Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpea Linia papierów wartościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpea Linia papierów wartościowych."— Zapis prezentacji:

1 Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpea Linia papierów wartościowych

2 Regresja liniowa 1.Dla stóp zwrotu z akcji X oraz zmian indeksu Y znajdziemy linię regresji liniowej - modelu teoretycznej zależności liniowej opartego na metodzie najmniejszych kwadratów między hipotetycznymi wartościami X i Y). 2.Równania regresji liniowej Y względem X Y - EY = [COV(X,Y) / WAR X] (X-EX). X względem Y X – EX = [COV(X,Y) / WAR Y] (Y-EY).

3 Regresja liniowa

4 Regresja liniowa. Współczynnik β R A = a + β R R A - teoretyczna stopa zwrotu z akcji A R - teoretyczna stopa zwrotu z indeksu Współczynnik β wskazuje, o ile procent hipotetycznie wzrasta stopa zwrotu z akcji A, gdy indeks giełdy wzrasta o 1 %, gdyż β = Δ R A / Δ R Jeżeli β > 1, to akcja A jest agresywna – akcja żywo reaguje na zachowanie rynku 0 < β < 1, to akcja A jest defensywna- stopa zwrotu z A w małym stopniu zależy od rynku β = 0 akcja nie reaguje na zachowanie rynku

5

6

7 Dlaczego wariancja populacji ?

8 Portfel wielu akcji. Model Sharpea Dla portfela składającego się z n akcji potrzebna jest znajomość: n stóp zysku n odchyleń standardowych n(n-1)/2 współczynników korelacji (dla 100 akcji – 4 950 współczynników korelacji) (dla 1000 akcji – 499 500 współczynników korelacji) William Sharpe zaproponował tzw. jednowskaźnikowy model oparty na jednoczynnikowej analizie zmienności poszczególnych akcji, prowadzącej do analizy mniejszej liczby danych

9 Model jednoczynnikowy W modelu jednoczynnikowym zmienna losowa y jest wyjaśniana zachowaniem się innej zmiennej losowej x y = a + bx + e a,b są współczynnikami obliczonymi w procedurze regresji liniowej, e jest zmienną losową o zerowej wartości oczekiwanej, ponadto zmienne x i e nie są skorelowane Z rozkładu t-Studenta wyznacza się przedziały ufności dla współczynników a,b

10 Model wieloczynnikowy W modelu wieloczynnikowym zmienna losowa y jest wyjaśniana zachowaniem się pewnej liczby innych zmiennych losowych x 1, x 2,…,x n. y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 +…+ b n x n + e Liczby a,b 1,…,b n są współczynnikami obliczonymi w procedurze analizy wariancji, e jest zmienną losową o zerowej wartości oczekiwanej, nieskorelowaną z żadną ze zmiennych wyjaśniających W przypadku zmiennej y rozważanej jako stopa zwrotu akcji wybranej spółki, zmiennymi wyjaśniającymi jej zachowanie mogą być np. stopa zwrotu indeksu akcji, produkt narodowy brutto,stopa zwrotu indeksu branżowego, współczynnik C/Z akcji tej spółki (lub stopa dywidendy)

11 Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Stopę zwrotu z akcji spółki A można wyznaczyć w oparciu o stopę zwrotu z rynku R (stopę zwrotu indeksu giełdowego lub portfela rynkowego) Model jednoczynnikowy daje równanie dla stopy zwrotu z akcji spółki A R A = a + β R + e w którym e jest składnikiem losowym (nieskorelowanym z rynkiem) o wartości oczekiwanej równej zero. Wówczas ER A = a + β ER + 0 Współczynniki β oraz a uzyskane są w procedurze regresji liniowej. Ponadto War R A = β 2 War R + War e

12 Regresja liniowa Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Ryzyko papieru wartościowego związane z wielkością β 2 War R nosi nazwę ryzyka rynkowego (systematycznego) zaś ryzyko związane ze składnikiem losowym - War e, to ryzyko specyficzne Uwaga. Ryzyka rynkowego (systematycznego), nie da się uniknąć, natomiast ryzyko specyficzne, związane z akcją lub portfelem, można minimalizować odpowiednim wyborem akcji oraz składem portfela

