Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – konkursy w 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – konkursy w 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - konkursy w 2011 r.
Prowadząca: Martyna Sawicka

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Komponent ogólnopolski: PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie Komponent regionalny: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna 2

3 Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 3

4 DZIAŁANIE 3. 3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Poddziałanie 3. 3
DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Przykładowe typy projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Kryteria dostępu: W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony minimum 1 innowacyjny program nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 4

5 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe: M.in.: szkoły i placówki oświatowe, uczelnie i jednostki naukowe, administracja oświatowa, organy prowadzące szkoły i placówki, kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, dzieci i młodzież przebywające za granicą Termin naboru: III kwartał 2011 r. (konkurs otwarty) Planowana alokacja: PLN Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych 5

6 DZIAŁANIE 3.4 OTWARTOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI W KONTEKŚCIE UCZENIA SIĘ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Przykładowe typy projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kryteria dostępu: Grupę docelową stanowią: nauczyciele przedmiotów zawodowych instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Projekt obejmuje stażami i praktykami w przedsiębiorstwach minimum 250 osób. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów trwają minimum 2 tygodnie (kryterium merytoryczne). 6

7 Instytucja pośrednicząca:
Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: M.in.: uczniowie, nauczyciele i doradcy zawodowi, instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, kuratoria oświaty, Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, uczelnie i jednostki naukowe, administracja oświatowa, organy prowadzące szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs otwarty) Planowana alokacja: PLN Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych 7

8 Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 8

9 DZIAŁANIE 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Przykładowe typy projektów: Programy rozwoju uczelni. Kryteria dostępu: Okres realizacji projektu do 24 miesięcy. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa. Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu. 9

10 4. Maksymalna wartość projektu:
,00 PLN – dla projektu realizowanego samodzielnie przez uczelnię ,00 PLN – dla projektu realizowanego w partnerstwie z inną/ymi uczelnią/ami w ramach wdrażania modelu zarządzania uczelnią/jakością w uczelni. Projekt zakłada realizację jedynie następujących elementów: podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3). Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 10

11 Grupy docelowe: M.in. : - uczelnie (instytucje, kadra akademicka) - studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji 11

12 DZIAŁANIE 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Przykładowe typy projektów: 1. Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m.in.: - tworzenie programów stypendialnych dla studentów powyższych kierunków zamawianych, - tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach, - wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3), inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych. 12

13 Kryteria dostępu: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa posiadająca w dniu złożenia wniosku uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach. Projekt musi obejmować swym działaniem jedynie studia I stopnia (licencjackie i/lub inżynierskie). Projekt musi dotyczyć naboru w roku akademickim 2011/2012. Projekt musi obejmować obligatoryjnie moduły dotyczące: wdrażania programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych oraz programów stypendialnych. Działania realizowane w ramach projektu muszą dotyczyć jedynie następujących kierunków, prowadzonych na studiach I stopnia: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, a także makrokierunków, kierunków unikatowych, studiów międzykierunkowych opartych na kierunkach z powyższej listy. Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioskodawca musi zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie poniższe informacje: - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia danego kierunku technicznego, matematycznego lub przyrodniczego, liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 r. na dany kierunek zamawiany, planowana liczba osób przyjętych na I rok studiów na kierunku technicznym, matematycznym lub przyrodniczym w roku akademickim 2011/2012. 13

14 - uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych
Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe: M.in. : - uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych studenci podejmujący kształcenie na kierunkach zamawianych w ramach działania Termin naboru: 16 lutego – 17 marca 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji 14

15 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM 1 konkurs Przykładowe typy projektów: Projekty mające na celu podniesienie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie. Kryteria dostępu: Wnioskodawcą projektu może być: szkoła wyższa, zarówno publiczna, jak i niepubliczna, placówka naukowa PAN, instytut badawczy oraz konsorcjum naukowo-przemysłowe. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy uczelni, instytutów badawczych, placówek naukowych PAN oraz pracownicy jednostek tworzących konsorcja naukowe-przemysłowe. Projekty, których projektodawca w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w utworzeniu co najmniej jednej spółki typu spin-off (projektodawca utworzył spółkę handlową lub został udziałowcem spółki handlowej, której przedmiotem działalności jest komercyjna eksploatacja wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzonych u projektodawcy. Minimalny okres realizacji projektu: 6 miesięcy. 15

