Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, r.

2 CO JEST DLA NAS WAŻNE? 1 stycznia 2012 r. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. gminy w Polsce mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na: a) a)przejęciu pełnej odpowiedzialności za odpady powstające na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, oraz fakultatywnie także powstające na nieruchomościach niezamieszkanych; b) b)ustaleniu i pobieraniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

3 CO JEST DLA NAS WAŻNE? Do 30 czerwca 2013 r. mieszkaniec może korzystać z usług wykonywanych przez firmę wywozową, z którą ma podpisaną umowę bez konieczności wnoszenia opłaty do gminy. Mieszkaniec odpowiednio wcześniej powinien sprawdzić: a) a)do kiedy jest podpisana umowa; b) b)jaki jest okres jej wypowiedzenia; c) c)odpowiednio wcześniej (z zachowaniem właściwego terminu złożenia wypowiedzenia) wypowiedzieć umowę firmie, która zajmuje się wywozem odpadów, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

4 Gmina od 1 lipca 2013 r. Gmina od 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania, poprzez firmę wywozową, która odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane.

5 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH – dotychczasowe zasady

6 ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła; prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła; całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk; całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk; Sejmik Wojewódzki podzielił obszar Województwa Pomorskiego na regiony, które przyporządkowane zostały do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Hel została przydzielona do Regionu Północnego, dla którego RIPOK znajduje się w CZARNÓWKU i w CHLEWNICY. Sejmik Wojewódzki podzielił obszar Województwa Pomorskiego na regiony, które przyporządkowane zostały do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Hel została przydzielona do Regionu Północnego, dla którego RIPOK znajduje się w CZARNÓWKU i w CHLEWNICY.

7

8 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH – NOWE ZASADY

9 NOWE OBOWIĄZKI GMINY objęcie wszystkich właścicieli zamieszkiwanych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Helu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; wybór firmy wywozowej, która odbierze odpady komunalne; nadzorowanie pracy firm odbierających odpady komunalne od właścicieli Nieruchomości; prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami;

10 NOWE OBOWIĄZKI GMINY stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, oraz wskazanie miejsc prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

11 NOWE OBOWIĄZKI GMINY – PODJĘTE UCHWAŁY W związku z planowanym wprowadzeniem nowych zasad odnośnie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Hel, Rada Miasta podjęła stosowne uchwały: a) a)Uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; b) b)Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; c) c)Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; d) d)Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; e) e)Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; f) f)Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały dostępne są pod adresem

12 NOWE OBOWIĄZKI GMINY – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Teren oczyszczalni ścieków w Helu.

13 Gmina ma za zadanie stworzyć punkt selektywnej zbiórki poszczególnych odpadów:

14 SZKŁO CO WRZUCAMY: szklane butelki; słoiki; szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych. CZEGO NIE WRZUCAMY: CZEGO NIE WRZUCAMY: porcelany; tworzyw sztucznych; luster; termometrów; świetlówek;

15 PAPIER, METALE ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE COWRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma; tekturę, kartony z opakowań, pudła papierowe; puszki po: napojach, piwie, konserwach; drobny złom żelazny, rury, metale kolorowe, kapsle. CZEGO NIE WRZUCAMY: CZEGO NIE WRZUCAMY: zatłuszczonego papieru; kalki; papieru higienicznego; opakowań po mrożonkach.

16 TWORZYWA SZTUCZNE CO WRZUCAMY: plastikowe pojemniki oznaczone symbolem: PET, HDPE, LDPE, PE, PP, plastikowe butelki PET; woreczki po mleku; plastikowe zakrętki. CZEGO NIE WRZUCAMY: CZEGO NIE WRZUCAMY: brudnych naczyń jednorazowych; butelki po olejach, smarach i innych środkach chemicznych; metalowych zakrętek.

17 ODPADY ZIELONE Odpadami zielonymi nazywamy odpady komunalne, które składają się wyłącznie z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni (np.: przydomowych ogródków, parków, zieleńców) i targowisk. Do odpadów zielonych nie zaliczamy odpadów roślinnych z czyszczenia ulic i placów (jak np.: opadłe liście).

18 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Jest to urządzenie, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych. Przykład: pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mikrofalówki.

19 POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA ORAZ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

20 MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, A TAKŻE ZUŻYTE OPONY Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe. Przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

21 ODPADY BUDOWLANE Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek jak np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np.: ziemia z wykopów).

