Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CERTYFIKACJA SYSTEMÓW"— Zapis prezentacji:

1 CERTYFIKACJA SYSTEMÓW

2 Certyfikacja a wizerunek firmy
Podstawowe elementy wizerunku firmy: system identyfikacji wizualnej, komunikacja z otoczeniem kultura firmy

3 Certyfikacja a wizerunek firmy
Certyfikacja systemów jest: skutecznym narzędziem budowania wizerunku jedną z metod, która pozwala nie tylko utrzymać już posiadanych klientów, ale także zdobyć nowych, jednocześnie uzyskując zaufanie innych podmiotów w otoczeniu firmy Jest to pewien symbol pozytywnie odbierany przez klientów i inne grupy na rynku. Certyfikat pozwala klientowi lepiej rozumieć wyrób – klient wie, że w firmie zrobiono wszystko co ma gwarantować zgodność z jego wymaganiami. Chociaż wcale nie musi znac zasad certyfikacji systemu zarządzania jakością

4 Co daje certyfikat ? Jest dowodem zaufania, że nasz wyrób, bądź system jest zgodny z określoną normą Otwiera większe możliwości współpracy z innymi przedsiębiorcami Otwiera rynki europejskie, umożliwia eksport Jest wizytówką dla naszej firmy, co za tym idzie doskonałym narzędziem marketingowym Stwarza lepsze pole komunikowania sę z naszymi dostawcami i klientami oraz stronami trzecimi Jest dowodem zaangażowania naczelnego kierownictwa w realizację polityki jakości i zaangażowania w zarządzaniu jakością Zapewnienie lepszej pozycji firmy i jej wyrobów na rynku

5 Co daje certyfikat ? KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE KORZYŚCI WEWNĘTRZNE
związane z - poprawą - redukcją

6 Korzyści zewnętrzne wyrób satysfakcjonujący klienta
zaufanie klienta stałego zdobycie klienta nowego Mniejsza ilość reklamacji Mniej roszczeń z tytułu gwarancji większa sprzedaż większe zyski Poprawa wizerunku firmy Dobrze zidnetykowane wymagania klienta Dobrze prowadzone działania w zakresie ochrony srodowiska Zapewnienie dobrej ochrony informacji w firmie Zgodność z prawem Zaufanie jednostek kontrolujących Zakup nowych technologii prowadzenie badań większe możliwości

7 Korzyści wewnętrzne - poprawa
Efektywniejsze zarządzanie jakością Lepszy kontakt z klientem Skuteczniejsze planowanie Ujęcie procesowe wszystkich działań związanych z realizacja wymagań klienta Skuteczniejsze zarządzanie zasobami Współpraca z dobrze dobranymi dostawcami Poprawa zdolności do wprowadzenia zmian Poprawa morali załogi Skuteczniejsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników, możliwości infrastruktury

8 Korzyści wewnętrzne - redukcja
kontroli końcowej braków reklamacji, roszczeń gwarancyjnych kosztów produkcji chaotycznych działań w ramach zarządzania Dobrze zaplanowana kontrola przebiega w ramach procesów

9 Terminologia Certyfikacja – działanie niezależnej jednostki organizacyjnej, która wykaże, że odpowiednio oznaczone produkty, metody i usługi zgodne są z określoną normą lub innym normatywnym dokumentem. Akredytacja – procedura w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań. Notyfikacja – zgłoszenie jednostki autoryzowanej przez właściwego ministra ds.. Gospodarki do Komisji Unii Europejskiej; notyfikacja jest ogłaszana w Monitorze Polskim. Certyfikacja jest potwierdzeniem zgodności z wymaganiami, natomiast akredytacja to uznanie kompetencji Jednostka akredytacyjna weryfikuje kompetencje jednostki certyfikacyjnej i jej pracowników. Akredytująca władza ocenia jednostkę certyfikacyjną, pod kątem spełnienia warunków z aktualnymi wymogami akredytacji. Weryfikuje czy jednostka certyfikacyjna stosuje się do wymagań. W taki sposób jednostka akredytująca weryfikuje audytorów Aby jednostka akredytowana mogła być notyfikowana musi być wcześniej autoryzację (jest to upowaznienie ministra ds.. Gospodarki do podejmowania dzialań z zakresu oceny zgodności w obszarze obowiązkowym ( dyrektywy UE nowego podejscia) Na określoną zgodność wydany zostaje przedsiębiorstwu dowód w formie certyfikatu Znaki akredytacji są wydawane przez PCA w celu posługiwania się nimi przez akredytowane podmioty dla wykazania statusu posiadanej akredytacji. Znak akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez PCA. Brak znaku akredytacji (lub innego powołania się na akredytację) na dokumencie przedstawiającym wyniki akredytowanej działalności nie daje pewności, że zostały one uzyskane przy spełnieniu wymagań akredytacyjnych. PCA zachęca do stosowania znaków akredytacji z uwagi, iż stanowią one narzędzie w tworzeniu atmosfery zaufania do działalności podmiotów oceniających zgodność zarówno w obszarze regulowanym, jak i dobrowolny

