Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 97 53, fax +48 22 826 13 99 www.kig.pl UNIA EUROPEJSKA Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 97 53, fax +48 22 826 13 99 www.kig.pl UNIA EUROPEJSKA Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 97 53, fax +48 22 826 13 99 www.kig.pl UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

2 KIGNET 01.01.2005 – 30.09.2007

3 KIGNET NAKŁADY Środki własne – 11 290 000 zł. Środki własne – 11 290 000 zł. Środki UE – 31 500 000 zł. Środki UE – 31 500 000 zł. OGÓŁEM – 42 790 000 zł.

4 KIGNET UCZESTNICY PROJEKTU Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza 60 organizacji otoczenia biznesu 60 organizacji otoczenia biznesu z całej Polski z całej Polski

5 KIGNET

6 KIGNET BENEFICJENCI organizacje otoczenia biznesu organizacje otoczenia biznesu (izb gospodarcze działające w Polsce oraz organizacji innego typu) (izb gospodarcze działające w Polsce oraz organizacji innego typu) wszystkie aktywne polskie i niektóre zagraniczne firmy (2 miliony) wszystkie aktywne polskie i niektóre zagraniczne firmy (2 miliony) polskie społeczeństwo polskie społeczeństwo –

7 KIGNET CEL Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu

8 KIGNET Jeżeli chcesz: Świadczyć nowe, wysokiej jakości usługi, bądź rozwinąć te które już posiadasz w swojej ofercie Pośredniczyć w sprzedaży usług pozostałych członków sieci Zmodernizować sale konferencyjne i szkoleniowe Wyposażyć izbę w nowoczesny sprzęt i narzędzia IT Wyremontować pomieszczenia biurowe Podnieść kompetencje Twoich pracowników poświadczone certyfikatem Wdrożyć certyfikowany standard świadczenia usług Wzmocnić pozycję izby poprzez udział w sieci DLA KOGO JEST KIGNET?

9 KIGNET Dla kogo są usługi i produkty Projektu KIGNET? Jeżeli chcesz by Twoja firma: Zwiększała sprzedaż i zdobywała nowe rynki Inwestowała w rozwój Podniosła jakość swoich produktów Korzystała z nowoczesnych metod finansowania Pozyskiwała nowe technologie Była dobrze rozpoznawalna na rynku Wdrażała certyfikowane systemy jakości Miała wpływ na rozwój społeczności lokalnej i kraju A pracownicy rozwijali niezbędne kwalifikacje

10 KIGNET ZADANIA Stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw Stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów Utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci Stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb – uczestników podsieci Zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET Uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci Wspólna promocja usług poszczególnych sieci

11 KIGNET PROFIL MERYTORYCZNY – 17 podsieci PROFIL MERYTORYCZNY – 17 podsieci (zorientowane na daną dziedzinę, będącą przedmiotem zainteresowania firm) PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci (zorientowany na dany typ usługi) PODSIECI USŁUGOWE

12 KIGNET Podsieć Jednolity Rynek Europejski (JRE) Działalność: Podnoszenie potencjału izb do uczestnictwa w międzynarodowych projektach finansowanych z programów UE. Poprzez partnerstwo Izb w projektach powstają nowe usługi, służące podnoszeniu konkurencyjności firm. Podsieć stymuluje rozwój zdolności izb do świadczenia usług finansowanych z europejskich programów m.in. przez: Szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych do aplikowania i uczestnictwa, Identyfikację dobrych praktyk wśród Izb, Pomoc w rozwijaniu kontaktów zagranicznych, Bazy wiedzy o programach i konkursach Komisji Europejskiej. Rozwijanie umiejętności dostarczania wiarygodnej informacji, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania firm na JRE. W tym celu, podsieć tworzy m.in. przewodnik po sprawdzonych źródłach informacji o JRE. Koordynator Podsieci: Biuro ds. Unii Europejskiej Krajowej Izby Gospodarczej PODSIECI MERYTORYCZNE

13 KIGNET Podsieć Rynki Zagraniczne Działalność: Budowanie Centrum Kompetencji Handlu Zagranicznego wspierającego firmy w zakresie techniki i organizacji obrotu międzynarodowego. Doradztwo w zakresie możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych. Organizacja udziału przedsiębiorców w targach i misjach. Organizacja spotkań firm zainteresowanych współpracą. Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia działalności na wybranych rynkach. Koordynator Podsieci: Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej PODSIECI MERYTORYCZNE

14 KIGNET Podsieć Marka Działalność: Budowanie wizerunku i marki firm i produktów obejmujące także promocję i PR.Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla firm w zakresie brandingu. Stworzenie modelowego podejścia izb gospodarczych do budowania i wprowadzania marek polskich produktów regionalnych i lokalnych na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Koordynator Podsieci: Biuro Akademii Marek Krajowej Izby Gospodarczej PODSIECI MERYTORYCZNE

