Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROBLEMOWA w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie . Skład zespołu prowadzącego ewaluację: Luiza Błoniarz Marzena Stempniak

2 Agenda spotkania Powitanie
Omówienie wyników i wniosków z ewaluacji zewnętrznej. Praca w grupach - rozdanie materiałów. Przedstawienie przez liderów grup uwag, spostrzeżeń i wniosków. Dyskusja. Podsumowanie, zakończenie rady pedagogicznej.

3 Podstawy prawne ewaluacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz z późn.zm.) Nakłada obowiązek ewaluacji. Stanowi o tym, że ewaluacji zewnętrznej dokonuje zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Definiuje zakres i ramy czasowe ewaluacji.

4 Ewaluacja zewnętrzna całościowa w zakresie wszystkich wymagań
WYMAGANIA W1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. W3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W4. Uczniowie są aktywni. W5. Respektowane są normy społeczne. W6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. W7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W8. Promowana jest wartość edukacji. W9. Rodzice są partnerami szkoły. W10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W11. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. W12. Zrządzanie szkołą służy jej rozwojowi. Podstawy prawne ewaluacji

5 Poziom spełnienia poszczególnych wymagań.
Efekt ewaluacji Poziom spełnienia poszczególnych wymagań. Każde wymaganie opisanie jest na dwóch poziomach – na poziomie B oraz na poziomie D Poziom E Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D Niski stopień Poziom D Szkoła spełnia wymagania na poziomie D Podstawowy stopień Poziom C Szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza D, lecz nie osiąga B Średni stopień Poziom B Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B Wysoki stopień Poziom A Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza B Bardzo wysoki stopień

6 § W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole lub placówce, poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, o których mowa w: ….. 1) pkt 3-6 części I. Wymagania wobec przedszkoli: 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Dzieci są aktywne 5. Respektowane są normy społeczne 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 2) pkt 2-5 i 7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego: 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Uczniowie są aktywni 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy. 2. Wobec szkoły lub placówki niepublicznej, w przypadkach określonych w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, i wyznacza termin jego realizacji.

7 Raport składa się z następujących części:
informacji o zakresie ewaluacji zewnętrznej w szkole, opisu metodologii badania, krótkiej syntezy odnoszącej się do wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej - tzw. „obrazu placówki”, podstawowych danych o placówce, tabeli zawierającej informacje dotyczące poziomu spełniania poszczególnych wymagań, wniosków z przeprowadzonego badania, wyników przeprowadzonej ewaluacji w odniesieniu do wymagań państwa w postaci ich opisów .

8 wybieramy województwo świętokrzyskie

9 Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r
Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. §9.ust.3b O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły lub placówki informuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.

10 WYNIKI

11 W3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Nauczyciele realizując podstawę programową uwzględniają wnioski z przeprowadzanej w szkole diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów m.in. poprzez testy i rozmowy z języka polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, języka angielskiego, testy sprawności fizycznej przeprowadza się również rozmowy z rodzicami uczniów na temat potrzeb i zainteresowań młodzieży, wymienia doświadczenia z nauczycielami i pedagogiem lub psychologiem ze szkoły podstawowej, analizuje się opinie orzeczenia PPP, ankiety dotyczące sytuacji socjalno-bytowej uczniów klas pierwszych oraz rozmawia z młodzieżą w celu rozpoznania ich zainteresowań i pasji.

12 Wnioski sformułowane w przeprowadzonych diagnoz służą do podejmowania następujących działań:
do podziału uczniów na poszczególne oddziały - podziału uczniów na grupy językowe (2 poziomy zaawansowania) do dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno – pedagogicznej c) indywidualnej pracy na lekcjach z uczniami zdolniejszymi dostosowanie planów wynikowych, metod i form pracy do możliwości edukacyjnych uczniów różnicowanie zadań - powtarzanie z uczniami materiału słabo opanowanego na poprzednim etapie edukacyjnym zwiększenia liczby ćwiczeń i powtórzeń do rozwiązywania zadań , które wypadły słabo podczas testów diagnozujących do planowania i naboru do kół przedmiotowych i kół zainteresowań do planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej do organizowania zajęć wyrównawczych.

13 2) Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej.
a) Nauczyciele zadeklarowali (ankiety), że na większości zajęć dają uczniom możliwość kształtowania kompetencji kluczowych.

