Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie 2 Zastosowanie LCA do oceny wybranych branż przemysłu w Polsce. Cz.2 Kierunek badawczy B VI: Podstawy efektywnej gospodarki odpadami Joanna KULCZYCKA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie 2 Zastosowanie LCA do oceny wybranych branż przemysłu w Polsce. Cz.2 Kierunek badawczy B VI: Podstawy efektywnej gospodarki odpadami Joanna KULCZYCKA,"— Zapis prezentacji:

1 Zadanie 2 Zastosowanie LCA do oceny wybranych branż przemysłu w Polsce. Cz.2 Kierunek badawczy B VI: Podstawy efektywnej gospodarki odpadami Joanna KULCZYCKA, Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Renata KONECZNA, Anna HENCLIK, Łukasz LELEK, Marcin CHOLEWA Seminarium Instytutu GSMiE PAN, 6 – 8 marca 2013, Szczyrk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Badań Strategicznych Cel badań: określenie potencjalnego wpływu na środowisko wybranych branż przemysłu zgodnie z metodyką LCA w 11 kategoriach wpływu oraz 3 kategoriach szkód. Zastosowanie metodyki LCA pozwala na identyfikację i hierarchizację poszczególnych branż pod kątem największego potencjalnego obciążenia środowiska. Do analizy metodą LCA wybrano branże przemysłu (wg PKD 2007): elektryczny i elektroniczny: dział 26,27,28, przemysł oparty na drewnie: dział 16,17,31, przemysł wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych: dział 22, przemysł materiałów budowlanych: dział 23. Źródło danych: publikacje GUS Gospodarce materiałowej, Gospodarce paliwowo-energetycznej, Ochronie Środowiska, publikacji internetowej GUS: Produkcja wyrobów przemysłowych oraz specjalistycznych danych dotyczących zużycia materiałów i energii, zakupionych w GUS i ARE. Wnioski Analiza wielkości zanieczyszczeń (wg danych GUS) emitowanych przez poszczególne branże przemysłu wskazuje, iż najwyższą roczną emisją, zarówno CO 2, jak i pozostałych gazów i pyłów cechuje się przemysł materiałów budowlanych, a następnie przemysł oparty na drewnie, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz elektryczny i elektroniczny. W ilości wytworzonych odpadów dominuje przemysł oparty na drewnie oraz materiałów budowlanych. Zgodnie z oceną wykonaną uproszczoną metodą analizy cyklu życia, potencjalnie największy negatywny wpływ na środowisko w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej (roczna produkcja) wywiera przemysł oparty na drewnie, a następnie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, elektryczny i elektroniczny. W stosowanej metodyce LCA nie rekomenduje się dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi branżami przemysłu, ze względu na różne jednostki funkcjonalne (np. Mg, m3, sztuki rocznie produkowanych wyrobów) oraz niepewność danych i obliczeń. Analiza miała na celu oszacowanie wpływu zużywanych materiałów i energii oraz wielkości emitowanych substancji i wytworzonych odpadów na dany produkt oraz identyfikację czynników najbardziej potencjalnie obciążających środowisko w danej branży. Analiza wyników uzyskanych metodą LCA wskazuje, iż największe możliwości zmniejszenia potencjalnego wpływu wybranych branż przemysłu na środowisko we wszystkich badanych obszarach wpływu, związane jest ze zmniejszeniem zużycia surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa). Istotne znaczenie może mieć też zmiana struktury paliw stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce – zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych może przyczynić się do ekologizacji wszystkich działów produkcji. Uzyskane z oceny metodą LCA wyniki mogą być ponadto obarczone pewnymi nieprawidłowościami, związanymi ze stosowania do analiz danych ogólnoeuropejskich (głównie bazy danych Ecoinvent w programie SimaPro). Dane te w większości przypadków nie są ściśle odnoszone do warunków polskich. Wyniki analizy dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego po