Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SOLID Zmiana zasad kwalifikowalności wydatków Szkolenie 4.07.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SOLID Zmiana zasad kwalifikowalności wydatków Szkolenie 4.07.2011."— Zapis prezentacji:

1 1 SOLID Zmiana zasad kwalifikowalności wydatków Szkolenie 4.07.2011

2 2 Kwalifikowalność – podstawy prawne Decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady roku ustanawiająca poszczególne fundusze: - nr 573/2007/WE - dla EFU - nr 575/2007/WE - dla EFPI - nr 2007/435/WE - dla EFI Decyzje Komisji Europejskiej ustanawiające zasady wykonania decyzji ustanawiających poszczególne fundusze - nr 2008/22/WE - dla EFU - nr 2008/458/WE - dla EFPI - nr 2008/457/WE - dla EFI

3 3 Kwalifikowalność – podstawy prawne Ponadto: Dla EFPI - Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca decyzję z dnia 5 marca 2008r. ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady nr 575/2007/WE Dla EFI - Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 2007/435/WE Dla EFU – Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE

4 4 Kwalifikowalność wydatków Wydatek kwalifikowalny w ramach projektu to wydatek spełniający łącznie następujące warunki: jest zgodny z zakresem oraz celami Funduszu, dotyczy działań kwalifikowalnych Funduszu wskazanych w decyzji ustanawiającej Fundusz, jest uzasadniony i niezbędny do realizacji projektu, został poniesiony w bezpośrednim związku z realizacją projektu oraz w okresie kwalifikowalności dla danego projektu,

5 5 Kwalifikowalność wydatków jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz umową, jest zgodny z kategoriami wydatków wynikających z załącznika nr 11 do zmienionych Decyzji nr 2008/456/WE Komisji Europejskiej z dnia 05.03.2008 roku / Decyzji nr 2008/22/WE z dnia 19.12.2007 roku / Decyzji nr 2008/457/WE z dnia 05.03.2008 roku jest zgodny z zasadą należytego zarządzania finansami w szczególności opłacalności oraz efektywności kosztowej, został należycie udokumentowany fakturami VAT lub dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej oraz zarejestrowane w systemie finansowo-księgowym partnera i istnieje możliwość ich identyfikacji i kontroli.

6 6 Okres kwalifikowalności Okres kwalifikowalności dla Programów Rocznych: POCZĄTEK = 1 stycznia roku wskazanego w decyzji o finansowaniu, zatwierdzającej programy roczne państwa członkowskiego KONIEC = 30 czerwca roku N+2, gdzie N oznacza rok wskazany w decyzji o finansowaniu zatwierdzającej program roczny państwa członkowskiego Wyjątek! PR2007 KONIEC = 31 grudnia roku N+2

7 7 Okres kwalifikowalności PR2007 => 01.01.2007 – 31.12.2009 PR2008 => 01.01.2008 – 30.06.2010 PR2009 => 01.01.2009 – 30.06.2011 PR2010 => 01.01.2010 – 30.06.2012 PR2011 => 01.01.2011 – 30.06.2013 PR2012 => 01.01.2012 – 30.06.2014 PR2013 => 01.01.2013 – 30.06.2015

8 8 Kwalifikowalność wydatków NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI (SOUND FINANCIAL MANAGEMENT) Zgodnie z Art. 274 Traktatu ustanawiającego UE Kraje Członkowskie powinny współpracować z Komisją Europejską, aby zapewnić, że środki publiczne są wydatkowane w zgodzie z zasadą należytego zarządzania finansami Koncepcja należytego zarządzania finansami = oszczędność + wydajność + skuteczność (economy + efficiency + effectiveness)

9 9 Kwalifikowalność wydatków NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI = 3 x E Economy = zasoby, które instytucja zużywa do wykonywania swoich zadań udostępniane są w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz po najkorzystniejszej cenie Efficiency = instytucja dąży do osiągnięcia jak najlepszego związku pomiędzy zaangażowanymi zasobami a osiągniętymi rezultatami Effectivenes = instytucja osiąga wyznaczone cele oraz zaplanowane rezultaty

10 10 Kwalifikowalność wydatków ZASADA NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI A USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art.44 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

