakłada na strony m.in. obowiązek ochrony szczególnie cennych puszcz

10 Prawo międzynarodowe Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt Konwencja Bońska (Bonn 1979) Ratyfikowana przez Polskę w 1995 (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2003r. Nr 2, poz. 17). Polskie prawo ochrony przyrody w pełni uwzględnia ochronę zwierząt gatunków wędrownych, m.in. program ochrony nietoperzy

11 Prawo międzynarodowe Konwencja o ochronie europejskich gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk naturalnych Konwencja Berneńska (Berno 1979, podpisana 1982) Ratyfikowana przez Polskę w 1995 (Dz.U. z dnia 25 maja 1996r. Nr 58, poz. 263) Ma na celu ochronę zwierząt i roślin oraz ich naturalnych siedlisk oraz promocję międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie

12 Prawo międzynarodowe Konwencja o różnorodności biologicznej ustanowiona w Rio de Janeiro w 1992 roku podczas międzynarodowej konferencji Środowisko i Rozwój (UNICEF - konferencja Narodów Zjednoczonych), znanej jako Szczyt Ziemi Ratyfikowana przez Polskę w 1995 (Dz.U. z dnia 6 listopada 2002r. Nr 184, poz. 1532).

13 Prawo międzynarodowe - Rio Nakłada ona na strony odpowiedzialność za zachowanie różnorodności genowej, gatunkowej i ekosystemowej Zobowiązuje – z zachowaniem suwerenności państw – do racjonalnego użytkowania zasobów biologicznych Od 1995r. wyznacza ona nowe perspektywy w zakresie ochrony przyrody

14 Prawo międzynarodowe - Rio Skoordynowane działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej powinny (zgodnie z art. 6 Konwencji) wytyczać krajową strategię ochrony różnorodności biologicznej Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z Programem Działań została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003r.

15 Prawo międzynarodowe Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) Sporządzona w Nowym Jorku 9 maja 1992r. Podpisana w czerwcu 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przez przedstawicieli 154 państw. Ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku (Dz. U. z dnia 10 maja 1996r.

16 Prawo międzynarodowe Dotyczy ona m.in. redukcji gazów cieplarnianych, w czym wielką rolę winna spełniać gospodarka leśna, przede wszystkim przez zachowanie i powiększanie obszarów leśnych oraz ochronę materii organicznej. Konwencja klimatyczna ma jedynie charakter ramowy, a jej ogólne postanowienia precyzują dodatkowe porozumienia

17 Prawo międzynarodowe Najważniejszym porozumieniem jest Protokół z Kyoto, wypracowany na trzeciej konferencji stron Konwencji w grudniu 1997 roku Kraje wyszczególnione w Aneksie B Protokołu zobowiązały się do sumarycznej redukcji swych emisji o ok. 5,2% poziomu z 1990 roku w tzw. "pierwszym okresie rozliczeniowym" w latach 2008-2012.

18 Prawo międzynarodowe Emisje przyjęto w ekwiwalencie CO2 opartym na stuletnim potencjale, tzw. Global Warming Potential. Rozszerzono do sześciu koszyk gazów szklarniowych: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowcopochodne węglowodorów (HFCs), perfluorowcowęglowodory (PFCs) i sześciofluorek siarki (SF6).

19 Prawo międzynarodowe Strony przyjęły "wspólną acz zróżnicowaną odpowiedzialność", co znaczy, że poszczególni sygnatariusze Protokołu nie mogą przekroczyć (średnio w pięcioleciu 2008-2012) ustalonej ilości równoważnej (ekwiwalentnej) CO2.

20 Prawo międzynarodowe II Konwencja Ochrony Lasów Europejskich Ministrów Leśnictwa (Helsinki 1993) otworzyła proces definiowania i wdrażania kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie. Gospodarka leśna w Europie musi spełniać kryteria określone w Deklaracji Helsińskiej.

21 Prawo międzynarodowe Gospodarka leśna powinna: – Stale powiększać zasoby leśne i ich udział w globalnym obiegu węgla, – Zachowywać zdrowotność i żywotność ekosystemów leśnych, – Utrzymywać rozwój produkcyjnej funkcji lasów,

22 Prawo międzynarodowe Gospodarka leśna powinna (cd.): – Zachowywać, ochraniać i wzmagać biologiczną różnorodność ekosystemów leśnych, – Zachowywać i wzmagać ochronne funkcje lasu oraz ochraniać zasoby glebowe i wodne w lasach, – Utrzymywać i wzmacniać społeczno-ekonomiczne funkcje lasu.

