Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wydział Edukacji Ponadgimnazjalnej i Ustawicznej Sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 Rzeszów, 26 sierpień 2009 r.

2 Wydział Edukacji Ponadgimnazjalnej i Ustawicznej
Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2008/09 był sprawowany zgodnie z planem, uwzględniającym priorytety Ministra Edukacji Narodowej oraz priorytety Kuratora Oświaty. Plan obejmował wszystkie elementy określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego …

3 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
Skuteczność realizacji podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych  nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka 1. Zorganizowano konferencję Prawa człowieka w teorii i praktyce szkolnej. Wzięło w niej udział 230 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas konferencji o prawach człowieka mówiła Danuta Przywara -prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Aleksander Bobko omówił prawa człowieka w kontekście polskich realiów, dr Antoni Jeżowski analizował prawa i obowiązki uczniów w statutach szkolnych. Na temat skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka oraz zmieniającej się podstawy programowej mówiła Anna Stalmach - promotor MEN ds. wdrażania reformy oświaty.

4 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
2.Diagnozowano działania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez szkoły w celu upowszechniania praw człowieka Diagnozą objęto 60% szkół i placówek. Arkusze w systemie elektronicznym wypełniło 1450 dyrektorów. Wizytatorzy przeprowadzili badanie w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: 14 przedszkolach, 56 szkołach podstawowych, 46 gimnazjach i 18 szkołach ponadgimnazjalnych (w tym samodzielne licea ogólnokształcące, zespoły szkół, placówki kształcenia ustawicznego). Ankietowaniu poddali 2161 uczniów. 53% stanowili uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych, 47% uczniowie klas III gimnazjów.

5 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
Ponad połowa wizytowanych szkół przeprowadzała diagnozę znajomości praw człowieka wśród uczniów, korzystając z opracowanych przez nauczycieli ankiet. Wyniki były bardzo zróżnicowane: od stwierdzenia dobrej znajomości praw (większość szkół) do negowania umiejętności wskazania podstawowych praw.

6 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
86% uczniów ankietowanych podczas wizytacji podaje, że zna wszystkie prawa człowieka bądź ich część. Wśród 4927 wszystkich uczniowskich wskazań najczęściej wymieniane było : prawo do życia - 40% uczniów. prawo do wolności, do wyrażania poglądów, wolność słowa, wyznania i sumienia uczniowie wskazywali zdecydowanie częściej niż inne, każde z nich zaznaczyła ponad 1/5 uczniów. Prawa polityczne i obywatelskie były częściej wymieniane niż prawa z grupy socjalnych, ekonomicznych czy kulturowych. Wyjątek w tej grupie stanowi prawo do nauki, które wskazało 27% uczniów.

7 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
Podwyższenie jakości i efektywności nauczania matematyki, w tym w kontekście umiejętności rozwiązywania problemów i przygotowania uczniów do powszechnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 1. Zorganizowano 3 konferencje (Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola) dla uczniów i nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego z udziałem Wiceministra - prof. Zbigniewa Marciniaka. 2. Zaplanowano i zrealizowano badanie służące ocenie działań szkół w kontekście przygotowania uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w roku 2010.

8 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
3. Ankietę wypełniło 2303 uczniów i 134 nauczycieli matematyki w 47 szkołach bądź zespołach szkół. Byli to uczniowie klas II liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz klas III technikum. Pytania dotyczyły przygotowania uczniów do tego egzaminu i podejmowanych działań przez szkoły.

9 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
4. Wnioski: 1. Dyrektorzy szkół i nauczyciele podjęli wiele działań mających na celu przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Działania te dotyczą nauczycieli i uczniów. 2. Uczniowie znają zasady organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2010r. Mogą korzystać z form pomocy oferowanych przez szkołę. W opinii nauczycieli nie wszyscy uczniowie wystarczająco angażują się w pracę nad dobrym przygotowaniem się do tego egzaminu. 3. Zaleca się wykorzystanie opracowania wyników badania do zintensyfikowania działań w roku szkolnym 2009/2010 biorąc pod uwagę inicjatywy, doświadczenia i pomysły innych szkół przedstawione w Raporcie z badania (strona www KO).

