Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty współpracy w Polsce Beata Krajewska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki 13 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty współpracy w Polsce Beata Krajewska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki 13 października."— Zapis prezentacji:

1 Projekty współpracy w Polsce Beata Krajewska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki 13 października 2009 r.

2 Działanie 4.2 – informacje podstawowe  Beneficjent: LGD  Instytucja Wdrażająca: Samorząd Województwa  Limit: 3 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym nie więcej niż 1 zł na przygotowanie projektu współpracy

3 Działanie 4.2 – informacje podstawowe (poziom i limit pomocy)  Do 100 % kosztów kwalifikowalnych  10 000 – 150 000 mieszkańców / LSR  30 tys. – 450 tys. PLN / LGD

4 Działanie 4.2 – informacje podstawowe Alokacja środków  15 mln EUR do 2015 roku  ~ 2 % środków osi 4 LEADER  ~ 0,1 % środków PROW 2007-2013

5 Działanie 4.2 - czym jest projekt współpracy?  Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez kilku (min. 2) partnerów  przynajmniej jeden z nich musi być LGD wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013  Jedna z LGD koordynuje projekt

6  Projekty międzyregionalne (międzyterytorialne)  Projekty międzynarodowe (transnarodowe) Działanie 4.2 - rodzaje projekt ó w

7 Projekt międzyregionalny  Współpraca pomiędzy partnerami z Polski

8 Projekt międzynarodowy Współpraca pomiędzy partnerami z kilku Państw Członkowskich UE oraz z partnerami z krajów trzecich  W przypadku, gdy partner nie jest LGD wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013, jego udział w projekcie nie jest kosztem kwalifikowalnym  Jedynie koszty koordynacji są kwalifikowalne

9 Działanie 4.2 – informacje podstawowe  Dwa rodzaje operacji:  Przygotowanie projektu współpracy  Realizacja projektu współpracy  Dwa oddzielne wnioski o przyznanie pomocy  Dwie odrębne umowy przyznania pomocy

10 Partnerzy projektu współpracy  partnerami projektów współpracy mogą być np.:  LGD wybrane w ramach PROW 2007-2013,  inne lokalne grupy działania wybrane w ramach inicjatywy Leader II i Leader+,  partnerstwa podmiotów publicznych i prywatnych oraz inne lokalne partnerstwa działające na danym obszarze geograficznym, aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zdolne do opracowania strategii rozwoju dla danego obszaru (art. 62 rozporządzenia 1698/2005 oraz art. 39 rozporządzenia 1974/2006).  partnerami projektów współpracy nie mogą być np.:  uczelnia publiczna,  przedsiębiorca  szkoła  instytut naukowy  jst

11 Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność  Wnioski o przyznanie pomocy są rozpatrywane w terminie:  1 miesiąca od dnia złożenia wniosku – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy  Płatność jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność

12 Wdrożenie (projekt międzyregionalny) SW LGD weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa WoPP

13 Wdrożenie (projekt międzynarodowy) SW LGD LGD zagraniczne WoPP MRiRW KE Właściwa instytucja wdrażająca Informacja o projekcie weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa Informacja o projekcie wniosek

14 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru  Aby pomoc na realizację projektu została przyznana, projekt musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru.  w przypadku projektu międzynarodowego jest to minimum 27 punktów,  w przypadku projektu międzyregionalnego minimum 24 punkty

15 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Stosowanych jest 9 kryteriów wyboru projektów współpracy: 1.liczba partnerów 2.określenie i opisanie grupy podmiotów, do których ten projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu 3.cele projektu współpracy (mierzalność, określoność w czasie i możliwość do osiągnięcia w okresie realizacji projektu) 4.innowacyjność

16 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru c.d. 5.oparcie o lokalne zasoby 6.wykraczanie poza wymianę doświadczeń 7.pobudzenie lub utrzymanie aktywności środowisk lokalnych 8.zarządzanie projektem współpracy – kwalifikacje koordynatora 9.efektywność wydatkowania środków finansowych - systematyczność i ciągłość realizacji projektu

17 Realizacja projektu współpracy Koordynator/współkoordynator Koordynator osoba koordynująca oraz nadzorująca wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy  w przypadku, gdy LGD jest koordynującą LGD Współkoordynator osoba współpracująca z koordynatorem  w przypadku, gdy LGD nie jest koordynującą LGD

18 Realizacja projektu współpracy – obowiązki koordynatora/współkoordynatora  Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:  koordynacja realizacji projektu współpracy poprzez:  nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy,  monitorowanie projektu współpracy,  stałą współpracę ze współkoordynatorami ze strony partnerów projektu współpracy;  inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych projektu współpracy;  przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu współpracy.

