Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

2 Finansowanie działań organizacji pozarządowej

3 Organizacje pozarządowe mają w Polsce różnorodne źródła pozyskania środków finansowych na realizację swoich działań statutowych, poruszanie się w gąszczu różnorodnych publikacji, podziałów czy typów finansowania wymaga czasu i zaangażowania. Poznanie mechanizmów jakie rządzą finansami w NGO to nieustająca edukacja i poszukiwanie nowych rozwiązań. Prezentacja, którą udostępniamy jest jedynie wstępem do dalszych poszukiwań wiedzy na temat finansowania działań statutowych podmiotów III sektora. Pod każdym omówionym źródłem finansowania zamieszczona została literatura i źródła wiedzy, która mam nadzieję pomoże w pogłębieniu wiedzy i zachęci do aktywnego pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszam do lektury i wypełnienia krótkiego testu. Powodzenia!

4 Podstawowe źródła środków finansowych Składki członkowskie Darowizny (pieniężne i dary rzeczowe) Dotacje ze środków publicznych i prywatnych Sponsoring Odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (organizacje pożytku publicznego) Zbiórki publiczne, kampanie Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, Dochody z działalności gospodarczej, Inne źródła tj. fundraising, crowdfunding

5 Składki członkowskie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. Zm), art. 10 ust. 1, 33-35, 42 Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w stowarzyszeniu rejestrowanym w KRS, jak i w stowarzyszeniu zwykłym rejestrowanym w starostwie. Jest to źródło finansowania, z którego korzysta najwięcej organizacji (ok. 60%) i występują w organizacjach typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Obowiązek płacenia składki jest zapisany w statucie organizacji (informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) - art. 10 ust.1 pkt 7 W fundacji nie istnieje pojęcie członkostwa i w związku z tym nie występują też składki członkowskie. Oznacza to, że można działać w fundacji, sprawować funkcje w zarządzie lub radzie, można być pracownikiem fundacji, ale nie można być członkiem fundacji i być zobowiązanym do płacenia składek. http://poradnik.ngo.pl/skladki_członkowskie, http://poradnik.ngo.pl/skladki_członkowskie

6 Darowizny Podstawa prawna Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 888; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) art. 18 ust. 1 pkt 1 i7, art. 18. ust. 1a i 1c; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 Darowizna - oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku” Darowizna jest umową unormowana w Kodeksie Cywilnym, zawarta pomiędzy darczyńca a obdarowanym Stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymywać darowizny od osób fizycznych i prawnych NGO jako osoby prawne mogą również przekazać darowiznę innej organizacji

7 Darowizny Darczyńca może przekazać darowiznę na dowolnie wybrane działanie statutowe organizacji, Cele, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania, muszą mieścić się w spisie określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Organizacja otrzymująca darowiznę nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli otrzymana przez nią darowizna zostanie przekazana na jej cele statutowe, które zawierają się w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ustawy o pdop), Stowarzyszenia i fundacje muszą podać łączną kwotę otrzymanych darowizn w zeznaniu podatkowym. Organizacje obdarowane mają tez obowiązek wskazać cel przeznaczenia otrzymanej dotacji (zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego). http://poradnik.ngo.pl/darowizny

8 Dotacje ze środków publicznych i prywatnych Podstawa prawna - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 Największym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty) przyznawane przez samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne (głównie organizacje grantodawcze), Dotacje przyznawane są głównie w wyniku konkursów ogłaszanych przez grantodawców, Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymuje od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem, najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania organizacji (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci),

9 Dotacje Kto może być naszym donatorem/sponsorem: administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, urzędy marszałkowskie itp.) poprzez zlecanie/wspieranie realizacji zadań publicznych ze środków publicznych; inne organizacje pozarządowe krajowe lub zagraniczne; Unia Europejska poprzez różne instytucje wdrażające konkretne programy operacyjne, Podmioty niepubliczne tj. firmy prywatne, instytucje publiczne Stowarzyszenie zwykłe nie może ubiegać się o dotację, ponieważ nie ma osobowości prawnej i utrzymuje się ze składek członkowskich. http://poradnik.ngo.pl/dotacje

10 Dotacje ze środków publicznych W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 4 wymienione są te obszary, w których mogą one współpracować przy realizacji tych zadań z organizacjami. W zakresie tej współpracy mieści się równie współpraca finansowa czyli przekazywanie dotacji. Realizacja tych zadań określona jest działalności społecznie użytecznej. Tryby przyznawania dotacji – na podstawie otwartych konkursów ofert; konkursów ogłaszanych na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji; procedury „małych grantów”; zlecanie realizacji zadania z pominięciem wyżej wymienionych trybów w sytuacji nadzwyczajnej.

