Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opr. Zofia Mikonowicz 1. Gorsze traktowanie osób w podeszłym wieku i stereotypowe postrzeganie starości nie jest zjawiskiem nowym, nie jest wynalazkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opr. Zofia Mikonowicz 1. Gorsze traktowanie osób w podeszłym wieku i stereotypowe postrzeganie starości nie jest zjawiskiem nowym, nie jest wynalazkiem."— Zapis prezentacji:

1 Opr. Zofia Mikonowicz 1

2 Gorsze traktowanie osób w podeszłym wieku i stereotypowe postrzeganie starości nie jest zjawiskiem nowym, nie jest wynalazkiem współczesności. Natomiast dopiero niedawno problem ten został uświadomiony w całej jego złożoności i jest rozpatrywany przy użyciu pojęć: ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek. O dyskryminacji osób starszych w Polsce można bez wątpienia mówić wówczas, gdy odmawia się im zaspokojenia jakiejś ważnej potrzeby, a głównym powodem tej odmowy jest ich wiek. 2

3 3 W przypadku rynku pracy jest to mniej więcej 50 lat, natomiast w przypadku dostępu do usług zdrowotnych ta granica wieku jest wyższa (około lat). Takie sytuacje najczęściej dotyczą dw óch potrzeb: pracy i zdrowia. Przy czym, co trzeba podkreślić, granica wieku, powyżej której jest się za starym jest zróżnicowana.

4 Warto zauważyć, że kryterium wieku, inaczej niż inne cechy wspólne danej grupy mogące stanowić przyczynę nierównego traktowania (na przykład płeć czy wyznanie religijne) jest kryterium zmiennym. Każdy z nas siłą rzeczy przechodzi z jednej grupy wiekowej do następnej. Tym samym dyskryminacja wiekowa może dotknąć każdego bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną czy też rasę. 4

5 Dyskryminowanymi ze względu na wiek czuje się 47% Polaków stwierdzając, że osobiście tego doświadczyło. O problemie tym słyszało 34 % pracowników. 13% osób uważa, że o nierównym traktowaniu mówią ci, którzy są słabo wykwalifikowani. Zdaniem 6% ankietowanych dyskryminacja tego typu jest wymysłem mediów. W sondażu* zagłosowało 1637 osób. * Sondaż przeprowadzony przez portal internetowy Wirtualna Polska 5

6 negatywne stereotypy dotyczące starości; kult młodości w polskim społeczeństwie; kryzys etyczny w przypadku zawodów zaufania publicznego (np. w zawodach medycznych); brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców, decydentów i wśród osób świadczących różnorodne usługi osobom starszym; bezrobocie nasilające konkurencję na rynku pracy; niedostatek pieniędzy w gospodarstwach domowych i w polityce społecznej; 6

7 7 nasilenie specyficznych potrzeb w starszym wieku – zdrowotnych, opiekuńczych; procedury dzielenia środków finansowych pomiędzy instytucje polityki społecznej (np. pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia); niskie wykształcenie i osamotnienie ludzi starych; zła organizacja pracy instytucji obsługujących osoby starsze (np. brak kompleksowej opieki geriatrycznej).

8 Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – geneza. Art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja zakazuje dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, co oznacza, że zakaz ten dotyczy również wieku jako przyczyny. Art Kodeksu Pracy* - wprowadzony w oparciu o dyrektywę O równości zatrudnienia (2000/78/WE) stanowi : Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. * Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Tekst jednolity Dz.U Nr 21, poz.94 8

9 9 Kodeks pracy w rozdziale IIa wprowadza cztery zasadnicze pojęcia odnoszące się do dyskryminacji. Są to: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, zachęcanie do dyskryminacji i szykanowanie. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminacja pośrednia występuje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na wiek, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

10 * Art. 18.3a §5 pkt.1 i 2 Kp. 10 Zachęcanie do dyskryminacji to działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Może ono przybierać formę nakłaniania innych pracowników do określonego zachowania wobec danej osoby lub nawet formę gróźb pod adresem innych pracowników i zmuszanie ich do określonego zachowania. Szykanowaniem jest zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika.* W chwili obecnej, rolę ram prawnych na poziomie europejskim w zakresie prawodawstwa zwalczającego nierówne traktowanie pełni, uchwalona w dniu 27 listopada 2000 roku, Dyrektywa Rady Europejskiej ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE).

