Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW. Certyfikacja a wizerunek firmy Podstawowe elementy wizerunku firmy: system identyfikacji wizualnej, komunikacja z otoczeniem kultura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CERTYFIKACJA SYSTEMÓW. Certyfikacja a wizerunek firmy Podstawowe elementy wizerunku firmy: system identyfikacji wizualnej, komunikacja z otoczeniem kultura."— Zapis prezentacji:

1 CERTYFIKACJA SYSTEMÓW

2 Certyfikacja a wizerunek firmy Podstawowe elementy wizerunku firmy: system identyfikacji wizualnej, komunikacja z otoczeniem kultura firmy

3 Certyfikacja systemów jest: skutecznym narzędziem budowania wizerunku jedną z metod, która pozwala nie tylko utrzymać już posiadanych klientów, ale także zdobyć nowych, jednocześnie uzyskując zaufanie innych podmiotów w otoczeniu firmy Certyfikacja a wizerunek firmy

4 Co daje certyfikat ? 1.Jest dowodem zaufania, że nasz wyrób, bądź system jest zgodny z określoną normą 2.Otwiera większe możliwości współpracy z innymi przedsiębiorcami 3.Otwiera rynki europejskie, umożliwia eksport 4.Jest wizytówką dla naszej firmy, co za tym idzie doskonałym narzędziem marketingowym 5.Stwarza lepsze pole komunikowania sę z naszymi dostawcami i klientami oraz stronami trzecimi 6.Jest dowodem zaangażowania naczelnego kierownictwa w realizację polityki jakości i zaangażowania w zarządzaniu jakością

5 KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE KORZYŚCI WEWNĘTRZNE związane z - poprawą - redukcją Co daje certyfikat ?

6 Korzyści zewnętrzne wyrób satysfakcjonujący klienta zaufanie klienta stałego zdobycie klienta nowego większa sprzedaż większe zyski Zakup nowych technologii prowadzenie badań większe możliwości Poprawa wizerunku firmy Mniejsza ilość reklamacji Mniej roszczeń z tytułu gwarancji

7 Korzyści wewnętrzne - poprawa Efektywniejsze zarządzanie jakością Lepszy kontakt z klientem Skuteczniejsze planowanie Ujęcie procesowe wszystkich działań związanych z realizacja wymagań klienta Skuteczniejsze zarządzanie zasobami Współpraca z dobrze dobranymi dostawcami Poprawa zdolności do wprowadzenia zmian Poprawa morali załogi

8 kontroli końcowej braków reklamacji, roszczeń gwarancyjnych kosztów produkcji chaotycznych działań w ramach zarządzania Korzyści wewnętrzne - redukcja

9 Terminologia Certyfikacja – działanie niezależnej jednostki organizacyjnej, która wykaże, że odpowiednio oznaczone produkty, metody i usługi zgodne są z określoną normą lub innym normatywnym dokumentem. Akredytacja – procedura w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań. Notyfikacja – zgłoszenie jednostki autoryzowanej przez właściwego ministra ds.. Gospodarki do Komisji Unii Europejskiej; notyfikacja jest ogłaszana w Monitorze Polskim. Certyfikacja jest potwierdzeniem zgodności z wymaganiami, natomiast akredytacja to uznanie kompetencji

10 Certyfikacja dobrowolna dot. systemów zarządzania system zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001:2001 system zarządzania środowiskowego - PN-EN ISO 14001: 2005 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:1999) system zarządzania bezpieczeństwem informacji - PN-I :2005 PN-EN ISO/IEC :2007 system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny HACCP) - PN-EN ISO 22000:2006 system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949:2002 system odpowiedzialności społecznej SA 8000 system zarządzania jakością w lotnictwie EN/AS/JIS 9100/9110/9120 system jakości dostawców na rynek motoryzacyjny QS 9000 systemu zarządzania jakością producentów wyrobów medycznych - PN-EN ISO 13485:2005

11 Certyfikacja dobrowolna dot. wyrobu Certyfikacja na znak bezpieczeństwa "B" - potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Certyfikat na znak jakości "Q" - potwierdza, że wyrób spełnia wymagania zawarte w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i charakteryzowanie się ponadstandardową: jakością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością. Certyfikat na znak ekologiczny EKO- potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań zawartych w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i nie powodowanie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia w trakcie całego życia wyrobu. Certyfikat zgodności z Polską Normą - spełnianie przez wymagań określonych w Polskiej Normie wymienionej w certyfikacie.