11 Dotacje ze środków publicznych - tryby Otwarte konkursy ofert najczęściej stosowany tryby dystrybucji dotacji celowych na realizację zadań publicznych. Czas ogłaszania otwartych konkursów ofert, to na jakie konkretnie zadania będą ogłaszane i jaka jest na nie pula środków określa administracja, po konsultacjach z organizacjami. W przypadku samorządów informacji na ten temat należy szukać w programach współpracy danego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

12 Dotacje ze środków publicznych - tryby Konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji jest tryb, w którym ewentualną inicjatorką otwartego konkursu ofert jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot określony w art. 3 ust. 3 Ustawy. Jeśli organizacja chce aby administracja ogłosiła konkurs w zakresie w którym do tej pory tego nie robiła a który mieści się w zadaniach publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy może złożyć do urzędu wniosek. Najpóźniej po miesiącu, od daty wpłynięcia wniosku, administracja ma obowiązek rozpatrzeć celowość realizacji tego zadania

13 Dotacje ze środków publicznych - tryby Tryb „małych grantów” opisany jest w art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z założenia jest to tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert. Dotacja przyznawana tym trybem obwarowana jest warunkami: – zadanie ma charakter lokalny lub regionalny; – wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. złotych (przy czym to organizacja decyduje czy jest to forma powierzenia czy wsparcia realizacji zadania publicznego); – zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni; – w jednym roku kalendarzowym jedna organizacja może dostać w tym trybie nie więcej niż 20 tys. złotych; – z całej puli dotacji planowanej przez dany urząd na „małe granty” może być przeznaczone maksymalnie 20% środków;

14 Dotacje ze środków publicznych - tryby Zlecanie realizacji zadania w sytuacji nadzwyczajnej administracja może zlecić organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert lub „małych grantów”. Tryb ten mogą stosować tylko wymienione organy i tylko w niżej wymienionych sytuacjach nadzwyczajnych: – w razie wystąpienia w kraju lub za granicą klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej w celu zapobieżenia jej skutkom (zlecanie przez organy administracji publicznej); – w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego lub ze względu na ważny interes społeczny lub publiczny (zlecanie przez Prezesa Rady Ministrów); – w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa zlecanie zadań podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, jednostkom ochrony przeciwpożarowej i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (zlecanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych).

15 Przykładowe źródła dotacji dla NGO www.fundacjabgk.pl – Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ­ programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”, www.fundacjabgk.pl www.fundacja.orange.pl - Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcają młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. www.fundacja.orange.pl www.rownacszanse.pl – konkursy grantowe o zasięgu krajowym i regionalnym dla organizacji działających na rzecz i dla młodych ludzi w wieku 13 – 18 lat. www.rownacszanse.pl Konkursów jest bardzo dużo, polecamy subskrypcję strony https://www.facebook.com/konkursyNGO?fref=ts https://www.facebook.com/konkursyNGO?fref=ts

16 Sponsoring Podstawa prawna Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Sponsoring oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz osoby fizycznej, organizacji, instytucji itp. (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności określonych w umowie sponsoringu, Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu w zamian za reklamę lub inne działania promocyjne, Warunki sponsoringu określa umowa sponsorska, Sponsorem może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna i chce przez sponsoring poprawić lub utrzymać swój wizerunek, utrzymać renomę. Ważne: sponsoring nie jest czynnością jednostronną tak jak darowizna!

17 Sponsoring Podstawowe cechy sponsoringu: czynność ta polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego, sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby, sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów sponsora. Można wyróżnić sponsoring: Finansowy, rzeczowy (np. wyposażenie biura), usługowy (np. sponsor zapewnia obsługę techniczną, ubezpieczenie), niematerialny, np. kiedy sponsor udziela sponsorowanemu zezwolenia na korzystanie z jego praw z dziedziny własności intelektualnej.