15 KIGNET Podsieć Kadry Działalność: Usługi informacyjne, doradcze i pośredniczenia, m.in. w: –Pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników dla firm, –Poszukiwania pracy dla zwalnianych pracowników, –Realizacja praktyk zawodowych, –Zatrudniania niepełnosprawnych, –Zatrudniania kobiet. Promocja zatrudniania kobiet w przedsiębiorstwach Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna w Warszawie PODSIECI MERYTORYCZNE

16 KIGNET Podsieć e-Biznes Działalność: Informatyzacja działalności firm, w tym: Wdrażanie technologii e-business w firmach, Upowszechnianie korzystania z podpisu elektronicznego, Wsparcie firm w korzystaniu z obsługi w formie on-line wprowadzanych przez urzędy publiczne. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI MERYTORYCZNE

17 KIGNET Podsieć Przedsiębiorczość Działalność: Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej przede wszystkim przez: Promocję przedsiębiorczości, Konsultacje na rzecz potencjalnych przedsiębiorców, pomoc w zakładaniu firm, Doradztwo dla początkujących przedsiębiorców, Zwiększenie dostępności i jakości usług doradczych dla potencjalnych i działających już na rynku przedsiębiorców w poszczególnych regionach kraju, Wprowadzenie i utrzymanie wysokiego standardu usług. Koordynator Podsieci: Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw w Warszawie PODSIECI MERYTORYCZNE

18 KIGNET Podsieć Marketing Działalność: Wykreowanie kompleksowych i profesjonalnych usług doradczych nowej jakości, nastawionych na indywidualnego odbiorcę, z zakresu promocji, marketingu i eksportu, poprzez odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie i wdrożenie zespołu do praktycznych zadań z tego zakresu. Zakres doradztwa będzie obejmował: Wybór odpowiednich rynków eksportowych zgodnie z profilem działalności firmy – zapewnienie jak największej skuteczności działań promocyjnych, Pomoc w doborze narzędzi służących realizacji strategii działania, promocji i marketingu produktów/usług firm, Pomoc w określeniu potrzeb związanych z odpowiednim przygotowaniem i prowadzeniem promocji produktów/usług firm z uwzględnieniem specyficznych wymagań rynków docelowych, Pomoc w przygotowaniu długofalowych planów promocyjnych firm za granicami kraju, Wizualizacja stoisk wystawienniczych. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. w Warszawie PODSIECI MERYTORYCZNE

19 KIGNET Podsieć Lex Działalność: –Certyfikacja doradców i szkoleniowców świadczących usługi z zakresu zamówień publicznych. –Świadczenie usług mediacyjnych w sprawach prowadzonych przez sądy arbitrażowe funkcjonujące przy izbach gospodarczych. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI MERYTORYCZNE

20 KIGNET Podsieć Finanse Działalność: Opracowanie systemu usług ułatwiających polskim przedsiębiorstwom dostęp do kapitału, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności. Wykształcenie w Izbach grupy doradców, którzy będą świadczyć wysokiej jakości usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Zbudowanie przy izbach gospodarczych funduszy pożyczkowych. Usługi finansowe, które powstaną w wyniku prac podsieci KIGNET Finanse to przede wszystkim: Doradztwo podstawowe – wybór dla przedsiębiorcy optymalnej formy finansowania inwestycji. Doradztwo specjalistyczne – pomoc w przygotowaniu dokumentacji (wniosków, biznes planów) dla przedsiębiorcy starającego się pozyskać wsparcie na inwestycje. Szkolenia specjalistyczne – przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych z zakresu finansów. Koordynator Podsieci: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach PODSIECI MERYTORYCZNE

21 KIGNET Podsieć Innowacje Działalność: Podnoszenie świadomości i potencjału polskich firm w zakresie pozyskiwania i wdrażania szeroko pojętych innowacji (organizacyjnych, marketingowych, procesowych, produktowych) poprzez opracowanie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych. Pomoc dla przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z partnerami wspierającymi proces opracowywania i wdrażania innowacji, zidentyfikowaniu możliwości wdrożenia innowacji oraz określeniu stopnia innowacyjności planowanych rozwiązań. Stworzenie bazy do systematycznego działania na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wypracowaniu trwałych mechanizmów współpracy pomiędzy uczestnikami podsieci oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI MERYTORYCZNE

