Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie projektów współpracy Szkolenie organizowane na zlecenie MRiRW, finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie projektów współpracy Szkolenie organizowane na zlecenie MRiRW, finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie projektów współpracy Szkolenie organizowane na zlecenie MRiRW, finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013

2 Akty prawne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822);

3 Akty prawne rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);

4 Akty prawne rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.);

5 Działanie 4.2 – informacje podstawowe Beneficjent: LGD Instytucja Wdrażająca: Samorząd Województwa Limit: 3 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym nie więcej niż 1 zł na przygotowanie projektu współpracy

6 Działanie 4.2 – informacje podstawowe (poziom i limit pomocy) Do 100 % kosztów kwalifikowalnych 10 000 – 150 000 mieszkańców / LSR 30 tys. – 450 tys. PLN / LGD

7 Działanie 4.2 – informacje podstawowe Alokacja środków 15 mln EUR do 2015 roku ~ 2 % środków osi 4 LEADER ~ 0,1 % środków PROW 2007-2013

8 Działanie 4.2 - czym jest projekt współpracy? Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez kilku (min. 2) partnerów przynajmniej jeden z nich musi być LGD wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013 Jedna z LGD koordynuje projekt

9 Projekty międzyregionalne (międzyterytorialne) Projekty międzynarodowe (transnarodowe) Działanie 4.2 - rodzaje projekt ó w

10 Projekt międzyregionalny Współpraca pomiędzy partnerami z Polski

11 Projekt międzynarodowy Współpraca pomiędzy partnerami z kilku Państw Członkowskich UE oraz z partnerami z krajów trzecich W przypadku, gdy partner nie jest LGD wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013, jego udział w projekcie nie jest kosztem kwalifikowalnym Jedynie koszty koordynacji są kwalifikowalne

12 Działanie 4.2 – informacje podstawowe Dwa rodzaje operacji: Przygotowanie projektu współpracy Realizacja projektu współpracy Dwa oddzielne wnioski o przyznanie pomocy (jeden formularz wniosku, jednak wnioskuje się o pomoc na jeden rodzaj operacji – nie ma możliwości jednoczesnego wnioskowania o pomoc na przygotowanie oraz realizację tego samego projektu współpracy) Dwie odrębne umowy przyznania pomocy

13 Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy Wnioski o przyznanie pomocy składa się nie później niż do: do dnia 30 czerwca 2013 r. – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy do dnia 31 grudnia 2013 r. – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy

14 Terminy realizacji operacji Realizacja operacji: Max 2 etapy (pierwszy etap min. 25% kwoty pomocy), max. 12 miesięcy, jednak płatność ostateczna, czyli zakończenie realizacji operacji nie później niż do 31 grudnia 2013 r. – przygotowanie projektu współpracy Max 8 etapów, max. 48 miesięcy, jednak płatność ostateczna, czyli zakończenie realizacji operacji nie później niż do 30 czerwca 2015 r. – realizacja projektu współpracy

15 Okres kwalifikowalności kosztów Nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – przygotowanie projektu współpracy Od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – realizacja projektu współpracy - o ile zostanie zawarta umowa przyznania pomocy

16 Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność Wnioski o przyznanie pomocy są rozpatrywane w terminie: 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy Płatność jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność

17 Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się Uwaga: ze względu na fakt, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy jest ciągły, jedynym ograniczeniem dotyczącym terminu są 30 czerwca 2013 r. – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy 31 grudnia 2013 r. – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy

18 Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu LGD i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych – wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne braki niż ww. SW wzywa LGD do ich usunięcia w terminie 14 dni Jeżeli LGD nie usunęła w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków – następuje odmowa przyznania pomocy

19 Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i płatność Jeżeli LGD usunęła w terminie nieprawidłowości lub braki, ale nie wszystkie – następuje ponowne wezwanie do ich usunięcia w terminie 14 dni Jeżeli LGD pomimo ponownego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunęła ich w terminie – następuje odmowa przyznania pomocy

20 Wdrożenie (projekt międzyregionalny) SW LGD weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa WoPP

21 Wdrożenie (projekt międzynarodowy) SW LGD LGD zagraniczne WoPP MRiRW KE Właściwa instytucja wdrażająca Informacja o projekcie weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa Informacja o projekcie wniosek

22 Zmiany we WoPP i umowie przyznania pomocy zastąpienie mechanizmu wyprzedzającego finansowania mechanizmem zaliczki – możliwe będzie uzyskanie zaliczki wyłącznie w przypadku operacji inwestycyjnych, a więc wyłącznie w ramach operacji polegającej na realizacji projektu współpracy. Uwaga: Uwaga: W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy nie ma możliwości wnioskowania o zaliczkę.