16 Przykładowe typy projektów:
2 konkurs Przykładowe typy projektów: Projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej). Kryteria dostępu: Wnioskodawcą projektu może być: szkoła wyższa, zarówno publiczna, jak i niepubliczna, placówka naukowa PAN, jednostka badawczo-rozwojowa, konsorcjum naukowe, firmy szkoleniowe, fundacje. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy uczelni, jednostek badawczorozwojowych, placówek naukowych PAN oraz pracownicy jednostek tworzących konsorcja naukowe. Minimalny okres realizacji projektu: 6 miesięcy. 16

17 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe: M.in. : - jednostki naukowe i ich pracownicy - podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) – w zakresie działań informacyjnych - studenci Termin naboru: 1 Konkurs III kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) 2 Konkurs III kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN (1 konkurs) PLN (2 konkurs) Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji 17

18 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

19 DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe  1 konkurs Przykładowe typy projektów: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

20 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowane zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).

21 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) i/lub podmiotów z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

22 5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 6. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego prowadzącego do dostarczenia/podwyższenia/zmiany kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem (np. IPD+szkolenie; doradztwo zawodowe+ pośrednictwo pracy+szkolenie+/lub staż/praktykę zawodową). Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez co najmniej 45% jego uczestników. 8. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), które ukończyły 50 rok życia, w tym co najmniej 10% stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej (nie dotyczy projektów skierowanych w 100% do osób niepełnosprawnych).

23 Dodatkowo występują kryteria dostępu dla projektów skierowanych w 100% do osób niepełnosprawnych !
Potencjalni Projektodawcy: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych. Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, w tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).

24 Grupy docelowe: - Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia - osoby po 45 roku życia - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą osoby niepełnosprawne, w tym osoby bezrobotne oraz niezatrudnione i poszukujące pracy instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

25 Termin naboru: 21 luty – 31 marca 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN (w tym PLN stanowi alokacja dla projektów skierowanych w 100% do osób niepełnosprawnych) Działanie jest w całości realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - wszelkie informacje na stronie 25

26 2 konkurs Dodatkowy typ konkursu:
9. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN Kryteria dostępu – bez zmian

27 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Typ projektów: 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Grupy docelowe: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

28 Kryteria dostępu: 1. Wkład własny Beneficjenta wynosi 15% i pochodzi ze środków budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub ze środków Funduszu Pracy. 2. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2013 r. 3. W ramach projektu zakłada się rozwijanie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi i wspierania osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia. Potencjalni projektodawcy: powiatowe urzędy pracy wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji. Termin naboru: IV kwartał 2011 r. (konkurs otwarty) Planowana alokacja: ,78 PLN

29 Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Typy projektów: 1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich

30 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 6.3) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). 2. Projekt realizowany jest: - przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) lub - w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. W ramach projektu 100% uczestników jest objęta Indywidualnym Planem Działania.

31 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe: - osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku lata - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Termin naboru: III kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

32 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

33 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Konkurs 1 Typy projektów: 1. Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: - wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1) - działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)

34 - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3) - staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6) - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7) - rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8) - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9) - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10) - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11).

35 Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 7.2.1) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. 6. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 7. W przypadku projektów zakładających udział osób niepełnosprawnych oraz w przypadku uwzględnienia w projekcie wydatków w ramach cross-financingu są one przeznaczone w całości lub w części na finansowanie zakupów i inwestycji infrastrukturalnych ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia i zwiększających jego kompleksowość.

36 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupy docelowe: - Osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej ( lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 5, 7, 10, 11 lub wsparcia towarzyszącego) instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 10). Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

37 Konkurs 2 Typy projektów: 1. Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3) - staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4) - poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6) - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7) - rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8)

38 - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9) - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11). Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia (w przypadku, gdy przewiduje to projekt) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tych osób.