22 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

23 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEFINICJA Przez osobę zamieszkującą daną nieruchomość rozumie się osobę przebywającą na danej nieruchomości. Przyjmuje się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie na danej nieruchomości. Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnymi, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

24 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - OPŁATA

25 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

26 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA Na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu na tle o powierzchni i wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm napis i oznacza się odpowiednim kolorem:

27 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA W okresie do roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w poprzednim slajdzie pod warunkiem oznaczenia ich odpowiednim napisem.

28 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – OPŁATA 25,20 zł. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny to stawka wzrasta dwukrotnie – 25,20 zł.

29 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Helu stosować należy: worki o pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności 1100 litrów - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; pojemniki inne niż worki, o pojemnościach , 240 i 1100 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego lub metal.

30 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW W zamian za wniesioną opłatę firma wywozowa wyłoniona przez gminę odbierze z terenu nieruchomości w wyznaczonych terminach odpady zmieszane i selektywnie zebrane oraz przyjmie pozostałe odpady segregowane w PSZOK

31 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW RODZAJ ODPADU NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY LOKALE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ WIĘCEJ NIŻ CZTERY LOKALE Komunalne odpady zmieszane 2 razy w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu bezpośrednio z nieruchomości Szkło 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK Papier, metale, opakowania wielomateriałowe 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK Tworzywa sztuczne 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK

32 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW Rodzaj odpaduNieruchomości mieszkalne Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do 30 listopada WYSTAWKA/PSZOK Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony maksymalnie 4 opony na 5 lat (maksymalnie 4 opony na 5 lat) 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do 30 listopada WYSTAWKA/PSZOK Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK Ulegające biodegradacji komunalne odpady zielone 1 raz w miesiącu Bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK maksymalnie 1,1 dm3 na rok Odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 1,1 dm3 na rok) za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK

33 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

34 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEFINICJA Właściciel nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: produkcyjna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, edukacyjna a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.

35 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – OPŁATA a) a)za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów - b) b)za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów - c) c)za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

36 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – SELEKTYWNA ZBIÓRKA Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

37 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - OPŁATA Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to stawka wzrasta dwukrotnie: a)za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów – 37,40zł; b)za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów – 74,80 zł; c)za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów – 261,80 zł.

38 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Helu stosować należy: worki o pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności 1100 litrów - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; pojemniki inne niż worki, o pojemnościach , 240 i 1100 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego lub metal.

39 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW W zamian za wniesioną opłatę firma wywozowa wyłoniona przez gminę odbierze z terenu nieruchomości w wyznaczonych terminach odpady zmieszane i selektywnie zebrane oraz przyjmie pozostałe odpady segregowane w PSZOK

40 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Rodzaj odpadu Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne komunalne odpady zmieszane co najmniej 1 raz w miesiącu, maksymalnie 2 razy w tygodniu, w lipcu i sierpniu maksymalnie 3 razy w tygodniu Bezpośrednio z nieruchomości szkło 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK papier, metale, opakowania wielomateriałowe 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK tworzywa sztuczne 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (maksymalnie 4 opony na 5 lat) za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK odpady budowlane i rozbiórkowe 1,1 m 3 na rok (1,1 m 3 na rok) za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK

41 WŁASCICIELE NIERUCHOMOSCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOSĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Przedsiębiorca Wspólnota, mieszkaniec

42 WŁASCICIELE NIERUCHOMOSCI, NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I W CZĘŚCI NIERUCHOMOSCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEFINICJA Właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: produkcyjna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, edukacyjna lub inna.

43 DEKLARACJA

44 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - DEKLARACJA

45 Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Właściciel nieruchomości składa do burmistrza Helu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W imieniu członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych deklaracje składają zarządy tych podmiotów.

46 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI – DEKLARACJA Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz Helu określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych.

