Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Środowisko szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE IM. PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU Środowisko szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

2 SPIS TREŚCI Charakterystyka otoczenia szkoły i potencjału środowiska lokalnego, Opis bazy materialnej szkoły, Charakterystyka środowiska szkolnego, Analiza swot szkoły w Sztutowie, Koncepcja rozwoju szkoły.

3 CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA SZKOŁY I POTENCJAŁU LOKALNEGO ŚRODOWISKA
POTENCJAŁ ŚRODOWISKA LOKALNEGO: infrastruktura turystyczna, nowoczesne rolnictwo, zdemontowany system PGRów i bezrobocie. WALORY POŁOŻENIA: pas nadmorski, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Nadleśnictwo Elbląg, Wisła Królewiecka i Zalew Wiślany.

4 CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA SZKOŁY I POTENCJAŁU LOKALNEGO ŚRODOWISKA
INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM: Urząd Gminy, Muzeum Stutthof, Muzeum Zalewu Wiślanego, Parafia p/w Św. Wojciecha z Kołem Caritas, Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej, Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne, Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo, Świetlice Środowiskowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5 BAZA MATERIALNA SZKOŁY
SALE DO NAUKI I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH: 24 sale lekcyjne, dwie nowe pracownie komputerowe, gabinety psychologa i pedagoga szkolnego, gabinety do terapii pedagogicznej, rewalidacji oraz logopedii, biblioteka z centrum multimedialnym.

6 BAZA MATERIALNA SZKOŁY
ZAPLECZE SPORTOWE SZKOŁY: pełnowymiarowa hala gimnastyczna, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjnej, boisko wielofunkcyjne „Orlik”, plac zabaw. ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE I SOCJALNE: stołówka z kuchnią, sklepik szkolny, dwie świetlice szkolne.

7 BAZA MATERIALNA SZKOŁY
PRZEPROWADZONE REMONTY: wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja budynku, wymiana instalacji kanalizacyjnej (bez kanałów), wykonanie remontów generalnych 10 łazienek, malowanie klas i korytarzy, wymiana wykładziny (22 klasy, korytarz, sekretariat). REMONTY W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA: zmiana systemu grzewczego.

8 POTRZEBY W ZAKRESIE POPRAWY BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY
I STOPNIA: Remont kuchni szkolnej, Modernizacja szatni szkolnej, zakup szafek, Wydzielenie szatni dla uczniów najmłodszych, Wymiana wykładziny w salach lekcyjnych – 10, Remont ostatniej łazienki szkolnej, Remont schodów wejściowych do szkoły, Przygotowanie nowego parkingu.

9 POTRZEBY W ZAKRESIE POPRAWY BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY
II STOPNIA: Wymiana instalacji elektrycznej, Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, Wymiana tynków, Wymiana kanalizacji burzowej i instalacji kanalizacyjnej, Położenie nowej wykładziny na wszystkich korytarzach szkolnych, Modernizacja placów i dróg nieutwardzonych, Zakup ziemi i odnowienie zielonej nawierzchni szkoły.

10 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
PLACÓWKI - szkoła podstawowa i gimnazjum. UCZNIOWIE: średnio 411 uczniów, najczęściej w roczniku po dwa oddziały, liczba uczniów w klasach od 13 do 29, wysokie wyniki w nauce, świadectwa z wyróżnieniem uzyskuje około 25% podopiecznych, uprawnieni do egzaminów poprawkowych lub pozostawieni w tej samej klasie – około 9%, sprawiający trudności wychowawcze – 6%.

11 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
KADRA PEDAGOGICZNA: około 40 nauczycieli, posiadanie stopnia awansu zawodowego przez wszystkich, posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przynajmniej dwóch rodzajów zajęć, posiadanie tytułu zawodowego magistra z przygotowaniem pedagogicznym, 17 dyplomowanych, 11 mianowanych, 11 kontraktowych. KADRA NIEPEDAGOGICZNA: 15 pracowników, Pracownicy księgowości, kadr, sekretariatu, woźne, konserwatorzy, pracownicy stołówki.

12 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
KADRA KIEROWNICZA: Dyrektor, zastępca, kierownik świetlicy szkolnej, zastępca dyrektora - wspieranie dyrektora w realizacji zadań związanych z nadzorem pedagogicznym, dyrektor - organizowanie wszystkich aspektów działalności szkoły. Kadra zmotywowana do pracy, przyzwyczajona do podejmowania nowych wyzwań, zmotywowana do wymiany doświadczeń, wspierająca się wzajemnie, o wysokim stopniu identyfikacji z placówką oraz środowiskiem.

