Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń niepełnosprawny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń niepełnosprawny"— Zapis prezentacji:

1 Promocja kształcenia integracyjnego dzieci w środowisku lokalnym Beata Biała-Grzędzicka

2 Uczeń niepełnosprawny
szkoła powszechna szkoła specjalna szkoła integracyjna ośrodek szkolno-wychowawczy Kształcenie włączające – zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu kompleksowego systemu kształcenia, wychowania i opieki, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

3 MOŻESZ Pomóc niepełnosprawnym?!!!!

4 Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im
Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Miejsce: Leźno Ilość uczniów: 331 Ilość oddziałów: 17 (w tym 7 oddziałów integracyjnych) Kadra pedagogiczna: 43 nauczycieli Pracownicy obsługi i administracji: 10 Obiekt: 18 sal lekcyjnych w tym 4 sale z zapleczem, szatnie, boisko szkolne, zewnętrzny plac zabaw, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, świetlica szkolna, gabinet rewalidacji, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, gabinet terapeutyczny, biblioteka i czytelnia.

5 CEL INTEGRACJA W EDUKACJI
Promocja kształcenia integracyjnego w środowisku lokalnym Coroczny nabór do klas integracyjnych (ilość chętnych znacznie przekracza ilość miejsc) Kształcenie integracyjne na wysokim poziomie Rozszerzona opieka specjalistyczna Dostosowana baza lokalowa

6 Źródło problemów lęk stereotypy
Obawa przed nieznanym Opór wobec zmian stereotypy Integracja = kształcenie na niskim poziomie Klasa integracyjna to miejsce dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi

7 Obszary działań promujących kształcenie integracyjne
Rozwiązanie problemu Obszary działań promujących kształcenie integracyjne uczniowie rodzice nauczyciele instytucje

8 Zmiany organizacyjne w placówce
Powołanie zespołu ds. kształcenia integracyjnego Planowe doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, WDN) Opracowanie zasad funkcjonowania klas integracyjnych Zmiany w statucie szkoły Zatrudnienie specjalistów Próba dostosowania bazy lokalowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (klasy z zapleczem, środki dydaktyczne) Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych Zmiany w rozkładzie zajęć lekcyjnych Zmiana oznaczania klas (a, nie c) Nadzór pedagogiczny nad klasami integracyjnymi, sprawozdania Praca zespołowa

9 Zespół ds. kształcenia integracyjnego
Delegowanie uprawnień na zespół ds. kształcenia integracyjnego (zasady współpracy, podział ról i zadań) Opracowanie zasad funkcjonowania klas integracyjnych Opracowanie zasad rekrutacji uczniów do klas integracyjnych (świadomy wybór rodziców) Współpraca z instytucjami i innymi szkołami integracyjnymi Planowanie i realizacja działań promujących klasy integracyjne Organizacja konkursów, festynów, prowadzenie działań integrujących Współpraca z samorządem uczniowskim Wymiana doświadczeń, opracowywanie programów autorskich, rehabilitacji, rewalidacji, IPET, zasad dostosowania metod i treści programowych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych

10 Motywowanie pracowników
Narzędzia finansowe Narzędzia pozafinansowe Dofinansowanie udziału nauczycieli w szkoleniach, kursach Dodatek motywacyjny Nagrody pieniężne Wynagrodzenie za nadgodziny (zajęcia nauczania indywidualnego, rewalidacja, rehabilitacja) Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Dbałość o dobre warunki pracy (pomoce, klasy z zapleczem) Pomoc nauczyciela wspomagającego , specjalistów, wsparcie wolontariuszy Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego Wysoki status nauczyciela wspomagającego Realizacja programów autorskich Jasny podział ról i zadań

11 Analiza działań skierowanych do nauczycieli
Motywowanie najlepszych nauczycieli Wdrażanie standardów kształcenia integracyjnego Wysoki poziom kształcenia w klasach integracyjnych Pozytywna opinia dotycząca klas integracyjnych Wzrost statusu nauczyciela klasy integracyjnej

12 Działania skierowane do uczniów
Możliwość tworzenia programów autorskich dla klas integracyjnych Wzbogacenie szkolnego programu profilaktyki oraz programu wychowawczego o tematykę związaną z kształceniem uczniów niepełnosprawnych (obszar „Kształcenie kompetencji społecznych oraz postaw prospołecznych”) Programy wychowawcze realizowane w zespołach klasowych Udział uczniów w zajęciach integracyjnych Udział klas integracyjnych w konkursach Udział uczniów z klas integracyjnych w przedstawieniach szkolnych, apelach, uroczystościach na skalę województwa, kraju i Europy Aktywność uczniów z klas integracyjnych w samorządzie uczniowskim Opieka psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna Realizacja IPET oraz programów rewalidacji indywidualnej

13 V Wojewódzki konkurs klas integracyjnych „Kolędujmy razem”

14 Działania skierowane do rodziców
Mechanizmy komunikacji marketingowej (produkt podstawowy a produkt rozszerzony) Rzetelne przedstawianie idei integracji podczas grupowych spotkań z rodzicami Artykuły dotyczące kształcenia integracyjnego w prasie lokalnej Ulotki dotyczące rekrutacji do klasy I integracyjnej Strona internetowa z artykułami o działalności klas integracyjnych Artykuł na temat stereotypów dotyczących kształcenia integracyjnego Program wychowawczy skierowany na uczniów niepełnosprawnych Organizacja przedstawień dla rodziców Uroczystości szkolne z udziałem uczniów klas integracyjnych Wielki Festyn Rodzinny z udziałem ucz. niepełnosprawnych Informowanie o wynikach uzyskiwanych przez uczniów w konkursach, zewnętrznych sprawdzianach, egzaminach Zasady rekrutacji do klasy integracyjnej, wczesne terminy rekrutacji Indywidualne konsultacje ze szkolnymi specjalistami

15 Współpraca z instytucjami
ppp orzecznictwo szkolenia sp wymiana doświadczeń konkursy p-la akcje informacyjne festyny

16 Analiza podejmowanych działań
Zmiana postaw Wysokie wyniki klasyfikacji w klasach integracyjnych Przestrzeganie zasad rekrutacji dzieci do klas integracyjnych Stała komunikacja szkoły z rodzicami

17 Zalety i wady kształcenia integracyjnego
Wymaga nakładów, elastyczności i otwartości Nie dla wszystkich uczniów zalety Innowacyjność Aspekt wychowawczy Praca zespołowa

18 Integracja w edukacji - plany
2 klasy integracyjne na każdym poziomie Utrzymanie wysokich standardów kształcenia Świetlica dla uczniów niepełnosprawnych Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów niepełnosprawnych Dostosowanie w pełni bazy szkolnej Organizacja konferencji dotyczących integracji Współpraca z uczelniami wyższymi (staże studenckie) Wolontariat

19 Dziękuję Państwu Dziękuję Państwuza Dziękuję za uwagę
Beata Biała-Grzędzicka


Pobierz ppt "Uczeń niepełnosprawny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google