Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcje Instrumenty o charakterze własnościowym. Instrumenty o charakterze własnościowym Akcje - najważniejszy element rynku kapitałowego. Akcja jest papierem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcje Instrumenty o charakterze własnościowym. Instrumenty o charakterze własnościowym Akcje - najważniejszy element rynku kapitałowego. Akcja jest papierem."— Zapis prezentacji:

1 Akcje Instrumenty o charakterze własnościowym

2 Instrumenty o charakterze własnościowym Akcje - najważniejszy element rynku kapitałowego. Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym udział w kapitale akcyjnym spółki, stanowiącym jednocześnie uosobienie praw i obowiązków jej posiadacza - akcjonariusza.

3 Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym klasyczne dokumenty akcyjne (papiery) zawierały  nazwę firmy i siedzibę spółki  nazwę sądu, w którym spółka jest zarejestrowana  datę zarejestrowania spółki i emisji akcji  wartości nominalnej akcji  liczby akcji, numeru serii, rodzaju danej akcji oraz uprawnień szczególnych akcji  przy akcjach imiennych - wysokości dokonanej wpłaty  ograniczeń co do przeniesienia własności akcji  oznaczenia przepisów statutu o związanych z akcją obowiązkach co do świadczeń na rzecz spółki

4 Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym charakterystyki akcji  wartość nominalna - wartość kapitału akcyjnego spółki przypadająca na jedną akcję  wartość emisyjna - cena po jakiej akcja jest sprzedana przez emitenta jej pierwszemu właścicielowi  wartość księgowa - wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję  wartość rynkowa - cena akcji na rynku (powstaje w wyniku spotkania się popytu z podażą)

5 Akcje / PRAWA AKCJONARIUSZA  Prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy. Zysk netto spółki dzieli się na zysk zatrzymany (przeznaczony na dalszy rozwój) i zysk do podziału czyli dywidendę. Wszyscy akcjonariusze, którzy w dniu ustalenia prawa do dywidendy posiadają akcje uzyskują prawo do dywidendy. Zysk netto spółki dzieli się na zysk zatrzymany (przeznaczony na dalszy rozwój) i zysk do podziału czyli dywidendę. Wszyscy akcjonariusze, którzy w dniu ustalenia prawa do dywidendy posiadają akcje uzyskują prawo do dywidendy.  Prawo do zakupu akcji nowej emisji, czyli prawo poboru. Z prawa poboru może skorzystać akcjonariusz, który w dniu ustalenia prawa poboru posiada akcje spółki emitującej nowe akcje. Posiadacz prawa poboru może je sprzedać lub skorzystać z nich i dokonać zakupu akcji nowej emisji.  Prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zapewnia ono akcjonariuszowi możliwość wpływania na losy spółki w drodze kształtowania liczebności, składu i kompetencji jej władz, a także poprzez wyznaczanie struktury podziału zysku przedsiębiorstwa.  Prawo do udziału w masie upadłościowej spółki (w razie bankructwa)

6 Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym TYPY AKCJI  akcje uprzywilejowane  akcje zwykłe Uprzywilejowanie może dotyczyć  liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  wielkości lub kolejności wypłacania dywidendy  podziału majątku spółki w przypadku likwidacji

7 Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym Etapy wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji spółki w publicznej ofercie  sporządzenie prospektu emisyjnego  uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie do publicznego obrotu  zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację tych papierów wartościowych  upowszechnienie wymaganych informacji dotyczących emitenta i oferty

8 Metody wyceny akcji i analizy atrakcyjności inwestycji w akcje  Wycena akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow)  Zdyskontowanych dywidend  Zdyskontowanych zysków  Analiza podstawowych wskaźników (EPS, BV)  Wycena metodami analizy fundamentalnej  Analiza przebiegu wykresu cenowego

9   Analiza fundamentalna   Analiza techniczna   Analiza portfelowa

10 Analiza fundamentalna   Analiza makrootoczenia   Analiza sektorowa   Analiza sytuacyjna spółki   Analizy finansowa spółki   Wycena spółki

11 Analiza fundamentalna  Analiza otoczenia makroekonomicznego  Analiza otoczenia makroekonomicznego spółki (podstawowych stóp procentowych, wskaźnika inflacji, PKB, wielkości bezrobocia, kursu walutowego)- określenie perspektyw rozwoju spółki w przyszłości.  Analiza sektorowa  Analiza sektorowa - ocenie podlegają spółki prowadzące zbliżoną działalność, sprzedające te same lub podobne produkty.

12 Analiza fundamentalna  Analiza ogólnej sytuacji spółki  Analiza ogólnej sytuacji spółki - stan majątku, poziom innowacyjności technologicznej, jakość zarządzania, skład akcjonariatu.  Analiza finansowa spółki  Analiza finansowa spółki - wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności. Wyniki tej analizy pokazują, jak spółka gospodaruje posiadanymi zasobami oraz wykorzystuje uwarunkowania rynkowe.  Wycena spółki  Wycena spółki - oszacowanie wartości akcji, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów oraz możliwości generowania dochodów w przyszłości.