10 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
Podwyższenie efektywności wykorzystania działalności krajoznawczo-turystycznej i rekreacyjnej do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i pozalekcyjnych szkoły. Zorganizowano seminarium Wspieranie działań organizatorów i wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, podejmowanych na rzecz turystyki i krajoznawstwa. 2. Zorganizowano naradę dla nauczycieli i organizatorów turystyki szkolnej pod patronatem Kuratora i Rektora PWSZ w Jarosławiu. 3. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli wszystkich placówek wychowania pozaszkolnego w zakresie organizacji bezpiecznej turystyki.

11 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
4. Podczas narady dla dyrektorów burs, internatów i schronisk młodzieżowych prezentowano przykłady dobrej praktyki w zakresie turystyki. 5. Współpracowano z PTTK i PTSM w zakresie realizacji konkursów turystyczno-krajoznawczych. Współorganizowano 16 imprez krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży, w których udział wzięło ponad uczestników. 7. Udzielono wsparcia finansowego dla organizatorów XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, który odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

12 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
8. Zdiagnozowano jakość działalności szkół i placówek w zakresie turystyki, krajoznawstwa i rekreacji. Wszystkie kontrolowane szkoły realizowały zadania wynikające z priorytetu Kuratora, zaplanowały i realizowały zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Działalność turystyczno-krajoznawcza skupia się szczególnie na organizacji wycieczek. W bieżącym roku szkolnym wzrosła liczba realizowanych form, chociaż wszystkie szkoły zgłaszają brak odpowiednich środków na realizację tej działalności. 30% badanych szkół posiada sprzęt sportowo-turystyczny. 50% nauczycieli ukończyło szkolenie w zakresie organizacji wycieczek szkolnych, pozostali organizują wycieczki bez dodatkowych kwalifikacji. W małym stopniu szkoły współpracują z organizacjami turystycznymi: PTSM, PTTK, świadczy o tym niewielka ilość kół tych organizacji w szkołach oraz mały procent szkół korzystających z bazy noclegowej ww. organizacji.

13 REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY
Działania podejmowane w szkołach dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa Najwięcej szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych działa w szkołach podstawowych (83% szkół), najmniej w szkołach ponadgimnazjalnych (52% szkół). Dominują wycieczki autokarowe, przy czym im wyższy etap edukacyjny, tym mniejszy udział form pieszych.Im wyższy etap edukacyjny, tym dłuższy czas wycieczki i dalsze trasy. O wyborze miejsca wycieczki nie decyduje obecność dóbr kultury, a raczej walory przyrodnicze i infrastruktura turystyczna, a także w dużym stopniu odległość od szkoły i cena. W ocenie szkół największe zainteresowanie turystyką przejawiają uczniowie najstarsi; Jeśli chodzi o charakter, zdecydowanie dominują wycieczki przedmiotowe, organizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania; Zadania szkoły w zakresie organizacji ruchu turystyczno-krajoznawczego realizowane są w zasadzie poprzez jedno działanie: organizację wycieczek i różnych imprez turystyczno-krajoznawczych. Część szkół podejmuje również działalność promującą uprawianie turystyki lub upowszechnia wiedzę krajoznawczą.

14 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Zaplanowane wizytacje zrealizowano w 98%. Nie zrealizowano 5 wizytacji - wszystkie usprawiedliwione (choroba dyrektora, dodatkowe zadania wizytatora). Realizacja wizytacji: Wizytacje były prowadzone zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i określoną procedurą: dyrektorzy byli informowani terminowo, wizytatorzy prezentowali wyniki i propozycje wniosków radzie pedagogicznej, przekazywali Wnioski i zalecenia powizytacyjne dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym. Średnio czas trwania wizytacji wynosił 6 dni. Wizytatorzy PU przeprowadzili 41 wizytacji w publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych.

