Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

2 Zainwestujmy razem w środowisko Agenda Informacje ogólne Strategia działania Programy priorytetowe Nasze osiągnięcia Efekty ekologiczne Plany na przyszłość 01 02 03 04 05 06

3 Zainwestujmy razem w środowisko Informacje ogólne

4 Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989 r. państwowa osoba prawna ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar systemu finansowania ochrony środowiska

5 Zainwestujmy razem w środowisko Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce Fundusze Ochrony ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPomoc zagraniczna, w tym Unii EuropejskiejBOŚ i inne bankiŚrodki przedsiębiorstw, samorządów i jednostek budżetowychBudżet państwa i budżet wojewodówPozostałe (agencje, fundacje, środki prywatne)

6 Zainwestujmy razem w środowisko Schemat finansowania ochrony środowiska

7 Zainwestujmy razem w środowisko Prawo regulujące działalność NFOŚiGW Prawo ochrony środowiska Prawo wodne Prawo geologiczne i górnicze Prawo zamówień publicznych Prawo energetyczne Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o odpadach Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Ustawa o bateriach i akumulatorach Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnia- nych i innych substancji Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową Ustawa o finansach publicznych Ustawa o rachunkowości

8 Zainwestujmy razem w środowisko Nasi Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwa Instytucje i urzędy Szkoły wyższe i uczelnie Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia Organizacje pozarządowe Administracja państwowa Osoby fizyczne Status prawny umożliwiający zawarcie umowy cywilno – prawnej

9 Zainwestujmy razem w środowisko Formy i obszary finansowania Dotacje Oprocentowane pożyczki Kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dopłaty do oprocentowania kredytów Umorzenia Inwestycje kapitałowe Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji Częściowe spłaty kapitału kredytów Główne formy Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona klimatu i atmosfery Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, w tym recykling Ochrona przyrody i krajobrazu Leśnictwo Państwowy Monitoring Środowiska Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Górnictwo i geologia Edukacja ekologiczna Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Efektywność energetyczna Odnawialne źródła energii Główne obszary

10 Zainwestujmy razem w środowisko Źródła przychodów Opłaty z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Przychody finansowe Opłaty zastępcze i kary wynikające z Prawa energetycznego Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne Sprzedaż jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych Dotacje z budżetu państwa

11 Zainwestujmy razem w środowisko Podpisanie umowy z Beneficjentem Zakończenie projektu Decyzja Zarządu lub Rady Nadzorczej Sposób działania Ocena wniosku zgodnie z kryteriami (ocena kompletności, ocena techniczno - ekologiczna, ocena finansowa) Wdrożenie projektuSkładanie przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie

12 Zainwestujmy razem w środowisko Dokumenty określające kierunki wsparcia przez NFOŚiGW Ustawa Prawo ochrony środowiska Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku Programy priorytetowe NFOŚiGW

13 Zainwestujmy razem w środowisko Strategia działania

14 Zainwestujmy razem w środowisko Nasza wizja Dążymy do tego, aby być instytucją: Jesteśmy nastawieni na EFEKT E – ekologiczną - respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju F – finansującą - efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej E – elastyczną - dostosowującą się do potrzeb odbiorców K – kompetentną - w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej T – transparentną - realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty

15 Zainwestujmy razem w środowisko Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska.

16 Zainwestujmy razem w środowisko Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Nasz cel

17 Zainwestujmy razem w środowisko Główne priorytety Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

18 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe

19 Zainwestujmy razem w środowisko cel programu i wskaźniki osiągnięcia celu podstawę prawną udzielania dofinansowania budżet i okres wdrażania rodzaje beneficjentów i przedsięwzięć procedurę i kryteria wyboru przedsięwzięć szczegółowe zasady Podstawowe narzędzie służące NFOŚiGW do zarządzania finansami przeznaczonymi na działalność ekologiczną. Program priorytetowy zawiera: Program priorytetowy

20 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe na 2015 rok Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 2.3. Geologia i górnictwo Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza 3.2. Poprawa efektywności energetycznej 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

21 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe na 2015 rok Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Programy międzydziedzinowe 5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska 5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.6. Współfinansowanie programu LIFE 5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

22 Zainwestujmy razem w środowisko Nasze osiągnięcia

23 Zainwestujmy razem w środowisko Skala działalności NFOŚiGW roczne wypłaty ok. 4 - 5 mld zł ok. 50% ze środków unijnych ok. 50% ze środków krajowych Środki unijne Środki krajowe

24 Zainwestujmy razem w środowisko Dźwignia finansowa (1989-2014) Wpływy z opłat i kar 19,6 mld zł Udzielone dofinansowanie 37,9 mld zł* Wartość całkowita dofinansowanych inwestycji 144,8 mld zł * podpisane umowy dotyczące projektów współfinansowanych

