Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury identyfikacji (pozyskiwania) obserwacji z realizacji zasadniczych zamierzeń w CSWLąd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury identyfikacji (pozyskiwania) obserwacji z realizacji zasadniczych zamierzeń w CSWLąd."— Zapis prezentacji:

1 Procedury identyfikacji (pozyskiwania) obserwacji z realizacji zasadniczych zamierzeń w CSWLąd.

2 Wspieranie dowódców w procesie doskonalenia działalności i zdolności podległych im struktur organizacyjnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny poprzez wdrażanie zdobytych doświadczeń i dobrych praktyk. CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ SZ RP

3 DOKUMENTY NORMUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA SWD 1.Rozkaz nr 2/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z r. w sprawie wdrożenia i funkcjonowania SWD w SZ RP. 2.Wytyczne Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP z r. w sprawie organizacji i funkcjonowania SWD w SZ RP. 3.Wytyczne Dowódcy Wojsk Lądowych z r. w sprawie organizacji i funkcjonowania SWD w Wojskach Lądowych. 4.Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń w SZ RP Centrum Doktryn i Szkolenia SZ – Bydgoszcz Rozkaz Nr 40 Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia r. w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych

4 JEDNOLITY PROCES WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ W SZ RP

5 ZASADY FUNKCJONOWANIA SWD W Systemie Wykorzystania Doświadczeń uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne SZ RP, prawo zgłaszania obserwacji mają wszyscy żołnierze i pracownicy wojska. * *pkt Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP 5

6 R-z Komendanta Centrum Nr 33 z dn r. - powołuję Sekcję Wykorzystania Doświadczeń w celu pełnienia funkcji: analitycznej, badawczej i doradczej w zakresie sporządzania obserwacji i sprawozdań z analizy zgłoszonych obserwacji w składzie: Przewodniczący : Szef Sekcji Metodyki Nauczania Zastępca: Kierownik Cyklu Taktyki Członkowie: Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego Kierownik Cyklu Rozpoznania i S.E.R.E. Kierownik Cyklu Prawa Humanitarnego Oficer, młodszy podoficer SMN Odprawy z zakresu działania Sekcji Wykorzystania Doświadczeń w 2013 roku: 21 marzec, 20 czerwiec, 19 wrzesień, 19 grudzień (bud. 22 sala 212 ob. nr 1) FUNKCJONOWANIE SWD w CSWL 6

7 Ponadto: 1.Dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia 2.Komendanci: Ośrodka Szkolenia Podstawowego, Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego, Ośrodka Szkolenia Kierowców, Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wyznaczyli nieetatowych specjalistów Systemu Wykorzystania Doświadczeń z zadaniem: a)identyfikowania obserwacji na bieżąco; b)monitorowania procesu Wykorzystania Doświadczeń; c)upowszechniania wykorzystanych doświadczeń; d)doskonalenia procedur funkcjonowania oraz przedstawianie wniosków i propozycji w tym zakresie; e)współpracy z nieetatową Sekcję Wykorzystania Doświadczeń Centrum. FUNKCJONOWANIE SWD w CSWL 7

8 1.Obserwacje sporządzać każdorazowo: a)po zidentyfikowaniu problemu lub negatywnego zjawiska (zjawisk), wymagających wyeliminowania, poprawy zasadniczych niedociągnięć w ramach Systemu Wykorzystania Doświadczeń, mających wpływ na funkcjonowanie i poziom zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych b)po zakończeniu szkolenia przygotowawczego kontyngentu do misji, zakończonego ćwiczeniem certyfikującym; c)po zidentyfikowaniu problemu powodującego zasadnicze niedociągnięcia, wynikające z realizacji procesu szkolenia Wojsk Lądowych, wymagające wdrożenia działań naprawczych w ramach Systemu; d)po zakończeniu ćwiczenia (w wymiarze narodowym i międzynarodowym); e)podczas realizacji zadań, wynikających z planów i programów rozwoju SZ RP. ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych SYSTEM MELDUNKOWO - SPRAWOZDAWCZY 8

9 2.Przedmiotowe Formularze Zgłoszonych obserwacji przesyłać do odpowiedniej komórki Wykorzystania Doświadczeń, celem jej weryfikacji. 3.Każde takie działanie musi być przekazane w łańcuchu informacji Systemu Wykorzystania Doświadczeń w celu udokumentowania w CBD. 4.W przypadku, gdy rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w Formularzu wykracza poza kompetencje Dowódcy ZT i Oddziałów, pełna dokumentacja konkretnej obserwacji przesyłana jest do WWD DWL. SYSTEM MELDUNKOWO - SPRAWOZDAWCZY 9

10 5.W przypadku, gdy rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w Formularzu wykracza poza kompetencje Dowództwa Wojsk Lądowych pełna dokumentacja konkretnej obserwacji przesyłana jest poprzez CDiSz SZ do Szefa SG WP. 6.Problemy lub negatywne zjawiska mające zasadniczy wpływ na zdolności operacyjne SZ, objęte są Listą Priorytetowych Analiz na dany rok, opracowywaną do 20 grudnia roku poprzedzającego jej wydanie. 7.Listę Priorytetowych Analiz zatwierdza Dowódca właściwy pod względem kompetencyjnym danego szczebla dowodzenia. SYSTEM MELDUNKOWO - SPRAWOZDAWCZY 10