10 Certyfikacja dobrowolna dot. systemów zarządzania
system zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001:2001 system zarządzania środowiskowego - PN-EN ISO 14001: 2005 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:1999) system zarządzania bezpieczeństwem informacji - PN-I :2005 PN-EN ISO/IEC :2007 system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny HACCP) - PN-EN ISO 22000:2006 system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949:2002 system odpowiedzialności społecznej SA 8000 system zarządzania jakością w lotnictwie EN/AS/JIS 9100/9110/9120 system jakości dostawców na rynek motoryzacyjny QS 9000 systemu zarządzania jakością producentów wyrobów medycznych - PN-EN ISO 13485:2005

11 Certyfikacja dobrowolna dot. wyrobu
Certyfikacja na znak bezpieczeństwa "B" - potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Certyfikat na znak jakości "Q" - potwierdza, że wyrób spełnia wymagania zawarte w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i charakteryzowanie się ponadstandardową: jakością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością. Certyfikat na znak ekologiczny EKO- potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań zawartych w kryteriach stanowiących podstawę do wydania certyfikatu i nie powodowanie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia w trakcie całego życia wyrobu. Certyfikat zgodności z Polską Normą - spełnianie przez wymagań określonych w Polskiej Normie wymienionej w certyfikacie.

12 Certyfikacja dobrowolna
certyfikacja na zgodność wyrobów i usług podstawa - krajowe i międzynarodowe normy certyfikacja na zastrzeżony znak PN certyfikacja na zastrzeżony znak B certyfikacja na zastrzeżony znak ekologiczny EKO certyfikacja na znak Q podstawa - polskie normy podstawa - polskie normy w tym polskie normy zharmonizowane z dotyczącymi dany wyrób dyrektywami podstawa – wymagania dot. ochrony środowiska ustalone w polskich normach lub przepisach państwowych Podstawowe kryteria grupowe lub szczegółowe ustalone przez jednostkę certyfikującą

13 Certyfikacja obowiązującą
Certyfikacja obowiązująca Znak „CE’ - dotyczy pewnych grup wyrobów, zwłaszcza, jeżeli mogą one stanowić zagrożenia dla zdrowia, mienia czy środowiska - podstawa dyrektywy zawierające wymagania zasadnicze, których spełnienie jest warunkiem wprowadzenia do obrotu. W zależności od dyrektywy producent lub jego upoważniony przedstawiciel może przeprowadzić ocenę zgodności we własnym zakresie lub musi korzystać z pomocy jednostki notyfikowanej Grupa produktów Numer dyrektywy Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w określonym przedziale napięcia ("urządzenia niskiego napięcia") 73/23/EEC (znana też jako "dyrektywa niskonapięciowa" lub dyrektywa LVD) Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EEC; 90/488/EEC; 93/68/EEC Bezpieczeństwo zabawek 88/378/EEC; 93/68/EEC Materiały konstrukcyjne 89/106/EEC; 93/68/EEC Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC; 98/13/EEC Urządzenia mechaniczne 98/37/EEC Sprzęt ochrony osobistej 89/686/EEC; 93/68/EEC; 93/95/EEC; 96/58/EEC Nie-automatyczne urządzenia ważące 90/384/EEC; 93/68/EEC Europejski system zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu nakłada na producentów i importerów maszyn, urządzeń i elementów bezpieczeństwa obowiązek dostarczania odbiorcom produktów bezpiecznych. Jako produkty bezpieczne rozumiane są te maszyny i elementy bezpieczeństwa, które spełniają normy zharmonizowane z dyrektywami Instytut Spawalnictwa został autoryzowany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, i od 1 maja 2004 r. jest notyfikowany w Unii Europejskiej, jako jednostka działająca w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadcząc usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych. 98/37/WE i wszystkimi innymi dyrektywami nowego podejścia mającymi w danym przypadku zastosowanie, a w szczególności 73/23/EWG (dla sprzętu elektrycznego), 2000/14/WE (hałas) oraz 89/336EWG dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. Oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ujętymi w dyrektywie 98/37/WE producent (bądź importer)