25 Zainwestujmy razem w środowisko Finansowanie ochrony środowiska w latach 1989 – 2014 Razem: 60,0 mld zł Środki krajowe: 36,6 mld zł Środki europejskie: 23,4 mld zł mln zł

26 Zainwestujmy razem w środowisko Znaczenie NFOŚiGW dla gospodarki

27 Zainwestujmy razem w środowisko Finansujemy m.in.: budowę i modernizację oczyszczalni ścieków budowę i modernizację zbiorników i stopni wodnych modernizację obiektów hydrotechnicznych modernizację systemów kanalizacyjnych prace regulacyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowe usuwanie skutków powodzi Działania w ochronie wody 15,5 mld zł (1989-2014)* * zawarte umowy

28 Zainwestujmy razem w środowisko Finansujemy m.in.: niskoodpadowe, czystsze technologie produkcji nowoczesne zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów centra selektywnej zbiórki odpadów technologie unieszkodliwiania odpadów budowę i modernizację największych spalarni recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji instalacje odsalania wód kopalnianych Działania w ochronie ziemi 4,1 mld zł (1989-2014)* * zawarte umowy

29 Zainwestujmy razem w środowisko Działania w ochronie powietrza Finansujemy m.in.: modernizację największych polskich elektrowni wysokosprawne źródła w energetyce nowoczesne technologie odsiarczania spalin i paliw instalacje do redukcji emisji tlenków azotu i CO 2 modernizację sieci i węzłów cieplnych mikroinstalacje OZE termomodernizację budynków użyteczności publicznej kolektory 10,4 mld zł (1989-2014)* * zawarte umowy

30 Zainwestujmy razem w środowisko Finansujemy m.in.: krajowe programy zachowania gatunków ochronę puli genowej zagrożonych roślin i zwierząt ochronę zabytkowych założeń pałacowo-parkowych działania związane z ochroną ekosystemów parki narodowe i rezerwaty przyrody opracowywanie planów ochrony przyrody system ochrony przeciwpożarowej likwidację skutków pożarów lasów plantacje nasiennych i tworzenie banków genów gospodarkę leśną Działania w ochronie przyrody * zawarte umowy 1,1 mld zł (1989-2014)*

31 Zainwestujmy razem w środowisko Finansujemy m.in.: działalność ośrodków edukacyjnych ogólnopolskie kampanie, programy edukacyjne zakup pomocy dydaktycznych realizację i emisję filmów przyrodniczych, programów telewizyjnych oraz radiowych konferencje naukowe, seminaria, szkolenia, warsztaty centra edukacji ekologicznej Działania edukacyjne 0,6 mld zł (1989-2014)* * zawarte umowy

32 Zainwestujmy razem w środowisko Udostępnianie środków W ramach realizacji niektórych programów priorytetowych, NFOŚiGW udostępnia część środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z przeznaczeniem na udzielanie przez nie dotacji m.in. na: przydomowe oczyszczalnie ścieków usuwanie azbestu montaż mikroinstalacji OZE (Prosument)

33 Zainwestujmy razem w środowisko Spełniamy europejskie standardy Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Zaawansowane prace badawczo-eksperckie w zakresie stosowania poszerzonej oferty instrumentów finansowych z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Doświadczenie w stosowaniu różnorodnych narzędzi finansowych na wielu obszarach Wyszkolone i doświadczone zespoły kadry zarządzającej, specjalistów i ekspertów Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

34 Zainwestujmy razem w środowisko PO IiŚ 2007-2013 Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Program LIFE+ 2007-2013 Przyroda i różnorodność biologiczna Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska Informacja i komunikacja Fundusze norweskie 2009-2014 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca środki europejskie

35 Zainwestujmy razem w środowisko Współpraca zagraniczna - finansowanie projektów ekologicznych

36 Zainwestujmy razem w środowisko Nasze atuty posiadane zasoby kapitałowe efektywne stosowanie odnawialnych instrumentów finansowania zdolność do wdrażania programów europejskich, uzyskana w wyniku nabytego doświadczenia w czasie wdrażania dwóch perspektyw unijnych zdolność do finansowania szerokiej i zróżnicowanej palety zadań wypracowany mechanizm samofinansowania niskie koszty obsługi wypłat dla beneficjenta wyspecjalizowane zasoby kadrowe sprawdzone procedury dotychczasowy dorobek

37 Zainwestujmy razem w środowisko Efekty ekologiczne

38 Zainwestujmy razem w środowisko Poprawa ilościowa i jakościowa zasobów wodnych, powierzchniowych i podziemnych poprzez: redukcję ładunku zanieczyszczeń odprowadzana do środowiska zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków zwiększenie wydajności przepompowni zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych Woda

