Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty zarządzania w modelu „utrzymaj standard”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty zarządzania w modelu „utrzymaj standard”"— Zapis prezentacji:

1 Efekty zarządzania w modelu „utrzymaj standard”
Norbert Wyrwich Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami

2 Agenda: Czym jest utrzymaj standard 1.1 Rys historyczny
Analiza modelu wykonana przez 2.1 Aspekt zarządczy 2.2 Aspekt finansowy 2.3 Aspekt zewnętrzny 3. Wnioski z ewaluacji

3 Czym jest utrzymaj standard ?
Model utrzymania drogi oparty na wskaźnikach jakości utrzymania, które są szczegółowo zdefiniowane tworząc określony standard drogi, który ma być utrzymywany przez cały cykl trwania umowy. To nowy i efektywny model bieżącego utrzymania dróg zapewniający wysoką jakość świadczonych usług końcowemu użytkownikowi przez 24 godziny na dobę.

4 Rys historyczny 2010 – Raport dotyczący optymalnego modelu zarządzania pracami utrzymaniowymi – Zespół Pracowników Gddkia 2010 – Pierwsze kontrakty na utrzymanie dróg w modelu „utrzymaj standard” materiały opracowane przez O/Szczecin 2011 – Raport dot. Efektywności zarządzania utrzymaniem dróg (benhmarking) – Erst and Young ( firma doradcza) 2012 – Porównanie ekonomiczne stosowanych w GDDKiA modeli zarządzania drogami (PWC) 2012/2013 – Stworzenie jednolitych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów w modelu „utrzymaj standard” 2013(listopad- grudzień) – Audyt BAW dot. jednolitych SIWZ 2015 (styczeń) - Efekty i wpływ zarządzania drogami w modelu „Utrzymaj standard”

5 Aspekt zarządczy Określone w umowie wynagrodzenie przysługuje jedynie za utrzymanie elementów przekazanych Wykonawcy zgodnie z określonym standardem. Obecnie możliwe jest zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania standardów (nie kary). Możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany zakresu elementów utrzymywanych przez Wykonawcę. w oparciu o przedstawione w ofercie ceny jednostkowe Zamawiający nie określa jak często mają być wykonywane poszczególne prace (np. koszenie, sprzątanie, odśnieżanie czy uzupełnienia nawierzchni). Wskazuje za to ogólny sposób wykonywania prac oraz określa dokładnie jaki ma być oczekiwany efekt.

6 Aspekt finansowy Model „Utrzymaj standard” pozwala na utrzymywanie dróg w określonym standardzie przy przewidywalnych dla stron umowy wartościach finansowych. Fuzja dotychczas rozproszonych usług pozwoliła na optymalizowanie czynników generujących koszty.

7 Aspekt finansowy Model „Utrzymaj standard” silnie oddziałuje na otoczenie zewnętrzne stymuluje nowe potrzeby

8 Aspekt finansowy Kontrakt „Utrzymaj standard” to realny wpływ na zmianę zatrudnienia w firmach wykonawczych Przeciętny kontrakt „Utrzymaj standard” generuje 30 do 40 nowych miejsc pracy. Dzięki dotychczasowym kontraktom szacuje się, że jest to około 750 do 1000 osób. Wskaźnik zatrudnienia to około 0,7 os/km

9 Aspekt finansowy

10 Aspekt finansowy Kontrakt „Utrzymaj Standard” do mierzalne wpływy do budżetu państwa

11 Aspekt zewnętrzny Jak wykazały analizy prowadzone przez GDDKiA, utrzymanie podobnych standardów dróg siłami własnymi lub w ramach dotychczasowej formuły kontraktów obmiarowych byłoby nieopłacalne. Większość (59%) firm realizujących kontrakty „Utrzymaj standard” to firmy polskie – to znaczy takie, których główna siedziba znajduje się w Polsce. Stabilność przepływów finansowych, jakie zapewniają firmom kontrakty w formule „Utrzymaj standard”, jest najbardziej cenioną przez firmy cechą tych kontraktów.

12 Aspekt zewnętrzny Pomimo licznych wątpliwości dotyczących rentowności kontraktów „Utrzymaj standard” wszystkie firmy deklarują chęć realizacji podobnych kontraktów w przyszłości.

13 Wnioski z ewaluacji Przekazywać do potencjalnych wykonawców informację w jakim stanie jest nawierzchnia drogi, oraz cała infrastruktura towarzysząca, co może wpłynąć na redukcję cen oferowanych przez Wykonawców w przetargach. Wymagana jest bardziej szczegółowa analiza najbardziej newralgicznych obszarów utrzymania elementów drogi, weryfikacja stosowanych rozwiązań zagranicznych oraz poddanie wypracowanego rozwiązania konsultacjom z branżą wykonawców robót utrzymaniowych na drogach.

14 Wnioski z ewaluacji Rekomenduje się określenie potrzeb szkoleniowych w oparciu o stwierdzone luki kompetencyjne i organizację szkoleń rozwijających kompetencje pracowników Oddziałów w zakresie monitorowania umów „Utrzymaj standard”. Dla zagwarantowania najlepszej relacji pomiędzy jakością wykonywanych prac utrzymaniowych i ich ceną, warto zastanowić się nad modyfikacją standardów dla dróg klasy GP i G – ich obniżeniu w obszarach nie wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

15 Wnioski z ewaluacji Konieczna jest ciągła analiza narzędzi wykorzystywanych podczas dokonywania kontroli. W celu ograniczenia subiektywności oceny spełnienia standardów zaleca się opracowanie i wdrożenie precyzyjnej Instrukcji kontroli wykonawców, uwzględniającej częstotliwości i metody kontroli. Konieczne jest precyzyjne rozgraniczenie odpowiedzialności pomiędzy wykonawcę robót w modelu „Utrzymaj standard” i wykonawcę robót budowlanych oraz dokładne określenie jak dany podmiot powinien zachować się w momencie wystąpienia usterek.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efekty zarządzania w modelu „utrzymaj standard”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google