14

15

16 matematyka

17

18 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość
Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość 1 czytanie 8 / 0 2 myślenie matematyczne 4 / 4 3 myślenie naukowe 6 / 2 4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie 7 / 1 5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji 0 / 8 6 umiejętność uczenia się 7 umiejętność pracy zespołowej 8 inne, jakie? język polski

19

20 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość
Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość 1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / 2 2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 3 zadaje pytania 8 / 0 4 prosi uczniów o podsumowanie 3 / 5 5 wykorzystuje techniki badawcze 0 / 8 6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 8 inne, jakie?[pokaż odpowiedzi]

21 Wyniki egzaminów w oparciu o skalę staninową w ostatnich trzech latach kształtują się następująco:
historia i wos – stanin wyżej średni przez trzy lata język polski - średni w 2012 r. i wyżej średni w pozostałych latach matematyka – stanin średni przez trzy lata - przedmioty przyrodnicze – stale rosnąca tendencja od średniego w 2012 r. przez wyżej średni w 2013 r. do wysokiego w 2015 r. - język angielski – poziom wyżej średni w 2012 r., wysoki w 2013 r. i ponownie wyżej średni w 2015 r.

22 WYNIKI: historia i wos - wynik stabilny język polski - wzrost efektów kształcenia przedmioty przyrodnicze - wzrost efektów kształcenia matematyka - wynik stabilny j. angielski - niestabilny W zakresie części humanistycznej szkoła pracuje z przeciętną efektywnością, w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z efektywnością poniżej przeciętnej (matematyka) W szkole nie są prowadzone analizy EWD.

23 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

24 JĘZYK POLSKI

25 HISTORIA I WOS

26 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

27 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

28 MATEMATYKA

29 Osiąganie różnych sukcesów edukacyjnych uczniów oraz wzrost efektów kształcenia potwierdzają, że działania podejmowane przez nauczycieli wynikające z wdrażanych wniosków są skuteczne. Zarówno uczniowie (ankieta), jak i nauczyciele (wywiad) wśród sukcesów edukacyjnych wymieniają m.in. poprawę ocen z różnych przedmiotów, osiągnięcia sportowe, występowanie uczniów przed publicznością np. na apelach. Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony? [AMS] 

30 Numer Treść odpowiedzi
1 wyniki w nauce/ dobre oceny 2 osiągnięcia sportowe 3 sukcesy artystyczne 4 dobre relacje z kolegami/koleżankami 5 dobre relacje z nauczycielami 6 poszerzenie wiadomości 7 realizacja własnych zamierzeń i pomysłów w szkole 8 rozwijanie swoich talentów, zainteresowań w szkole 9 systematyczna nauka 10 pochwała od nauczyciela 11 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (rozwój zainteresowań) 12 wszystkie osiągnięcia 13 sukcesy w konkursach 14 udział w olimpiadach/zawpdach sportowych 15 występy 16 udział w wolontariacie szkolnym 17 udział w zajęciach dodatkowych 18 dostanie się do gimnazjum 19 nie jestem zadowolona ze swoich osiągnięć Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczegnie zadowolony? [AMS] (7065

31 „Z pozytywnych ocen zdobytych na kartkówkach/ testach
„Z pozytywnych ocen zdobytych na kartkówkach/ testach. Zrobienia gazetki szkolnej przez bibliotekę, w której zalazły się zdjęcia wykonane przeze mnie na kółko fotograficzne.” „Przebiegłem 8 okrążeń naszego kochanego orlika . nie miałem żadnych zagrożeń w tym roku szkolnym . mam wzorowe zachowanie . pomagałem w różnych przedstawieniach szkolnych . tańczyłem na przedstawieniu i nawet w kościele . Bardzo dobrze tańczę . mam lepsze oceny z angielskiego niż w podstawówce .”

32 Szkoła podejmuje wiele adekwatnych działań dydaktyczno-wychowawczych, które korzystnie wpływają na rozwój uczniów i przygotowują ich do kolejnego etapu kształcenia. Najbardziej efektywnymi działaniami w tym zakresie są m.in. praca na lekcjach, zajęcia pozalekcyjne, wolontariat, działalność sklepiku szkolnego, realizacja programu zdrowotnego  Szkoła rozwija także kompetencje społeczne takie jak: umiejętność komunikacji interpersonalnej przewidywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań propagowanie zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych znajomość i przestrzeganie zasad i norm społecznych kulturę osobistą, empatię i szacunek dla innych

33 W6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów prowadzone jest w szkole w sposób systemowy, ponieważ uwzględnia wiele aspektów funkcjonowania ucznia: - analiza wyników ze szkoły podstawowej, - analiza opinii / orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz orzeczeń lekarskich, - diagnoza wstępna z różnych przedmiotów, - test sprawności fizycznej, badanie sytuacji rodzinnej oraz zainteresowań uczniów.

