Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fale i falki w ekonomii. Plan prezentacji Wahania cykliczne w ekonomii Wprowadzenie do analizy falkowej Przykłady zastosowań w ekonomii –Wskaźniki wyprzedzające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fale i falki w ekonomii. Plan prezentacji Wahania cykliczne w ekonomii Wprowadzenie do analizy falkowej Przykłady zastosowań w ekonomii –Wskaźniki wyprzedzające."— Zapis prezentacji:

1 Fale i falki w ekonomii

2 Plan prezentacji Wahania cykliczne w ekonomii Wprowadzenie do analizy falkowej Przykłady zastosowań w ekonomii –Wskaźniki wyprzedzające dla koniunktury i synchronizacja cykli –Badanie zależności w krótkim, średnim i długim okresie oraz parametryzacja odpowiedzi impulsowych –Prognozy falkowe

3 Definicja cyklu koniunkturalnego Klasyczna (tzw. cykl poziomów) Cykl koniunkturalny to rodzaj fluktuacji, obserwowanych w ogólnej działalności gospodarczej narodów, organizujących swą pracę głównie w przedsiębiorstwach, nastawionych na zysk. Cykl składa się z ekspansji […], po niej następuje recesja, kurczenie się działalności gospodarczej, następnie ożywienia przechodzącego w fazę ekspansji kolejnego cyklu (Burns, Mitchell, 1946, Measuring Business Cycles).

4 Definicja cyklu koniunkturalnego Cykle wzrostu (growth cycles, deviation cycles) … wahania gospodarcze przejawiają się nie w spadkach absolutnych wielkości ekonomicznych (głównie dochodu narodowego), lecz w zahamowaniach i przyspieszeniach stopy wzrostu gospodarczego. (Z. Kowalczyk, 1982, Koniunktura gospodarcza)

5 Definicja cyklu koniunkturalnego Cykle poziomów vs. cykle odchyleniowe i cykle kroczące Źródło: Zarnowitz, Ozyildirim 2002

6 Klasyfikacja wahań gospodarczych R = T + S + C + P R – wahania realnych wielkości makroekonomicznych T – trend S – wahania sezonowe C – wahania koniunkturalne P – wahania przypadkowe Przyjmując założenie, że wahania przypadkowe nie występują, mamy: R = T + S + C C = R – (T + S) C = (R – S) – T Aby otrzymać czysty ruch cykliczny należy w wahaniach realnych zlikwidować skutki wahań sezonowych, a następnie wyeliminować wpływ trendu.

7 Rodzaje cykli koniunkturalnych Kryterium długości cyklu (Schumpeter, 1939) Krótkie (cykle Kitchina) 40 -miesięczne 3,5-letnie Średnie Cykle Juglara letnie Cykle Kuznetsa letnie Długie (cykle Kondratiewa) letnie Super długie –letnie Mitchell i Burns (1946): Cykle koniunkturalne mają zmienną długość – od powyżej 1 roku do lat. Obecnie analizuje się wahania do około 8 lat.

8 Cykle Kitchina, Juglara i Kondratiewa Przyczyną występowania cykli Kitchina są zmiany zapasów, a szerzej zmiany w kapitale obrotowym. Na jeden cykl Juglara skladają się 2-3 cykle Kitchina. Przyczyną cykli Juglara są inwestycje w kapitał trwały (zmiany wyposażenia technicznego produkcji). Na jeden cykl Kondratiewa składa się 6 cykli średnich. Przyczyną fal długich (około półwiecznych) są wielkie cykle inwestycyjne infrastruktury ekonomicznej, które wymagają nadzwyczajnych nakładów oraz długiego czasu. Znaczenie odgrywają odkrycia i wynalazki (elektryczność, silnik parowy, komputer).