11 11 Kategorie wydatków Kategorie wydatków: Bezpośrednie – wydatki, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu Pośrednie – wydatki, które w sposób pośredni wiążą się z realizacją projektu – dotyczą ogólnie działalności instytucji i nie mogą być jednoznacznie przypisane do projektu

12 12 Kategorie wydatków Kategorie wydatków bezpośrednich Koszty personelu Koszty podróży i utrzymania Sprzęt i urządzenia Nieruchomości Towary konsumpcyjne, zaopatrzenie i usługi ogólne Podwykonawstwo Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów związanych ze współfinansoweniem unijnym Wynagrodzenia ekspertów Szczegółowe wydatki związane z grupami docelowymi – EFU, EFPI oraz EFI (Po zmianie nie istnieje już kategoria Koszty pokryte przez dochód przeznaczony na określony cel dotycząca wyłącznie instytucji publicznych)

13 13 Kategorie wydatków Koszty personelu Zniesienie podziału na personel pełniący kluczową i wspierającą rolę Uproszczenie zasad rozliczania personelu instytucji publicznych – możliwość oddelegowania pracownika bez zatrudniania innego na jego miejsce Brak obowiązku wskazywania nazwisk osób w Szacunkowym budżecie projektu

14 14 Kategorie wydatków Koszty personelu Koszty personelu oddelegowanego do projektu odpowiadające płacom realnym powiększonym o składki na zabezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe są kwalifikowalne, pod warunkiem, że odpowiadają polityce zwyczajowo stosowanej przez beneficjenta w zakresie wynagrodzeń. W przypadku organizacji międzynarodowych kwalifikowalne koszty personelu mogą obejmować świadczenia na pokrycie ustawowych zobowiązań i uprawnień w zakresie wynagrodzenia.

15 15 Kategorie wydatków Koszty personelu Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu organów publicznych stanowią koszty kwalifikowalne w stopniu, w jakim są związane z kosztami zadań, które nie byłyby realizowane przez dany organ publiczny, gdyby nie przystąpiono do realizacji danego projektu; personel ten musi być oddelegowany lub przydzielony do realizacji projektu na mocy pisemnej decyzji beneficjenta końcowego. Koszty personelu muszą być szczegółowo określone w planie budżetowym, z podaniem stanowisk i liczby personelu.

16 16 Kategorie wydatków Koszty podróży i utrzymania Brak podziału na różne kategorie osób zatrudnionych w projecie (kwalifikowalne są koszty podróży dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach projektu, o ile ich podróże są niezbędne) Nie ma obowiązku zachowywania kart pokładowych. Podróże można także dokumentować inaczej.

17 17 Kategorie wydatków Sprzęt i urządzenia Zakup: Jeżeli zakup sprzętu odbywa się w trakcie trwania projektu, w budżecie należy wskazać, czy finansowanie obejmuje pełen koszt, czy jedynie tę część amortyzacji sprzętu, która odpowiada okresowi użycia na potrzeby projektu oraz stawce rzeczywistego zużycia w ramach projektu. W drugim przypadku obliczeń dokonuje się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

18 18 Kategorie wydatków Sprzęt i urządzenia W przypadku poszczególnych elementów, których koszt jest niższy niż 20 000 EUR, kwalifikowalny jest całkowity koszt nabycia, pod warunkiem że sprzęt jest zakupiony przed trzema ostatnimi miesiącami projektu. Poszczególne elementy, których koszt jest równy lub wyższy niż 20 000 EUR, kwalifikowalne są jedynie w oparciu o koszty amortyzacji.

19 19 Kategorie wydatków Nieruchomości W ramach EFI nadal nie jest możliwe finansowanie budowy, modernizacji/renowacji budynku Zmiany dotyczą tylko EFU i EFPI: EFU: Nieruchomość nie musi być używana w celach projektu przez okres minimum 5 lat po zakończeniu jego realizacji (w ramach Funduszu na rzecz Powrotów Imigrantów warunek został zachowany).

