Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja publiczna oraz rolnictwo wobec przemian sektora energetycznego – wykorzystanie do celów energetycznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja publiczna oraz rolnictwo wobec przemian sektora energetycznego – wykorzystanie do celów energetycznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Administracja publiczna oraz rolnictwo wobec przemian sektora energetycznego – wykorzystanie do celów energetycznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej Kazimierz Żmuda Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 25 października 2012 r.

2 Energetyka – podstawa funkcjonowania społeczeństwa
Trudno wyobrazić sobie w dobie funkcjonowanie jednostki czy też społeczeństwa bez stabilnego zaspokajania potrzeb energetycznych - po akceptowanych społecznie cenach za realizowaną usługę. 15 lat w dzisiejszych czasach to bardzo długi okres czasu. Od momentu uchwalenia ustawy Prawo energetyczne zmieniło się bardzo wiele. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więcej uwagi poświęcamy ochronie klimatu. Przyjęte zobowiązania obligują nas do wytwarzania czystej energii. Ustawa Prawo energetyczne od czasu jej uchwalenia była wielokrotnie nowelizowana, przez co stała się aktem prawnym skomplikowanym, a jednocześnie nie odpowiadającym stojącym przed nami wyzwaniom. Wiele przesłanek przesądziło, że regulacje prawne z zakresu energetyki Rząd zamierza uregulować przedkładając Parlamentowi pakiet projektów ustaw : a) Prawo energetyczne, Prawo gazowe, Ustawę o odnawialnych źródłach energii, Ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii. Trwają pracę nad projektem złożeń do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Mając na uwadze zasadę przewidywalności prawa, stoimy przed dużym wyzwaniem o dalekosiężnych skutkach gospodarczych i społecznych. Nowe regulacje prawne na wiele lat przesądzą o tempie i kierunkach rozwoju energetyki.

3 Konspekt prezentacji Zadania rolnictwa Energetyka odnawialna – cele
Analiza globalnych skutków obowiązujących regulacji prawnych Polityka resortu rolnictwa w zakresie OZE Zmiana stanowiska UE System wsparcia - stymulacja realizacji celów Bariery rozwoju OZE

4 Zadania rolnictwa Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego
Stabilizacja rynków rolnych Zapewnienie odpowiedniego standardu życia ludności wiejskiej Gwarancja bezpiecznego poziomu cen dla konsumentów żywności Utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej Rozwój obszarów wiejskich Ochrona środowiska i zachowanie bioróżnorodności

5 Energetyka odnawialna - cele
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Rozwój obszarów wiejskich Dywersyfikacja i wzrost przychodów rolniczych Nowe miejsca pracy

6 Polityka UE w zakresie OZE
Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem w UE do 20% w 2020 r. Udział dla Polski: 15% dla energii ogółem 10% w transporcie Zrównoważony rozwój OZE Wytwarzanie energii w małych instalacjach Wykorzystywanie na cele energetyczne produktów ubocznych Kryteria zrównoważonego rozwoju

7 Analiza globalnych skutków obowiązujących regulacji prawnych
Polityka klimatyczno-energetyczna oraz Wspólna Polityka Rolna sprzyjają przywozowi na terytorium Wspólnoty przetworzonej oraz nieprzetworzonej biomasy rolniczej, która następnie wykorzystywana jest do celów energetycznych Analizy ekspertów wskazują na dalszy wzrost importu biomasy do celów energetycznych w perspektywie roku 2020 Dotychczasowe działania sprzyjają niekorzystnym dla klimatu zjawiskom jakim jest ubytek powierzchni lasów w strefie tropikalnej i subtropikalnej Realizacja celów klimatyczno – energetycznych powoduje wzrost cen żywności (Opinie ekspertów są podzielone – 2-3% zbóż wykorzystywanych jest na cele paliwowe - w Polsce pomimo około 2-krotnego zwiększenia powierzchni zasiewów i zbiorów, wzrost cen rzepaku w ciągu ostatnich 4 lat podąża za cenami światowymi)