15 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI POZYTYWNE: 1. Kadra pedagogiczna posiada niezbędne kwalifikacje i systematycznie się doskonali zgodnie z potrzebami szkoły, pracuje z dużym zaangażowaniem, doskonali swój warsztat pracy, osiąga kolejne stopnie awansu zawodowego. Wielu nauczycieli uzyskało uprawnienia egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. 2. Baza lokalowa, wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in. pracownie komputerowe i ICIM) zapewniają realizację zadań statutowych oraz procesu kształcenia. Szkoły i placówki prowadzą systematyczne, planowe działania w zakresie jej poprawy. Przeprowadzane remonty i modernizacje poprawiają warunki funkcjonowania szkół, podnoszą ich standard i estetykę.

16 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI POZYTYWNE: W szkole panuje przyjazna atmosfera i dobry klimat sprzyjający pracy i nauce. Duże jest zaangażowanie dyrektorów i zespołów nauczycieli w ubieganie się o pozyskiwanie środków w ramach projektów unijnych. Realizowane programy i projekty edukacyjne poszerzają ofertę szkół, mają wpływ na rozwój bazy i wyposażenia. Szkoły zapewniają uczniom i słuchaczom dobre i bezpieczne warunki do nauki i pracy. Zainstalowany monitoring wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ogranicza zachowania ryzykowne. Szkoły osiągają wysokie bądź dobre efekty kształcenia w postaci dobrych wyników klasyfikacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

17 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI POZYTYWNE: Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych zapewnia uczniom rozwój zainteresowań i pomoc w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. Organizowanie wielu konkursów i umożliwienie udziału w różnych formach współzawodnictwa motywuje uczniów do pracy, wspomaga ich rozwój i daje szansę odniesienia sukcesu. Zespoły nauczycieli dokonują analizy wyników egzaminów zewnętrznych, na jej postawie planują i podejmują działania zmierzające do poprawy efektów kształcenia. Międzynarodowa wymiana młodzieży, współpraca z instytucjami i uczelniami wpływają na wzbogacenie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Organizacja pracy w małych grupach, stosowanie metod aktywizujących zapewniają realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialne i nowoczesne zarządzanie Szkołą/Placówką przez Dyrektora. Bardzo dobra współpraca między nauczycielami, pedagogiem, rodzicami i dyrektorem szkoły oraz konsekwencja działań zapewniają wysoką efektywność realizacji zadań wychowawczych. Organy szkoły współpracują ze sobą na rzecz pełnej realizacji zadań statutowych i szanują nawzajem swoje kompetencje.

18 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI POZYTYWNE: 11. Organizacja pracy w małych grupach, stosowanie metod aktywizujących zapewniają realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego. 12. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialne i nowoczesne zarządzanie Szkołą/Placówką przez Dyrektora. 13. Bardzo dobra współpraca między nauczycielami, pedagogiem, rodzicami i dyrektorem szkoły oraz konsekwencja działań zapewniają wysoką efektywność realizacji zadań wychowawczych. 14. Organy szkoły współpracują ze sobą na rzecz pełnej realizacji zadań statutowych i szanują nawzajem swoje kompetencje.

19 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI POZYTYWNE: 15.Program wychowawczy ukierunkowany na integrowanie młodzieży, rozbudzanie patriotyzmu i wychowanie młodego człowieka otwartego na problemy innych. 16.Bardzo dobrze przygotowana we współpracy z instytucjami i firmami lokalnymi, aktualna i dostosowana do rynku pracy oferta edukacyjna szkoły/placówki. 17.W szkole/placówce przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. 18.Wysoki poziom nadzoru pedagogicznego. 19.CKP posiadają uprawnienia ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

20 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI NEGATYWNE: Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pracy szkoły w zakresie prowadzenia arkuszy ocen (wpisywanie klasyfikacji końcowej, dokonywanie poprawek), sporządzania protokołów i uchwał rady pedagogicznej, zakładania księgi uczniów i tworzenia ksiąg arkuszy ocen. Statuty szkół wymagają nowelizacji w ślad za zmieniającym się prawem oświatowym, wymagają korekty zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. W szkołach przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych, doskonalenia wymaga dokumentowanie formułowanych wniosków i monitorowanie ich realizacji.