23 Zmiany we WoPP i umowie przyznania pomocy zestawienie rzeczowo finansowe operacji – wprowadzenie do umowy przyznania pomocy zapisów analogicznych jak w przypadku działania 431 Funkcjonowanie… - w zestawieniu rzecz.-fin. zadania formułowane dość ogólnie, a uszczegółowienie w opisie zadań, tak aby było możliwe dokonanie pewnych zmian bez konieczności aneksowania umowy

24 Zmiany we WoPP Wydzielenie w WoPP sekcji dotyczącej: a) projektu współpracy jako całości b) operacji, czyli tej części projektu za którą odpowiada wnioskująca LGD - ocena punktowa projektu współpracy będzie się opierać się o sekcję II WoPP, czyli tą dotyczącą projektu jako całości oraz o umowę o wspólnej realizacji projektu załączoną przez LGD do WoPP

25 Zmiany we WoPP Zmiany załączników: oświadczenie o kwalifikowalności VAT – obowiązkowy, wg. jednego z 2 wzorów: jeśli LGD będzie się ubiegać o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych / jeśli rezygnuje z zaliczenia VAT do kosztów kwalifikowalnych usunięto zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego – zmiana na promesę (przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii)

26 Zmiany we WoPP dodano 3 zapytania ofertowe – w przypadku zadania, którego planowany koszt netto przekracza 3,5 tys. zł Dodano zaświadczenie o nr rachunku bankowego – jeśli LGD ubiega się o zaliczkę usunięto załączniki: ostateczne pozwolenie na budowę / decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach / pozwolenie wodnoprawne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

27 Zmiany we WoPP WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - omówienie wniosku

28 Wdrażanie projektów współpracy - kryteria wyboru projektu współpracy

29 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Aby pomoc na realizację projektu została przyznana, projekt musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru. w przypadku projektu międzynarodowego jest to minimum 27 punktów, w przypadku projektu międzyregionalnego minimum 24 punkty

30 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Stosowanych jest 9 kryteriów wyboru projektów współpracy: 1.liczba partnerów 2.określenie i opisanie grupy podmiotów, do których ten projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu W ramach tego kryterium można uzyskać punkty, jeżeli została określona oraz opisana grupa podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu. Punkty zostaną przyznane wyłącznie jeśli oba warunki (określenie i opis grupy docelowej) zostały spełnione łącznie. Grupami docelowymi projektu współpracy, przykładowo mogą być: sektor prywatny (przedsiębiorcy), mniejszości (narodowe, kulturowe), turyści, bezrobotni, kobiety, młodzież, itp.

31 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru 3.cele projektu współpracy (mierzalność, określoność w czasie i możliwość do osiągnięcia w okresie realizacji projektu) Do uzyskania punktów w ramach tego kryterium konieczne jest spełnienie wszystkich trzech warunków łącznie: mierzalność, określoność w czasie i możliwość do osiągnięcia w okresie realizacji projektu.

32 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Celem projektu nie może być zakup czegokolwiek. Zakup może być tylko środkiem do osiągnięcia celu zatem nie należy go akcentować na pierwszym miejscu w zdaniu, a najlepiej określając cel nie używać tego słowa zupełnie. Przykładowo, jeśli celem projektu współpracy będzie Rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, to celem operacji realizowanych przez poszczególnych partnerów, mogą być: Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (poprzez wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej o długości 25 km), oraz Rozwój bazy turystycznej (poprzez utworzenie 30 miejsc noclegowych).

