Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja Rynków Towarów i Usług

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja Rynków Towarów i Usług"— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja Rynków Towarów i Usług
Tomasz Kończal Stanisław Garbiński

2 Gospodarka światowa -elementy
Podmioty np. przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Gospodarki narodowe poszczególnych państw, Korporacja transnarodowe, Ugrupowania integracyjne, Organizacje międzynarodowe, Stosunki, czyli powiązania ekonomiczne(przepływy towarowe, usługowe, kapitałowe, siły roboczej oraz myśli naukowo technicznej.

3 Rynek międzynarodowy-czym jest?
Ogół warunków i form organizacyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż produktów, usług, czynników i aktywów finansowych, oferowanych przez podmioty pochodzące z różnych krajów, Z punktu widzenia kraju uczestniczącego w wymianie międzynarodowej zakupy na rynku międzynarodowym to import, sprzedaż to eksport.

4 Offshoring-jako nowa tendencja w międzynarodowym handlu usługami
To przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju, W krajach rozwiniętych systematycznie zwiększa się udział sektora usług zarówno w tworzeniu PKB, jak i w ogólnym zatrudnieniu, Zjawisko offshoringu jest istotnym przejawem globalnego zwrotu w działalności wytwórczej, prowadzącego do nowego międzynarodowego podziału w sferze wytwarzania usług.

5 Offshoring-motywy podejmowania
Reorganizacja struktury wytwórczej i organizacyjnej, przedsiębiorstwo dzięki offshoringowi może poświęcić dużą część swoich sił i środków na podstawową działalność, Możliwość świadczenia usług przez wysoko wykwalifikowanych, znających języki obce pracowników(przykład Indie),

6 Offshoring-motywy podejmowania c.d.
Zwiększenie możliwości konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi przedsiębiorstwami, Możliwość wykorzystania doświadczenia innych krajów w dziedzinach, w których są one wyspecjalizowane, np.genetyka, Lepsze poznanie i zaspokojenie potrzeb klienta dzięki bliższej mu lokalizacji oraz zapewnienie obsługi 24 godziny na dobę,

7 Offshoring-motywy podejmowania c.d.
Innowacje(procesy offshoringowe są nośnikiem innowacji usługowych, Offshore outsourcing powoduje przeniesienie części produkcji, usług oraz tym samym miejsc pracy, Captive offshoring daje pracownikom możliwość rozwoju zawodowego, pracując w różnych zespołach, na odmiennych rynkach poszerzają oni swoją wiedzę specjalistyczną,

8 Offshoring-motywy podejmowania c.d.
Offshoring może być jednym z narzędzi dyscyplinujących pracowników w firmie (dochodzą do wniosku, że nie są w stanie konkurować ze swoimi odpowiednikami w Chinach, czy Indiach, którzy przy często wyższej wydajności są skłonni pracować za znacznie niższą płacę).

9 Polska jako miejsce lokowania usług biznesowych-mocne strony
Jakość zasobów pracy, duży udział osób w wieku 19-24, Profil wykształcenia(potencjał informatyków, finansistów)duży odsetek osób znających języki obce, Stabilność gospodarki, Bezpieczeństwo ekonomiczne,

10 Polska jako miejsce lokowania usług biznesowych-mocne strony-c.d
Zintegrowanie ze strukturami UE, 34 parki technologiczne, 14 stref ekonomicznych, System pomocy dla inwestorów, Polska jest liderem pod względem centrów usług w Europie Wschodniej biorąc po uwagę wielkość zatrudnienia, liczbę centrów biznesowych.

11 Polska jako miejsce lokowania usług biznesowych-słabe strony
Bardzo niskie nakłady na B+R, Relatywnie gorsze warunki startu dla biznesu w porównaniu z innymi krajami regionu, Długie terminy dotyczące formalności z uruchomieniem inwestycji, Niewielka liczba polskich firm outsourcingowych działających na rynku globalnym.

12 Outsourcing Outsourcing – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji.

13 Istota outsourcingu "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" - twierdził Henry Ford.

14 Podstawowe korzyści z outsourcingu:
umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności; pozwala utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych; zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenia oraz specjalizację firm je świadczących; zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych działalności; odciąża różne działy firmy, np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

15 Zagrożenia dla outsourcingu
Jedną z pułapek, w którą łatwo można wpaść, jest zbytnie delegowanie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg programu. Podejście "outsourcowaliśmy to i mamy to z głowy" jest błędne. Można delegować do wykonania wielu zadań, ale nie można delegować odpowiedzialności. Negatywne strony outsourcingu tkwią również w firmach oferujących swoje usługi. Zdarza się, że są to firmy bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanej kadry czy praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu projektów znajdujących się w ich ofercie. Dlatego tak ważne jest właściwe wybranie firmy outsourcingowej.

16 popularne obszary oddawane w outsourcing to:
administracja funkcji kadrowych, szkolenia, administracja systemów informatycznych, finanse i rachunkowość, audyt wewnętrzny, podatki, zarządzanie środkami trwałymi, zaopatrzenie, zarządzanie wydrukiem i dokumentami, obsługa klienta.

17

18 BIZ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnienie długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.

19 Formy inwestycji zagranicznych
Teoria inwestycji zagranicznych rozgranicza dwie podstawowe formy: horyzontalne (ang. horizontal) i pionowe (ang. vertical). Horyzontalne Bezpośrednie inwestycje zagraniczne typu horyzontalnego polegają na ustanowieniu bliźniaczego podmiotu gospodarczego pełniącego podobne funkcje jak podmiot kraju siedziby centrali, czy inwestycje w innych krajach. Zwykle tego rodzaju inwestycje mają miejsce w przypadku sieci handlowo-dystrybucyjnych lub prostych procesów produkcyjnych.

20 Formy inwestycji zagranicznych
Wertykalne - Inwestycje bezpośrednie typu pionowego (wertykalnego) mają miejsce w przypadku kooperacji podmiotów zlokalizowanych w różnych krajach, które pełnią swoją unikalną rolę w grupie np. badania i rozwój, projektowanie, produkcja komponentów, montaż podzespołów, montaż finalny. Pionowy model inwestycji zagranicznych jest przeważnie wykorzystywany przez firmy produkujące bardziej złożone wyroby np. AGD, środki transportu.

21 Formy inwestycji zagranicznych
Platforma eksportowa Jako specyficzną formę inwestycji zagranicznych można wyróżnić platformę eksportową (ang. Export Platform FDI), która ma obsługiwać rynek trzeci zlokalizowany poza krajem siedziby centrali oraz poza krajem lokalizacji inwestycji.

22

23 Bibliografia T. Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Teoria wymiany i polityki handlu,PWN Warszawa 2006 J.Misala-Teoria i polityka wzrostu gospodarczego-osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, S.M.Szukalski-Polska na rynku offshoringu usług biznesowych ,Łódź 2013.

24 Dziękujemy !


Pobierz ppt "Globalizacja Rynków Towarów i Usług"

Podobne prezentacje


Reklamy Google