21 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI NEGATYWNE: 4. Regulamin rady pedagogicznej (i innych organów szkoły) wymaga uzupełnienia w zakresie określenia kompetencji i zasad organizacji pracyZe względu na niezadowalające wyniki egzaminów zewnętrznych dyrektor powinien dokonywać dogłębnej analizy wyników nauczania oraz zaplanować opracowanie programu poprawy efektywności kształcenia. Należy kontynuować działania zmierzające do uświadomienia uczniom ich praw i obowiązków oraz obowiązujących zasad dotyczących procedury postępowania przy naruszeniu tych praw. Kontynuacji wymaga kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć przy realizacji programu modułowego.

22 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wnioski z wizytacji : WNIOSKI NEGATYWNE: 7. Kontynuować działania w zakresie poprawy bazy szkoły i wyposażenia w środki dydaktyczne. 8. Problemem jest duży odpad słuchaczy w niektórych zawodach, szczególnie w szkołach niepublicznych. 9. Brak własnej sali gimnastycznej. 10.Niska zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach niepublicznych

23 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. dokonywania sprostowań w arkuszach ocen, wpisywania klasyfikacji końcowej, prowadzenia księgi uczniów wg typów szkół, tworzenia ksiąg arkuszy ocen); dostosowania statutu szkoły do obowiązujących przepisów prawa; prowadzenia, w porozumieniu z organem prowadzącym, ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat; systematycznego kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach; dostosowania rozkładu zajęć do wymogów higieny pracy umysłowej uczniów;

24 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: doskonalenia sposobu dokumentowania i upowszechniania wyników egzaminów zewnętrznych, monitorowania realizacji wniosków; organizowania indywidualnych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagog.; dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; podjęcia działań doskonalących jakość pracy szkoły w zakresie poprawy efektów kształcenia; skutecznego motywowania nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych w rozumieniu rozporządzenia o działalności innowacyjnej i eksperymentalnej; przestrzegania kompetencji organów szkoły;

25 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: dokumentowania działalności organów szkoły (uaktualnienia regulaminów, prowadzenia księgi protokołów posiedzeń rady pedagogicznej); pełnej realizacji zadań związanych z nadzorem (w tym dokumentowania, przedstawiania radzie pedagogicznej i radzie rodziców informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego); redagowania uchwał rady pedagogicznej (podstawa prawna, zasady techniki prawodawczej); podejmowania działań w celu pozyskania środków na remonty i wyposażenie; podjęcia starań mających na celu zatrudnienie pedagoga;

26 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI
Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: przestrzegania zasad oceniania; zapewnienia warunków zgodnych z bhp. upowszechniania praw człowieka i praw ucznia; rekrutacji i przyjmowania do szkoły; podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

27 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
1. Kontrola przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/09 Kontrolę - według procedury opracowanej przez zespół ds. kontroli i jednolitego protokołu - przeprowadzili wizytatorzy w nadzorowanych przez siebie szkołach we wrześniu i październiku 2008 r. Kontrolą objęto 14% szkół ponadgimnazjalnych. mocne strony: stwarzanie uczniom warunków sprzyjających rozwojowi poprzez organizację zajęć dodatkowych i zajęć pozalekcyjnych, szeroka współpraca z wieloma instytucjami wspomagającymi i środowiskiem lokalnym, organizacja pracy 95% szkół zgodna z arkuszem organizacji i aneksami,

28 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Kontrola przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/09 mocne strony cd.: zgodność rozkładu zajęć ze szkolnym planem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, rozdysponowanie godzin dyrektora zgodnie z potrzebami szkoły i uczniów, otwartość na nowości, realizacja programów własnych i innowacji. Słabe strony brak specjalistów w szkołach zawodowych; trudności co najmniej 10% szkół w realizacji ustawowych kompetencji organów szkoły (podejmowanie uchwał, opiniowanie), zbyt liczne klasy w szkołach ponadgimnazjalnych, niewystarczająca baza do pełnej realizacji zajęć wychowania fizycznego.