34 Podejmowane działania (także we współpracy z podmiotami lokalnego środowiska) są adekwatne do wyników tej diagnozy. W6.

35 Indywidualizacja nauczania ma miejsce przed wszystkim na zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast na obowiązkowych pojawiają się jej elementy. yp pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jak nauczyciel indywidualizuje proces edukacyjny i jakiej grupy uczniów to dotyczy? [OZ] (9910) W6. Numer Analiza 1 Elementy indywidualizacji: wskazówki nauczyciela dla potrzebujących (6 wskazań), zróżnicowane zadania do pracy na lekcji (3 wskazania), zróżnicowana praca domowa ( 4 wskazania). Brak indywidualizacji: tempo pracy dostosowane do słabszych, szybciej wykonujący zadania czekają (1 wskazanie), tempo pracy dostosowane do szybciej wykonujących zadania, słabsi nie nadążają (1 wskazanie), wyręczanie uczniów w odpowiadaniu na pytania (1 wskazanie), ponaglanie uczniów mimo, ze nauczyciel uznaję klasę za słabą (1 wskazanie), wszyscy wykonują te same zadania (3 wskazania)

36 W6. Wsparcie oferowane przez szkołę odpowiada uczniom i rodzicom.
Wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej są zgodni, że nie dochodzi tu do przypadków dyskryminacji. Działania prowadzone w tym zakresie mają więc charakter profilaktyczny.

37 W11. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. adaniu: 37  Nauczyciele: analizują wyniki egzaminu gimnazjalnego i przeprowadzają ewaluacje wewnętrzną formułują wnioski z egzaminu i ewaluacji wdrażają działania w oparciu o wnioski monitorują niektóre z nich Większość podanych przez nauczycieli wyników monitorowania działań podejmowanych w oparciu o wnioski z analizy danych z egzaminu (np. wyższe wyniki na egzaminie, poznanie przez nauczycieli efektów swojej pracy, otrzymywanie przez uczniów i rodziców informacji o postępach w nauce, przydział dodatkowych godzin wpływa na efekty nauczania, zwiększenie zainteresowania dzieci spoza obwodu nauką w tej szkole) wskazuje, że sprawdzanie skuteczności tych przedsięwzięć nie jest powszechną praktyką w szkole  wprowadzają zmiany w swojej pracy (patrz odpowiedzi n-cieli)

38 częstsze stosowanie oceniania kształtującego
Treść odpowiedzi częstsze stosowanie oceniania kształtującego zwiększenie ilości ćwiczeń doskonalących umiejętności sprawiające trudność (np. logiczne myślenie, stosowania środków językowych) zwiększenie ilości prac pisemnych organizacja lekcji otwartych zwiększenie liczby lekcji powtórzeniowych przeznaczonych na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych ukończenie szkolenia w zakresie oceniania zadań otwartych wprowadzenie zeszytów ćwiczeń aktywizacja zespołu przedmiotowego (częstsze spotkania, większe zaangażowanie nauczycieli) pogłębianie umiejętności uczniów zamiast poszerzania treści Odpowiedzi nieadekwatne: konsekwentnie dbam o bezpieczeństwo i kulturę zachowania uczniów, w większym stopniu uwzględniam opinie z poradni i stosuje się do zaleceń, zwiększam uwagę pod kątem indywidualizacji, lepsze planowanie procesu edukacyjnego, wspieram uczniów w procesie uczenia się, reaguję na każde nieodpowiednie zachowanie uczniów, nadal współpracować i wymieniać informacje z wychowawcami na temat sytuacji uczniów.