11 FORMULARZ ZGŁOSZENIA OBSERWACJI ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ stopień, imię i nazwisko Nazwiskostopień ImięRSZ Telefon/Fax jawny Telefon kom Mil-Wan Jednostka Wojskowa Data obserwacji: Tytuł: Podanie głównego zaobserwowanego problemu, negatywnego zjawiska lub dobrej praktyki. Rodzaj działalności: Określenie obszaru działalności służbowej, w której doszło do obserwacji, np.: operacja międzynarodowa, ćwiczenie z wojskami, trening sztabowy, zajęcia szkoleniowe, itp. Opis obserwacji: Krótki opis zdarzenia. Podanie zwięzłego opisu zaistniałego problemu, negatywnego zjawiska lub dobrej praktyki. Okoliczności (przyczyny) zdarzenia: Określenie przyczyn zdarzenia wraz z podaniem powodów i okoliczności jakie miały wpływ na jego zaistnienie. Uszczegółowienie obserwacji z podaniem odpowiedzi na pytania wg schematu: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Podsumowanie obserwacji: Zwięzłe i logiczne podsumowanie zaobserwowanych przyczyn i skutków negatywnego zdarzenia lub dobrych praktyk. Propozycja (rekomendacja): Propozycja powinna zawierać, jeśli jest to możliwe, rekomendowane działania naprawcze oraz ich wykonawcę. 11

12 ETAP I – IDENTYFIKACJA OBSERWACJI Pozyskane informacje (dane), odnoszące się do dokonanych spostrzeżeń, są przedstawiane w formularzu zgłaszania obserwacji do nieetatowej Sekcji Wykorzystania Doświadczeń CSWLąd. ZASADY I PROCEDURY WDRAŻANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ W CSWLąd 12

13 ETAP II – ANALIZA Przedstawiciele SWD badają zaobserwowany problem i dokonują jego szczegółowej analizy. Zweryfikowaną obserwację przedstawia się Szefowi Wydziału Dydaktycznego jako propozycję problemu do analizy w ramach Procesu WD w celu zatwierdzenia przez Komendanta Centrum. Po zatwierdzeniu obserwacji przez Komendanta Centrum do dalszego procedowania w ramach SWD specjalista SWD umieszcza ją w CBD jako obserwację zidentyfikowaną. ZASADY I PROCEDURY WDRAŻANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ W CSWLąd 13

14 ETAP III – DZIAŁANIA NAPRAWCZE Zatwierdzony przez Komendanta plan działań naprawczych poprzez Szefa Sekcji Planowania i Programowania zostaje przedstawiony do DWLąd. w celu akceptacji zmian w programach szkolenia. Po zatwierdzeniu propozycji zmian w programach obserwacja staje się doświadczeniem zidentyfikowanym ZASADY I PROCEDURY WDRAŻANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ W CSWLąd 14

15 ETAP IV – WDROŻENIE I MONITOROWANIE Następuje realizacja planu działań naprawczych przez Sekcje Planowania i Programowania. W efekcie jego realizacji specjalista SWD przesyła meldunek do WWD DWLąd. pocztą w sieci MIL-WAN w celu dołączenia go jako załącznik do doświadczenia w CBD ZASADY I PROCEDURY WDRAŻANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ W CSWLąd 15

16 ETAP V – WERYFIKACJA Realizacja czynności kontrolnych w celu określenia skuteczności działań naprawczych (skuteczności nowych programów szkolenia). Pozytywny wynik weryfikacji zamyka proces i powoduje, że doświadczenie zidentyfikowane staje się doświadczeniem wykorzystanym ZASADY I PROCEDURY WDRAŻANIA WNIOSKÓW I DOŚWIADCZEŃ W CSWLąd 16

17 ETAP I IDENTYFIKACJA OBSERWACJI ETAP II ANALIZA ETAP III DZIAŁANIA NAPRAWCZE ETAP IV WDROŻENIE I MONITOROWANIE ETAP V WERYFIKACJA ZDARZENIE Wstępna weryfikacja Postawienie zadań Głównemu Wykonawcy (SPiP) Przygotowanie analizy Organizacja wsparcia Szef WD Szefowie Cykli Komendanci Proces analizy Opisanie: formularz zgłoszenia obserwacji akceptacja Komendanta Centrum Akceptacja przez DOWÓDCĘ WL Realizacja zadań Monitoring Meldunek o realizacji Czynności kontrolne Tak Nie Określenie zasadności ODPOWIEDZIALNI: ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY STRUKTURA SWD DOWÓDCA WL GŁÓWNY WYKONAWCA (SPiP) STRUKTURA SWD OBSERWACJA ZIDENTYFIKOWANA DOŚWIADCZENIE ZIDENTYFIKOWANE DOŚWIADCZENIE WDROŻONE CBD ALGORYTM POSTĘPOWANIA


Pobierz ppt "Procedury identyfikacji (pozyskiwania) obserwacji z realizacji zasadniczych zamierzeń w CSWLąd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google