23 Prawo międzynarodowe Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie – Współpraca 46 państw europejskich i WE – Propaguje ochronę lasów i zrównoważoną gospodarkę leśną w Europie – Rozpoczęty w 1990 r. (konferencja w Strasburgu) – Kontynuacja procesu - kolejne konferencje ministerialne i spotkania ekspertów – platforma współpracy pomiędzy światem nauki i polityki, powiązana z innymi procesami dotyczącymi lasów i leśnictwa, inicjowanych zarówno na poziomie globalnym jak i regionalnym

24 Prawo międzynarodowe Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie – 1990 – I Konferencja Ministrów w Strasburgu – 1993 – II Konferencja Ministrów w Helsinkach – 1998 – III Konferencja Ministrów w Lizbonie – 2003 – IV Konferencja Ministrów w Wiedniu – 2007 – V Konferencja Ministrów w Warszawie

25 Prawo międzynarodowe V Ministerialna Konferencja Ochrony Lasów w Europie (5-7 listopada 2007 r.) – Temat: Forests for Quality of Life – Deklaracja Warszawska - długofalowa wizja przyszłości lasów w Europie w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych i politycznych oraz treści projektowanych rezolucji; regionalny wkład w światowe inicjatywy lesne (np. Na forum ONZ) – Rezolucje: Las, drewno, energia i Las i woda http://www.mcpfe.org/

26 Prawo krajowe

27 Akty prawne Ustawa o lasach z 28.09.1991r. (znowelizowana w 1997r., z późniejszymi zmianami) Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z 6.07.2001r. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3.02.1995r, z późniejszymi zmianami

28 Akty prawne Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z 8.06.2001r. Ustawa o podatku leśnym z 30.10.2002r. Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7.06.2001r. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z 6.07.2001r. Ustawa o normalizacji z 3.04.1993r.

29 Akty wykonawcze (rozporządzenia Ministra Środowiska) w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (28.12.1998r.) w sprawie warunków, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego (28.05.1998r.)

30 Akty wykonawcze w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa (16.09.1999r.) w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (28.12.1998r.)

31 Akty wykonawcze w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (24.02.1988r.) w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego (16.08.1999r.)

32 Akty wykonawcze w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki (25.08.1992r.) w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych LP lasów, gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (27.05.1992r.)

33 Akty wykonawcze w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (25.05.1998r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu nieograniczonego (9.04.1998r.)

34 Akty wykonawcze w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (6.01.1998r.) w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni służbowych Służby Leśnej oraz szczegółowego trybu nadawania, obniżania i pozbawiania stopni służbowych (14.03.1995r.)

35 Akty wykonawcze w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (14.03.1995 r.) w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (24.12.1998r.)

36 Akty wykonawcze w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji LP i nadleśnictwie (15.09.1992r.) w sprawie szczegółowych zasad współdziałania LP z Policją (15.09.1992r.) w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (6.12.1994r.)

37 Ustawa o lasach

38 Rozdział 1 - PRZEPISY OGÓLNE – Definiowanie podstawowych pojęć używanych w tekście Rozdział 2 - GOSPODARKA LEŚNA – Określone zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Gospodarka leśna jest prowadzone według planu urządzania lasu i według zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych.

39 Ustawa o lasach Rozdział 3 - LASY OCHRONNE – Zdefiniowane lasy szczególnie chronione oraz tryb uznawania lasów za ochronne. Rozdział 4 - PLAN URZĄDZANIA LASU – Zasady sporządzania planów urządzania lasu dla różnych form własności oraz tryb ich zatwierdzania i zmian.

40 Ustawa o lasach Rozdział 5 - ZASADY UDOSTĘPNIANIA LASÓW – Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności z pewnymi wyjątkami (uprawy do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją). Określone sytuacje, w których nadleśniczy może okresowo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Określone są zasady poruszania się po lesie pojazdami różnego typu, wymienione zakazy i ograniczenia korzystania z lasu.

41 Ustawa o lasach Rozdział 6 - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE – Struktura organizacyjna Lasów Państwowych, uprawnienia i obowiązku pracowników pełniących funkcje kierownicze na poszczególnych szczeblach administracji.

42 Ustawa o lasach Rozdział 6a - GOSPODAROWANIE MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ZARZĄDZIE LASÓW PASTWOWYCH – Zasady nabywania gruntów przeznaczonych do zalesienia, sprzedaży lub przekazania lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie LP.

