Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zielona Góra, 21.09.2009 r.

2 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA stan obecny i prognoza Wyszczególnienie 2008 r.2035 r. Ludność1008962963566 Współczynnik dzietności ogólnej1,401,50 Przyrost naturalnydodatni (1,76)ujemny Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stałyujemne (-0,22)ujemne Saldo migracji zagranicznych na pobyt stałyujemne (-0,46)dodatnie Przeciętne trwanie życiamężczyźni 70,5 lat kobiety 79,3 lat mężczyźni 76,8 lat kobiety 83,2 lata Współczynniki w przeliczeniu na 1000 ludności

3 ZMIANA STRUKTURY EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU LUDNOŚCI Z 19,7% w 2008 r. do 15,9% w 2035 r. zmniejszy się udział dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności województwa, o 16,4% zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), z 14,4% w 2008 r. do 26,5% w 2035 r. wzrośnie udział osób w wieku 60/65 lat i więcej. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 ZMIANA STANU GRUP WIEKU W 2020 r. (wzrost/spadek do 2008 r.) Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2008. Pomiędzy 2008 r. i 2020r. największy ubytek ludności będziemy obserwować w grupach wieku 20-24 lata (o 39,0%) i 50-54 lata (o 32,8%). Liczba ludności w przedziałach 15-29 lat i 50-59 lat zmniejszy się łącznie o 125,5 tys. osób. Największy przyrost ludności odnotujemy w grupach wieku 35-39 lat, 40-44 lata oraz 60-64 lata (odpowiednio o: 32,7%, 33,8%, 46,2%).

5 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU spadek liczby ludnościspadek liczby osób aktywnych ekonomicznie starzenie się społeczeństwawzrost ludności w wieku emerytalnym Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS KONSEKWENCJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

6 K S Z T A Ł C E N I E U S T A W I C Z N E Kształcenie formalne odbywa się w systemie szkolnym (formalnym); w szkołach dla dorosłych, od podstawowych po szkoły wyższe; prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, dyplomem ukończenia szkoły Kształcenie pozaformalne odbywa się poza systemem szkolnym (formalnym); nie powoduje zmiany w poziomie wykształcenia; są to min. kursy, szkolenia, seminaria, wykłady, a także kształcenie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych Kształcenie nieformalne (samokształcenie) jest to samodzielne, trwające przez całe życie uczenie się (proces niezorganizowany i niesystematyczny) w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności

7 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 13,9 tys. osób kontynuowało naukę w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2008/2009 (o 17,6% więcej niż w roku 2000/2001) o ok. 70% wzrosła liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących (5,3 tys. w roku 2008/2009) o 2,3 tys. osób zmniejszyła się liczba dorosłych uczęszczających do szkół technicznych (3,2 tys. osób w roku 2000/2001; 1,0 tys. osób w roku 2008/2009) 51,4% ogółu kontynuujących naukę dorosłych kształciło się w szkołach policealnych (o 46,3% więcej niż w roku 2000/2001) absolwenci z roku 2007/2008 – 1,3 tys. osób w liceach ogólnokształcących i 1,4 tys. osób w szkołach policealnych najczęściej wybierane kierunki kształcenia: inżynieryjno-techniczny, rolniczy, ekonomiczno-administracyjny i informatyczny

8 STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG SYSTEMÓW STUDIÓW I TYPU SZKÓŁ TYPY SZKÓŁOGÓŁEM Systemy studiów stacjonarne a niestacjonarne b OGÓŁEM 2000/2001285561221816338 2007/2008297191572813991 2008/2009275691475112818 Uniwersytety16744103146430 Wyższe szkoły ekonomiczne105987972 Wyższe szkoły zawodowe976643505416 W tym KOBIETY OGÓŁEM2000/20011672271629560 2007/20081706390747989 2008/20091548281787304 Uniwersytety855153433208 Wyższe szkoły ekonomiczne68659627 Wyższe szkoły zawodowe624527763469 a, b W przypadku studentów w roku 2000/2001 dane dotyczą studiów: a - dziennych, b - wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Ź r ó d ł o: GUS

9 STUDENCI WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

10 SZKOŁY WYŻSZE, STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE zmniejszyła się liczba studentów – 27,6 tys. osób studiowało w roku akademickim 2008/2009 (o 2,0 tys. mniej niż w poprzednim roku i 7,0 tys. mniej niż w roku 2004/2005 – 34,7 tys. osób) maleje udział kobiet w grupie studiujących – 56,2% ogółu studiujących w roku 2008/2009 wobec 58,6% w roku 2000/2001 53,5% wszystkich studentów w roku 2008/2009 wybrało studia stacjonarne 6,9 tys. osób ukończyło studia wyższe (absolwenci z roku 2007/2008) – 35,6% nauki społeczne, ekonomię i prawo, 20,9% kształcenie, 15,1% nauki humanistyczne i sztukę, 8,1% technikę, przemysł i budownictwo 1,5 tys. osób odbyło studia podyplomowe w roku 2008/2009 104 osoby uczestniczyły w studiach doktoranckich, w tym 31 osób posiadało otwarty przewód doktorski; kobiety stanowiły 36,5% ogółu uczestników studiów doktoranckich

11 OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Wyszczególnienie Ogółem Osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie kształcenia Osoby nie- uczestniczące w żadnej formie kształcenia razem uczestniczące w kształceniu a formalnym poza- formalnym nie- formalnym w % OGÓŁEM100,035,85,518,625,464,2 Mężczyźni49,335,44,818,224,864,6 Kobiety50,736,26,218,926,063,8 a Dane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009.

12 OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM I MIEJSCA ZAMIESZKANIA (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Uczestniczący w kształceniu: Źródło: opracowanie własne na podstawie Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009.

13 OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ WIEKU (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Wyszczególnienie Ogółem Osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie kształcenia Osoby nie- uczestniczące w żadnej formie kształcenia razem uczestniczące w kształceniu a formalnym poza- formalnym nie- formalnym w % OGÓŁEM100,035,85,518,625,464,2 25-2914,950,318,126,632,249,7 30-3413,544,48,125,430,455,6 35-3911,642,76,424,929,557,3 40-4411,938,34,620,826,861,7 45-4914,233,92,018,024,366,1 50-5414,528,30,913,421,871,7 55-5912,322,30,28,618,577,7 60-647,116,0-3,514,784,0 a Dane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009.

14 OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ POZIOMU UKOŃCZONEGO WYKSZTAŁCENIA (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009. %

15 OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM a I STATUSU NA RYNKU PRACY (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Uczestniczący w kształceniu:% a Dane nie sumują się, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009.

16 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI DO KURSÓW WEDŁUG PŁCI I WIEKU UCZESTNIKÓW KURSÓW Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 r. GUS, Warszawa 2007.

17 PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW WEDŁUG POWIATÓW W 2008 R. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

18 PROCENT POPULACJI W WIEKU 25-64 LATA UCZESTNICZĄCEJ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2008 R. Ź r ó d ł o: Eurostat. 1,4-3,13,1-6,36,3-8,513,9-32,48,5-13,9 Na podobnym poziomie jak w Polsce kształtuje się udział dorosłych podejmujących dokształcanie m.in. na Litwie, w Portugalii oraz w Słowacji. Zdecydowanie więcej osób w wieku 25-64 lata dokształca się m.in. w Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, w Holandii, Słowenii czy w Austrii.

19 UDZIAŁ OSÓB W WIEKU 25-64 LATA UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM (z wyłączeniem samokształcenia) % *W 2002 r. Ź r ó d ł o: Eurostat.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ w w w. s t a t. g o v. p l


Pobierz ppt "Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google