18 Sponsoring Organizacja, która chce korzystać ze sponsoringu jako źródła finansowania swojej działalności, powinna mieć w statucie zapis mówiący o tym, że źródłem jej majątku może też być sponsoring, Jeżeli organizacja pozarządowa zamierza świadczyć usługi sponsoringowe na rzecz innych, powinna zarejestrować działalność gospodarczą w tym zakresie, Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego (tym niemniej należy do niej stosować przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań). Strony mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, w ramach obowiązującego prawa. Przychody z tytułu umowy sponsoringu są dla organizacji przychodem w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Będą one zwolnione z tego podatku, pod warunkiem że są przeznaczone na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, http://poradnik.ngo.pl/sponsoring

19 Odpisy 1% podatku dochodowego Osoba płacąca podatek dochodowy może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej/organizacji pożytku publicznego, posiadającej status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), Osoba płacąca podatek wpisuje w rocznym zeznaniu podatkowym nr KRS i nazwę organizacji dla której przeznaczone są środki finansowe, Pieniądze przekazuje organizacji na konto urząd skarbowy, www.pozytek.gov.pl

20 Zbiórki publiczne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Cel przeprowadzanej zbiórki musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i musi być (łącznie): godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala itp. zgodny z prawem (np. kodeks wykroczeń zabrania organizowania zbiórek na opłacenie grzywny osoby skazanej) zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu powołanego do przeprowadzenia zbiórki. Więcej informacji o zbiórkach publicznych można znaleźć w materiale edukacyjnym na temat prawa dla NGO oraz http://poradnik.ngo.pl/zbiorki_publiczne http://poradnik.ngo.pl/zbiorki_publiczne

21 Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 8 i 9; Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za które pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów, sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprzedaż przedmiotów darowizny. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).

22 Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej). Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (wymagającą rejestracji), jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie (opłata) jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok. Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Dzięki temu – przy zachowaniu określonych zasad – organizacja może uzyskiwać pieniądze na finansowanie swojej działalności, bez konieczności zgłaszania działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy wprowadziła jednak zasadę, że informacja prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami działalności) musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu). http://poradnik.ngo.pl/odplatna_dzialalnosc_pozytku_publicznego http://poradnik.ngo.pl/odplatna_dzialalnosc_pozytku_publicznego

23 Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych Podstawa prawna -Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Działalność gospodarcza NGO występuje wtedy gdy organizacja pobiera opłaty za prowadzenie działania to, jeśli nie spełnia ona definicji odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyli przekracza koszty i wynagrodzenie jest wyższe niż dopuszczalny limit, to jest to działalność gospodarcza, Organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że jest ona wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, Konieczna jest uchwała władz organizacji uprawnionych w statucie do tego, by podjąć decyzję o podjęciu działalności gospodarczej. Czasem konieczna jest zmiana statutu organizacji, Organizacja musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

24 Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych można prowadzić jednocześnie odpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie dotyczą one tego samego przedmiotu działalności. Tego zabrania Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Osiągany zysk finansowy organizacja musi przeznaczyć na cele statutowe. – W przypadku stowarzyszeń dochody nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków, – w przypadku fundacji – działalność gospodarcza jest dozwolona w rozmiarach służących realizacji jej celów. W świetle prawa stowarzyszenie czy fundacja staje się w tym przypadku przedsiębiorcą i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców. http://poradnik.ngo.pl/dzialalnosc_gospodarcza_obowiazki_przywileje

25 Fundraising Fundraising to zaplanowany i zorganizowany proces pozyskiwania funduszy na rzecz danej organizacji czy przedsięwzięcia społecznego, Fundraising to proces, który wymaga planowania, metodycznego podejścia, wiedzy, doświadczenia i czasu, Fundraising nie ogranicza się wyłącznie do zbierania środków finansowych. Przedmiotem zainteresowania tzw. fundraisera jest zdobywanie różnego typu zasobów m.in. sprzętu, usług, zniżek, dostępu do pomieszczeń, nieodpłatnej reklamy, darmowej pomocy eksperckiej czy pożyczek. Fundraiser – osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy dla organizacji, przedsięwzięcia

26 Co robi fundraiser? Potrafi znaleźć sponsora Wie, którą firmę poprosić o wsparcie. Biznes angażuje się w działania charytatywne głównie z powodów marketingowych. Trzeba wiedzieć, na jakim wizerunku zależy przedsiębiorstwu, znać jego politykę społeczną Umie rozmawiać i rozmawia Na spotkania z potencjalnym darczyńcą przychodzi doskonale przygotowany, posiada umiejętność nawiązywania rozmowy w krótkim czasie, Przekonuje Umie udowodnić rozmówcy, że wspierając konkretną organizację, robi dobry interes, bo przyczynia się np. do tego, że młodzi ludzie zamiast siedzieć na ławkach, spędzają pożytecznie czas w świetlicach i wyrastają na porządnych ludzi. Fundraiser jest ambasadorem swojej organizacji i obowiązują go wszystkie cnoty ambasadora: punktualność, kultura, empatia, umiejętność negocjowania.