39 Zdecydowana większość nauczycieli deklaruje prowadzenie badań wewnętrznych.
-  ankietowanie uczniów w zakresie sytuacji socjalno - bytowej w celu poznania warunków ich życia  i zorganizowania stosownej pomocy, planowania działań wychowawczych - przeprowadzanie testów sprawności fizycznej i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin sportowych w celu poznania możliwości uczniów i dostosowania metod i form pracy, - przeprowadzanie bieżących sprawdzianów, kartkówek w celu oceny postępów uczniów, - ewaluację pracy własnej nauczycieli w celu dostosowania metod i form pracy do oczekiwań uczniów, - egzaminy próbne (np. z Operonem) w celu ustalenia stopnia opanowania podstawy programowej, zakresu wymaganego wsparcia, do późniejszego porównania jego wyników z egzaminem gimnazjalnym, diagnozę wstępną oraz analizę wyników ze szkoły podstawowej (świadectwo i sprawdzian po klasie VI) oraz opinii z poradni w celu dostosowania metod pracy, ustalenia zakresu wymagań analizy frekwencji uczniów – po co ? - badanie losów absolwentów do motywowania uczniów do nauki ( "promocja dobrych wzorców do naśladowania'), wspierania w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i wyborze odpowiedniej szkoły oraz promocji placówki w środowisku lokalnym. Pojedynczy nauczyciele wskazali, że badanie to służy ocenie i weryfikacji ich pracy.

40 Zewnętrzne badania edukacyjne (inne niż egzamin gimnazjalny) mają ograniczony wpływ na planowanie działań nauczycieli. W większości odpowiedzi przywołane są : - badania, które nie są badaniami zewnętrznymi (np. egzaminy próbne przygotowane przez wydawnictwa, „Informacja dla dyrektorów szkół i nauczycieli dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego” - ORE, „Stop zwolnieniom z wf-u – Orlik 2012”, „ Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - ORE), nie zostały w jakikolwiek sposób nazwane (np. "raporty z badań edukacyjnych prowadzonych przez MEN" , "raporty z portalu ORE, inne ogólnopolskie badania ankietowe realizowane przez instytucje badające opinie społeczne ) l nie istnieją (np. raporty z ewaluacji wewnętrznej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty). W wielu przypadkach brakuje logicznego przykładu wykorzystania wskazanego badania (np. "Europejski Program Badań Ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i innych sytuacji psychoaktywnych  - zapoznanie z rozpowszechnianiem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz badanie postaw młodych ludzi wobec substancji legalnych jak i nielegalnych", "raport z egzaminu zewnętrznego OKE w Łodzi - opracowuję wnioski i wdrażam rekomendacje do pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym, do analizowania poziomu osiągnięć uczniów w odniesieniu do osiągnięć uczniów z innych szkół na terenie województwa, kraju, uczenia się jak prowadzić analizy i interpretację wyników") lub nie pojawia się żaden sposób wykorzystania (np. w odniesieniu do badania ORE – „ Problemy młodzieży a pozytywny potencjał społeczności lokalnej”)

41 Badania, z których warto skorzystać:
„Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka” profil na Facebooku „Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?” film na youtube z konferencji "Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji?” Badania Johna Hattiego przedstawione w formie prezentacji pt. „Co wpływa na uczenie się uczniów?” na Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera Ocenianie kształtujące EWD na stronie broszura informacyjne w zakładce „materiały pomocnicze”

42 Wskazania do pracy w grupach:
Które wyniki ewaluacji są dla Państwa szczególnie interesujące i ważne?

43 WNIOSKI Indywidualizacja nauczania prowadzona jest przede wszystkim na zajęciach dodatkowych. Na lekcjach pojawiają się elementy indywidualnego podejścia. Uczniowie czują się równo traktowani przez nauczycieli. Mają poczucie, że stanowią wspólnotę. Oferowane przez szkołę wsparcie spełnia oczekiwania uczniów i rodziców. Pogłębiona analiza danych z egzaminu gimnazjalnego tj. uwzględniająca analizę ilościową, jakościową i Edukacyjną Wartość Dodaną pozwoli na poprawę efektywności pracy szkoły.

44 Placówka przygotowuje do dalszego etapu kształcenia.
WNIOSKI c.d. Wykorzystanie przez nauczycieli zewnętrznych badań edukacyjnych (innych niż egzamin) jest szansą na zwiększenie efektywności procesu nauczania. Szkoła prowadzi diagnozy i analizy na wejściu, na tej podstawie planuje swoją pracy. Równomierne kształtowanie kompetencji kluczowych jest szansą na wzrost efektywności pracy szkoły. Placówka przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. Proponowane przez szkołę przedsięwzięcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. .

45 Poziom spełnienia wymagań w formie opisowej
Z obranej drogi trzeba zawrócić!!! Jesteście na dobrej drodze! Zmierzacie w kierunku jakości! Jakość nie jest już waszym celem, lecz sposobem funkcjonowania Organizacji! Jesteście na najlepszej drodze, dobrze, że inni mogą korzystać z waszych doświadczeń!

46 Poziomy spełnienia wymagań
. Poziomy spełnienia wymagań

47 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W6 Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. W11 C

48 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google