9 Teoria fal Kondratiewa

10 Piąta fala ? wynalazki (internet, telefonia komórkowa, mikroprocesor) wojna w Iraku gospodarka Chin pieniądz wirtualny globalizacja Czynniki fundamentalne:

11 Inne rodzaje wahań periodycznych Wahania dobowe (notowania giełdowe – wzrost kursu akcji na 0,5 godz. przed końcem sesji) Wahania tygodniowe (efekt poniedziałku, w Japonii i Australii – wtorku) Wahania miesięczne (np. 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy)

12 Porównanie kilku cech klasycznych i współczesnych cykli gospodarczych Cykl klasycznyCykl współczesny cykl czterofazowy: ożywienie, rozkwit, kryzys, depresja cykl dwufazowy: faza wysokiej i faza niskiej aktywności gospodarczej (ożywienie i recesja) punkty zwrotne gwałtowne, ostrepunkty zwrotne łagodne amplitudy faz zbliżone; amplituda cyklu bliska 0 amplituda fazy wzrostowej wyższa; amplituda cyklu dodatnia faza pomyślnej koniunktury 4-6 lat faza spadkowej koniunktury 4-6 lat cykl 8-12 lat ; niska częstotliwość faza pomyślnej koniunktury 2-3 lat faza spadkowej koniunktury 1,5-2 lat cykl 3,5-5 lat ; wysoka częstotliwość intensywność wysokaintensywność niska, malejąca

13 Analiza falkowa jest rodzajem analizy częstotliwościowej, w ramach której dany proces jest reprezentowany jednocześnie w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstości. Analiza ta jest techniką okien, których rozmiar ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od tego, czy analizujemy wahania długo- czy krótkookresowe. Ze względu na swój lokalny charakter analiza falkowa jest narzędziem badania procesów niestacjonarnych. Istota analizy falkowej

14 Typy analiz częstościowych

15 Analiza falkowa (czasowo-skalowa) polega na dekompozycji procesu na składowe, będące przesuniętymi i przeskalowanymi wersjami tzw. falki podstawowej. Rys. 1 Przykłady falek podstawowych

16 Father wavelet (falka skalująca), mother wavelet (falka podstawowa) i... dodersy Pakietowa baza falkowa

17 Analiza za pomocą ciągłej transformaty falkowej (continuous wavelet transform, CWT) –analiza skalogramu, –analiza wzajemnego spektrum falkowego, współczynników koherencji falkowej i falkowych kątów fazowych Analiza za pomocą dyskretnej transformaty falkowej (discrete wavelet transform, DWT) –analiza wielorozdzielcza, –dekompozycja wariancji falkowej, –analiza korelacji falkowych i wzajemny korelacji falkowych, –analiza lokalnych wariancji, korelacji i wzajemnych korelacji falkowych, –analiza z użyciem par falek (falki i jej transformaty Hilberta). Analiza za pomocą ciągło-dyskretnej transformaty falkowej (MODWT) Pakiety falkowe Analiza wielorozdzielcza

18 Dekompozycja falkowa WIG20

19 Przykład 1 Cykle giełdowe vs. cykle koniunktury W badaniu stawia się pytania m.in. o: długość i stabilność w czasie wyprzedzenia czasowego, różnice w badanych zależnościach w przypadku rynków wschodzących i rynków rozwiniętych. Analiza falkowa spektrów dwuwymiarowych oparta na transformacie diadycznej w oszczędny sposób prezentuje informację częstotliwościową charakteryzującą się wysoką rozdzielczością czasową.

20

21

22 Przykład 2 Analiza zmian współczynnika regresji (współczynnika wzmocnienia) wg pasm częstości i parametryzacja odpowiedzi impulsowych Zależność między WIG a S&P500 Modelowanie popytu na samochody

23

24

25

26

27

28 Przykład 3 Prognozowanie z wykorzystaniem falkowej redukcji szumu. Bardzo skuteczne w zastosowaniu do prognozowania popytu a także pewnych zmiennych makroekonomicznych

29

30 Przykład 3 cd. Metody niestacjonarne (A1-A4, C1-C4, D1-D4, F1-F4, G1-G2, I1-I2) dały lepszy wynik dla szeregu z widocznym trendem stochastycznym (Current production) Metody stacjonarne (B1-B4, E1-E4, H1-H2) pozwoliły poprawić prognozę szeregu stacjonarnego (Current stock of finished products) Optymalna wartość stałej wygładzania h wynosi około (jest mniejsza od 1, co oznacza, że spektrum częstości wysokich nie powino być redukowane do 0)


Pobierz ppt "Fale i falki w ekonomii. Plan prezentacji Wahania cykliczne w ekonomii Wprowadzenie do analizy falkowej Przykłady zastosowań w ekonomii –Wskaźniki wyprzedzające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google