Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. o wspólnej regulacji podatkowej dla wypłat odsetek i należności licencyjnych pomiędzy spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich (2003/49/EG)

2 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
11 ust.1 UM –OECD - odsetki, które powstają w Umawiającym się państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w umawiającym się państwie, w którym powstają i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem (beneficial owner) , podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.

3 Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych , jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności :

4 Odsetki Dochody z pożyczek rządowych
Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami).

5 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania W umowach bilateralnych zawartych przez Polskę stosowana jest także stawka niższa w wysokości 5 %. Konkluzja : odsetki mogą być opodatkowane w obu państwach, ale w państwie źródła do wysokości limitu. Uwaga art.26 ust.7 CIT

6 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Co to są należności licencyjne ?

7 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Art.12 ust.2 UM-OECD - wszelkiego rodzaju płatności otrzymywane jako wynagrodzenie za użytkowanie lub prawo użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

8 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Art.12 ust.1 UM OECD - należności licencyjne, powstające w umawiającym się państwie i wypłacane osobie będącej ich właścicielem mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie powinny być opodatkowane tylko w państwie rezydencji.

9 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania W umowach bilateralnych zawartych przez Polskę - należności licencyjne są zarówno opodatkowanie w państwie źródła, jak i państwie rezydencji (w państwie źródła do wysokości limitu)

10 Wprowadzenie – opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych zgodnie z polskimi przepisami
Jeżeli podmiot polski wypłaca odsetki lub należności licencyjne do państwa , z którym Polska nie ma zawartej umowy pobiera podatek u źródła w wysokości 20 % przychodów.

11 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych zgodnie z dyrektywą
Charakterystyka dyrektywy Implementacja dyrektywy

12 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Dyrektywa ma zastosowanie, jeżeli : Spółka jednego państwa członkowskiego lub położony w jednym państwie członkowskim zakład spółki innego państwa członkowskiego wypłaca odsetki lub należności licencyjne spółce innego państwa członkowskiego lub zakładowi spółki jednego państwa członkowskiego położonemu w innym państwie członkowskim

13 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
„odsetki” - przychód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zabezpieczonych hipoteką lub nie, oraz uprawniających lub nie do udziału w zyskach dłużnika, w szczególności przychód z papierów wartościowych, oraz przychód z obligacji, łącznie z premiami oraz nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami; kary z tytułu opóźnienia w płatnościach nie są uznawane za odsetki;

14 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
„należności licencyjne” rozumie się wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie, lub prawo do wykorzystywania, wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego są uznawane za należności licencyjne.

15 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Odbiorca odsetek i należności licencyjnych jest podmiotem uprawnionym do tych odsetek i należności (beneficial owner)

16 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Spółka państwa członkowskiego – spółka, która zgodnie z prawem podatkowym tego państwa , ma w tym państwie siedzibę i podlega jednemu z podatków wymienionych w przepisach dyrektywy (są to podatki obciążające osoby prawne) oraz nie jest z niego zwolniona

17 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Zakład – stała placówka położona w jednym państwie członkowskim, poprzez którą wykonywana jest całkowicie lub częściowo działalność przedsiębiorstwa innego państwa członkowskiego

18 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Jako spółka powiązana traktowana jest ta, która powiązana jest z drugą przynajmniej w ten sposób, że : Pierwsza spółka ma co najmniej 25 % bezpośredni udział w kapitale drugiej spółki,lub

19 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
druga spółka ma co najmniej 25% udział w kapitale pierwszej spółki,lub trzecia spółka ma co najmniej 25 % bezpośredni udział w kapitale pierwszej i drugiej spółki.

20 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Posiadanie udziału ma miejsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata Różnice z dyrektywą PS PS – do not maintain IR- have not been mainteined

21 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Spółki posiadające udziały powinny mieć siedzibę na terytorium Wspólnoty

22 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Kiedy zakład może być uznany za płatnika ? Wypłacone odsetki lub należności licencyjne stanowią w państwie położenia zakładu koszt uzyskania przychodu dla celów ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

23 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Kiedy zakład jest traktowany jako podmiot uprawniony do odsetek i należności licencyjnych ? Wierzytelności lub prawo do używania informacji stanowiące tytuł płatności pozostają w faktycznym związku z zakładem, Odsetki lub należności licencyjne stanowią przychody, które w państwie położenia zakładu podlegają opodatkowaniu podatkiem wymienionym w przepisach dyrektywy.

