Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTY FUTURES Charakterystyka kontraktów Rozliczanie kontraktów, depozyt zabezpieczający Stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt Wartość kontraktu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTY FUTURES Charakterystyka kontraktów Rozliczanie kontraktów, depozyt zabezpieczający Stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt Wartość kontraktu."— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTY FUTURES Charakterystyka kontraktów Rozliczanie kontraktów, depozyt zabezpieczający Stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt Wartość kontraktu

2 Kontrakty futures Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie lub też dokonania rozliczenia pieniężnego mającego na celu wyrównanie różnicy cen, w warunkach redukcji ryzyka niedotrzymania kontraktu przez obie strony. Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie lub też dokonania rozliczenia pieniężnego mającego na celu wyrównanie różnicy cen, w warunkach redukcji ryzyka niedotrzymania kontraktu przez obie strony. Kontrakt ma szczegółową specyfikację i jest przedmiotem obrotu giełdowego.

3 Futures / towarowe instrumenty bazowe  Metale szlachetne i strategiczne  Surowce energetyczne: ropa naftowa, paliwa, gaz  Rośliny oleiste: ziarna, nasiona, włókna  Artykuły spożywcze: cukier kawa, kakao

4 Futures / finansowe instrumenty bazowe  Stopy procentowe  Kursy wymiany walut  Ceny obligacji  Indeksy akcji  Indeksy giełdowe

5 Dwie strony kontraktu futures  Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji na kontrakcie  Pozycję długą (kupić kontrakt)  Pozycję krótką (sprzedać kontrakt) Pozycję można  Utrzymać do dnia wygaśnięcia (po czym następuje rozliczenie )  Wycofać się z rynku, zamykając pozycję (sprzedać jeśli kupił, kupić jeśli wcześniej sprzedał)

6 Futures/ Standaryzacja kontraktów towarowych  Ustalony standard jakości  Ustalona ilość towaru przypadająca na jeden kontrakt  Określenie daty i miejsca dostawy (jedyna rzecz pozostająca do ustalenia to cena kontraktu ale ona ustalana jest na parkiecie giełdowym) Kontrakty forwards i futures na towary mają wiele podobieństw, różnice występują w możliwościach obrotu kontraktami, warunkach dostaw a przede wszystkim w metodach rozliczania i dystrybucji ryzyka inwestycyjnego

7 Futures / Charakterystyka kontraktów  Obrót giełdowy  Obrót giełdowy (istnieje cena giełdowa kontraktu)  Standaryzowane i publicznie znane  Standaryzowane i publicznie znane specyfikacje kontraktów  Znane ceny(kursy)  Znane ceny (kursy) kontraktów  anonimowi  Uczestnicy rynku są anonimowi  Określonegodziny obrotu  Określone godziny obrotu  łatwe do zamknięcia  Pozycje łatwe do zamknięcia  Brak konieczności dostawy  Brak konieczności dostawy fizycznej towaru  depozyt zabezpieczający  Od każdej strony pobierany jest depozyt zabezpieczający przez instytucję rozliczającą kontrakt  Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności  Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności będąca konsekwencją wahań cen kontraktu  Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem  Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem niedotrzymania kontraktu przez drugą stronę

8 Rozliczenie kontraktu futures na towar ( M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

9 Rozliczenie kontraktu futures, faza 1, 2 ( M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

10 Rozliczenie kontraktu futures, faza 3,4 ( M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

11 Rozliczenie kontraktu futures na towar   Wartość depozytu zabezpieczającego zależy od zmienności historycznej ceny towaru (surowca). Jeżeli dla okresu półrocznego zmienność cen pewnego towaru wynosi 10%, to depozyt na półroczny kontrakt futures na ten towar winien wynosić 10% wartości kontraktu.   Depozyt zabezpieczający każdego dnia po rozliczeniu winien wynieść wtedy 10% aktualnej wartości kontraktu. Depozyty są oddawane stronom po wywiązaniu się z kontraktu. Gdy jedna ze stron nie dotrzymuje umowy, depozyt tej strony jest przekazywany drugiej stronie kontraktu (po potrąceniu kosztów pośrednictwa).