33 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Może również zaistnieć sytuacja, w której partnerzy, realizując cel projektu współpracy Rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, w ramach którego planują wytyczenie i oznakowanie w sumie 40 km ścieżek, określili, że celem każdej operacji przez nich zrealizowanych jest Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Cele operacji w takim układzie będą takie same, różnić będzie się jedynie ich zakres, gdyż jeden partner może być odpowiedzialny np. za wytyczenie odcinka ścieżki o długości 15 km, a drugi za wytyczenie odcinka ścieżki o długości 25 km)

34 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Mierzalne – pozwalające się zmierzyć, wyrazić w konkretnej wartości liczbowej (poprzez wskaźniki produktu), np. liczba km wybudowanych szlaków rowerowych, w odniesieniu do celu Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, liczba utworzonych miejsc noclegowych w odniesieniu do celu Rozwój bazy turystycznej itp. Określone w czasie – cele powinny być tak sformułowane, aby było możliwe jednoznaczne wskazanie, w jakim okresie czasu założone cele projektu zostaną osiągnięte. Np. wytyczenie i oznakowanie w ciągu 6 miesięcy 15 km szlaku kajakowego, zorganizowanie w ciągu roku dwóch spływów kajakowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych itp.

35 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu – cele powinny być tak sformułowane, aby ich osiągnięcie było możliwe w okresie realizacji projektu, a więc powinny być raczej celami krótkookresowymi, dostosowanymi do możliwości zarówno finansowych jak i organizacyjnych partnerów. Uwaga: Cele projektu współpracy muszą być zbieżne z celami LSR, a więc poprzez projekt współpracy powinna być realizowana wizja rozwoju obszaru objętego LSR.

36 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Uwaga: Cele projektu współpracy muszą być zbieżne z celami LSR, a więc poprzez projekt współpracy powinna być realizowana wizja rozwoju obszaru objętego LSR. Analogicznie jak w przypadku celów LSR, określając cele ogólne i szczegółowe projektu współpracy należy pamiętać, że cel ogólny służy realizacji wizji (ogólnej koncepcji przyjętej w LSR), a cel szczegółowy – realizacji celu ogólnego. Cele powinny wskazywać zmianę jaka ma nastąpić po zrealizowaniu projektu, a nie bezpośrednio określać działania, które mają doprowadzić do powstania tej zmiany.

37 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru Przykładowo: Jeśli celem ogólnym jest Rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, to celem szczegółowym może być Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W takim układzie, jeśli w ramach projektu zakładane jest wybudowanie m.in. szlaków rowerowych, wskaźnikiem produktu mogą być km szlaków/ścieżek rowerowych.

38 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru 4.Innowacyjność Poprzez innowacyjność rozumie się: zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie; nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów; rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług; nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju. Uwaga: Partnerzy mogą rozszerzyć wyżej opisaną definicję, wskazując na inne, innowacyjne rozwiązania. Konieczne jest jednak opisanie w projekcie współpracy, jak partnerzy postrzegają pojęcie innowacyjności.

39 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru c.d. 5.oparcie o lokalne zasoby Wykorzystanie zasobów lokalnych rozumiane jest jako zaangażowanie w realizację projektu lokalnych: zasobów ludzkich, lokalnej tradycji, historii, kultury, lokalnej infrastruktury (w tym turystycznej), lokalnych produktów lub usług. 6.wykraczanie poza wymianę doświadczeń Wizyta studyjna nie jest projektem współpracy! Projekt współpracy jest wspólną realizacją zadań objętych projektem i prowadzi do osiągnięcia wspólnego, wyznaczonego przez partnerów celu.

40 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru c.d. 7.pobudzenie lub utrzymanie aktywności środowisk lokalnych Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy projekt: będzie służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej, lub będzie odpowiedzią na rozpoznane problemy i potrzeby środowiska, lub angażuje co najmniej jedną grupę docelową (z wymienionych we wniosku), lub angażuje co najmniej jeden obszar tematyczny (z wymienionych we wniosku), lub promuje wolontariat i pracę społeczną na rzecz mieszkańców, lub angażuje w projekt także osoby/organizacje/inne podmioty nie będące członkami LGD np. mieszkańców obszarów objętych LSR-ami partnerów projektu.