24 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Kiedy spółka jest uprawniona do odsetek i należności licencyjnych ? Jeżeli nie pobiera ich jako powiernik, pośrednik, pełnomocnik, lecz stanowią dla niej jej własne przysporzenie (otrzymuje te płatności dla własnej korzyści)

25 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Konsekwencje zastosowania dyrektywy Zwolnienie od podatku odsetek i należności licencyjnych przez państwo członkowskie na terytorium, którego należności te powstały Opodatkowanie wyłącznie w państwie rezydencji odbiorcy

26 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Przeciwdziałanie nadużyciu prawa Beneficial owner Arm’s length Minimalny okres posiadania udziałów Wykluczenie z definicji odsetek i należności licencyjnych płatności kwalifikowanych jako podział zysków Klauzula subject to tax

27 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Art. 5 dyrektywy Dyrektywa nie wyklucza krajowych lub umownych postanowień niezbędnych do zapobiegania nadużyciom finansowym

28 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
Państwa członkowskie mogą odmówić zastosowania dyrektywy w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylanie się od opodatkowania, unikanie płacenia podatków lub nadużycie prawa (directive –shopping)

29 Implementacja Dyrektywy
Przepisy implementujące dyrektywę mają zastosowanie do przychodów (art.21 ust.1 pkt 1) : z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za urządzenia związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

30 Implementacja Dyrektywy
Przepisy implementujące dyrektywę nie dotyczą przychodów (art.21 ust.6 u.p.d.o.p.): z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika; z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;

31 Implementacja Dyrektywy
z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna co najmniej 50 lat od powstania należności.

32 Implementacja Dyrektywy
Uzasadnienie : są to płatności mające charakter podziału zysku (dywidenda) lub spłaty kapitału.

33 Implementacja Dyrektywy
Podstawowym skutkiem zastosowania przepisów implementujących dyrektywę o odsetkach i należnościach licencyjnych jest zwolnienie od podatku dochodowego wypłat tych należności, jeżeli spełnione są przesłanki dotyczące wypłacającego i uzyskującego (odbiorcy) tych należności.

34 Implementacja Dyrektywy
Okres przejściowy na stosowanie Dyrektywy Harmonogran implementacji Do – brak obowiązku stosowania Dyrektywy – 30 czerwca 2009 – stawka 10 % – % Od – 0 %.

35 Implementacja Dyrektywy
Sytuacje : Wypłacającym odsetki i należności licencyjne jest : Spółka RP, lub Zakład spółki UE położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskującym (odbiorcą) odsetek i należności licencyjnych jest : Spółka UE Zakład spółki UE położony w innym niż Polska państwie członkowskim.

36 Wypłata odsetek pomiędzy spółkami
Państwo członkowskie X Polska wypłata odsetek Spółka RP Spółka UE

37 Wypłata należności licencyjnych pomiędzy spółkami
Państwo członkowskie X Polska wypłata należności licencyjnych Spółka RP Spółka UE

38 Wypłata odsetek - zakład Spółki UE jest odbiorcą odsetek od Spółki RP
Państwo członkowskie X Zakład Spółki UE Państwo członkowskie Y Polska Odsetki Spółka UE Spółka RP

39 Wypłata należności licencyjnych – wypłaca Zakład Spółki UE Spółce RP
Państwo członkowskie X Zakład Spółki UE Państwo członkowskie Y Polska Należności licencyjne Spółka UE Spółka RP

40 Opodatkowanie odsetek na podstawie I&R Directive- zakład jest płatnikiem odsetek
Państwo członkowskie X spółka UE 2 Państwo członkowskie Y pożyczka Polska odsetki spółka UE 1 zakład spółki UE 1 PppppPolska

41 Opodatkowanie należności licencyjnych na podstawie I&R Directive – zakład jest odbiorcą należności licencyjnych Państwo członkowskie X spółka UE 2 Państwo członkowskie Y know-how Polska należności licencyjne spółka UE 1 zakład spółki UE 1

42 Implementacja Dyrektywy
Spółka wypłacająca i spółka uzyskująca należności powinny ponadto spełniać warunki dotyczące powiązań kapitałowych, a zakład – warunki dotyczące uznania odsetek lub należności odpowiednio za koszty uzyskania przychodów lub przychody podlegające opodatkowaniu (art.21 ust.3 i 4 u.p.d.o.p.) :

43 Implementacja Dyrektywy
Zakład spółki UE położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest płatnikiem należności, jeżeli wypłacane należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej (art.21 ust.3pkt 1 lit b u.p.d.o.p.).

44 Implementacja Dyrektywy
Zakład spółki UE położony w innym niż Polska państwie członkowskim jest odbiorcą należności, jeżeli dochód osiągnięty na skutek uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w państwie położenia zakładu (art.21 ust.3 pkt 4 lit b u.p.d.o.p.)


Pobierz ppt "Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google