Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grazyna Dykowska GUS1 Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia Grażyna Dykowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grazyna Dykowska GUS1 Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia Grażyna Dykowska."— Zapis prezentacji:

1 Grazyna Dykowska GUS1 Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia Grażyna Dykowska

2 Grazyna Dykowska GUS2 Ustawa z sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Wśród publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministrów wyróżnia się zakłady podlegające szczególnej regulacji. Do zakładów opieki zdrowotnej podlegających szczególnej regulacji należą zakłady, dla których organem tworzącym jest: Wśród publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministrów wyróżnia się zakłady podlegające szczególnej regulacji. Do zakładów opieki zdrowotnej podlegających szczególnej regulacji należą zakłady, dla których organem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Sprawiedliwości, co wynika z art. 69-70 ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408).

3 Grazyna Dykowska GUS3 ZOZ podlegające szczególnej regulacji wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra zdrowia Zakłady te podlegają wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra zdrowia (art.12, ust.4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Będąc samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podlegają także wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

4 Grazyna Dykowska GUS4 Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej (art.36, ust.1 ustawy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U.91.91.408 z późn.zm.).

5 Grazyna Dykowska GUS5 Szpital kliniczny jest zakładem opieki zdrowotnej, który został utworzony w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia i udziela świadczeń zdrowotnych osobom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu oraz (art.1, ust.2 w związku z art.2, ust.5 ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.).

6 Grazyna Dykowska GUS6 Szpitale kliniczne podlegają wpisowi do rejestru zakładów prowadzonego przez Ministra Zdrowia (art.12, ust.4 ustawy). Szpitale te podlegają także wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowego Rejestru Sądowego

7 Grazyna Dykowska GUS7 Zgodnie z art.8, ust.1. ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408) minister lub centralny organ administracji rządowej może tworzyć zakłady opieki zdrowotnej, które są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Obecnie zakłady opieki zdrowotnej podlegające urzędom centralnym tworzą i nadzorują: Minister Zdrowia Minister Sprawiedliwości Minister Obrony Narodowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Infrastruktury Zakłady te na podstawie art. 12.ust.4 ustawy podlegają rejestracji w rejestrze zakładów prowadzonym przez Ministra Zdrowia

8 Grazyna Dykowska GUS8 Szpital jest zakładem opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu (art.2, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 30.VIII.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408). Każdy szpital będący zakładem opieki zdrowotnej musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Szpitale publiczne utworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego podlegają wpisowi do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę, według miejsca siedziby szpitala. rejestru zakładów opieki zdrowotnej

9 Grazyna Dykowska GUS9 Szpitale publiczne utworzone przez: Szpitale publiczne utworzone przez: ministrów oraz centralne organy administracji rządowej oraz państwową uczelnię medyczną lub do rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia.

10 Grazyna Dykowska GUS10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

11 Grazyna Dykowska GUS11 nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej kodami resortowymi, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej rejestrem.

12 Grazyna Dykowska GUS12 Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ 0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego 0020 Punkt felczerski 0030 Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 0034 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej 0041 Gabinet medycyny szkolnej 0050 Punkt szczepień 0060 Gabinet zabiegowy

13 Grazyna Dykowska GUS13 Poradnie specjalistyczne Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 1000 Poradnia chorób wewnętrznych 1008 Poradnia chorób metabolicznych 1010 Poradnia alergologiczna 1012 Poradnia alergii pokarmowych 1014 Poradnia alergii oddechowych 1016 Poradnia alergii skórnych 1020 Poradnia diabetologiczna 1030 Poradnia endokrynologiczna 1032 Poradnia endokrynologiczno- ginekologiczna 1034 Poradnia andrologiczna 1036 Poradnia leczenia niepłodności

14 Grazyna Dykowska GUS14 cd 1038 Poradnia schorzeń tarczycy 1060 Poradnia geriatryczna 1100 Poradnia kardiologiczna 1160 Poradnia medycyny pracy 1180 Poradnia medycyny paliatywnej

15 Grazyna Dykowska GUS15 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej 2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 2140 Zespół długoterminowej opieki domowej 2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa 2146 Zespół rehabilitacji domowej 2150 Zespół domowego leczenia tlenem 2180 Hospicja domowe 2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej 2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej 2202 Geriatryczny zespół opieki domowej 2204 Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego 2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej

16 Grazyna Dykowska GUS16 Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 2701 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

17 Grazyna Dykowska GUS17 2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2722 Hostel dla osób psychicznie chorych 2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu 2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