13 Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Rozważmy akcje n spółek, których stopy zwrotu oznaczymy przez R i i=1,…,n. R i = a i + β i R + e i, R oznacza stopę zwrotu indeksu giełdowego Założenia: e i - losowy składnik o zerowej wartości oczekiwanej E(e i ) = 0 e i nie jest skorelowany z R (dla każdego i) e i nie jest skorelowany z e j dla każdej pary różnych wskaźników Znane są wariancje War e i

14 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea - podsumowanie (1) R i = a i + β i R + e i (2) ER i = a i + β i ER (3) War R i = (β i ) 2 War R + War e i (4) Cor (R i, R j ) = (β i β j War R) / σ i σ j Równość (4) jest zależnością przybliżoną. Mówi ona, że współczynnik korelacji miedzy dwoma papierami można wyznaczyć dysponując współczynnikami β, ryzykiem (odchyl. std.) obu papierów oraz wariancją rynku

15 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea - podsumowanie Liczba danych n współczynników a, n beta, n wartości odchyleń std.składn. losowych, śr. stopa rynkowa, wariancja rynku. Przy przyjętych założeniach wariancja losowa portfela jest odwrotnie proporcjonalna do liczby aktywów w portfelu

16 Współczynnik efektywności Sharpea Portfel rynkowy ( σ M, R M ), to portfel o maksymalnym stosunku oczekiwanego zysku ponad stopę wolną od ryzyka do odchylenia std. czyli maksymalnym (E(R P ) - R F )/ σ P

17 Linia papierów wartościowych Security Market Line SML Można szukać współzależności między stopą zwrotu z akcji A oraz stopą zwrotu portfela rynkowego R M (nie zaś indeksem rynku, jak poprzednio ) Z równania regresji R A = a + β R wynika, że ΔR A = β ΔR podstawiając ΔR A = R A - R F oraz ΔR = R M - R F do ostatniej równości otrzymujemy R A – R F = β (R M - R F ), czyli R A = R F + β (R M – R F ) gdzie β = COV(R A, R M ) / War R M Ostatnia równość nosi nazwę linii papierów wartościowych (SML ) Pierwszy składnik R F jest zwany ceną czasu zaś drugi – premią za ryzyko

18 Linia papierów wartościowych Linia papierów wartościowych określa zależność stopy zwrotu akcji (portfela) od współczynnika beta tej akcji (portfela). Jest to zależność stopy zwrotu od ryzyka systematycznego reprezentowanego przez współczynnik beta

19 Linia papierów wartościowych. Układ (β,R)

20 Linia papierów wartościowych Równanie SML jest równaniem rynku w stanie równowagi, tzn. jest równaniem wyceny akcji (lub portfela). Stopę zwrotu z aktywu o danym współczynniku β można odczytać z wykresu. Portfel rynkowy jest punktem o pierwszej współrzędnej równej 1. Portfel pozbawiony ryzyka jest punktem przecięcia prostej SML z osią OY. Portfele leżące na SML są równie atrakcyjne ze względu na uzyskiwaną stopę zwrotu i ponoszone ryzyko

21 Linia papierów wartościowych

22 Model równowagi CAPM Parametry akcji (portfeli) mają tendencję do spełniania równania SML. (Punkty reprezentujące te portfele układają się na linii SML). Jeżeli akcja (portfel) znajduje się powyżej tej linii – ma większy zwrot - jest więc bardziej atrakcyjna (niedowartościowana), zwiększony popyt wywołuje zwiększoną cenę, co obniża jej stopę zwrotu (powrót na linię). Jeżeli akcja (portfel) znajduje się poniżej tej linii – ma mniejszy zwrot - jest więc mniej atrakcyjna (przewartościowana), zmniejszony popyt wywołuje spadek ceny, co zwiększa jej stopę zwrotu (powrót na linię).


Pobierz ppt "Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpea Linia papierów wartościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google