Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim

2 Podstawa prawna: Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U Nr 95 poz z późniejszymi zmianami)

3 ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski
Adres szkoły: ul. Szkolna 1, Borek Wielkopolski

4 Dane kontaktowe: Sekretariat: 65 57 16 633
Dyrektor szkoły: Telefon komórkowy:

5 Strona internetowa szkoły:

6 Dziennik elektroniczny:

7 Liczba dzieci: 404

8 Oddziały przedszkolne: 74
W tym: Oddziały przedszkolne: 74

9 W tym: Klasy I-III: 156

10 W tym: Klasy IV-VI: 173

11 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 1
W tym: Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 1

12 Wychowanie przedszkolne
Podstawa programowa: Wychowanie przedszkolne ( do zapoznania w zakładce-Prawo oświatowe)

13 ( do zapoznania w zakładce –Prawo oświatowe)
Podstawa programowa: Kształcenie ogólne ( do zapoznania w zakładce –Prawo oświatowe)

14 Stara podstawa programowa:
Kształcenia ogólnego (klasy V-VI) (do zapoznania w zakładce- Prawo oświatowe)

15 OFERTA SZKOŁY W naszej szkole działają różnorodne koła zainteresowań, będące ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

16 Kółka zainteresowań: 1. Kółko Młodych Literatów „Potrafię napisać” 2. Kółko turystyczno-rekreacyjne (2 kółka) 3. Kółko „Młody Matematyk” 4. Kółko „Wielkopolska-moja mała ojczyzna” 5. Kółko artystyczne ( 4 kółka) 6. Zespół wokalny 7. Kółko nauki gry na flecie prostym 8. Kółko układania origami 9. Kółko matematyczne ( 2 kółka)

17 Kółka zainteresowań: 10. Kółko języka niemieckiego (12 kółek) 11. Kółko języka angielskiego (6 kółek) 12. Kółko modelarskie 13. Kółko polonistyczne (2 kółka) 14. Kółko humanistyczne „Sztuka i wyobraźnia” 15. Kółko przyrodnicze 16. Kółko języka polskiego 17. Zajęcia tenisa stołowego

18 OFERTA SZKOŁY Łącznie na dzień 27 września 2012 roku uczniowie mają możliwość wyboru spośród oferty 41 zajęć dodatkowych.

19 Pozostała oferta: 1. Pedagog 2. Logopeda 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4. Zajęcia rewalidacyjne 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 6. Zajęcia socjoterapeutyczne 7. Gimnastyka korekcyjna 8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

20 Statut Szkoły Statut jest najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, reguluje wszystkie obszary placówki. Pierwszy statut, uchwala i nadaje placówce organ założycielski.

21 Zmiany w Statucie Szkoły
Zmiany w Statucie Szkoły uchwala Rada Szkoły, a w szkołach, w których Rada Szkoły nie została powołana, zadania Rady Szkoły wykonuje Rada Pedagogiczna. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U Nr 95 poz z późniejszymi zmianami)

22 Wewnątrzszkolny System Oceniania
Każda szkoła musi od 1 września 1999 r. posiadać dokument pt. Wewnątrzszkolny system oceniania. Oprócz określonych w rozporządzeniu zasad ogólnych szkoła sama musi określić skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, skalę i tryb ustalania oceny zachowania, terminy klasyfikacji śródrocznej, tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych, tryb odwoływania się od ustalonych ocen i formę sprawdzania zasadności odwołania itp. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawarty jest w Statucie Szkoły. Zmiany w WSO dokonywane są według przepisów dotyczących Statutu Szkoły.

23 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywane osiągnięcia.

24 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania, potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych. .

25 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej, potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągając wnioski, różnicować ważność informacji dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się, rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień.

26 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej, współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.

27 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.

28 Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

29 Kryteria ocen z zachowania
Wewnątrzszkolny system oceniania określa również sposób i tryb wystawiania ocen z zachowania. Obecne zapisy uwzględniają zmiany zaproponowane przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną i obowiązują od 1 września 2012 roku. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawarty jest w Statucie Szkoły. Zmiany w WSO dokonywane są według przepisów dotyczących Statutu Szkoły.

30 Szkolny Program Wychowawczy
To obowiązkowy dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Szkolny Program Wychowawczy podlega ewaluacji (jest modyfikowany) każdego roku szkolnego.

31 Program Profilaktyki To obowiązkowy dokument w szkole, który obejmuje wszystkie treści i działania z zakresu profilaktyki, obejmujące bezpieczeństwo, komunikację, promocję zdrowia i organizację czasu wolnego, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, specyfiki naszej placówki oraz naszego środowiska lokalnego. Program Profilaktyki podlega ewaluacji (jest modyfikowany) każdego roku szkolnego.

32 Cel główny Programu Profilaktyki:
Kształtowanie osobowości ucznia, który ma poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i świadomy zagrożeń jakie na niego czyhają we współczesnym świecie.

33 Samorząd Uczniowski W szkole działa Samorząd Uczniowski, do którego należą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski działa na podstawie przyjętego przez wszystkich uczniów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. W obecnym roku szkolnym wybory do SU odbyły się w dniu 12 października 2012 roku W tym samym dniu został zatwierdzony nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

34 Rada Rodziców Rada Rodziców działa w szkole na podstawie ustawy o systemie oświaty i Regulaminu Rady Rodziców. Może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

35 Rada Rodziców Rada Rodziców opiniuje:
a) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole, b) wzór jednolitego stroju oraz wprowadzenie (zniesienie) obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju (na wniosek innych organów szkoły),

36 Rada Rodziców Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: a) Program Wychowawczy Szkoły, b) Program Profilaktyki.

37 Rada Rodziców Rada Rodziców opiniuje:
c) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, d) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, e) propozycje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, f) podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, g) propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, h) propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, określonych w rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty sprawie organizacji roku szkolnego.

38 Koncepcja Pracy Szkoły
Szkoła posiada koncepcję pracy na lata

39 Plan Pracy Szkoły Uwzględniając zadania zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły na lata , wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku, propozycje Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego tworzy się Plan Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

40 Regulamin Wycieczek Szkolnych
W szkole wycieczki szkolne są organizowane zgodnie z Regulaminem i zasadami organizowania wycieczek .

41 UWAGA Wszystkie wymienione w prezentacji dokumenty szkolne są do wglądu w sekretariacie szkoły w godzinach

42 Dziękujemy !


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google