13 ANALIZA SWOT ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE SŁABE STRONY
nieliczne tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach Pomorskiego Kuratora Oświaty (2 uczniów), do słabych stron należy również zaliczyć dużą liczebność niektórych klas, liczących uczniów.

14 ANALIZA SWOT ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE MOCNE STRONY
kadra, wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych, udział uczniów w konkursach, aktywność uczniów, stypendyści, działania profilaktyczne, edukacja obywatelska i patriotyczna, działalność ekologiczna, wygląd szkoły, bezpieczeństwo, promocja szkoły, współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

15 ANALIZA SWOT ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE SZANSE
lokalizacja i możliwość jej wykorzystania, zaplecze lokalowe, gospodarcze, sportowe, wdrażanie projektów edukacyjnych.

16 ANALIZA SWOT ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE ZAGROŻENIA
środowisko funkcjonowania, wyjazdy młodych ludzi za granicę, zubożenie społeczeństwa, rozwój różnego rodzaju patologii, niewielka możliwość wyboru kadry pedagogicznej.

17 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
JAKOŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA STANDARTY KSZTAŁCENIA UCZNIÓW: ukierunkowanie szkoły na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego, przekazywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, rozwijanie postawy humanitarnej, dbanie o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, wychowywanie ludzi aktywnych, świadomych i wszechstronnie rozwiniętych, zapewnienie dobrego przygotowania do kontynuowania nauki.

18 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
FORMY REALIZACJI: diagnozowanie uczniów i wdrażanie indywidualizacji nauczania, wspierająca uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywowanie uczniów do udziału w konkursach, wdrażanie nowych i kontynowanie rozpoczętych projektów edukacyjnych, stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, realizowanie programów skierowanych do szkół, kontynuacja edukacji obywatelskiej, patriotycznej, wzrost wykorzystania bazy sportowej szkoły, kontynuacja wymiany polsko – niemieckiej i wymiany ze szkołami polskimi.

19 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
JAKOŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA STANDARTY SZKOŁY „EFEKTYWNYCH NAUCZYCIELI”: umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej, wspieranie nauczycieli w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, zachęcanie nauczycieli do wdrażania nowych metod kształcenia, propagowanie nowoczesnych metod, badanie poszczególnych obszarów pracy szkoły, opisywanie bieżącego stanu, efektywne planowanie, inicjowanie dalszego doskonalenia.

20 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI: integracja środowiska szkolnego, współpraca z rodzicami w aspekcie tworzenia prawa i programów wewnątrzszkolnych, założenie stowarzyszenia wspierającego szkołę, organizacja szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy , utworzenie grup wsparcia dla rodziców uczniów stwarzających problemy wychowawcze, a następnie szkolenia dla rodziców uczniów zdolnych, wykorzystywanie potencjału środowiska lokalnego i otoczenia poprzez dbanie o współpracę ze wszystkimi instytucjami działającymi lokalnie, kontynowanie współpracy z wolontariuszami, wzmocnienie współpracy ze Szkolnym Klubem Sportowym Barkas.

21 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
ROZBUDOWA BAZY DYDAKTYCZNEJ: wyposażanie klas w pomoce multimedialne – rzutniki, laptopy, tablice interaktywne, zakup nowego oprogramowania edukacyjnego, doposażanie pracowni w pomoce naukowe, zakupywanie nowych lektur i programów multimedialnych do biblioteki szkolnej, doposażanie świetlicy w nowe środki dydaktyczne, utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły.

22 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZKOŁY
PROMOCJA SZKOŁY: prezentacja pracy szkoły na konferencjach metodycznych, w literaturze pedagogicznej i specjalistycznej, informowanie o działaniach szkoły, współpraca z Dziennikiem Bałtyckim i innymi lokalnymi mediami, przygotowanie prezentacji PPT dla rodziców, przebudowa strony internetowej szkoły, wprowadzenie dziennika elektronicznego, wydawanie szkolnej gazetki.

23 René Descartes, Kartezjusz
„Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje.” René Descartes, Kartezjusz


Pobierz ppt "Środowisko szkolne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google