14 Polskie jednostki certyfikujące
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Polski Rejestr Statków S.A. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Instytut Spawalnictwa ZETOM-CERT Sp. z o.o. Główny Instytut Górnictwa

15 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
PCBC S.A. prowadzi działalność w zakresie: organizowania systemu certyfikacji na znaki: B, Q, Eko, Ecolabel, certyfikowania systemów zarządzania (certyfikaty PCBC S.A. i IQNet), certyfikowania wyrobów, oceny zgodności w zakresie 9 dyrektyw, certyfikowania personelu, organizowania szkoleń i doskonalenia kadr w dziedzinie jakości (badania, certyfikacja, akredytacja, systemy zarządzania, TQM), badań wyrobów, certyfikowania gospodarstw ekologicznych. Jako jedyna w Polsce organizacja certyfikująca posiada uprawnienia do certyfikacji Wewnętrznych Systemów Kontroli (WSK) w przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami Od 2003r jednoosobowa spółka Skarbu państwa nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki Centrum jest członkiem międzynarodowych organizacji działających w obszarze badań i certyfikacji miedzy innymi członek IQNet Akredytowana przez PCA notyfikowana przez Komisje Europejską. Pierwsze szkolenia z SZ przy współpracy z BSI DQS

16 Zagraniczne jednostki certyfikujące
DEKRA Intertek Certification Lloyd's Register Quality Assurance BVQI Bureau Veritas Quality International DQS TÜV Nord (TÜV Nord + RW TÜV) TÜV Rheinland TÜV CERT SGS International Certification Service KEMA Quality DNV - Det Norske Veritas BSI Management Systems spółką joint venture, w której skład wchodzi DEKRA AG oraz skandynawska firma Intertek Semko AB, 100%-owa spółka-córka angielsko-kanadyjskiej firm - niemiecka Kema holenderska

17 The International Certification Network
Myślimy globalnie The International Certification Network (Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących ) zrzesza 37 organizacji certyfikujących z 34 krajów, ponad 10 000 auditorów i ekspertów , którzy komunikujących się w ponad 30 językach . . W 1990 roku powołano (europejską zrzeszenie) europäischer Verbund EQNet, które po przyłączeniu się do niej międzynarodowych partnerów zmieniło nazwę na IQNet. Członkostwo w IQNet poprzedzone jest surową procedurą kwalifikacyjną. Wiarygodność członków i wydawanych przez nich certyfikatów weryfikowana jest podczas okresowych ocen, dokonywanych według modelu "The Best Practice Evaluation", który wymaga ciągłego doskonalenia się. Członkowie IQNet zobowiązują się do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących auditowania i certyfikacji, stąd certyfikaty IQNet cieszą się wysokim uznaniem w świecie i stanowią ważny instrument funkcjonowania na międzynarodowym rynku. Działa w oparciu o prawo szwajcarskie

18 Polska jednostka akredytująca
Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz.U Nr 204, poz ) W większości państw będących członkami ISO zostały utworzone jednostki akredytacyjne, których zadaniem jest sprawowanie publicznego nadzoru nad działaniami w zakresie certyfikacji. Maja one różny statut w rożnych krajach ale zawsze nadzorowane są przez instytucje rządzące. PCA nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki PCA. prowadzi działalność akredytującą tylko na terenie PolskiSystem akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji jest dostępny dla wszystkich podmiotów działających w systemie oceny zgodności niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego, dziedziny, w jakiej działają oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji

19 Strona formalna Akredytację jednostek certyfikacyjnych przeprowadza się zg. z wymaganiami polskiej normy PN EN 45010:2000 „Wymagania ogólne dot. oceny i akredytacji jednostek certyfikujących” Kryteria akredytacji: - Jednostki certyfikujące wyroby PN EN 45011:2000 - Jednostki certyfikujące systemy PN EN 45012:2000 - Jednostki certyfikujące personel PN EN 45013:2000 Akredytację jednostek kontrolujących przeprowadza się zg. z wymaganiami TR 17010:1998 „ Ogólne wymagania dla jednostek przeprowadzających akredytacje jednostek kontrolujących” Kryteria akredytacji - PN EN 45004:1998 Akredytację laboratorium badawczego i pomiarowego przeprowadza się zg. z wymaganiami PN EN 45003:2000 Kryteria akredytacji – PN-ISO/IEC 17025:2001 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) (International Organisation for Standardization) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, powołanej do życia w 1947 r. Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) (International Electrotechnical Commission) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, powołanej do życia w 1906 r.

20 Zagraniczne jednostki akredytujące
United Kingdom Accreditation Service lider w ustalaniu zasad postępowania dla właściwego działania i monitorowania jednostek certyfikujących Trägergemeinschaft für Akkreditierung ANSI-ASQ National Accreditation Bard dawny RAB Standars Conselin of Canada

21 Przykłady firm certyfikujących i akredytujących

22 Nieprawidłowe sposoby nanoszenia znaków certyfikacji
Przykłady nieprawidłowości związanych z informowaniem o posiadaniu certyfikatu Umieszczanie obok znaku certyfikacji informacji wprowadzających w błąd czy też niewłaściwe sformułowania stosowane w reklamach Nieprawidłowe sposoby nanoszenia znaków certyfikacji Prezentowanie znaków będących potwierdzeniem otrzymania certyfikatu systemu zarządzania jako znaków dot. certyfikacji wyrobów A Artykuł reklamowy czekolady TERRAVITA „ Czekolada pełnomleczna z całymi orzechami laskowymi otrzymała polski certyfikat „Znak jakości Q”, co oznacza, że jej walory zostały docenione przez konsumenta . Nieprawidłowe jest stwierdzenie sugerujące, że znak jakości Q przyznawany jest w oparciu o badanie zadowolenia konsumentów. B. Zamieszczenie na butelce orenżady Hellena obok znaku jakości Q tekstu „W Polsce najwyższa jakość” co może sugerować, że znak Q poświadcza że dany produkt charakteryzuje się najwyższą jakością , podczas gdy potwierdza on spełnienie odpowiednich wymagań dot. jakości Nie mówiąc już że prezentowanie znaków badacych potwierzeniem otrzymania certyfikatu systemu zarządzania jako znaków dot. certyfikacji wyrobów Niemówiąc już że

23 Kiedy można się certyfikować?
Czynniki warunkujące sukces we wdrożeniu systemu zarządzania : zaangażowanie naczelnego kierownictwa podjęcie decyzji o potrzebie skorzystania z pomocy konsultanta z zewnątrz powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie prac wdrożeniowych /Pełnomocnik?/ konieczność wykorzystania umiejętności wielu pracowników /Grupa robocza/ opracowanie harmonogramu wdrożenia realizacja harmonogramu, opracowanie dokumentacji systemowej wdrożenie dokumentacji systemowej

24 Startujemy ….. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych
Przeprowadzenie przeglądu zarządzania Wybór firmy; złożenie wniosku o certyfikację Proces certyfikacji Nadzór nad certyfikatem Odnowienie certyfikatu

25 Terminologia związana z procesem certyfikacji
Audit wstępny – wymóg normy ISO 14001 Audyt certyfikacyjny - wykorzystuje takie narzędzia jak: wywiady, analizy i obserwacje działania systemu. W trakcie tego procesu ocenimy stopień zgodności opracowania i wdrożenia systemu/ów zarządzania w Organizacji z wymogami norm Audyty sprawdzające/okresowe – maja za zadanie monitorowanie procesu ciągłej poprawy wszystkich wewnętrznych elementów systemu/ów zarządzania. Audyt recertyfikacyjny – potwierdzający ważność certyfikatu