12 Certyfikacjadobrowolna certyfikacja na zgodność wyrobów i usług podstawa - krajowe i międzynarodowe normy certyfikacja na zastrzeżony znak PN certyfikacja na zastrzeżony znak B certyfikacja na zastrzeżony znak ekologiczny EKO certyfikacja na znak Q podstawa - polskie normy podstawa - polskie normy w tym polskie normy zharmonizowane z dotyczącymi dany wyrób dyrektywami podstawa – wymagania dot. ochrony środowiska ustalone w polskich normach lub przepisach państwowych Podstawowe kryteria grupowe lub szczegółowe ustalone przez jednostkę certyfikującą Certyfikacja dobrowolna

13 Certyfikacja obowiązująca Znak CE - dotyczy pewnych grup wyrobów, zwłaszcza, jeżeli mogą one stanowić zagrożenia dla zdrowia, mienia czy środowiska - podstawa dyrektywy zawierające wymagania zasadnicze, których spełnienie jest warunkiem wprowadzenia do obrotu. W zależności od dyrektywy producent lub jego upoważniony przedstawiciel może przeprowadzić ocenę zgodności we własnym zakresie lub musi korzystać z pomocy jednostki notyfikowanej Grupa produktówNumer dyrektywy Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w określonym przedziale napięcia ("urządzenia niskiego napięcia") 73/23/EEC (znana też jako "dyrektywa niskonapięciowa" lub dyrektywa LVD) Proste zbiorniki ciśnieniowe87/404/EEC; 90/488/EEC; 93/68/EEC Bezpieczeństwo zabawek88/378/EEC; 93/68/EEC Materiały konstrukcyjne89/106/EEC; 93/68/EEC Kompatybilność elektromagnetyczna89/336/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC; 98/13/EEC Urządzenia mechaniczne98/37/EEC Sprzęt ochrony osobistej89/686/EEC; 93/68/EEC; 93/95/EEC; 96/58/EEC Nie-automatyczne urządzenia ważące90/384/EEC; 93/68/EEC Certyfikacja obowiązującą

14 Polskie jednostki certyfikujące Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Polski Rejestr Statków S.A. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Instytut Spawalnictwa ZETOM-CERT Sp. z o.o. Główny Instytut Górnictwa

15 PCBC S.A. prowadzi działalność w zakresie: organizowania systemu certyfikacji na znaki: B, Q, Eko, Ecolabel, certyfikowania systemów zarządzania (certyfikaty PCBC S.A. i IQNet), certyfikowania wyrobów, oceny zgodności w zakresie 9 dyrektyw, certyfikowania personelu, organizowania szkoleń i doskonalenia kadr w dziedzinie jakości (badania, certyfikacja, akredytacja, systemy zarządzania, TQM), badań wyrobów, certyfikowania gospodarstw ekologicznych. Jako jedyna w Polsce organizacja certyfikująca posiada uprawnienia do certyfikacji Wewnętrznych Systemów Kontroli (WSK) w przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

16 Zagraniczne jednostki certyfikujące DEKRA Intertek Certification Lloyd's Register Quality Assurance BVQI Bureau Veritas Quality International DQS TÜV Nord (TÜV Nord + RW TÜV) TÜV Rheinland TÜV CERT SGS International Certification Service KEMA Quality DNV - Det Norske Veritas BSI Management Systems

17 The International Certification Network (Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących ) zrzesza 37 organizacji certyfikujących z 34 krajów, ponad auditorów i ekspertów, którzy komunikujących się w ponad 30 językach.. Myślimy globalnie