18 Grazyna Dykowska GUS18 3. Opieka doraźna 3010 Ambulatorium ogólne 3011 Ambulatorium pediatryczne 3012 Ambulatorium chirurgiczne 3014 Ambulatorium kardiologiczne 3016 Ambulatorium okulistyczne 3040 Ambulatorium stomatologiczne

19 Grazyna Dykowska GUS19 3110 Zespół wyjazdowy ogólny 3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W 3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R 3116 Zespół wyjazdowy kardiologiczny K 3118 Zespół wyjazdowy neonatologiczny N 3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe 3200 Zespół lotnictwa sanitarnego 3210 Lotnicze pogotowie ratunkowe 3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza 3300 Szpitalny oddział ratunkowy

20 Grazyna Dykowska GUS20 Oddziały szpitalne Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 4000 Oddział chorób wewnętrznych 4008 Oddział chorób metabolicznych 4010 Oddział alergologiczny 4020 Oddział diabetologiczny 4030 Oddział endokrynologiczny 4050 Oddział gastroenterologiczny

21 Grazyna Dykowska GUS21 cd 4080 Oddział immunologii klinicznej 4100 Oddział kardiologiczny 4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 4120 Oddział angiologiczny 4130 Oddział nefrologiczny 4132 Stacja dializ 4140 Oddział medycyny nuklearnej 4170 Oddział dla przewlekle chorych 4180 Oddział medycyny paliatywnej 4200 Oddział dermatologiczny 4220 Oddział neurologiczny 4240 Oddział onkologiczny

22 Grazyna Dykowska GUS22 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 4264 Oddział intensywnej terapii 4266 Dział anestezjologii 4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc 4272 Oddział pulmonologii 4274 Oddział gruźlicy 4280 Oddział reumatologiczny 4300 Oddział rehabilitacyjny 4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu 4304 Oddział paraplegii i tetraplegii 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej 4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 4340 Oddział chorób zakaźnych

23 Grazyna Dykowska GUS23 Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 4700 Oddział psychiatryczny (ogólny) 4701 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 4703 Oddział psychiatryczny dla młodzieży 4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 4705 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 4707 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

24 Grazyna Dykowska GUS24 Pozostałe komórki organizacyjne 4840 Oddział chirurgii stomatologicznej 4880 Zakład/Oddział medycyny sądowej 4900 Izba przyjęć szpitala 4900 Izba przyjęć szpitala 4910 Blok operacyjny 4912 Sala porodowa 4920 Apteka zakładowa 4920 Apteka zakładowa 4930 Sterylizatornia 4940 Prosektorium

25 Grazyna Dykowska GUS25 Długoterminowa opieka Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 5171 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży 5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5180 Hospicja stacjonarne 5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo- leczniczym psychiatrycznym

26 Grazyna Dykowska GUS26 Rozporządzenie o specjalizacjach lekarskich Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1779), które weszło w życie 12 listopada 2005 r. Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

27 Grazyna Dykowska GUS27 Rozporządzenie określa m.in.: wykaz specjalności lekarskich i lekarsko- dentystycznych; ramowe programy specjalizacji; warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

28 Grazyna Dykowska GUS28 –Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko- dentystycznych –Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko- dentystycznych został zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

29 Grazyna Dykowska GUS29 Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny. Anestezjologia i intensywna terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia

30 Grazyna Dykowska GUS30 cd Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia

31 Grazyna Dykowska GUS31 Okulistyka Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Urologia Zdrowie publiczne

32 Grazyna Dykowska GUS32 Wykaz specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny Alergologia Angiologia Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Choroby płuc Diabetologia Endokrynologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia

33 Grazyna Dykowska GUS33 Cd. specjalizacje Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca

34 Grazyna Dykowska GUS34 Wykaz specjalności lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Ortodoncja Periodontologia Protetyka stomatologiczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachowawcza z endodoncją Zdrowie publiczne Epidemiologia

35 Grazyna Dykowska GUS35 Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca

36 Grazyna Dykowska GUS36 Specjalizacje dla Eurostatu m.in.. Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Neurochirurgia Chirurgia plastyczna Dermatologia Ginekologia i położnictwo Lekarz rodzinny Internista ( wewnętrzny )

37 Grazyna Dykowska GUS37 Cd Eurostat - Lekarz kardiolog Endokrynolog Gastrolog Onkolog Reumatolog Neurolog Psychiatra

38 Grazyna Dykowska GUS38 Cd specjalizacji eurostatu Neuropsychiatryk Dziecięcy psychiatria Medycyny pracy Okulista Pediatra Radiolog radioterapeuta Urolog

39 Grazyna Dykowska GUS39

40 Grazyna Dykowska GUS40 Dziękuję


Pobierz ppt "Grazyna Dykowska GUS1 Akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia Grażyna Dykowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google