27 Więcej informacji o fundraisingu http://www.fundraising.org.pl/0-fundraisingu/czytelnia/

28 Crowdfunding- finansowanie społecznościowe Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dla organizacji pozarządowej, który jest dostarczany przez społeczność wirtualną, która docenia i chce wesprzeć ciekawego i kreatywnego pomysłodawcę, Crowdfunding w Polsce jest w pełni legalny, natomiast wymaga przygotowania od strony prawnej i podatkowej. Z tego powodu zaleca się by korzystać z usług portali finansowania społecznościowego, które zapewniają ochronę i mają sprawdzony model prawny. Finansowanie może pozyskać każde przedsięwzięcie – charytatywne, kulturalne, społeczne i biznesowe – jeżeli tylko uda się namówić do wsparcia społeczność. Crowdfunding wymaga dobrego przygotowania, budowania wiarygodności, transparentności i przede wszystkim zaangażowania.

29 Crowdfunding- finansowanie społecznościowe „Wśród różnych podejść definicyjnych, można wyróżnić pewne cechy, które umożliwiają odróżnienie finansowania społecznościowego sensu stricto od innych mechanizmów, w tym fundraisingu, zbiórek publicznych, darowizn i innych: Pieniądze – finansowanie społecznościowe opiera się na przekazaniu gotówki, praktycznie zawsze w zdematerializowanej formie, Cel – jasno określone jest przeznaczenie środków oraz efekty ich wydatkowania, Szeroka społeczność – informacja o projekcie jest dostępna dla bardzo dużego grona osób, przeważnie każdego, do kogo dotrze, Open call – możliwość wsparcia projektu jest prezentowana w sposób otwarty, kierowana do nieoznaczonego adresata i nienakładająca ograniczeń w dostępie, ICT – cały proces gromadzenia kapitału odbywa się przy wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych, Lepsze warunki – pozyskanie kapitału wiąże się z warunkami bardziej korzystnymi, niż ogólnodostępne na rynku dla danego projektodawcy, Świadczenie zwrotne – każdorazowo za udzielenia wsparcia finansowego każdej osobie i firmie, która go dokona oferowane jest świadczenie zwrotne. Może ono przyjąć różną formę, ale nie może mieć ona jedynie charakteru emocjonalnego.” [Karol Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa 2013]

30 Portale crowdfundingowe w Polsce Wspieram.to www.odpalprojekt.pl beesfund.com – crowdfunding udziałowy i nieudziałowy; beesfund.com myseed.pl – crowdfunding udziałowy i nieudziałowy; myseed.pl wspólnyprojekt.pl – crowdfunding nieudziałowy; wspólnyprojekt.pl wspólnicy.pl – crowdfunding udziałowy; wspólnicy.pl crowdangels.pl – crowdfunding udziałowy; crowdangels.pl polakpotrafi.pl – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy; polakpotrafi.pl megatotal.pl – projekty muzyczne; megatotal.pl crowdfunders.pl – grupowy zakup nieruchomości komercyjnych; wspieramkulture.pl – projekty kulturalne; crowdfunders.pl wspieramkulture.pl ideowi.pl – crowdfunding udziałowy; ideowi.pl wspieram.to – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy. wspieram.to

31 Ważne akty prawne Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach Ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

32 Ciekawe linki www.dzialamyrazem.pl www.poradnik.ngo.pl Porady nt. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych www.poradnik.ngo.pl www.dziennikustaw.gov.pl Baza ustaw i rozporządzeń www.dziennikustaw.gov.pl www.pozytek.gov.pl Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl www.zus.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.wolontariat.org.pl Sieć Centrów Wolontariatu www.infor.pl Portal prawno-gospodarczy zawierający aktualne kalkulatory, wskaźniki, stawki, przepisy prawne www.zus.plwww.wolontariat.org.plwww.infor.pl www.pity.pl/druki/ Druki i formularze finansowo-księgowe www.gofin.pl Portal podatkowo-księgowy, www.pity.pl/druki/ www.wielkopolskiewici.pl – portal dla NGO prowadzony przez UMWW, www.wielkopolskiewici.pl www.rops.poznan.pl – strona Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl

33 Dziękuję za uwagę Zapraszam do wypełnienia testu Joanna Kalińska j.kalinska@siz.poznan.pl


Pobierz ppt "Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google