41 Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru c.d. 8.zarządzanie projektem współpracy – kwalifikacje koordynatora 9.efektywność wydatkowania środków finansowych - systematyczność i ciągłość realizacji projektu Harmonogram realizacji projektu będzie wskazywał na ciągłość jego realizacji, czyli zadania będą tak rozłożone w czasie i podzielone pomiędzy partnerów, aby podczas realizacji projektu nie pojawiały się okresy bezczynności. Okres realizacji projektu powinien być tak dobrany do zadań przewidzianych do realizacji przez partnerów (nie za krótki, ale też nie nadmiernie długi), aby była zapewniona możliwość efektywnego wydatkowania środków w ramach projektu.

42 Wdrażanie projektów współpracy - postanowienia umowy przyznania pomocy

43 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy osiągnięcie celów operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji – również ich zachowanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem;

44 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. niezmieniania miejsc realizacji operacji; umożliwienia przedstawicielom SW przeprowadzania wizytacji; umożliwienia przedstawicielom SW, ARiMR, MF, MRiRW, KE, organom kontroli skarbowej i państwowej itp. przeprowadzania kontroli i audytów; obecności w trakcie wizytacji, kontroli i audytów; przechowywania dokumentacji związanej z przyznaną pomocą (z wyłączeniem tych dok. których oryginały są w UM);

45 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. informowania o pomocy otrzymanej ze środków EFRROW – zgodnie z rozp. 1974/2006 i Księgą Wizualizacji; niezwłocznego informowania SW o planowanych lub zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji; zamieszczenia w miejscu realizacji operacji, tablicy informacyjnej/reklamowej, w terminie po dniu zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;

46 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. niezmieniania, bez zgody Samorządu Województwa, danych objętych opisem zadań lub zawartych w kosztorysie inwestorskim wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym cześć WoPP jeżeli zestawienie z umowy powołuje się na ten opis lub kosztorys inwestorski.

47 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. złożenie w SW wypełnionego formularza ankiety monitorującej, której aktualny wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku następującego po roku otrzymania płatności ostatecznej; złożenia w SW wypełnionego i podpisanego przez wszystkich krajowych partnerów projektu współpracy, sprawozdania z realizacji projektu współpracy, którego aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do dnia ……….20…..r;

48 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. sprawozdanie z realizacji projektu współpracy do złożenia sprawozdania z realizacji projektu współpracy zobowiązana jest koordynująca LGD; w przypadku projektu współpracy międzynarodowej, gdy koordynującą LGD jest partner z zagranicy, do złożenia sprawozdania zobowiązana jest LGD, która zgodnie z harmonogramem realizacji projektu współpracy, zawartym w umowie o wspólnej realizacji projektu współpracy stanowiącej, jest odpowiedzialna za realizację ostatniego zadania w ramach projektu; sprawozdanie dotyczy realizacji całości projektu, a nie jedynie jego fragmentu jakim jest operacja realizowana przez Beneficjenta i jest składane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu współpracy.

49 zobowiązania LGD wynikające z umowy przyznania pomocy– realizacja projektu współpracy c.d. poinformowania SW, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, jeżeli dokumenty te są przechowywane poza siedzibą LGD; poinformowania SW o zmianie miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany; poinformowania na wezwanie SW, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, o terminach i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych zadań wskazanych w zestawieniu z umowy.

50 Wdrażanie projektów współpracy - koordynator projektu współpracy

51 Realizacja projektu współpracy Koordynator/współkoordynator Koordynator osoba koordynująca oraz nadzorująca wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy w przypadku, gdy LGD jest koordynującą LGD Współkoordynator osoba współpracująca z koordynatorem w przypadku, gdy LGD nie jest koordynującą LGD

52 Realizacja projektu współpracy – obowiązki koordynatora/współkoordynatora Do obowiązków koordynatora należy w szczególności: koordynacja realizacji projektu współpracy poprzez: nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy, monitorowanie projektu współpracy, stałą współpracę ze współkoordynatorami ze strony partnerów projektu współpracy; inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych projektu współpracy; przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu współpracy (sprawozdanie z realizacji całości projektu, obejmujące wszystkie operacje).