26 Diagram: Przykład pierwszej certyfikacji

27 Diagram: Przykład procedury auditu kontrolnego

28 Droga do certyfikacji w PCBC
Kontaktowanie się Klienta z Biurem może być pisemne, telefoniczne lub bezpośrednie spotkanie. Podczas pierwszego kontaktu Klient otrzymuje informator oraz po złożeniu Wniosku o wycenę procesu certyfikacji , kosztorys procesu certyfikacji. Proces certyfikacji może być poprzedzony jednodniowym spotkaniem organizacyjno - przygotowawczym u Klienta. Dotyczy to Klientów zainteresowanych wprowadzeniem SZ i będących na początku procesu wprowadzania systemu (ów). Podczas spotkania przedstawiciel PCBC S.A. omawia ideę SZ, korzyści wynikające z jego wprowadzenia, zasady przeprowadzania auditów w firmie, procedurę certyfikacji SZ prowadzoną przez Biuro itp. informacje. Spotkanie pozwala na zapoznanie się przedstawiciela Biura z organizacją firmy i dotychczasowymi w niej działaniami związanymi z systemem. Klient, który wprowadził już u siebie system SZ i podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu certyfikacji przez PCBC S.A. przesyła wypełnione i podpisane formularze Kosztorysu i Umowy (dwa egzemplarze) wraz z Księgą (Księgami) Systemu (-ów) Zarządzania i towarzyszącymi procedurami do Biura. Po ocenie dokumentacji pod względem formalnym Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji proponuje skład zespołu auditorów w tym osobę auditora wiodącego. Po uzgodnieniu składu zespołu auditorów z Klientem, może dojść w ustalonym terminie do wizytacji wstępnej. Podczas takiej wizytacji, auditorzy mogą wydać ocenę stopnia przygotowania SZ Klienta do certyfikacji oraz mogą ustalić obszar działalności będący przedmiotem auditu(ów). Po etapie wizytacji wstępnej, czy też bez tego etapu, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie auditu wstępnego (etap nieobowiązkowy - przeprowadzany na życzenie Klienta) lub od razu auditu certyfikującego. Zespół auditorów dokonuje oceny dokumentacji SZ Klienta pod względem formalnym i merytorycznym a następnie przeprowadza ustalony audit. Po każdym z auditów Klient otrzymuje raport zawierający m.in.: opis ewentualnie stwierdzonych niezgodności, uwagi, wnioski itp. Audity u Klienta ubiegającego się o certyfikat SZ są prowadzone i zarządzane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2003 "Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego". Wszystkie audity prowadzone są przez auditorów upoważnionych przez Dyrektora ds. Badań i Certyfikacji. Po audicie certyfikującym auditor wiodący przedstawia jego wyniki zgromadzonym członkom Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania, który na podstawie zebranych materiałów wydaje opinięwnioskując do Dyrektora ds. Badań i Certyfikacji o przyznanie (lub nie) certyfikatu SZ dla firmy. Dyrektor, mając na uwadze ww. opinię: decyduje o wydaniu certyfikatu w pełnym lub ograniczonym zakresie, wstrzymuje decyzję do czasu przeprowadzenia przez Klienta działań korygujących oddala wniosek uzasadniając decyzję. Po podjęciu jednej z ww. decyzji następuje rozliczenie kosztów procesu certyfikacji. Certyfikat zostaje przekazany Klientowi po uregulowaniu przez niego zobowiązań finansowych wobec PCBC S.A. Uwaga 1. Dane Klienta zostają umieszczone w rejestrze Klientów, którzy otrzymali certyfikat systemu (-ów). Rejestr ten jest prowadzony i publikowany przez PCBC S.A., m.in. w kwartalniku "ABC Jakości". Uwaga 2. W procesie certyfikacji i po nim, każdego auditora obowiązuje zasada zachowania pełnej poufności w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w trakcie procesu certyfikacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Uwaga 3 . Prawa i obowiązki PCBC S.A. oraz prawa i obowiązki Klienta są ujęte w formularzu Umowy Nadzór nad certyfikatemW czasie ważności certyfikatu (trzy lata) w ramach prowadzonego nadzoru nad certyfikowanym systemem Klienta, PCBC S.A. przeprowadza standardowo co najmniej jeden audit nadzoru w ciągu roku a w przypadku auditowania WSK, PCBC S. A. zobowiązane jest prawnie