29 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
2. Monitorowanie pracy z uczniem zdolnym w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wspierania uczniów zdolnych przez organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne Wyniki monitorowania: : Indywidualny program nauki realizowany jest w 13 badanych szkołach przez 43 uczniów. Realizują oni 49 programów (kilku uczniów realizuje dwa programy). Wszystkie programy zostały opracowane przez nauczyciela danej szkoły. Indywidualny tok nauki realizowany jest w 3 szkołach przez 6 uczniów. Szkolny program pracy z uczniem zdolnym opracowano w 95 szkołach - 81% badanych szkół. W części szkół program pracy z uczniem zdolnym polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych, nie uwzględnia całości problematyki dotyczącej wspierania ucznia zdolnego.

30 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Wyniki monitorowania: : Poprawiła się współpraca szkół z uczelniami w zakresie pracy z uczniem zdolnym; uczelnie organizują: warsztaty, zajęcia laboratoryjne z fizyki, chemii, biologii, wykłady, seminaria naukowe, pokazy doświadczeń z fizyki, obozy szkoleniowe, projekt „Feniks”, organizowanie wycieczek naukowych zawodowych, organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni, wspólne organizowanie warsztatów, szkoleń, prezentacji , konkursów, olimpiad. Około 35% badanych szkół zgłosiło potrzeby doskonalenia w zakresie: rozpoznawania zdolności, tworzenia programów pracy z uczniem zdolnym, programów autorskich, metod i form pracy z uczniem zdolnym, umiejętności nauczyciela wpływających na efektywność pracy z uczniem zdolnym, kształtowania umiejętności społecznych uczniów, motywowania uczniów.

31 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Wyniki monitorowania: Współpracę z gimnazjami w zakresie wspierania uczniów zdolnych deklarowało 54% badanych szkół (m.in.: Koło olimpijskie z matematyki, Centrum Edukacji Pozalekcyjnej, lekcje otwarte, prowadzenie zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii dla gimnazjalistów, organizacja konkursów). Współpracę z JST w zakresie wspierania uczniów zdolnych deklaruje 72% badanych szkół: stypendia dla zdolnych uczniów; finansowanie zajęć pozalekcyjnych; pomoc w organizacji konkursów (współorganizowanie); sponsorowanie nagród, promowanie.

32 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Skontrolowano 26 szkół niepublicznych. Zostały wydane zalecenia, które dotyczyły: zmian w organizacji kształcenia, w tym ustalania i realizowania harmonogramów zajęć dydaktycznych dla słuchaczy zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, wprowadzenia podziału na grupy językowe; Kontrola przestrzegania art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uzupełnienia klasyfikacji 6 osób w zakresie przedmiotów, z których obowiązku realizacji zostały zwolnione bez uzasadnienia prawnego, tj. niezgodnie z prawem oświatowym; sporządzania uchwał rady pedagogicznej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej;

33 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Wydane zalecenia, które dotyczyły (cd.): uzupełnienia wyposażenia w środki dydaktyczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz w pracowniach dydaktycznych do kształcenia w zawodach, w tym specjalistycznych; wydania słuchaczom indeksów i założenia imiennej ewidencji tych dokumentów; wpisywania systematycznie i na bieżąco nieobecności słuchaczy na zajęciach; prowadzenia dokumentacji szkolnej w języku polskim; sporządzania, w protokołach rady pedagogicznej, szczegółowej informacji dotyczącej wykazu słuchaczy klasyfikowanych, promowanych i dopuszczonych do egzaminu poprawkowego;