47 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEKLARACJA

48 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY– DEKLARACJA

49 PRZYKŁAD DO WYLICZENIA DEKLARACJI: Nieruchomość zamieszkuje rodzina licząca cztery osoby. Rodzina zadeklarowała że odpady będzie segregować w sposób selektywny. 1. Wyliczenie stawki opłaty do punktu G. DEKLARACJI: 4 osoby x 12,60 zł (obniżona stawka) = 50,40 zł/miesięcznie. 4 osoby x 12,60 zł (obniżona stawka) = 50,40 zł/miesięcznie. 2. Wyliczenie pojemności pojemnika na odpady zmieszane: 120 litrów x 4 osoby = 480 litrów/ miesięcznie; Właściciel nieruchomości może wybrać 4 pojemniki 120 litrów lub 2 pojemniki 240 litrów. (Przy wywożeniu 2 razy w miesiącu 2 pojemniki 120 lub 1 pojemnik 240)

50 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEKLARACJA

51 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA 4,4 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej, i placówek oświatowych; 65 litrom na każde 10 m2 powierzchnia sprzedaży w lokalu handlowym; 22 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego (obowiązuje w miesiącach wrzesień-czerwiec); 44 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego w przypadku podawania posiłków na naczyniach jednorazowych (obowiązuje w miesiącach wrzesień-czerwiec); 65 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego (obowiązuje w miesiącach lipiec-sierpień Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów, a łączna pojemność powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżnianie w miesięcznym cyklu odbioru powinna mieć łączną pojemność odpowiadająca co najmniej:

52 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA cd. 130 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego w przypadku podawania posiłków na naczyniach jednorazowych (obowiązuje w miesiącach lipiec-sierpień); 240 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych; 120 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych; 44 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, szpitali oraz innej nieruchomości o podobnej funkcji; 44 litrom na jedno miejsce noclegowe w hotelu, pensjonacie oraz innej nieruchomości o podobnej funkcji; 130 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku; 13 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 grudnia 31 grudnia każdego roku i od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

53 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA Przykład 1: Restauracja : 87 miejsc siedzących w miesiącach lipiec-sierpień OBLICZENIE: OBLICZENIE: 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc 2) Właściciel wybiera wywóz odpadów zmieszanych 3 razy w tygodniu (12 wywozów w miesiącu). 2) Właściciel wybiera wywóz odpadów zmieszanych 3 razy w tygodniu (12 wywozów w miesiącu). 5655:12 = 471 litrów/ wywóz 3) Właściciel wybiera 2 pojemniki 240 litrów/ wywóz. Wywozów w miesiącu jest 12 co odpowiada 24 pojemnikom. 3) Właściciel wybiera 2 pojemniki 240 litrów/ wywóz. Wywozów w miesiącu jest 12 co odpowiada 24 pojemnikom. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 4) 24 pojemniki (240 litrów) X 37,40 zł = 897,60 zł miesięcznie 4) 24 pojemniki (240 litrów) X 37,40 zł = 897,60 zł miesięcznie

54 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA PRZYKŁAD WYLICZENIA Przykład 2: Restauracja : 87 miejsc siedzących w miesiącach lipiec-sierpień OBLICZENIE: OBLICZENIE: 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc 2) Właściciel wybiera wywóz odpadów zmieszanych 1 raz w tygodniu (4 wywozy w miesiącu). 5655:4=1413 litów/1wywóz 3) Właściciel wybiera 1 pojemnik 1100 litrów/ wywóz i 3 pojemniki 110 litrów/ wywóz. Wywozów w miesiącu jest 4, co daje 4 pojemniki 1100 litrów i 12 pojemników 110 litrów WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 4 pojemniki (1100 litrów) x 130,90 zł =523,60 zł 4 pojemniki (1100 litrów) x 130,90 zł =523,60 zł 12 pojemników (110 litrów) x 18,70 zł = 224,40 zł 12 pojemników (110 litrów) x 18,70 zł = 224,40 zł RAZEM: 523,60 zł + 224,40 zł = 748,00 zł miesięcznie

55 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA PORÓWNANIE PRZYKŁADÓW Przykład 1: Przykład 2: ( 3 razy w tygodniu) (1 raz w tygodniu) ( 3 razy w tygodniu) (1 raz w tygodniu) 897,60 zł miesięcznie 748,00zł miesięcznie

56 INFORMACJE Wszystkie przydatne informacje odnośnie nowych zasad utrzymania czystości porządku w gminie można odnaleźć: na stronie internetowej w zakładce selektywna zbiórka odpadów-gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Helu;www.gohel.pl w Budynku Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50; pod numerem telefony (58) ; 6 i 13 kwietnia – Otwarte soboty Urzędu Miasta Helu – wyznaczeni pracownicy pomogą mieszkańcom w wypełnieniu deklaracji.

57 WŁĄCZ SIĘ W SEGREGACJĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google