53 koordynator/współkoordynator projektu współpracy Istnieje możliwość zmiany koordynatora, jednak konieczne jest poinformowanie o tym Samorządu Województwa Do informacji należy dołączyć załącznik do wniosku o przyznanie pomocy (Kwalifikacje i doświadczenie osoby koordynującej oraz nadzorującej wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy) wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku

54 koordynator/współkoordynator projektu współpracy c.d. Zmiana koordynatora może nastąpić pod warunkiem, że: nowy koordynator ma kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż dotychczasowy koordynator a w przypadku, gdy ma kwalifikacje niższe niż dotychczasowy koordynator, zmiana jest możliwa pod warunkiem, że punkty uzyskane podczas oceny projektu współpracy w ramach kryterium dotyczącego zarządzania projektem współpracy (kwalifikacje i doświadczenie koordynatora) nie decydowały o uzyskaniu minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny projektu współpracy.

55 koordynator/współkoordynator projektu współpracy c.d. w przypadku niespełnienia powyższego warunku, SW w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planach zmiany koordynatora, informuje LGD o braku możliwości zmiany W przypadku projektu współpracy międzynarodowej, Samorząd Województwa niezwłocznie informuje MRiRW o zmianie koordynatora/współkoordynatora.

56 Wdrażanie projektów współpracy - umowa partnerska

57 Partnerzy projektu współpracy partnerami projektów współpracy mogą być np.: LGD wybrane w ramach PROW 2007-2013, inne lokalne grupy działania wybrane w ramach inicjatywy Leader II i Leader+, partnerstwa podmiotów publicznych i prywatnych oraz inne lokalne partnerstwa działające na danym obszarze geograficznym, aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zdolne do opracowania strategii rozwoju dla danego obszaru (art. 62 rozporządzenia 1698/2005 oraz art. 39 rozporządzenia 1974/2006). Lokalne grupy rybackie partnerami projektów współpracy nie mogą być np.: uczelnia publiczna, przedsiębiorca szkoła instytut naukowy jst

58 Partnerzy projektu współpracy Uwaga Uwaga: projekt współpracy może być realizowany pomiędzy co najmniej dwoma różnymi obszarami, które są reprezentowane przez określone podmioty. Oznacza to, że nie można realizować projektu współpracy pomiędzy partnerami działającymi na tym samym obszarze (LGD i partner będący członkiem lub partnerem LGD), ani pomiędzy partnerami którzy mają chociaż fragment obszaru wspólnego (np. LGD i LGR)

59 Dokument potwierdzający wolę partnerów projektu współpracy do jego realizacji Załącznik do WoPP – przygotowanie projektu współpracy zawiera w szczególności: dane identyfikujące partnerów projektu współpracy – czyli nazwę, adres dane kontaktowe (numery telefonów, faksów, e-maile, adres strony internetowej) opis celów projektu współpracy i głównych zadań objętych projektem – w sposób ogólny, a nie bardzo szczegółowy. Szczegółowość pojawi się dopiero na etapie realizacji projektu. określenie grupy podmiotów, do których projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu

60 Dokument potwierdzający wolę partnerów projektu współpracy do jego realizacji c.d. wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony każdego z partnerów projektu współpracy za przygotowanie projektu – późniejszy koordynator/współkoordynator projektu Ponadto, warto zawrzeć takie elementy jak: tytuł projektu współpracy akronim projektu współpracy planowany budżet projektu współpracy – o ile na tym etapie prac nad projektem jest to możliwe

61 Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy Załącznik do WoPP – realizacja projektu współpracy zawiera w szczególności: dane identyfikujące partnerów projektu współpracy – czyli nazwę, adres dane kontaktowe (numery telefonów, faksów, e-maile, adres strony internetowej) opis celów projektu współpracy i głównych zadań objętych projektem – podzielone pomiędzy partnerów określenie grupy podmiotów, do których projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu – na tym etapie grupy te powinny być już jasno określone