34 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI
Obserwacja egzaminów zewnętrznych maturalnych i zawodowych Wizytatorzy zrealizowali 99 obserwacji egzaminów zewnętrznych. Stwierdzono, że szkoły dobrze przyswoiły i stosują zasady organizacji i procedury przebiegu egzaminów. Nieliczne uwagi dotyczyły zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia egzaminu; Ośrodki egzaminacyjne przeprowadzające egzamin praktyczny były dobrze przygotowane. W kilku ośrodkach były problemy techniczne i organizacyjne: przerwa w dostawie prądu spowodowała wydłużenie czasu trwania egzaminu, problem z drukowaniem, brak karty oceny pracy, które nie miały wpływu na wynik egzaminowanego ucznia / słuchacza.

35 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Indywidualne zadania wizytatorów: organizowanie przez wizytatorów w rejonach nadzoru: spotkań, konferencji, narad, seminariów, warsztatów, zespołów samokształceniowych; organizacja konferencji, których tematyka wynikała z priorytetowych zadań, polityki oświatowej, zmian w prawie oświatowym; realizacja różnych form przez koordynatorów zadań tematycznych; upowszechnianie przykładów dobrej praktyki podczas konferencji oraz na stronie internetowej Kuratorium; udzielanie informacji, wyjaśnień, udostępnianie materiałów poprzez stronę internetową Kuratorium; konsultacje, porady, pomoc doraźna w rozwiązywaniu problemów.

36 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Konferencje wojewódzkie: Powiatowe konferencje szkoleniowe w programie Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz organów prowadzących. Zorganizowano i przeprowadzono w grudniu 2008 r. 24 konferencje, których celem było upowszechnianie zmienionej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych: Sukces ucznia sukcesem zawodowym nauczyciela i promocją szkoły. W programie konferencji znalazły się wykłady na temat pedagogicznego i psychologicznego wymiaru zdolności, wspomagania rozwoju uczniów, pracy z uczniem uzdolnionym, prezentacja projektu edukacyjnego „FENIKS” i przykładów pracy z uczniem zdolnym.

37 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Konferencje wojewódzkie: Konferencja dla dyrektorów burs i kierowników internatów: Działalność burs i internatów wsparciem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół. W konferencji wzięło udział 75 uczestników. Konferencja informacyjno-szkoleniowa Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego a standaryzacja kwalifikacji zawodowych zorganizowana przy współpracy z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. W programie konferencji: kierunki rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego, europejskie ramy kwalifikacji zawodowych, standardy wymagań egzaminacyjnych i standardy kwalifikacji zawodowych, oczekiwane zawody i standardy kwalifikacji zawodowych w przemyśle lotniczym, praktyka tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych.

38 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Konferencje wojewódzkie: Konferencja dla organizatorów praktyk zawodowych Praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne. W programie konferencji: przepisy regulujące prowadzenie krajowych praktyk zawodowych, praktyki wakacyjne, zagraniczne praktyki uczniowskie w ramach programu Leonardo da Vinci. Konferencja informacyjno-szkoleniowa Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych dla osób prowadzących szkoły niepubliczne i dyrektorów szkół niepublicznych. Omówiono nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół niepublicznych oraz nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora w świetle przepisów prawa oświatowego.

39 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Konferencje wojewódzkie: Konferencja dla nauczycieli informatyki szkół ponadgimnazjalnych Jak przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk, by zakończył się sukcesem. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania egzaminów. Prezentacja projektu pilotażowego MEN Nowa jakość kształcenia dla rynku pracy realizowanego przez Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty w Tarnobrzegu. Projekt obejmuje praktyki dla nauczycieli w zakładach pracy.