20 20 Kategorie wydatków Nieruchomości EFU i EFPI: Pełen koszt prac remontowych, modernizacji lub renowacji jest kwalifikowalny do maksymalnej wartości 100 000 EUR. 3 Fundusze: biura wykorzystywane dla celów zarządzania projektem to koszt pośredni

21 21 Kategorie wydatków Podwykonawstwo Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że beneficjenci końcowi muszą posiadać możliwość samodzielnego zarządzania projektem. Kwota odpowiadająca zadaniom podzlecanym w ramach projektu musi zostać wyraźnie wskazana w umowie o dotację Przekroczenie kwoty grozi uznaniem wydatków za niekwalifikowalne (Zrezygnowano z limitu 40% kosztów bezpośrednich!)

22 22 Kategorie wydatków Towary konsumpcyjne, zaopatrzenie i usługi ogólne - bez zmian Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów związanych ze współfinansowaniem unijnym – bez zmian Wynagrodzenia ekspertów – bez zmian

23 23 Szczególne wydatki związane z grupami docelowymi – nowa pozycja w EFI Na potrzeby pomocowe zakupy dokonane przez beneficjenta końcowego dla obywateli państw trzecich objętych Funduszem zgodnie z aktem podstawowym oraz zwrot przez beneficjenta końcowego kosztów poniesionych przez tych obywateli są kwalifikowalne pod następującymi warunkami: a) beneficjent końcowy przechowuje wymagane informacje oraz dowody na to, że obywatele państw trzecich otrzymujący wsparcie są objęci Funduszem zgodnie z aktem podstawowym, przez okres wymagany na podstawie art. 41 aktu podstawowego; b) beneficjent końcowy przechowuje dowody udzielenia wsparcia (takie jak faktury i rachunki) obywatelom państw trzecich przez okres określony w art. 41 aktu podstawowego. Kategorie wydatków

24 24 Kategorie wydatków cd. Szczególne wydatki związane z grupami docelowymi W przypadku działań wymagających obecności osób objętych Funduszem (np. szkolenie) można wypłacać niewielkie zachęty finansowe jako wsparcie uzupełniające, pod warunkiem, że nie przekroczą one w sumie 25 000 EUR na projekt i że są rozdzielane na osobę w ramach każdego organizowanego wydarzenia, szkolenia itp. Beneficjent końcowy zachowuje listę osób, czasu i daty dokonania płatności i zapewnia odpowiednie działania w celu uniknięcia podwójnego finansowania lub niewłaściwego wykorzystania funduszy.

25 25 Kategorie wydatków cd. Szczególne wydatki związane z grupami docelowymi - EFPI Środki pomocowe otrzymane po powrocie do kraju trzeciego, takie jak szkolenia i pomoc w znalezieniu zatrudnienia, krótkoterminowe środki potrzebne w procesie reintegracji oraz pomoc udzielana po powrocie, opisane odpowiednio w art. 5 ust. 5, 8 i 9 aktu podstawowego, nie mogą być stosowane przez dłużej niż 12 miesięcy od powrotu obywatela kraju trzeciego.

26 26 Kategorie wydatków Koszty pośrednie Rozliczane ryczałtowo Nie ma listy kosztów pośrednich. Beneficjent sam decyduje, które koszty rozlicza w ramach kosztów pośrednich. Z Decyzji usunięto zapisy, które koszty są rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Nie ma konieczności stosowania wskaźników Kwalifikowalne koszty pośrednie działania to koszty, które –nie mogą zostać uznane za koszty specyficzne działania, związane bezpośrednio z jego realizacją.

27 Kategorie wydatków Koszty pośrednie poniesione podczas realizacji działania mogą się kwalifikować do finansowania na podstawie ryczałtu ustalonego w wysokości co najwyżej 7 % kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich. Organizacje otrzymujące dotacje na działalność z budżetu Unii nie mogą włączyć kosztów pośrednich do swojego planu budżetowego. (Zmiana – podmioty otrzymujące grant operacyjny z Państw Członkowskich mogą rozliczać koszty pośrednie w projekcie)

28 28 Kategorie wydatków Koszty pokryte przez dochód przeznaczony na określony cel – kategoria usunięta

29 29 Dane kontaktowe Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A 02-517 Warszawa Anna Zmysłowska tel. 022 542 84 53, anna.zmyslowska@wwpe.gov.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "1 SOLID Zmiana zasad kwalifikowalności wydatków Szkolenie 4.07.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google