13 Analiza techniczna   Analiza techniczna formułuje prawdopodobne prognozy ruchów cenowych na podstawie analizy danych historycznych Założenia:   Rynek dyskontuje wszystko   Ceny podlegają trendom   „Historia się powtarza”

14 Rynek dyskontuje wszystko   Wszystkie czynniki wpływające na cenę akcji (fundamentalne, makroekonomiczne, polityczne, psychologiczne i inne) znajdują pełne odbicie w cenie akcji. Inaczej: wszystkie ważne, cenotwórcze informacje są już uwzględnione w cenie akcji

15 Ceny podlegają trendom  rozpoznawanie trendów w ich wczesnych stadiach  Celem badania wykresów jest rozpoznawanie trendów w ich wczesnych stadiach, by dokonywać transakcji zgodnie z ich kierunkiem. („nie walcz z trendem” „trend jest twym przyjacielem - trend is your friend” „nie łapie się spadającego noża”)  tendencję do kontynuacji  Trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji niż do zmiany („inwestuj zgodnie z trendem, dopóki nie pojawią się oznaki jego końca” ale „trendy nie trwają wiecznie”)

16 Linie trendu

17 Typy wykresów

18 „Historia się powtarza”   Analiza zachowań rynku wiąże się badaniem zachowań inwestorów a więc badaniem ludzkiej psychiki.   Formacje cenowe pojawiające się od stuleci na wykresach cenowych odzwierciedlają dominujące stany psychiczne uczestników rynku.   Ponieważ formacje te sprawdziły się w przeszłości, wnioskuje się, że znajdą potwierdzenie w przyszłości

19 Formacje cenowe Formacja głowy i ramion

20 Formacje cenowe Klin zwyżkujący

21 ŚREDNIE KROCZĄCE, LINIA MACD

22 OSCYLATOR RSI

23 Analiza techniczna   John J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych”   Jack D. Schwager „Analiza techniczna rynków terminowych” E. Gateley „Cena i czas. Zarys meto analizy technicznej” S. Nison „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” A.J. Frost,R.R. Prechter „Teoria fal Elliota”

24 Analiza portfelowa  Zmienność akcji  Modele zmienności akcji  Miary ryzyka inwestowania w akcje  Pojęcie portfela akcji  Parametry portfela akcji  Portfel akcji z możliwością krótkiej sprzedaży  Określanie kryteriów doboru akcji,  Zagadnienia optymalizacyjne portfela akcji  Charakterystyka portfela mieszanego (akcji oraz aktywów pozbawionych ryzyka)

25 Portfele dwóch akcji, tworzone z akcji 3 spółek

26 Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela trzech akcji

27 Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela trzech akcji Krótka sprzedaż (kolor różowy)

28 Analiza portfelowa  H. Markowitz, „Portfolio selection” 1952  J. Tobin – „Liquidity preference as behavior towards risk” 1958  F. Modigliani, M. Miller „The cost of capital, corporation finance and the theory of investment” 1958  W. Sharpe „Capital asset pricing model” 1964  J. Lintner „Security prices, risk and maximal gains from diversifications” 1965

29 Nagroda Nobla dla twórcy metody DCF  1938 – John B. Williams „The theory of investment value”  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych w wycenie akcji

30 Nagroda Nobla - Analiza portfelowa  Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe - (1990)  za pionierskie prace w dziedzinie ekonomii finansowej

31 Nagrody Nobla – analiza rynków finansowych  1981 James Tobin Relacje między rynkami finansowymi a decyzjami w zakresie wydatków, bezrobociem, produkcją i cenami Relacje między rynkami finansowymi a decyzjami w zakresie wydatków, bezrobociem, produkcją i cenami  1985 Franco Modigliani Pionierska analiza oszczędności i rynków finansowych Pionierska analiza oszczędności i rynków finansowych

32 Analiza finansowych szeregów czasowych / cele  wykrywanie natury zjawiska (np. zmiany cen surowców) reprezentowanego przez sekwencję obserwacji  formalny opis, identyfikacja elementów szeregu czasowego  prognozowanie przyszłych wartości szeregu czasowego (ASC opiera się na założeniu, że kolejne wartości w zbiorze danych reprezentują kolejne pomiary wykonane w równych odstępach czasu)

33 Jednakowe prawdopodobieństwa wzrostu i spadku. Losowe wahanie z przedziału (0;1) o przeciętnej wartości równej 0,5

34 Jednakowe prawdopodobieństwa wzrostu i spadku. Losowe wahanie z przedz. (0;2)

35 Prawdopodobieństwo wzrostu 1,5 raza większe niż spadku. Losowe wahanie z przedziału (0; 1)

36 Prawdopodobieństwo wzrostu 1,5 raza większe niż spadku. Losowe wahanie z przedziału (0; 1) Wykres oczekiwanej wartości – czerwona prosta


Pobierz ppt "Akcje Instrumenty o charakterze własnościowym. Instrumenty o charakterze własnościowym Akcje - najważniejszy element rynku kapitałowego. Akcja jest papierem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google