22 KIGNET KIGNET Legalizacja Działalność: Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI MERYTORYCZNE

23 KIGNET KIGNET Jakość Działalność: Usługi z zakresu samooceny organizacji zgodnej z Modelem Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości i Modelem Znakomitości EFQM. Wdrażanie w organizacjach Systemu Ochrony przed Zagrożeniami Korupcyjnymi. Program Przedsiębiorstwo Przyjazne dla Otoczenia – wdrażanie standardów w firmach oraz przygotowanie kryteriów konkursu dla przedsiębiorstw przyjaznych otoczeniu. Promocja Liderów Znakomitego Zarządzania poprzez nagrodę „Pierwszy między Równymi – Primus Inter Pares” Koordynator Podsieci: Biuro Nagród, Jakości, Doradztwa i Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie PODSIECI MERYTORYCZNE

24 KIGNET KIGNET Usługi Komunalne Działalność: Wymiana wiedzy i informacji na temat obecnego i przyszłego stanu sektora komunalnego w Unii Europejskiej w dwóch zasadniczych obszarach: –Międzynarodowym – poprzez aktywny udział w otoczeniu zewnętrznym, –Krajowym – poprzez realizację działań na rzecz spółek komunalnych, uczestników polskiego sektora komunalnego. Budowanie systemu współpracy, wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi aktorami polskiego sektora komunalnego w branżach: ciepłowniczej, wodociągowej, komunikacji miejskiej oraz utylizacji odpadów. Koordynator Podsieci: Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim PODSIECI MERYTORYCZNE

25 KIGNET KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet Działalność: Usługi doradcze oferowane przez tzw. Punkt doradczy dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, powracających do pracy (w tym bezrobotnych). Prowadzenie szkoleń, wykładów i kursów dla kobiet w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Prowadzenie badań i analiz na temat sytuacji zawodowej i przedsiębiorczości kobiet. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk dotyczących aktywizacji zawodowej kobiet w sieci izbowej w Polsce i na forum międzynarodowym. Serwis internetowy poświęcony tematyce kobiet np. www.aktywnakobieta.pl www.aktywnakobieta.pl Koordynator Podsieci: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu PODSIECI MERYTORYCZNE

26 KIGNET KIGNET Ochrona Środowiska Działalność: Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze zagadnień ochrony środowiska w działalności gospodarczej, w tym audytu ekologicznego firmy. PODSIECI MERYTORYCZNE

27 KIGNET KIGNET Biznes Partner Działalność: Opracowywanie i dystrybucja ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw. Poszukiwanie partnerów handlowych, inwestorów portfelowych i strategicznych polskich oraz zagranicznych. Organizacja imprez kojarzących partnerów gospodarczych. Koordynator Podsieci: Dom Wydawniczy KIG Sp. z o.o. w Warszawie PODSIECI MERYTORYCZNE

28 KIGNET KIGNET Lobbing Działalność: Promocja przedsiębiorczości. Promocja samorządu gospodarczego. Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI MERYTORYCZNE

29 KIGNET KIGNET Info Działalność: Bieżące informacje tematyczne z obszarów działania Podsieci merytorycznych KIGNET, w formie biuletynu i portalu internetowego w tym: –Źródła i procedury pomocy finansowej w tym fundusze strukturalne, –Targi i wystawy w Polsce i za granicą, –Zmiany legislacyjne, –Przepisy podatkowe, –Informacje branżowe. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI FUNKCJONALNE

30 KIGNET KIGNET Doradztwo Działalność: Usługi doradcze z obszarów działania Podsieci merytorycznych KIGNET, w tym: –Aplikowania o środki pomocowe, –Funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, –Systemów zapewnienia jakości, –Opracowywania biznes-planów i studiów wykonywalności, –Przygotowania do wejścia na rynki kapitałowe, –Analizy popytowej wybranych rynków krajowych, –Innowacji organizacyjnych i technicznych, –Przepisów podatkowych, –Promocji, marketingu i PR. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza PODSIECI FUNKCJONALNE

31 KIGNET KIGNET Szkolenia Działalność: Prowadzenie działań wzmacniających sieciowość świadczenia usług szkoleniowych oraz zwiększających dostępność tych usług dla firm. Opracowanie założeń procedur, trybu i formy świadczenia usług szkoleniowych w sieci. Współorganizowanie szkolenia kadry projektu KIGNET. Wykształcenie kadry specjalistów-organizatorów szkoleń i specjalistów o umiejętnościach pozyskiwania projektów szkoleniowych. Wypracowanie standardów projektów szkoleniowych. Stworzenie mechanizmów współpracy zapewniających trwałość rezultatów projektu KIGNET. Koordynator Podsieci: Krajowa Izba Gospodarcza Ośrodki regionalne: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach PODSIECI FUNKCJONALNE

32 KIGNET EFEKT Poszerzenie zakresu usług świadczonych Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez izby przez izby Podniesienie ich jakości Podniesienie ich jakości Zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy Zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy przedsiębiorstw przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 97 53, fax +48 22 826 13 99 www.kig.pl UNIA EUROPEJSKA Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google