62 Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy c.d. opis działalności partnerów projektu współpracy, w tym wskazanie zakresu tej działalności i obszaru na jakim jest prowadzona określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji zadań objętych projektem – jasno określone który partner odpowiada za realizację poszczególnych zadań – to ułatwi realizację i koordynację projektu wskazanie koordynatora i osoby odpowiedzialnej ze strony każdego z partnerów projektu współpracy za realizację projektu (imię, nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, znajomość języków obcych)

63 Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy – c.d. okres realizacji projektu współpracy – przewidywany czas rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji projektu harmonogram realizacji projektu współpracy oraz wskazanie miejsca realizacji poszczególnych zadań objętych projektem Ponadto, warto zawrzeć takie elementy jak: tytuł projektu współpracy akronim projektu współpracy

64 Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy – c.d. budżet projektu współpracy uwzględniający wkład finansowy poszczególnych partnerów – w przypadku projektu międzynarodowego, również budżet indykatywny w EURO wskazanie sądu właściwego do rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy partnerami zabezpieczenie partnerów przed sytuacją w której któryś partner wycofuje się z projektu bądź nie wywiązuje się z obowiązków, które na siebie przyjął zawierając umowę

65 Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy – c.d. tryb zmiany umowy (kiedy, w jakich przypadkach, i w jakim zakresie jest możliwa) Zobowiązanie partnerów do wspólnego opracowania wskaźników monitorowania projektu, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu

66 Wdrażanie projektów współpracy - zastąpienie, wycofanie się, włączenie się nowego partnera do projektu współpracy

67 Wdrożenie (projekt międzynarodowy) SW LGD LGD zagraniczne WoPP MRiRW KE Właściwa instytucja wdrażająca Informacja o projekcie weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa Informacja o projekcie wniosek

68 Warunki dokonania płatności – realizacja projektu współpracy W przypadku pierwszego wniosku o płatność pośrednią w ramach operacji, płatność pośrednia jest dokonywana jeżeli: pozostali partnerzy projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW, uzyskali zatwierdzenie projektu W przypadku realizacji operacji w jednym etapie, płatność ostateczna dokonywana jest jeżeli: pozostali partnerzy projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW, uzyskali zatwierdzenie projektu. Maksymalny okres oczekiwania na zatwierdzenie projektu u partnera – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy

69 Płatność (projekt międzynarodowy) SW LGD LGD zagraniczne WoP ARiMR KE MRiRW Informacja o zatwierdzeniu projektu zagranicznej LGD weryfikacja uzupełnienia Zlecenie płatności Informacja o otrzymaniu zatwierdzenia projektu MAX 9 m-cy płatność na rachunek bankowy LGD

70 Zastąpienie, wycofanie się, włączenie partnera do projektu współpracy (1) W przypadku, gdy w projekcie współpracy bierze udział jedynie dwóch partnerów, wycofanie się partnera projektu współpracy nie powoduje rozwiązania umowy jeśli wycofujący się partner projektu współpracy zostanie zastąpiony przez nowego partnera projektu współpracy. W przypadku, gdy w projekcie współpracy bierze udział więcej niż dwóch partnerów, wycofanie się partnera projektu współpracy nie powoduje rozwiązania umowy jeśli: punkty uzyskane podczas oceny projektu współpracy w ramach kryterium nr 1 nie decydowały o uzyskaniu minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny projektu współpracy lub wycofujący się partner zostanie zastąpiony przez nowego partnera projektu współpracy.

71 Zastąpienie, wycofanie się, włączenie partnera do projektu współpracy (2) Zastąpienie, wycofanie się bądź włączenie się nowego partnera do projektu współpracy nie może powodować zwiększenia przyznanej kwoty pomocy. Zastąpienie, wycofanie się bądź włączenie się nowego partnera do projektu współpracy nie może powodować zmiany celów projektu współpracy określonych w umowie o wspólnej realizacji projektu współpracy zawartej przez Beneficjenta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

72 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wdrażanie projektów współpracy Szkolenie organizowane na zlecenie MRiRW, finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google