8 Zmiany powierzchni lasów w tys. ha
Countries 1 990 2 008 World + (Total) Africa + (Total) --Northern America + (Total) 6 921 4 219 1 531 --Central America + (Total) 96 008 85 110 --South America + (Total) Asia + (Total) 28 917 17 178 7 855 Europe + (Total) 7 851 2 893 wybrane 55 krajów wybrane 15 krajów European Union + (Total) 24 427 6 357 2 043 Poland 8 881 9 282 401 277 110 24 427 Źródło: FAOSTAT - opracowanie własne MRiRW; * 1990 r. - dane wyjściowe;1997r. - przyjęcie protokołu z Kyoto, 2004 r. - wejście w życie protokołu z Kyoto (luty 2005), 2008 r. - dane końcowe.

9 Zmiany powierzchni użytków rolnych w tys. ha
Countries 1 990 2 008 World + (Total) 29 091 Africa + (Total) 60 501 49 194 19 412 --Northern America + (Total) --Central America + (Total) 9 132 --South America + (Total) 28 925 8 077 2 300 Asia + (Total) 55 krajów 76 453 23 672 15 krajów 95 549 57 250 16 940 European Union + (Total) Poland 18 793 16 154 95 549 Źródło: FAOSTAT - opracowanie własne MRiRW; * dane wyjściowe; przyjęcie protokołu z Kyoto, wejście w życie protokołu z Kyoto (luty 2005), 2008r. - dane końcowe

10 Analiza globalnych skutków obowiązujących regulacji prawnych cd.
Z danych FAOSTAT wynika, że w ciągu ostatnich 18 lat: potencjał produkcyjny rolnictwa w UE uległ zmniejszeniu o około 10 mln ha użytków rolnych na świecie wzrósł o około 100 mln ha użytków rolnych (w 15 wybranych państwach nienależących do UE) powierzchnia lasów: w UE zwiększyła się o około 25 mln ha na świecie spadła o około 150 mln ha (w 15 wybranych krajach nienależących do UE)

11 Polityka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE
Podstawowym zadaniem rolnictwa jest zabezpieczenie produkcji żywności na poziomie wynikającym z potrzeb żywnościowych kraju, UE, świata Uprawy rolne na cele energetyczne winny sprzyjać utrzymaniu użytków rolnych w dobrej kulturze oraz umożliwiać ich sukcesywne przeznaczenia do produkcji żywności w miarę rosnących potrzeb (Prognozy mówią o około 50% wzroście zapotrzebowania na żywność w perspektywie lat) Cele klimatyczno-energetyczne w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy rolniczej winny wynikać z jej aktualnej i szacowanej dostępności Wykorzystywanie do celów energetycznych w pierwszej kolejności: produktów ubocznych i pozostałości z z rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego Lokalne wykorzystanie surowców, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania OZE w gospodarstwach rolnych: produkcja energii z biogazu rolniczego wytwarzanie biopaliw ciekłych na własny użytek transport biomasy na odległości większe niż 50 – 100 km nie ma uzasadnienia gospodarczego oraz nie sprzyja ochronie klimatu Import biomasy rolniczej do celów energetycznych winien być ograniczony do racjonalnego uzupełnienia potrzeb, nie zaś stanowić podstawę do realizacji celów

12 Zmiana stanowiska UE Komisarze ds. Energii oraz ds. Klimatu zaproponowali ograniczenie użycia biopaliw I generacji z 10% do maksimum 5% po 2020 r., (obecnie jest to 4,5%) Wzrost produkcji biopaliw II generacji (z surowców pochodzących z akwakultur, rybołówstwa, alg, pozostałości w leśnictwie i gospodarstwach domowych) Biopaliwa II generacji – liczone podwójnie (lignocelulozowe) lub poczwórnie (odpady i pozostałości z rolnictwa, leśnictwa, rybactwa i akwakultury) Nowa propozycja legislacyjna – połowa października 2012 r. Stanowisko Kanclerz Angeli Merkel – priorytetowość celów żywnościowych nad energetycznymi

13 Obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie OZE
Ustawa – Prawo energetyczne Obowiązek minimalnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Wsparcie wytwarzania energii w OZE – świadectwa pochodzenia lub opłata zastępcza Obowiązek minimalnego udziału biomasy rolniczej lub odpadów i pozostałości z produkcji rolniczej Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