39 Zainwestujmy razem w środowisko ograniczanie odpadów trafiających na składowiska poprzez odzysk i recykling odpadów komunalnych przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenów zdegradowanych przez wojsko, przemysł, górnictwo i transport poprzez ich rekultywację ochrona ziemi i środowiska poprzez zabezpieczanie mogilników (miejsc przechowywania przetermino- wanych, niebezpiecznych środków chemicznych) ochrona gleby i wody poprzez ograniczanie zrzutu zasolonych wód z kopalni oraz usuwanie wyrobów azbestowych Powierzchnia ziemi

40 Zainwestujmy razem w środowisko Atmosfera Poprawa jakości i czystości powietrza poprzez: zmniejszenie emisji CO 2, dwutlenku siarki SO 2, tlenków azotu NO X, pyłu, zanieczyszczeń prze- mysłowych oraz pochodnych ropy naftowej podwyższenie sprawności wytwarzania, dystry-bucji oraz użytkowania energii elektrycznej i ciepła zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

41 Zainwestujmy razem w środowisko zachowanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej w skali systemów ekologicznych ochrona gatunków flory i fauny poprzez restytucję i reintrodukcję ochrona parków narodowych poprzez budowę urządzeń ochrony wód i likwidacji źródeł emisji przywracanie walorów przyrodniczych zabytkowym założeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym znaczna poprawa stanu lasów poprzez odnawianie drzewostanów zwiększenie lesistości kraju poprzez zalesianie zapobieżenie procesom zamierania lasów górskich Krajobraz i przyroda

42 Zainwestujmy razem w środowisko zaangażowanie w działania edukacyjne kilkunastu milionów osób rozbudowa bazy ekologicznej wdrożenie wielu ogólnopolskich i lokalnych programów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody, klimatu, gospodarki odpadami i recyklingu, ochrony wód, zrównoważonego rozwoju i innych Edukacja ekologiczna

43 Zainwestujmy razem w środowisko Plany na przyszłość

44 Zainwestujmy razem w środowisko Umowa partnerstwa Najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich. 25% puli środków dla Polski

45 Zainwestujmy razem w środowisko Nowe środki europejskie na środowisko PO IiŚ 2014-2020 - 3,5 mld EUR Program LIFE 2014-2020 - 3,5 mld EUR

46 Zainwestujmy razem w środowisko PO IiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program LIFE 2014-2020 Działania na rzecz środowiska Działania na rzecz klimatu NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca nowe środki europejskie

47 Zainwestujmy razem w środowisko Finansowanie ze środków UE PO IiŚ 2014 - 2020 Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej: produkcja i dystrybucja energii odnawialnej poprawa efektywności energetycznej efektywność energetyczna i energia odnawialna w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym oraz budownictwie mieszkaniowym rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji energii strategie niskoemisyjne dla obszarów miejskich Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatycznych: rozwój infrastruktury środowiskowej ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej poprawa jakości środowiska miejskiego

48 Zainwestujmy razem w środowisko Doradztwo energetyczne Beneficjent (Partner Wiodący) – NFOŚiGW Partnerzy – 15 wfośigw i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Projekt realizowany w ramach PO IiŚ 2014-2020 w latach 2014-2023 Cel ogólny: Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego UE 20/20/20. Cel szczegółowy 1: Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Cel szczegółowy 2: Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej/Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii) Cel szczegółowy 3: Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

49 Zainwestujmy razem w środowisko Inicjatywa Komisji Europejskiej skupiająca europejskie władze lokalne i regio- nalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Celem sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jest zrealizowanie lub wykro- czenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Porozumienie Burmistrzów ma dobrowolny charakter i można do niego przy- stąpić w dowolnej chwili. NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator zapewnia wsparcie techniczne przy procedurze przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów oraz wsparcie w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską. Porozumienie Burmistrzów

50 Zainwestujmy razem w środowisko maksymalizacja skuteczności i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów finansowych zwiększenie udziału wydatków na finansowanie za pośrednictwem partnerów NFOŚiGW (m.in. banki, wojewódzkie fundusze) zwiększenie stosowania zwrotnych mechanizmów finansowych zwiększenie finansowania innowacyjnych rozwiązań zwiększenie wsparcia gospodarki niskoemisyjnej szybsza obsługa beneficjenta, zwiększenie wypłat, zmniejszenie kosztów obsługi zmniejszenie kosztów własnych i ulepszenie mechanizmu samofinansowania Nowe kierunki, wyzwania


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google