12 Rozliczenie kontraktu futures  W przypadku kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego, mimo że kupno lub sprzedaż kontraktu oznacza zobowiązanie do dostawy lub odbioru instrumentu bazowego

13 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20  Kurs kontraktu na WIG20 oscyluje wokół poziomu indeksu WIG20  Załóżmy, że Inwestor zajmuje dziś pozycję długą na kontrakcie zaś kurs zamknięcia z poprzedniej sesji wyniósł 2500 pt.  Wartość kontraktu to: kurs kontraktu*10 zł = 25 000 zł.  Inwestor wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości 5,00 % wartości kontraktu z poprzedniego zamknięcia, czyli 1250 zł.  Jeżeli kurs kontraktu wzrośnie o 2% czyli wyniesie 2550, to zysk kwotowy inwestora wyniesie tyle, ile wynosi wzrost wartości kontraktu, czyli 2550*10 zł - 25000 zł = 500 zł.  Zysk procentowy wyniesie (500/1250)*100% = 40%  (20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu, lewar=20)  Do poprzedniego stanu depozytu dopisana jest kwota 500 zł.  Nowa wartość depozytu wynosi 1750 zł, co stanowi 6,86% nowej wartości kontraktu – 25 500 zł. Depozyt może być zredukowany do kwoty równej 5% nowej wartości kontraktu. Inwestor może wyprowadzić kwotę 475 zł.

14 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20  Jeżeli kurs kontraktu spadnie o 2% o poziomu 2450, to kwota straty inwestora wyniesie tyle, ile wynosi utrata wartości kontraktu, czyli  25 000 zł - 2450*10 zł = 500 zł.  Strata procentowa wyniesie (500 / 1250)*100% = 40%  ( 20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu, lewar = 20 )  Od poprzedniego stanu depozytu odjęta jest kwota 500 zł,  Nowa wartość depozytu wynosi 750 zł, co stanowi 3,06% nowej wartości kontraktu (24 500 zł).  Depozyt musi być uzupełniony do kwoty stanowiącej 5% nowej wartości kontraktu, czyli do kwoty 1225 zł. Należy dopłacić 475 zł. Uwaga 1. Wartość kontraktu zmienia się w ujęciu procentowym tak jak kurs kontraktu Uwaga 2. Zyski i straty inwestora zajmującego krótką pozycję są odwrotne do zajmującego pozycję długą

15 Efekt dźwigni finansowej w kontraktach futures (lewar)   Rozliczenie dzienne ma na celu niedopuszczenie do sytuacji narastania długu do takiego rozmiaru, przy którym istniałoby ryzyko niewypłacalności jednej ze stron   W przypadku kontraktów na WIG20 depozyt 5% oznacza, że każda zmiana kursu kontraktu oznacza dwudziestokrotnie większą zmianę procentową w portfelu inwestora

16 Rozliczenie kontraktu futures stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt   Zakładając brak reinwestycji uzyskiwanych wpływów z dziennego rozliczania kontraktu, stopa zwrotu R z inwestycji w kontrakt wyraża się wzorem:   [(D k + ΣN i - ΣD j ) – D p ]/ D p = R   gdzie D p depozyt początkowy, D k depozyt końcowy   N i i-ta nadwyżka nad bieżącym koniecznym depozytem   D j j-ta dopłata do limitu depozytu

17 Rozliczenie kontraktu futures stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt  UWAGA  UWAGA. Przy założeniu braku reinwestycji uzyskiwanych wpływów z dziennego rozliczania stopa zwrotu R z inwestycji w kontrakt zależy tylko od kursów kontraktu w dniu otwarcia pozycji i w dniu zamknięcia pozycji na kontrakcie.   Dla długiej pozycji:   R = [(K z –K 0 )/ K 0 ]*L   K z - kurs zamknięcia pozycji   K 0 - kurs otwarcia pozycji   L – wartość lewara finansowego kontraktu

18 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20 symulacja kursu: 0,3 x + 200 sin x + 2500

19 Zakładamy dzienne 2% spadki kursu kontraktu po dwóch dniach posiadacz długiej pozycji traci [(1200,50 - 940,50) –1250] / 1250 = -79,20% po trzech dniach -117,62 % po 10 dniach - 365,85 %

20 Rozliczenie kontraktu futures stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt  Uwaga nie jest ograniczona z dołu  Uwaga. Jak pokazał powyższy przykład, stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt może być ujemna i nie jest ograniczona z dołu. (do początkowej inwestycji można dopłacić wielokrotnie większą kwotę będącą sumą obowiązkowych dopłat do depozytu).  bardziej niebezpieczny niż akcje  Instrument ten jest więc nieporównanie bardziej niebezpieczny niż akcje, gdzie straty nie przekraczają 100% (bez krótkiej sprzedaży)