18 Polska jednostka akredytująca Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz.U Nr 204, poz )tekst jednolity - Dz.U Nr 204, poz. 2087

19 Strona formalna Akredytację jednostek certyfikacyjnych przeprowadza się zg. z wymaganiami polskiej normy PN EN 45010:2000 Wymagania ogólne dot. oceny i akredytacji jednostek certyfikujących Kryteria akredytacji: - Jednostki certyfikujące wyroby PN EN 45011: Jednostki certyfikujące systemy PN EN 45012: Jednostki certyfikujące personel PN EN 45013:2000 Akredytację jednostek kontrolujących przeprowadza się zg. z wymaganiami TR 17010:1998 Ogólne wymagania dla jednostek przeprowadzających akredytacje jednostek kontrolujących Kryteria akredytacji - PN EN 45004:1998 Akredytację laboratorium badawczego i pomiarowego przeprowadza się zg. z wymaganiami PN EN 45003:2000 Kryteria akredytacji – PN-ISO/IEC 17025:2001

20 United Kingdom Accreditation Service lider w ustalaniu zasad postępowania dla właściwego działania i monitorowania jednostek certyfikujących Trägergemeinschaft für Akkreditierung ANSI-ASQ National Accreditation Bard dawny RAB Standars Conselin of Canada Zagraniczne jednostki akredytujące

21 Przykłady firm certyfikujących i akredytujących

22 Przykłady nieprawidłowości związanych z informowaniem o posiadaniu certyfikatu 1.Umieszczanie obok znaku certyfikacji informacji wprowadzających w błąd czy też niewłaściwe sformułowania stosowane w reklamach 2.Nieprawidłowe sposoby nanoszenia znaków certyfikacji 3.Prezentowanie znaków będących potwierdzeniem otrzymania certyfikatu systemu zarządzania jako znaków dot. certyfikacji wyrobów

23 Kiedy można się certyfikować? Czynniki warunkujące sukces we wdrożeniu systemu zarządzania : zaangażowanie naczelnego kierownictwa podjęcie decyzji o potrzebie skorzystania z pomocy konsultanta z zewnątrz powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie prac wdrożeniowych /Pełnomocnik?/ konieczność wykorzystania umiejętności wielu pracowników /Grupa robocza/ opracowanie harmonogramu wdrożenia realizacja harmonogramu, opracowanie dokumentacji systemowej wdrożenie dokumentacji systemowej

24 Wybór firmy; złożenie wniosku o certyfikację Proces certyfikacji Nadzór nad certyfikatem Odnowienie certyfikatu Startujemy ….. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych Przeprowadzenie przeglądu zarządzania

25 Terminologia związana z procesem certyfikacji Audit wstępny – wymóg normy ISO Audyt certyfikacyjny - wykorzystuje takie narzędzia jak: wywiady, analizy i obserwacje działania systemu. W trakcie tego procesu ocenimy stopień zgodności opracowania i wdrożenia systemu/ów zarządzania w Organizacji z wymogami norm Audyty sprawdzające/okresowe – maja za zadanie monitorowanie procesu ciągłej poprawy wszystkich wewnętrznych elementów systemu/ów zarządzania. Audyt recertyfikacyjny – potwierdzający ważność certyfikatu

26 Diagram: Przykład pierwszej certyfikacji

27 Diagram: Przykład procedury auditu kontrolnego

28 Droga do certyfikacji w PCBC

29 Certyfikat na zgodność systemu zarządzania przestał być nowością i stał się koniecznością Firmy powinny wdrożyć, utrzymywać i doskonalić systemy zarządzania, jeżeli chcą: być postrzegane jako nowocześnie zarządzane zwracające uwagę na satysfakcję klientów występować w przetargach utrzymać się na coraz trudniejszym rynku europejskim

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CERTYFIKACJA SYSTEMÓW. Certyfikacja a wizerunek firmy Podstawowe elementy wizerunku firmy: system identyfikacji wizualnej, komunikacja z otoczeniem kultura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google