39 Kryteria dostępu: 2. W przypadku uwzględnienia w projekcie wydatków w ramach cross-financingu są one przeznaczone wyłącznie na finansowanie zakupów i inwestycji infrastrukturalnych ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia i zwiększających jego kompleksowość. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 7. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20% i uczestnicy projektu po uzyskaniu zatrudnienia zostaną objęci indywidualnym wsparciem w postaci coachingu.

40 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Termin naboru: II kwartał 2011 r. Planowana alokacja: PLN

41 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI WIĘCEJ INFORMACJI
Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI WIĘCEJ INFORMACJI Typy projektów: 1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 7.3) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).

42 2. Projekt realizowany jest:
- przez Projektodawcę posiadającego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie objętym realizacją projektu lub w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie objętym realizacją projektu. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

43 Grupy docelowe: - osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej ( lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (pod warunkiem, że ich udział w projekcie jest niezbędny do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu) - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. Termin naboru: III kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

44 REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

45 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Typy projektów: 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

46 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw (w przypadku projektów szkoleniowych ograniczenie dotyczące wielkości podmiotu nie dotyczy firm będących członkami klastra kluczowego województwa pomorskiego) oraz ich pracowników (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). 2. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branżach: spożywcza, okrętowa, drzewno-meblowa, chemiczna, energetyka, budownictwo, turystyczna, transport i logistyka, outsourcing procesów gospodarczych (BPO), technologie informacyjno-telekomunikacyjne. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: - osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1”. 4. W przypadku projektów dotyczących organizacji szkoleń otwartych, nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu i/lub i/lub PO KL.

47 5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające Uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Beneficjenci: - Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń Osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową

48 Grupy docelowe: przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) Termin naboru: I kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

49 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Typy projektów: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 2. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących: - pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), - pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), - staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

50 wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). 2. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: - osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1”.

51 Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez co najmniej 50% jego uczestników. 4. W przypadku projektów nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie Pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu i/lub i/lub PO KL. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projekt zakłada tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorców i/lub organizacji zrzeszających pracodawców i/lub samorządów gospodarczych. Projekt obligatoryjnie zawiera instrumenty (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL) należące do wsparcia zasadniczego, tj. szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne oraz co najmniej jeden instrument z zakresu wsparcia towarzyszącego, tj. pomoc w zmianie miejsca pracy, pomoc w znalezieniu nowej pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego Pracodawcy, wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

52 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne przedsiębiorcy osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

53 ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH
PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH

54 Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów: 1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

55 - doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

56 Kryteria dostępu: Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 9.1.2) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. W przypadku realizacji w ramach projektu dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (2006/962/WE), obligatoryjnie dotyczą one (w całości lub w części) rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

57 osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty
Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Termin naboru: 15 luty – 29 marca 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

58 Spotkanie informacyjne w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2011
MIEJSCE: Aula w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk TERMIN: 3 marca 2011 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać najpóźniej do dnia 1 marca 2011 r. em na adres W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, reprezentowany podmiot oraz kontakt telefoniczny. Pytania organizacyjne prosimy kierować do Magdaleny Rak tel.: (58) 58 58

59 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Typy projektów: 1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację.

60 Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 9.3) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

61 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: - osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne (z wyjątkiem szkół policealnych) - partnerzy społeczno – gospodarczy - pracodawcy. Termin naboru: II kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

62 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH
Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Typy projektów: 1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich. Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 9.5) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).

63 2. Projekt realizowany jest:
- przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) lub w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

64 Beneficjenci: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. Termin naboru: IV kwartał 2011 r. (konkurs zamknięty) Planowana alokacja: PLN

65 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
Informacji w zakresie konkursów PO KL udzielają pracownicy Departamentu EFS od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00  pod numerami telefonów:    lub  

66 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , 058  Internet: 66


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – konkursy w 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google