40 WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Konferencje: Seminaria (11) Kompetencje kluczem do sukcesu. Celem seminariów była prezentacja projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - w 10 szkołach Podkarpacia - zakwalifikowanych do projektu. Konferencje dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za edukację w samorządach związane z dostawami pracowni internetowej do szkół w ramach EFS. Konferencja eTwinning dla nauczycieli województwa podkarpackiego. Zorganizowano 3 konferencje: dwie o zasięgu powiatowym i jedną wojewódzką, w której wzięło udział 100 nauczycieli i dyrektorów szkół.

41 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Dyrektorzy szkół i placówek uwzględnili w działalności jednostek edukacyjnych, którymi kierują, priorytety MEN i Kuratora. Oferta działań, podejmowanych w szkołach w celu wychowania w duchu poszanowania praw człowieka, jest bardzo różnorodna i bogata. W statutach określono prawa i obowiązki uczniów. Wszystkie szkoły informują uczniów i ich rodziców o przysługujących uczniom prawach. Szkoły na ogół przestrzegają ustalonych praw ucznia. Działania szkół w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty: uczniowie znają podstawowe prawa człowieka, prawa i obowiązki ucznia, a przypadki nierespektowania praw zdarzały się sporadycznie. Dyrektorzy oczekują szerszego wsparcia ze strony instytucji, których zadaniem jest upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz odpowiedniej oferty placówek doskonalenia nauczycieli.

42 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Szkoły dbają o właściwą organizację egzaminów zewnętrznych, przestrzegają procedur, dostosowują warunki do specyficznych potrzeb uczniów. Dyrektorzy wraz z nauczycielami analizują i wykorzystują wyniki egzaminów. Uczniowie szkół podkarpackich osiągają wysokie wyniki w skali kraju. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele matematyki realizują działania w celu przygotowania uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Szkoły prowadzą działalność turystyczno-krajoznawczą, chociaż zgłaszają brak odpowiednich środków na realizację tego zadania.

43 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Szkoły mają trudności w zapewnieniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Wprawdzie praca z uczniem zdolnym przyczynia się do osiągania efektów: uczniowie zostają laureatami i finalistami konkursów i olimpiad, ale w szkołach niewiele realizuje się indywidualnych programów i toków nauki. W wielu szkołach brak specjalistów wspomagających uczniów: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. W wielu szkołach dokumentacja szkolna prowadzona jest niewłaściwie: są błędy w prowadzeniu arkuszy ocen, nowelizacji wymagają statuty, uchwały rady pedagogicznej nie są konstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

44 WNIOSKI I REKOMENDACJE
1.We wrześniu 2009 r. przeprowadzić w szkołach i placówkach badanie zgodności arkusza organizacji z prawem oraz zgodności organizacji pracy z zatwierdzonym arkuszem; 2. Wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o: przeprowadzenie szczegółowej oceny dotyczącej przygotowania ośrodków egzaminacyjnych do organizacji i przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - głównie w odniesieniu do szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych; prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe celem zapewnienia prawidłowego stosowania i przestrzegania procedur związanych z organizacją i przebiegiem tego egzaminu.

45 WNIOSKI I REKOMENDACJE
3. Wizytacje i kontrole prowadzone w br. szkolnym wykazały, że część ośrodków egzaminacyjnych, zwłaszcza w szkołach niepublicznych, nie spełnia wymaganych standardów. Niezbędne jest systematyczne monitorowanie jakości ośrodków oraz szkolenie dyrektorów dotyczące przygotowania ośrodka: zapewnienia niezbędnych warunków i procedur egzaminacyjnych.

46 WNIOSKI I REKOMENDACJE
4. Podjąć współdziałanie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w celu ustalenia priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Dokonać analizy statutów w wybranych publicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Wykorzystać wyniki do wspomagania dyrektorów szkół w nowelizacji statutów. 6. Kontynuować działania promujące formy udzielania wsparcia szkołom w przygotowaniu uczniów do obowiązkowego egzaminu z matematyki. .

47 Dziękuję za uwagę Zofia Igras
Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadgimnazjalnej i Ustawicznej


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google