43 Ustawa o lasach Rozdział 7 - SŁUŻBA LEŚNA – Zasady tworzenia Służby Leśnej oraz warunki, jakie musi spełniać pracownik, aby mógł zostać przyjęty do służby leśnej. Przywileje i obowiązki pracowników służby leśnej. – Zasady tworzenia i funkcjonowania Straży Leśnej.

44 Ustawa o lasach Rozdział 8 - GOSPODARKA FINANSOWA W LASACH PAŃSTWOWYCH – Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty z własnych przychodów. Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym. Zasady otrzymywania dotacji budżetowych i zadania, na które mogą być spożytkowane. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem leśnym.

45 Ustawa o lasach Rozdział 9 - PODATEK LEŚNY – Uchylony - zasady naliczania podatku leśnego. Rozdział 10 - ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/podstawy/ustawa_o_lasach/

46 Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

47 Ustawa o zachowaniu... Do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się m.in. lasy państwowe i zasoby przyrodnicze parków narodowych Zasoby te nie podlegają przekształceniom własnościowym Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego

48 Polityka leśna państwa

49 Opracowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997r. Wynika z przyjętych przez Polskę konwencji i umów międzynarodowych omówionych wcześniej

50 Polityka leśna państwa Rola lasów Cele gospodarki leśnej Funkcje lasów – ekologiczne (ochronne) – produkcyjne (gospodarcze) – społeczne Konfliktowość funkcji lasów

51 Polityka leśna państwa Stan lasów kraju – niewysoka, nierównomierna regionalnie, ale stale wzrastająca lesistość kraju, – stale wzrastająca wielkość zasobów drzewnych w lasach, zarówno w skali kraju jak i na jednostce powierzchni, – zbyt duży udział jednogatunkowych drzewostanów, które nie wykorzystują potencjalnych możliwości produkcyjnych bogatszych siedlisk leśnych, odpowiednich dla lasów wielogatunkowych,

52 Polityka leśna państwa Stan lasów kraju - cd. – stale wzrastający udział gatunków drzew liściastych w drzewostanach, – zdecydowana przewaga lasów publicznych, które stanowią 82,9% lasów kraju, gdy lasy prywatne 17,1%, – gorszy przeciętnie stan lasów prywatnych i stan ich zagospodarowania w porównaniu z lasami publicznymi,

53 Polityka leśna państwa Stan lasów kraju - cd. – niezadowalający stan zdrowotny lasów, wzrost liczby gatunków organizmów wyrządzających szkody i coraz częstsze, masowe występowanie szkodliwych owadów, rozprzestrzenianie się rozległych terytorialnie chorób drzew oraz wzrost zagrożenia pożarowego.

54 Polityka leśna państwa Zagrożenia dla leśnych zasobów kraju – skażenie atmosfery gazami i pyłami, które stymulują globalne zmiany klimatu, a poprzez zakwaszenie gleb i toksyczne działanie na organizmy, negatywnie wpływają na ekosystemy leśne, sprzyjając występowaniu szkodników i lokalnie powodując zamieranie lasów, – obniżenie poziomu wód gruntowych i częsty deficyt opadów atmosferycznych wywołuje to osłabienie drzew, ich podatność na ataki szkodników, choroby i wzrost zagrożenia pożarowego,

55 Polityka leśna państwa Zagrożenia dla leśnych zasobów kraju – nierównomierna przestrzenna struktura lasów wyrażająca się występowaniem wielu małych kompleksów leśnych, która różnicując korzystnie krajobraz, powoduje jednak zwiększenie negatywnych dla tych lasów presji oraz utrudnia zarządzanie, – konsekwencje schematycznej gospodarki leśnej opartej na modelu surowcowym.

56 Polityka leśna państwa Potencjalne zagrożenia – tendencja do zmiany leśnych form użytkowania terenu na inne formy (osadnictwo, infrastruktura komunikacyjna i inne liniowe inwestycje, zabudowa rekreacyjna, poligony wojskowe, kopalnictwo, przemysł), – wzmożona penetracja lasów przez ludność i przejawy szkodnictwa leśnego, – zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenów leśnych.

