Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH, SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH, SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH, SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

2 PROGRAM NARADY: 1.Zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych w świetle kierunków polityki oświatowej państwa i sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 - Pan Mariusz Dobijański, Mazowiecki Wicekurator Oświaty. 2.Narzędzia psychologiczne wykorzystywane w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży - Pani Diana Fecenec, psycholog z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 3.Informacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 - wyniki, wnioski i rekomendacje - Pani Małgorzata Wojtaszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych. 4.Zmiany w prawie oświatowym - Pani Emilia Wojdyła, Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych. 5.Bezpieczeństwo i higiena w przedszkolach, szkołach i placówkach w województwie mazowieckim na podstawie przeprowadzonego monitorowania - Pan Czesław Ziemniak, wizytator Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych. 6.Informacje bieżące - Pani Emilia Wojdyła, Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych.

3 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Ewaluacje zewnętrzne: Ewaluacje całościowe – 137, ewaluacje problemowe – 352 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką – 187, Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów – 128 ewaluacji, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – 37 ewaluacji. W szkołach i placówkach warszawskich i powiatów okołowarszawskich zrealizowano 269 ewaluacji.

4 Ewaluacje zewnętrzne Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji całościoweproblemowełącznie 1.Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego255479 2.Szkoła podstawowa4296138 3.Gimnazjum2484108 4.Liceum ogólnokształcące144559 5.Technikum103141 6.Zasadnicza szkoła zawodowa51722 7.Szkoła specjalna51823 8.Szkoły policealne314 9.Poradnia psychologiczno-pedagogiczna6410 10.Placówka doskonalenia nauczycieli123 11.Placówka oświatowo-wychowawcza2-2 Suma137352489

5 Ewaluacje zewnętrzne

6 Poziom E

7 Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Przedszkole6 3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Szkoła podstawowa 20 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3 Uczniowie są aktywni 1.4 Respektowane są normy społeczne 2.1 Szkoła ma koncepcję pracy 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 3.3 Promowana jest wartość edukacji 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

8 Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Gimnazjum 9 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.4 Respektowane są normy społeczne 2.1 Szkoła ma koncepcję pracy 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Liceum ogólnokształcące 3 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 2 2.1 Placówka ma koncepcję pracy 4.1Funkcjonuje współpraca w zespołach Szkoła policealna 14.2Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Poziom E Razem: 41

9 Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych: 1.Wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianów i osiągnięć uczniów przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia. 2.Koncepcje pracy szkół specjalnych uwzględniają potrzeby uczniów (rozwojowe, socjalne i reedukacyjne, w tym socjoterapeutyczne). Procesy nauczania/uczenia się oraz rewalidacji przebiegają na ogół równolegle z procesami interweniowania w sfery, za które w naturalny sposób odpowiadają rodzice. 3.Oferty edukacyjne szkół uległy w ciągu ostatnich 2-3 lat znaczącym i korzystnym modyfikacjom (więcej i bardziej różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów), głównie na skutek godzin z art. 42 Karty Nauczyciela i realizowania projektów unijnych. 4.Otwarcie się szkół na środowisko i współpracę z różnorodnymi partnerami spowodowało wiele pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu (zrozumienie dla osób niepełnosprawnych, pozycja szkół w środowisku, pomoc szkołom itd.).

10 5.Szkoły podejmują działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania dostosowane do możliwości uczniów. 6.Rodzice, ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania lub sytuację rodzinną, w niewielkim stopniu angażują się w działania szkoły stymulujące rozwój i socjalizację ich dzieci. 7.Warunki lokalowe szkół oraz braki w wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny utrudniają wspieranie możliwości rozwojowych uczniów.

11 Wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno–pedagogicznych: 1.Kadra merytoryczna poradni współdziała przy planowaniu, monitorowaniu procesów edukacyjnych placówek. Ich organizacja nie zawsze ułatwia klientom dostęp do konkretnych specjalistów, w czasie i miejscu dogodnym dla nich. 2.Poradnie rozpowszechniają z różną skutecznością informacje na temat zakresu prowadzonych usług. Nie wszystkie zainteresowane podmioty w środowisku lokalnym posiadają wiedzę o ofercie placówki. 3.Kadra pedagogiczna wzbogaca zawodowe kwalifikacje o nowe specjalności, co umożliwia poradniom poszerzenie oferty usług specjalistycznych.

12 4.Poradnie współpracują z różnymi podmiotami środowiska lokalnego, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy oraz zakres zaspokajanych potrzeb klientów. 5.Placówki skutecznie działają w zakresie wzbogacenia wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Dostosowują rozwiązania architektoniczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (np. winda, poszerzone drzwi, sanitariaty).

13 Ewaluacje Liczba zastrzeżeń zasadnych częściowo zasadnych niezasadnych po terminie Całościowe042 (1)2 Problemowe22 (2)23 RAZEM26 (2)4 (1)5 Zastrzeżenia do raportów z ewaluacji zewnętrznych Zastrzeżenia dotyczyły: - ustalonych poziomów spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań, - zapisów w raportach, wniosków, - spraw proceduralnych.

14 Rok szkolnyLiczba przeprowadzonych ewaluacji 2009/201017 2010/2011135 2011/2012368 2012/2013489 RAZEM1009 Ewaluacje zewnętrzne

15 Poziomy spełniania wymagań

16

17 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013 1.Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 uso przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. 2.Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego. 3.Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. 4.Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach. 5.Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach.

18 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013 6.Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. 7.Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 8.Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.

19 9.Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych – (31) 10.Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przepisami prawa. Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013

20 Wnioski z kontroli planowych: wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa; zatrudnianie w szkołach niepublicznych nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; organizowanie pracy świetlicy z uwzględnieniem liczby uczniów podczas zajęć; nadzorowanie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego; umożliwienie zmiany terminu przeprowadzania kontroli w szczególnie uzasadnionych przypadkach; usprawnienie działania platformy SEO (dostępność narzędzi, terminowe publikacja arkuszy, zgodność informacji w generowanych arkuszach i protokołach kontroli).

21

22

23 Zakres kontroli doraźnych w Wydziale

24 Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych – 1024 (w Wydziale 257 kontroli, 58 zaleceń w 37 szkołach/placówkach)

25 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych: wspomaganie dyrektorów w zakresie planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego, monitorowanie sposobów komunikowania się przedszkola, szkoły, placówki z rodzicami (ustalenia form, dokumentowania spotkań, przekazywania informacji o rozwoju dziecka, rozwiązywania konfliktów i skarg na terenie przedszkola/szkoły), monitorowanie przestrzegania przez dyrektorów przepisów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów klasyfikacyjnych, uwzględnienie w kontrolach planowych tematyki zgodności statutu przedszkola, szkoły, placówki z obowiązującymi przepisami, kontynuowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

26 Ankieta dotycząca wykorzystania środków dydaktycznych dostarczonych do szkół/placówek zakupionych ze środków projektu Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - część III realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich 2004-2006. http://www.efs.men.gov.pl/dodatki/ankieta_sprzet/index.php Termin wypełnienia ankiety do 7 października 2013 r.

27 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH, SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google