14 Polskie doświadczenia związane ze stosowanym system wsparcia OZE (1)
Z prowadzonych obserwacji oraz analiz rynku wynika, że dotychczasowy system wsparcia jednakowy dla wszystkich rodzajów instalacji, budowany w 1997r. od podstaw (brak wcześniejszych doświadczeń) charakteryzuje się : Przewartościowaniem wsparcia (przychodu za jednostkę energii - kWh) dla niektórych nośników energii odnawialnej - nieadekwatnym do ponoszonych nakładów inwestycyjnych i produkcyjnych Brakiem mechanizmów pozwalających na wprowadzanie korekt poziomu wsparcia, co skutkuje obawami przed wprowadzaniem nawet uzasadnionych zmian ponieważ zainteresowani sygnalizują, że w takim przypadku wystąpią z roszczeniami do Skarbu Państwa z tytułu utraty praw nabytych; Przewartościowanie wsparcia skutkuje brakiem powiązania pomiędzy przychodami za jednostkę energii, a poziomem zamożności odbiorców końcowych energii (koszt zakupu od wytwórców jednostki energii odnawialnej – 1 kWh w Polsce jest porównywalny, a nawet w wielu przypadkach wyższy od kosztu zakupu w krajach sąsiednich) Brakiem rozwoju prosumenckich mikro i małych urządzeń energetyki odnawialnej – podstawy rozwoju OZE w wielu krajach.

15 Polskie doświadczenia związane ze stosowanym system wsparcia OZE (2)
Jednakowy system wsparcia dla wszystkich rodzajów instalacji spowodował: najszybszy rozwój instalacji charakteryzujących się najniższymi kosztami inwestycyjnymi; rozwój przede wszystkim dużych jednostek wytwórczych współspalających biomasę z paliwami kopalnymi (duże zapotrzebowanie na biomasę); blokowanie przyłączania nowych mocy głównie przez dynamiczny rozwój lub zgłaszany zamiar budowy farm wiatrowych; powolny, nieadekwatny do potrzeb i możliwości rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz w konsekwencji niezadawalające tempo realizacji celów o których była mowa na slajdzie 6.

16 Projektowane zmiany krajowych przepisów dotyczących OZE
Zmiana systemu wsparcia: zróżnicowanie poziomu wsparcia w zależności od mocy i rodzaju instalacji większe wsparcie dla mikro i małych instalacji OZE Ułatwienia w prowadzeniu działalności dla mikro i małych instalacji: brak konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub zwykły wpis do rejestru ulgi podatkowe (podatek akcyzowy, podatek dochodowy) Preferencje w przyłączeniu do sieci mikroinstalacji OZE: minimalne wymogi brak opłat za przyłączenie mikroinstalacji

17 Bariery rozwoju OZE Legislacyjne Organizacyjne Ekonomiczne Mentalne

18 Dziękuję za uwagę kazimierz.zmuda@minrol.gov.pl
Energia odnawialna wytwarzana z biomasy pochodzenia rolniczego winna sprzyjać rozwiązywaniu problemów energetycznych, a nie je mnożyć ! Dziękuję za uwagę

19 http://www. sejm. gov. pl/Sejm7. nsf/agent. xsp
 grupa posłów wniosła: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw  Dotyczy zapewnienia pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także uzupełnienia i wdrożenia dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektyw dotyczących wspólnych zasad rynku wewnęrznego gazu ziemnego. Projekt ustawy wprowadza też znaczne ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródel energii do sieci a także odnosi się do zasady tzw unbundlingu skierowany do opinii BL; skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE  Unbundling prawny Unbundling prawny polega na tym, że działalność polegającą na przesyle i dystrybucji energii elektrycznej wykonują odrębne pod względem prawnym przedsiębiorstwa od przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub wytwarzaniem energii.


Pobierz ppt "Administracja publiczna oraz rolnictwo wobec przemian sektora energetycznego – wykorzystanie do celów energetycznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google