19 koordynator/współkoordynator projektu współpracy  Istnieje możliwość zmiany koordynatora, jednak konieczne jest poinformowanie o tym Samorządu Województwa  Do informacji należy dołączyć załącznik do wniosku o przyznanie pomocy („Kwalifikacje i doświadczenie osoby koordynującej oraz nadzorującej wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy”) wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku

20 koordynator/współkoordynator projektu współpracy c.d.  Zmiana koordynatora może nastąpić pod warunkiem, że:  nowy koordynator ma kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż dotychczasowy koordynator  a w przypadku, gdy ma kwalifikacje niższe niż dotychczasowy koordynator, zmiana jest możliwa pod warunkiem, że punkty uzyskane podczas oceny projektu współpracy w ramach kryterium dotyczącego zarządzania projektem współpracy (kwalifikacje i doświadczenie koordynatora) nie decydowały o uzyskaniu minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny projektu współpracy.

21 koordynator/współkoordynator projektu współpracy c.d.  Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planach zmiany koordynatora, informuje LGD czy zmiana taka jest możliwa  W przypadku projektu współpracy międzynarodowej, Samorząd Województwa niezwłocznie informuje MRiRW o zmianie koordynatora/współkoordynatora.

22 Koszty kwalifikowalne – przygotowanie projektu Poniesione przez LGD nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia WoPP 1.organizacji i przeprowadzenia spotkań partnerów projektu współpracy, w tym koszty: a)podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w przygotowanie projektu współpracy, b)najmu sprzętu lub pomieszczeń, c)tłumaczeń, d)opracowania, druku lub powielenia materiałów; 2.wynagrodzenia za wykonanie badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości; 3.wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych;

23 Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu Poniesione przez LGD nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony WoPP 1.organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty: a)podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy, b)tłumaczeń, 2.najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 3.przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz; 4.zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania; 5.zakupu materiałów lub przedmiotów;

24 Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu c.d. 6.zakupu materiałów lub przedmiotów; 7.nadzoru autorskiego lub inwestorskiego (w przypadku prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu); 8.robót budowlanych; 9.zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 10.organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 11.opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;

25 Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu c.d. 12.wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR; 13.utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 14.tworzenia stron internetowych (dotyczących realizowanego projektu, a nie strony internetowej LGD); 15.wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 16. opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty.

26 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy  osiągnięcie celów operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji – również ich zachowanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;  zamieszczenia w miejscu realizacji operacji, tablicy informacyjnej/reklamowej, w terminie po dniu zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;

27 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d.  złożenie w SW wypełnionego formularza ankiety monitorującej, której aktualny wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku następującego po roku otrzymania płatności ostatecznej;  złożenia w SW wypełnionego i podpisanego przez wszystkich krajowych partnerów projektu współpracy, sprawozdania z realizacji projektu współpracy, którego aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do dnia ……….20…..r;

28 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. sprawozdanie z realizacji projektu współpracy  do złożenia sprawozdania z realizacji projektu współpracy zobowiązana jest koordynująca LGD;  w przypadku projektu współpracy międzynarodowej, gdy koordynującą LGD jest partner z zagranicy, do złożenia sprawozdania zobowiązana jest LGD, która zgodnie z harmonogramem realizacji projektu współpracy, zawartym w umowie o wspólnej realizacji projektu współpracy stanowiącej, jest odpowiedzialna za realizację ostatniego zadania w ramach projektu;  sprawozdanie dotyczy realizacji całości projektu, a nie jedynie jego fragmentu jakim jest operacja realizowana przez Beneficjenta i jest składane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu współpracy.

29 Warunki dokonania płatności – realizacja projektu współpracy  W przypadku pierwszego wniosku o płatność pośrednią w ramach operacji, płatność pośrednia jest dokonywana jeżeli:  pozostali partnerzy projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW, uzyskali zatwierdzenie projektu  W przypadku realizacji operacji w jednym etapie, płatność ostateczna dokonywana jest jeżeli:  pozostali partnerzy projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW, uzyskali zatwierdzenie projektu. Maksymalny okres oczekiwania na zatwierdzenie projektu u partnera – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy

30 Płatność (projekt międzynarodowy) SW LGD LGD zagraniczne WoP ARiMR KE MRiRW Informacja o zatwierdzeniu projektu zagranicznej LGD weryfikacja uzupełnienia Zlecenie płatności Informacja o otrzymaniu zatwierdzenia projektu MAX 9 m-cy płatność na rachunek bankowy LGD

31 Dziękuję za uwagę

32 Beata Krajewska główny specjalista e-mail: beata.krajewska@minrol.gov.plbeata.krajewska@minrol.gov.pl tel. 022 623 15 32


Pobierz ppt "Projekty współpracy w Polsce Beata Krajewska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki 13 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google