11 11 Dyskryminacja ze względu na wiek, szczególnie w sferze zatrudnienia, nie dotyczy wyłącznie osób w wieku przedemerytalnym. Niejednokrotnie ma ona miejsce w stosunku do osób młodych. Przykładem negatywnych stereotypów opierających się na kryterium wiekowym jest stwierdzenie, że osoby młode są niedojrzałe, a osoby starsze nie są wystarczająco elastyczne lub nie posiadają zdolności szybkiej adaptacji do nowych sytuacji.

12 12 Są jednak w prawie pracy wyjątki, które uzasadniają w pewnym stopniu zróżnicowane traktowanie pracowników ze względu na ich wiek. Zgodnie z art.18 3b §2 Kp. nie można mówić o dyskryminacji ze względu na wiek, kiedy : niezatrudnienie pracownika z powodu wieku jest uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom, następuje wypowiedzenie warunków pracy dotyczące wymiaru czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca stosuje środki, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na jego wiek lub staż pracy (np. szkolenia dla starszych pracowników, zasady zatrudniania i awansowania, itp.)

13 Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (a zatem dyskryminowany pracownik, jak i kandydat do pracy), ma prawo do wystąpienia do sądu pracy przeciwko pracodawcy z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Może również wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. 13

14 W takim wieku, z taką chorobą, to już nie ma co! 14

15 15 Brak systemowej opieki geriatrycznej (opieki medycznej nad starszymi pacjentami) Brak właściwej diagnozy – dolegliwości starszych pacjentów są lekceważone, postrzegane przez lekarzy jako nieuniknione objawy starzenia się (wiek jako diagnoza). Lekarz nie kieruje pacjenta na dodatkowe badania, co często prowadzi do zaniedbań i niewykrycia wielu poważnych chorób. Odmowa pomocy medycznej – trudności z wezwaniem karetki do osób w podeszłym wieku – zdarza się, że przyjmujący zgłoszenie pyta: Czy jest sens przyjeżdżać?. Odmowa wykonania badania, zabiegu czy operacji ze względu na podeszły wiek. Ograniczenia wiekowe w dostępie do badań profilaktycznych (np. mammografia, kolonoskopia) i programów lekowych.

16 16 Zaniedbania w opiece szpitalnej wobec osób starszych, zwłaszcza mniej sprawnych. Sugerowanie rodzinom że to oni powinni zająć się pielęgnacją swoich bliskich. Utrudniony dostęp do protez i sprzętu rehabilitacyjnego, a także usług z zakresu rehabilitacji. Brak dziennych oddziałów diagnostyczno-leczniczych oraz form opieki domowej w strukturze opieki medycznej nad starszymi pacjentami. Brak procedur załatwiania wielu spraw medycznych – często dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy lekarz przed wydaniem zaświadczenia czy skierowania chce widzieć pacjenta. Nieinformowanie w zrozumiały sposób o zapisywanych lekach i zalecanych badaniach – starsi pacjenci bardzo często nie rozumieją języka medycznego. Za mała, nieczytelna czcionka na ulotkach dołączanych do leków.

17 17 Jak widać, przejawy dyskryminacji ze względu na wiek w sektorze opieki medycznej można wskazać bez większego trudu, niestety trudno je udowodnić. Zazwyczaj ograniczenia wiekowe w dostępie do określonych usług medycznych stosowane są w praktyce, jednak rzadko można znaleźć takie zapisy w umowach zawieranych z NFZ czy innych dokumentach. Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się również w sferze usług finansowych i ubezpieczeń społecznych.

18 18 Co zrobić, aby wiek nie był barierą ale wartością ? Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek powinno prowadzić do wzmacniania pozycji seniorów, do wspierania ich samodzielności i podmiotowości. Konieczne są takie działania, które nie będą wyręczać osób starszych, ale wspierać je w tych wszystkich obszarach, gdzie jest im trochę trudniej, gdzie są gorzej traktowane lub ich potrzeby nie są brane pod uwagę.

19 19

20 20 Do opracowania zaczerpnięto informacje z następujących publikacji: 1. Adam Bodnar – Dyskryminacja ze względu na wiek – regulacje prawne ; 2. Stop dyskryminacji ze względu na wiek – praca zbiorowa pod red. Beaty Tokarz, 2005 r. ; 3. O dyskryminacji ze względu na wiek – praca zbiorowa ; 4. Unijny zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Katarzyna M. Wolska, Biała Podlaska, listopad 2010


Pobierz ppt "Opr. Zofia Mikonowicz 1. Gorsze traktowanie osób w podeszłym wieku i stereotypowe postrzeganie starości nie jest zjawiskiem nowym, nie jest wynalazkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google