do przeprowadzania u Klienta auditów nadzoru co 6 miesięcy. W uzasadnionych okolicznościach, w przypadku wątpliwości, co do przestrzegania przez Klienta warunków certyfikacji, PCBC S.A. może przeprowadzić częściej audity nadzoru niż w terminie pierwotnie określonym. Odnowienie certyfikatu Na ok. trzy miesiące przed upływem ważności certyfikatu Klient może zgłosić chęć odnowienia certyfikatu ponownie wypełniając Wniosek o wycenę procesu certyfikacji . Przygotowany zostanie wtedy kosztorys procesu odnowienia. Jeżeli Klient podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu odnowienia przez PCBC S.A. przesyła wypełnione i podpisane formularze Kosztorysu i Umowy (dwa egzemplarze) wraz z Księgą (Księgami) Systemu (-ów) Zarządzania i towarzyszącymi procedurami do Biura.  Wniosek o wycenę procesu certyfikacji Umowa   WSK i kryteria WSK     Kontaktowanie się Klienta z Biurem może być pisemne, telefoniczne lub bezpośrednie spotkanie. Podczas pierwszego kontaktu Klient otrzymuje informator oraz po złożeniu Wniosku o wycenę procesu certyfikacji , kosztorys procesu certyfikacji. Proces certyfikacji może być poprzedzony jednodniowym spotkaniem organizacyjno - przygotowawczym u Klienta. Dotyczy to Klientów zainteresowanych wprowadzeniem SZ i będących na początku procesu wprowadzania systemu (ów). Podczas spotkania przedstawiciel PCBC S.A. omawia ideę SZ, korzyści wynikające z jego wprowadzenia, zasady przeprowadzania auditów w firmie, procedurę certyfikacji SZ prowadzoną przez Biuro itp. informacje. Spotkanie pozwala na zapoznanie się przedstawiciela Biura z organizacją firmy i dotychczasowymi w niej działaniami związanymi z systemem. Klient, który wprowadził już u siebie system SZ i podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu certyfikacji przez PCBC S.A. przesyła wypełnione i podpisane formularze Kosztorysu i Umowy (dwa egzemplarze) wraz z Księgą (Księgami) Systemu (-ów) Zarządzania i towarzyszącymi procedurami do Biura. Po ocenie dokumentacji pod względem formalnym Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji proponuje skład zespołu auditorów w tym osobę auditora wiodącego. Po uzgodnieniu składu zespołu auditorów z Klientem, może dojść w ustalonym terminie do wizytacji wstępnej. Podczas takiej wizytacji, auditorzy mogą wydać ocenę stopnia przygotowania SZ Klienta do certyfikacji oraz mogą ustalić obszar działalności będący przedmiotem auditu(ów). Po etapie wizytacji wstępnej, czy też bez tego etapu, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie auditu wstępnego (etap nieobowiązkowy - przeprowadzany na życzenie Klienta) lub od razu auditu certyfikującego. Zespół auditorów dokonuje oceny dokumentacji SZ Klienta pod względem formalnym i merytorycznym a następnie przeprowadza ustalony audit. Po każdym z auditów Klient otrzymuje raport zawierający m.in.: opis ewentualnie stwierdzonych niezgodności, uwagi, wnioski itp. Audity u Klienta ubiegającego się o certyfikat SZ są prowadzone i zarządzane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2003 "Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego". Wszystkie audity prowadzone są przez auditorów upoważnionych przez Dyrektora ds. Badań i Certyfikacji. Po audicie certyfikującym auditor wiodący przedstawia jego wyniki zgromadzonym członkom Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania, który na podstawie zebranych materiałów wydaje opinięwnioskując do Dyrektora ds. Badań i Certyfikacji o przyznanie (lub nie) certyfikatu SZ dla firmy. Dyrektor, mając na uwadze ww. opinię:

29 Certyfikat na zgodność systemu zarządzania przestał być nowością i stał się koniecznością
Firmy powinny wdrożyć, utrzymywać i doskonalić systemy zarządzania, jeżeli chcą: być postrzegane jako nowocześnie zarządzane zwracające uwagę na satysfakcję klientów występować w przetargach utrzymać się na coraz trudniejszym rynku europejskim

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CERTYFIKACJA SYSTEMÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google