21 Rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe  Ryzyko rynkowe – zmiany kursów potęgowane są przez efekt dźwigni finansowej (małe wahania kursów powodują duże procentowe zmiany wartości kontraktów)  Ryzyko płynności – niska aktywność innych graczy może utrudniać zamknięcie pozycji, zwłaszcza kontraktów o odległym terminie wygaśnięcia  Ryzyko makroekonomiczne – dotyczy kontraktów na waluty i wiąże się z wpływem polityki monetarnej na kształtowanie się kursów wymiany walut

22 Futures / Uczestnicy rynku  Producenci i odbiorcy metali, surowców energetycznych, roślin oleistych, artykułów spożywczych  Importerzy, eksporterzy  Inwestorzy, zabezpieczający swoje pozycje na rynku kasowym - zajęcie równej co do wartości lecz przeciwnej w stosunku do pozycji na rynku kasowym (poz. długa na rynku kasowym (akcje) + krótka pozycja na kontrakcie na indeks) - zajęcie równej co do wartości lecz przeciwnej w stosunku do pozycji na rynku kasowym (poz. długa na rynku kasowym (akcje) + krótka pozycja na kontrakcie na indeks)  Spekulanci (wykorzystanie lewara finansowego) Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym wzroście jego ceny Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym wzroście jego ceny Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym spadku jego ceny Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym spadku jego ceny  Arbitrażyści Kupno i sprzedaż kontraktów wykorzystujące różnice cenowe między poszczególnymi rynkami lub giełdami Kupno i sprzedaż kontraktów wykorzystujące różnice cenowe między poszczególnymi rynkami lub giełdami

23

24 Cena dostawy. Wartość kontraktu futures Jeżeli w kontrakcie futures zawartym wczoraj z ceną dostawy K, dzisiejsza cena wykonania wynosi F (F>K) to właściciel długiej pozycji otrzymuje kwotę (F-K). Przed rozliczeniem kontrakt ma wartość dodanią Po rozliczeniu kontrakt ma wartość zero Gdyby dziś odbierał dostawę z ceną F, to faktycznie (uwzględniając rozliczenie) kosztowałaby go K. Gdyby zaś F < K, to właścicielowi długiej pozycji odejmuje się kwotę K- F. Przed rozliczeniem kontrakt ma wartość ujemną. Po rozliczeniu kontrakt ma wartość zero Gdyby inwestor dziś odbierał dostawę z ceną F, to faktycznie kosztowałaby go K.

25 Cena dostawy. Wartość kontraktu futures   Gdyby do momentu wygaśnięcia kontraktu pozostawało wiele dni, którym towarzyszyłyby wahania ceny kontraktu zaś cena w dniu wygaśnięcia wyniosłaby F (F > K), to bilans wszystkich dziennych rozliczeń byłby równy F - K. Podobnie jak poprzednio, dostawa kosztowałaby posiadacza długiej pozycji wielkość K (ostatnia cena to F, ale uzyskana kwota to F- K)

26 Wartość kontraktu futures   UWAGA. Wartość pozycji długiej na kontrakcie futures po każdym dziennym rozliczeniu wynosi zero.   WNIOSEK. Wartość pozycji krótkiej na kontrakcie futures po każdym dziennym rozliczeniu wynosi zero.

27 Związek z oczekiwanymi cenami kasowymi   Bieżąca cena kontraktu futures F z dostawą w chwili T jest równa wartości oczekiwanej ceny instrumentu bazowego (towaru) w dniu wygaśnięcia kontraktu:   F = E(S T )   Gdyby F < E(S T ), to zastosowanie strategii   t=0 Długa pozycja na kontrakcie   t=T nabycie towaru po cenie F sprzedaż na rynku kasowym po cenie S T daje oczekiwaną wartość arbitrażowego zysku E(S T - F)= E(S T ) – F >0   W przypadku F> E(S T ), to zastosowanie strategii   t=0 krótka pozycja na kontrakcie   t=T zakup na rynku kasowym po cenie S T   sprzedaż towaru po cenie F daje oczekiwaną wartość arbitrażowego zysku E(F -S T )= F -E(S T ) >0

28 Literatura   Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie J. Hull Warszawa 1997   Instrumenty pochodne – sympozjum matematyki finansowej. Kraków UJ 1997   Inwestycje K. Jajuga, T. Jajuga PWN 2008   Rynkowe instrumenty finansowe A. Sopoćko PWN 2005


Pobierz ppt "KONTRAKTY FUTURES Charakterystyka kontraktów Rozliczanie kontraktów, depozyt zabezpieczający Stopa zwrotu z inwestycji w kontrakt Wartość kontraktu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google