etapie charakteryzowania modelowane w kategorii szkody: zdrowie ludzkie (jednostka DALY) Bilans paliwowo-energetyczny i materiałowy w przemyśle elektrycznym i elektronicznym Lp.Paliwa, energia, materiałyIlośćJednostka Bilans paliwowo-energetyczny 1. Węgiel kamienny energetyczny37Gg 2. Węgiel kamienny koksowy7TJ 3. Gaz ziemny wysokometanowy3582TJ 4. Gaz ziemny zaazotowany600TJ 5. Torf i drewno37TJ 6. Biogaz0TJ 9. Paliwa odpadowe stałe – roślinne i zwierzęce7TJ 8. Koks i półkoks112TJ 9. Gaz ciekły (LPG)3Gg 10. Benzyny silnikowe4Gg 11. Olej napędowy29Gg 13. Lekki olej opałowy7Gg 15. Produkty nieenergetyczne225TJ 16. Energia elektryczna9088TJ 17. Ciepło2540TJ 18. Ciepło z odzysku33TJ Bilans materiałowy 2. Wełna6Mg 3. Siarka22Gg 4. Skóry bydlęce174m2 5. Skóry świńskie10m2 6. Tarcica liściasta1,6dam3 7. Tarcica iglasta22,8dam3 8. Płyty wiórowe15412m3 9. Płyty pilśniowe miękkie40,4tys. m2 10. Płyty pilśniowe twarde68,9tys. m2 12. Papier i tektura17126Mg 13. Soda bezwodna126Mg 14. Wodorotlenek sodowy1482Mg 15. Kwas siarkowy z oleum22268Mg 16. Kauczuk syntetyczny772Mg 17. Lateks74Mg 18. Włókna chemiczne syntetyczne1027Mg 19. Szkło typu float487,1tys. m2 20. Cement33,7Gg 21. Wapno685Mg 22. Papa19,2tys. m2 23. Walcowane na gorąco (ogółem)567149Mg 24. Blachy stalowe walcowane na zimno214103Mg 25. Blachy i taśmy ocynowane6056Mg 26. Blachy i taśmy pokrywane cynkiem119607Mg 27. Taśma walcowana na zimno38290Mg 28. Pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno12181Mg 29. Drut ze stali (ciągniony)30901Mg 30. Rury stalowe64195Mg 31. Płyty, arkusze i taśmy z aluminium i stopów aluminium12976Mg 32. Wyroby wyciskane i ciągnione z aluminium i stopów aluminium19019Mg 33. Drut nawojowy izolowany13933Mg 34. Polietylen16238Mg 35. Polistyren19043Mg 36. Polichlorek winylu5849Mg 37. Polipropylen21239Mg 38. Zużycie wody3,3h m3 Emisje i odpady wytworzone w przemyśle elektrycznym i elektronicznym Lp.Emisje, odpadyIlośćJednostka 1. Pył (ogółem)0,5Gg 2. Gazy (ogółem)234,4Gg 3. Dwutlenek siarki0,4Gg 4. Tlenek węgla2,9Gg 5. Dwutlenek węgla229,5Gg 6. Ścieki odprowadzone3,6hm 3 7. Odpady wytworzone (ogółem)372,5Gg 8. Odpady poddane odzyskowi344,6Gg 9. Odpady unieszkodliwione (ogółem)8,2Gg 10. Odpady magazynowane19,7Gg 11. Odpady dotychczas składowane (nagromadzone) - stan w końcu roku 1,6Gg Wyniki analizy dla wybranych przemysłów zużycie zasobów (jednostka: nadwyżka energii w MJ) jakość ekosystemu (jednostka PDF*m2*rok) Zgodnie z metodyką LCA dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego opracowano przepływy materiałów, energii oraz emisji i odpadów w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej, którą jest roczna produkcja (2011 r.). Bazując na zinwentaryzowanych danych oraz korzystając z oprogramowania SimaPro, i dostępnych w nim baz danych: głównie Ecoinvent, ale także IDEMAT, ETH i BUWAL obliczono (metodą Eco-indicator 99) potencjalny wpływ przemysłu elektrycznego i elektronicznego na środowisko. Wyniki przedstawiono zgodnie z etapami: charakteryzowania i ważenia. W kategorii szkody zdrowie ludzkie największe obciążenie środowiska spowodowane jest przez produkcję energii elektrycznej, dla której wartość wpływu w trzech kategoriach (zmiana klimatu, czynniki rakotwórcze, wpływ na układ oddechowy związków nieorganicznych) wynosi ponad 60%. Kolejnym istotnym obciążeniem środowiska w tej kategorii szkody powoduje produkcja wyrobów aluminiowych, które dla dwóch kategorii wpływu (promieniowanie i warstwa ozonowa) osiągają poziom od 40-60%. W pozostałych kategoriach wpływ produkcji wyrobów z aluminium kształtuje się również na wysokim poziomie (od 10 do 20%).


Pobierz ppt "Zadanie 2 Zastosowanie LCA do oceny wybranych branż przemysłu w Polsce. Cz.2 Kierunek badawczy B VI: Podstawy efektywnej gospodarki odpadami Joanna KULCZYCKA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google