57 Polityka leśna państwa Nawiązanie do: – Polityki Ekologicznej Państwa uchwalonej przez Sejm RP w 1991r., rozwijając jej postanowienia w odniesieniu do lasów wszystkich form własności, – Zasad Leśnych i Agendy 21 uchwalonych na konferencji UNCED w Rio de Janeiro (1992), – europejskich Deklaracji Ministrów Leśnictwa w sprawie Ochrony Lasów określającej wytyczne zrównoważonej, trwałej gospodarki leśnej i doprowadziły do procesu ustanowienia jej kryteriów i wskaźników.

58 Polityka leśna państwa Partnerami w realizacji PLP są: – jednostki administracji państwowej i samorządowej odpowiedniego szczebla: administracja wojewódzka administracja lokalna i samorządy – prywatni właściciele lasów i ich zrzeszenia oraz inni zarządcy lasów.

59 Polityka leśna państwa Tezy: – przedmiotem są lasy wszystkich form własności – podstawą trwałej użyteczności wszystkich funkcji lasów jest właściwy sposób zarządzania i gospodarowania lasami kształtujący ekosystemy leśne i ich ochronę – zadaniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest łagodzenie i unikanie konfliktów między różnymi funkcjami lasów

60 Polityka leśna państwa Tezy (cd.) – konieczność regionalnego zróżnicowania programu PL uwzględniające warunki lokalne – analiza stanu lasów i wyznaczanie kierunków rozwoju leśnictwa wymaga uwzględnienia: ograniczeń w możliwości szybkiej realizacji funkcji lasów, potrzeb zwiększenia lesistości kraju, konieczności transformacji leśnictwa w kierunku modelu TZWGL, wyłączenia z produkcji lasów o charakterze naturalnym niewystarczających dochodów leśnictwa

61 Polityka leśna państwa Cele i priorytety: – TZWGL i wielofunkcyjność – Zapewnienie trwałości lasów powiększanie zasobów, polepszenie ich stanu, reorientacja zarządzania – Zwiększenie zasobów leśnych do 30% w 2020 i 33% w 2050, przebudowa i regeneracja drzewostanów (lasy prywatne) – Programy dodatkowe m.in. zadrzewienia

62 Polityka leśna państwa Cele i priorytety (cd.) – Działania w celu poprawy stanu i ochrony lasów biologiczne i ekologiczne metody ochrony lasu, ograniczenie stosowania substancji chemicznych, mała retencja wodna, aktywna ochrona p-poż, zwiększanie różnorodności genetycznej i gatunkowej, regulacja użytkowania regulacja stanu zwierzyny regulacja turystyki zwiększenie skuteczności ochrony prawnej gruntów leśnych

63 Polityka leśna państwa Cele i priorytety (cd.) – opracowanie i wdrożenie zasad TZWGL – program leśnych kompleksów promocyjnych – regeneracja drzewostanów i rehabilitacja ekosystemów w lasach prywatnych

64 Polityka leśna państwa Dychotomiczny nadzór nad lasami (LP dla państwowych, terenowa administracja państwowa dla prywatnych) Przekształcenie BULiGL w organ planistyczno- prognostyczny o charakterze agencji państwowej podległej MŚ. Rola nauki i badań, intensyfikacja badań interdyscyplinarnych Edukacja przyrodniczo-leśna i promocja polityki leśnej

65 Polityka leśna państwa Spodziewane efekty – poprawa stanu zasobów i trwałości lasu – zwiększenie lesistości (30% w 2020 i 33% w 2050) – zwiększenie zdolności retencyjnej lasów i złagodzenie deficytu wodnego – zwiększenie wiązania i akumulacji CO2 o 10% do 2020 i 20% do 2050, tj. o 4.5 i 9 mln ton – poprawa klimatów lokalnych

66 Polityka leśna państwa Spodziewane efekty (cd.) – zwiększenie zróżnicowania lasów: zwiększenie do 2050 udziału gatunków liściastych z 22 do 33%, udziału d-stanów wielogatunkowych do 48%, wprowadzenie podszytów liściastych w d-stanach So na siedlisku Bśw i BMśw na obszarze 1 mln ha – zwiększenie zasobów o 15% do 2020 i 20% do 2050 – zwiększenie udziału d-stanów >80 lat do 25% – wzrost rocznego pozyskania drewna, w tym z plantacji

67 Polityka leśna państwa http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne /raporty_opracowania/polityka_lesna_1997.pdf

68 Inne zagadnienia Narodowy Program Leśny Certyfikacja...


Pobierz ppt "Propedeutyka leśnictwa Wykład 3. Zagadnienia poruszane na zajęciach Sprawy organizacyjne Studia na WL – Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Podstawowe pojęcia z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google